Láska se vrací k tomu, kdo miluje – a obohacuje ho, i když není opětována

Max Kašparů 1. díl: Láska se vrací k tomu, kdo miluje – a obohacuje ho, i když není opětována

Max Kašparů 1. díl: Láska se vrací k tomu, kdo miluje – a obohacuje ho, i když není opětována
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jen dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl i tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal i sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Milí posluchači určitě jste všichni poznali snad nejcitovanější pasáž Nového zákona z Prvního listu Korintským apoštola Pavla. Jen těžko bychom mohli zvolit lepší citát na zahájení rozhovoru v den, který patří k těm nejkrásnějším v roce, tedy na vánoční Štědrý den. A koho jiného si k těmto tématům pozvat, než kněze, profesora Maxe Kašparů.

Zdroj: YouTube

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kas…

Odpuštění

V modlitbe Otče náš sa modlíme aj tieto slová:…a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame …

Veľa ľudí ani nie je ochotných pripustiť, že by niekomu ublížili. Potrebujeme vôbec odpustiť? Veľakrát konáme  skutky, veci, hovoríme slová, ktorými ani netušíme a neuvedomuje si, že by mohli niekomu ublížiť. To platí nielen smerom  od nás k druhým, ale i opačne, smerom k našej osobe. Či sme veriaci alebo nie sme.

Čo znamená odpustiť?

Odpustiť znamená:

  • vedieť, že nám bolo ublížené,
  • uvedomiť si, čo sa stalo a prečo
  • rozhodnúť sa odpustiť ( to znamená vzdať sa nároku na náhradu škody)
  • vnímať človeka, ktorý nám ublížil so súcitom ( je to tiež len človek)
  • uzatvoriť daný problém
  • snaha o zmier ( závisí na oboch stranách)

Odpustenie je akt rozhodnutia. Uzdravenie zranených emócii je však časový proces. Motiváciou pre každého kresťana by mal byť fakt, že nám Boh odpustil skrze  Ježiša Krista,  ktorý zaplatil všetok dlh za nás. Preto máme rovnako činiť i my. Cenu odpustenia vidíme na cene, ktorú za nás zaplatil Ježiš.

Kresťanstvo je o odpustení. Potrebujeme odpúšťať ale i odpustenie.

Nech sa naša viera prenáša cez naše skutky tu na zemi.

Zdroj:  YouTube

Jak nalézt životního partnera

aneb došel jsi u Hospodina zalíbení?

Za Ježíšem přišel bohatý mladý muž a ptá se: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život?“ Ježíš odpověděl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh!“ Proč Ježíš takto odpovídá? Říká tím, že on sám dobrý není? Nic takového. Bůh učinil člověka dobrého, ale skrze hřích a nezávislost se každý stal zlým a ztratil původní krásu. Ježíš mladíkovi ukazuje, že je hříšný (i když má navenek vysokou morální úroveň) a že on sám nemůže nic udělat pro svoji záchranu. Vede ho také k tomu, aby si plně uvědomil, co říká. Jestliže Ježíše nazývá dobrým, nechť k němu také přistupuje jako k dobrému – jako k tomu, který přichází od Boha a je Boží Syn. Nechť ho vidí jako zachránce ze slepé uličky vykoupení skrze vlastní výkon a skutky a nechť ho přijímá jako Pána, který je hoden poslušného následování. Bůh je dobrý a Ježíš – ten, který je Pánem z nebe – je dobrý. Jen u toho, který je dobrý, můžeme najít záchranu a při stvoření nám darovanou (a skrze hřích ztracenou) krásu a slávu. Bůh je zdroj všeho dobrého. Vše, co Bůh dělá a říká, je dobré. A vše, co dává, je dobré.

Dobrý nalézá lásku u Hospodina. (Př 12,2a KB)

Ten, kdo pochopil, že se dobrým nemůže stát vlastním úsilím a kdo přišel ke studnici spasení v Ježíši Kristu, přijímá zdarma věčný život. Bůh mu odpouští, přijímá ho a dává mu poznávat to, co převyšuje poznání – svoji lásku. Čím více v nás dobrý Bůh může působit skrze Ducha svatého a čím více jsme na něm závislí a jemu vydaní, tím více můžeme prožívat jeho lásku. Jsme smířeni s Bohem a on si nás oblíbil. Pro víru v Ježíše Krista jsme se Bohu zalíbili. Prožíváš Boží přízeň? Dobrým a spravedlivým se stáváš, když se necháš obdarovat Boží láskou. Největší dar a projev této lásky je zástupná smrt Ježíše Krista za tvé hříchy. Přijmi tento vše převyšující dar a na cestě následování svého dobrého mistra si stále uvědomuj a přijímej Boží přízeň. Líbíš se Bohu!

Pokračuj v čítaní