Modlitba chvály

 

Modlitba chvály, která vyrůstá ze zkušenosti s Bohem, je darem Ducha svatého a není pro nás vůbec samozřejmá. Bůh opravdu přebývá ve chvále svého lidu a když Pána chválíme, on je reálně a zakusitelně přítomen mezi námi. Podstatou modlitby chval je úžas nad tím, jaký Bůh je, nad jeho láskou a dobrotou…a protože nám nad Jeho velikostí dochází slova, snažíme se písněmi a žalmy zpřítomnit činy velikého Božího milosrdenství.

Jedině Duch svatý nás odvádí od nás samotných k pohledu na Krista a k úžasu z Ježíše. Je to také tentýž Duch, který jediný může naší společné chvále dát jednotu. Neznamená to, že jsme jeden jako druhý, že děláme při chválách to samé nebo dosáhneme nějaké technické dokonalosti při hře a zpěvu. Opravdovou jednotu dává Bůh tam, kde jsou lidé poslušni Božímu vedení.

Církev žije autentické křesťanské společenství pouze tehdy, když má Ježíše natolik ve středu, že je Jím samotným zcela fascinována. Proto vstupme do chvály kvůli Ježíši. Kvůli tomu, který za nás dal všechno. S vděčností za každý projev Jeho lásky a slitování, abychom mu vyzpívali chválu. Je to příležitost, jak dát Pánu jedinečným způsobem najevo, že mu patříme, že jsme šťastní z Něj a z Jeho přítomnosti.

Promluva zazněla o víkendu chval na Velehradě v březnu 2017 a můžete si ji poslechnout zde. (kliknutím na odkaz sa spustí príhovor p. Kodeta)

 

„Pane, nauč nás modlit se“

Přednáška (1. část) XcamP 2019

Přednášející: David Breidenbach
Překlad: Tomáš Ilgner
Tématem XcamPu 2019 je Modlitba Páně – Revoluční modlitba

Lukáš 11:1-4
Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Náš denní chléb nám dávej každého dne.
A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

Matouš 6: 9-13
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Přednáška (2. část) XcamP 2019

Prečo by sme sa mali modliť

JEŽIŠ POVEDAL, ABY SME SA MODLILI

„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (L 18:1). Mali by sme sa modliť jednoducho preto, lebo nám to Ježiš povedal a zdôrazňoval to vo svojom živote a učení. Skutočne neexistuje pre modlitbu lepší dôvod ako tento.

MODLITBA JE BOHOM SCHVÁLENÝ SPÔSOB NADOBÚDANIA VECÍ

JK 4:2 vraví: „Túžobne žiadate, ale nemáte… lebo neprosíte.“ Rozmýšľal si už niekedy nad tým, prečo nemôžeš rozpoznať Božiu vôľu pre svoj život, prečo nikdy nemáš žiadnu príležitosť viesť iných k Pánovi, alebo prečo stále vyzeráš, akoby si sa životom len potácal? Možnože si odpovede na svoje otázky od Boha nedostal preto, že si zlyhal v prosení. Boh chce, aby sme zažívali požehnanie z vypočutých modlitieb, rovnako aj zo spásy milovanej osoby, Božieho uzdravenia alebo úžasného zaopatrenia. No najprv musíme prosiť.

MODLITBA JE SPÔSOB, AKÝM NÁM BOH POMÁHA PREKONAŤ NAŠE ÚZKOSTI A OBAVY

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (F 4:6–7).

Po modlitbe za vyslobodenie poslal kráľ Jóšáfát pred armádu spevákov, ktorí zvelebovali Boha.  Spievali: „Ďakujte Hospodinovi, lebo Jeho milosť trvá naveky“ (2. KRON 20:21). A ich nepriatelia sa napadli navzájom. Jóšáfát rozumel, čo znamená predložiť svoju žiadosť Bohu s vďakyvzdaním.

Pokračuj v čítaní