1.Jezabel a Achab v Biblií

Spojenectvo Izraela s modlárstvom

Biblický príbeh o Achabovi a jeho žene Jezabel  prinieslo židovskému národu také hanebné a násilnícke skutky, že v biblických dejinách sa im sotvačo vyrovná.

„Nebolo veru takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa Hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Jezabel(1 Kráľ 21,25).

Deštrukčné kraľovanie Achaba a Jezabel je popísané v 1. knihe Kráľov

31 Nestačilo mu, že kráčal v hriechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 Postavil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. 33 A ešte Achab postavil Ašeru. Achab teda svojimi činmi popudzoval Pána, Izraelovho Boha, viac ako všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním. (1 Kr 16:31).

 • Počas prosperujúceho obdobia panovania Omri nad Izraelom, pre spojenectvo  so Sidonom navrhovali  svadbu  Omriho syna Achaba a Jezabel, princeznej Sidonu. Sidon bol považovaný za mesto,  vyznačované sa bezbožnými neresťami.
 • V knihe Genezis 10  sa píše, ako sa Kaánanci rozptýlili do ich susedných miest (v línií Noe – Cham- Kanáan – 19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu.“).  Všetci mali podobné náboženské kulty.
 • Kniha Sudcov 18:7 opisuje „…A videli tam ľudí, ktorí bývali podľa spôsobu Sidončanov bezstarostne…“ 
 • Jezabel bola dcéra kráľa Etbála, ktorého meno znamená „Bálov človek“ alebo „ s Bálom“ Kráľ Etbál vládol cez Sidon (alebo aj Zidon), v starovekom meste Kánan, na pobreží Stredozemného mora. Bolo to jedno z najstarších Fenických miest tých čias. V tých dňoch boli králi, ktorí slúžili aj ako kňazi pre ich miestny kult. Ľudia obetovali poľnohospodárskym bohom a bohyňám. Celá komunita bola zasvätená ich bohu alebo kultu. Kult vlastnil celú komunitu.

Kráľ Achab

 • syn Omriho, siedmy kráľ Izraela, panoval asi od r. 873 do r. 852 pred Kristom. Patril medzi najvýznamnejších kráľov Severného Izraelského kráľovstva. Používal manipuláciu a administratívnu silu. To pomohlo Achabovi  vyniknúť vo vedení armády. Bol bezbožný, tyranský a modlársky, ženatý so ženou rovnakého charakteru.
 • Jezabelin vplyv na Achaba bol zhubný od samého začiatku a pokračoval aj v neskorších rokoch jeho života. Ovocím tohto vplyvu boli také hanebné a násilnícke skutky, že v biblických dejinách sa im sotvačo vyrovná.
 • Achab bol človek chamtivý a Jezabel ho v neprávostiach len podporovala a utvrdzovala. Pod vplyvom vrtošivého srdca ho celkom ovládlo sebectvo.
 • Achab neznášal, ak mu niekto odmietol splniť prianie; nazdával sa, že po čom zatúži, to mu právom aj patrí. Bol trucovitý.
 • 1Kr:21 ukazuje Achabove zrieknutie sa autority, zamenením pasivitou a váhavým myslením. Duch Achaba popiera chybu a miluje pozíciu, ale má strach z konfrontácie.

Kráľovná Jezabel

 • Jezabel bola nádherná princezná, panovačná, bezohľadná, pomstychtivá, žena s veľkým nadšením pre náboženstvo jej rodného kraja. Bola rozhodnutá zameniť chválu v jedného pravého Boha za chválu pre Bála a Ašeru. Bola oddaná uctievať Bála až tak, že postavila svätyňu v Samarii so slúžiacimi 850 prorokmi Bála a Ašery, zabila mnoho Božích prorokov a odstránila chválu pravému Bohu po celom Izraeli (1 Kr 18:13,19).

13 Či nepovedali môjmu pánovi, čo som urobil, keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov? Že som z Pánových prorokov sto mužov schovával po päťdesiatich v jaskyni a živil som ich chlebom a vodou?“

19Teraz však pošli a daj zvolať ku mne celý Izrael na vrch Karmel, aj štyristopäťdesiat Bálových prorokov a štyristo prorokov Ašery, ktorí jedia z Jezabelinho stola!“

 • Jezabel znamená „nemužský“ alebo „neženatý“ a znamená „neschopnosť žiť v spoločnej domácnosti“. Hoci bola kráľovná Jezabel vydatá, nikdy sa nepodvolila. Bola veľmi nezávislá, nikdy sa nepodvolila autorite ale požadovala skôr, aby sa autorita podvolila jej.
 • Achabov sobáš s Jezabel v  1Kr16:31 znamená ich spoluprácu ako tím, obaja Achab a Jezabel potichu formujú spolu závislý vzťah. Obaja potrebujú jeden druhého, aby dosiahli svoje ciele.  
 • Jezabel vždy potrebuje Achaba. Ich svadba bola politické spojenie. To jej dovolilo stať sa kráľovnou. Stáva sa aktívnym kráľom, „prikazuje“. Realizuje odpovede na všetky kráľovské problémy. Touto cestou môže kontrolovať všetko a robí iba to, čo jej prinesie výhody.

Nábotova vinica (1 Kr 21)

2„Achab povedal Nabotovi: „Daj mi svoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je tesne vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu. Alebo ak sa ti viac páči, dám ti za ňu v peniazoch, koľko je hodna.“ 3 Nabot odpovedal Achabovi: „Božechráň, aby som ti dal dedičstvo po svojich otcoch!“ 4 Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal jezraelský Nabot: „Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch!“Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Nato prišla k nemu jeho žena Jezabel a spýtala sa ho: „Prečo ti je duch taký zronený a nechceš jesť?“ 6 Odpovedal jej: „Hovoril som s jezraelským Nabotom a povedal som mu: Daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal: „Nedám ti svoju vinicu.“ (1Kr:21, 2-6)

 • Niekto, kto hostí tohto ducha má radšej pokoj, dokonca i keď to vedie k nesvätému spojenectvu, takému k akému došlo, keď Achab šiel do kompromisu s Jezabel. Osoba ovládaná týmto duchom robí prímerie namiesto stanov. Robí skôr kompromisy, ako posväcuje vzťahy. Vždy bude obetovať budúcnosť v záujme súčasného pokoja.
 • Duch Jezabel môže vymáhať a chcieť, aby si jej manžel ponechal vedenie a autoritu. Hovorí, že sa mu podriadi, ale nebude tak robiť. Jezabel duch bude vykreslený, ako trávi čas s inými mužmi alebo ženami, ktorí sú vedúci a majú vedúce postavenie, pokúšajúc sa vyplniť prázdnotu v manželskom vzťahu.

7„Máš ty ale moc nad Izraelom Vstaň, jedz a rozveseľ sa, ja ti zaopatrím vinicu jezraelského Nabota.“ 8 Potom napísala v mene Achaba list, udrela naň jeho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s Nabotom. 9 V liste napísala toto: „Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľud! 10 Oproti nemu posaďte dvoch mužov, vyvrheľov. Oni nech dosvedčia: „Rúhal sa Bohu a kráľovi.“ Potom ho vyveďte a ukameňujte, nech zomrie!“

 • Z podvodného zisku za cenu krvipreliatia sa však kráľ dlho netešil.

17 Vtedy Boh oslovil Tesbana Eliáša: 18 „Vstaň a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici. Zišiel do nej, aby sa jej zmocnil. 19 Povedz mu: „Toto hovorí Pán: Vraždil si a zmocnil si sa dedičstva!“ Povedz mu toto: „Na mieste, kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju krv.“ 20 Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateľ?!“ Odpovedal: „Našiel, lebo si sa zapredal robiť, čo sa Pánovi nepáči. 21 Hľa, ja privediem na teba nešťastie. Pozametám za tebou a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. 22 S tvojím rodom naložím, ako som naložil s rodom Nabatovho syna Jeroboama a s rodom Ahiášovho syna Básu pre dráždenie, ktorým si ma popudzoval, a preto, že si zviedol na hriech Izrael. 23 Ale aj o Jezabel hovorí Pán: „Psy budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. 24 Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psy, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo.“(1Kr 21, 17-24)

 • Nikto nedostane milosť. Achabov rod bude celkom vyhubený.

  Deti Achaba a Jezabel

 Atália (2Kr 8:25-27), dcéra Jezabel a Achaba , matka Ochoziáša sa stala kráľovnou v Judei.   Atália bola vydatá za Jorama, syna Jozafata,  aby schválila spojenie  medzi Judeou a Izraelom.Ako jej matka Jezabel, našla si manžela Jorama, s ktorým mohla vykonávať ich zlé praktiky.

1 Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila celý kráľovský rod. 2Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziášova sestra, vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spolu s jeho dojkou zo spálne spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobití, a schovala ho pred Ataliou, takže nezomrel. 3 Bol s ňou schovaný v chráme šesť rokov, kým Atalia panovala nad krajinou.“ (2Kr 11 1-3)

 • Atália urobila veľa zla z pohľadu Boha. Duch môže byť prenášaný z generácie na generáciu. To prinášajú generačné väzby.
 • Achaziáš (1Kr 22: 51-53), ôsmy kráľ Izraela, nasledoval v šľapajach  cestu jeho otca a matky,  po ceste Jeroboama ( zapríčiniac hriech Izraela). Vládol Izraelu 2 roky.
 • Joram (2Kr 3: 1-3), syn Achaba, sa stal kráľom Izraela a vládol 12 rokov. Bol zabitý kráľom Jehu v  Nábotovej vinici, znamenajúc koniec dynastie Omri.

Biblické príklady pôsobenia tohto ducha

Adam a Eva – Gn 3

 • 6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol… 11 Vravel mu: Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!“ 12 Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“ 13 Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“… 16 Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti, a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“

Sdc 16 Samson a Dalila

 • „A opäť mu dohovárala: „Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou! Už tri razy si ma oklamal a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila.“ 16 A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, 17 otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej: „Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvätený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek.“ 18 Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala im: „Tentoraz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce!“ Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze. 19 Uspala ho na svojich kolenách, (zavolala jedného muža) a odstrihla mu z hlavy sedem vrkočov. Tak ho oslabila a jeho sila od neho odišla.

1Kr 11, 1-17  Modlárstvo Šalamúna

 • 1 Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky, 2 teda z národov, o ktorých Pán povedal synom Izraela: „Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!“ A Šalamún za nimi lipol s láskou. 3 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. Keď bol Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi, jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 5 Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha. 6 Šalamún robil, čo sa nepáčilo Pánovi a nebol celkom oddaný Pánovi ako jeho otec Dávid. 7 Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi, ohave Moabčanov, na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave Amončanov. 8 Podobne robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymian a prinášali obety svojim bohom. 9 Preto sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od Pána, Izraelovho Boha, ktorý sa mu dva razy zjavil 10 a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval Pánov príkaz. …

Mk 6 Herodias a Ján Krstiteľ

 • 17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa. 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke.

Pokračovanie:

2. Kristova výzva do súčasnosti

 

Comments are closed.