Modlitba za oslobodenie od hriechu

V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania,  mocou  Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý  sedí  po pravici Otca, v mene  Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou  mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť  odmietam ich.
Pane Ježišu, rozkáž Satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali.
Prosím ťa, Pane Ježišu, rozšliap svojimi nohami Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.
Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca.
Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaný k zmŕtvychvstaniu.
Bol som vykúpený predrahou Kristovou Krvou, aby som oslavoval Boha svojim telom.
Preto Satan nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojim domom.
Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi!
Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov a príbuzných.
Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi.
Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili, alebo mi ublížili.
Nech nás predrahá Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu.
Skrze Krista, nášho Pána.Amen.

1.Zriekam sa ducha sebectva, svojvôle, povyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmietania druhých a sebaodmietania, samotárstva, osamelosti, neviery a pochybností, ducha rebélie, neposlušnosti, vzdoru, vzbury, odpadu od viery, bludárstva a rúhania sa.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa tebe podriadili a nikdy viac sa ku mne nevrátili.

Pokračuj v čítaní

Návrhy modliteb pro různé situace

Modlitba – vyznání víry

Otevřte si Bibli a přečtěte následující texty:
l Jan 1,7.9; Žalm 32; Žalm 90,8; Žalm 51; Přísl 28,13.
Vyznejte Ježíši nahlas každý vědomý hřích. Poté se můžete modlit:

Návrh modlitby:

„PANE JEŽÍŠI KRISTE, vyznal jsem Ti každý svůj hřích. Jmenovitě jsem Ti vyznal také své okultní hříchy. Za všechny tyto hříchy jsi položil svůj život. Děkuji Ti za odpuštění a očištění Tvojí krví. Dej mi jistotu, že jsi mi dokonale odpustil všechny mě hříchy. Ve svém slově slibuješ: ‚Jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti‘.

Věřím, že Tvůj slib je pravdivý. Věřím, že Ty, PANE JEŽÍŠI, mi můžeš darovat jistotu odpuštění a děkuji Ti za to. Daruj mi každý den vnitřní radost, abych rozpoznal Tvou vůli a žil podle ní ke Tvé cti. Ty jsi slíbil: (Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbť. Věřím, že můžeš způsobit, abych chtěl i jednal podle Tvé vůle. Splň, prosím, své zaslíbení v mém životě. Věřím ti a děkuji, že jsi mě vyslyšel. Ukaž mi také ještě moje nevyznané hříchy. Chci znát sám sebe a mít citlivé svědomí. V bibli jsi slíbil: ‚Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude   mluvit  sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít‘. Věřím, že Tvůj svatý Duch mi otevře oči, abych poznal sama sebe. Věřím Ti a děkuji, že jsi mě vyslyšel.

Pokračuj v čítaní

Ako sa modliť správnym spôsobom?


Ako je najlepšie sa modliť: stojaci, sediaci alebo kľačiaci? Mali by naše ruky byť vystreté, spojené alebo zdvihnuté? Majú byť oči zavreté alebo otvorené? Je lepšie modliť sa v modlitebni alebo v prírode? Mali by sme sa modliť ráno, keď sa prebudíme alebo večer, predtým než ideme spať? Existujú slová, ktoré musíme povedať v modlitbe? Ako začať modlitbu? Ako ukončiť modlitbu? Toto sú niektoré z otázok, ktoré často počujeme ohľadom modlitby. Aký je správny spôsob? Je vôbec niečo z uvedeného dôležité?

Modlitba je často vnímaná ako niečo „magické“. Niektorí veria, že ak v modlitbe nepovieme určité slová, alebo ak sa nemodlíme v určitej polohe tela, že Boh nevypočuje našu modlitbu. Toto tvrdenie je úplne nebiblické. Boh neodpovedá na naše modlitby na základe toho, kde sme, kedy sa modlíme, aká je poloha nášho tela alebo akým poradím vyslovujeme určité slová. 1. list Jána 5:14-15 nám hovorí, aby sme dôverovali Bohu, keď predchádzame pred Neho v modlitbe vediac, že nás počuje, ak je to podľa Jeho vôle. Ján 14:13-14 hovorí: „a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.“ Na základe toho vidíme, že Boh odpovedá na naše modlitby, keď sú v súlade s Jeho vôľou a v mene Ježiš (aby Otec bol oslávený v Synovi).

Pokračuj v čítaní

Modlitba – výber citátov z Biblie

Milý brat, sestra,

uvádzame zopár citátov z Biblie (KAT) o modlitbe. Nech sú Ti pomocou k dobrej a pokornej modlitbe za rôzne účely, ako sú napr. modlitby za uzdravenie, pomoc, oslobodenie, atď.  Je potrebné si uvedomiť, že Boh vidí do každého srdca. Nemáš pred Ním čo skrývať. Taktiež je dôležité si uvedomiť, aby tvoja modlitba nebola voči Bohu manipulatívna…Boh sa manipulovať nedá!

Pokračuj v čítaní

Proč je pro křesťany tak těžké se modlit? D.Wilkerson

(Why Is It So Hard for Christians to Pray?)


11. května 1998
__________

Nějakou dobu jsem v rozpacích ohledně problému, který v církvi přetrvává roky – hluboce mě to znepokojuje. Ten problém je – proč je tak těžké pro křesťany modlit se?

Písmo říká jasně, že odpověď na všechno v našich životech je modlitba smíšená s vírou. Apoštol Pavel říká: „O nic nemějte starost [nebuďte úzkostliví], ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu“ (Filipským 4:6). Pavel nám říká: „Hledej Pána ve všech oblastech svého života. A děkuj Mu dřív, než tě vyslyší.“

Pavlův důraz je jasný: Vždy se nejprve modlete! Nemáme se modlit až v krajním případě – jít nejprve k našim přátelům, potom za pastorem, a až nakonec skončit na svých kolenou. Ne – Ježíš nám říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude dáno“ (Matouš 6:33). Máme jít nejprve k Bohu – přede vším ostatním! Pokračuj v čítaní

Ochranná modlitba

Drahý nebeský Otče, odovzdávam pod krv Pána Ježiša Krista celý svoj život, celé svoje telo, svoju hlavu, tvár, oči, uši, ústa, nos, jazyk, hrudník, chrbát, dolné a horné končatiny, ruky, nohy…

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista moju pokožku na celom tele, moju kožu, vlasy, nechty, moju cievnu obehovú sústavu, moju krv, lymfatický, nervový, imunitný, dýchací, vylučovací systém, tráviaci systém, svalstvo, … moje kosti, kolená, kĺby, chrbticu.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista všetky moje vnútorné orgány (….), vrátane mužských/ženských pohlavných orgánov i svoje srdce.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista moju myseľ, vôľu, emócie, city, pocity môjho ducha, môj mozog, pamäť, tvorivosť, citlivosť, jemnosť, schopnosť komunikovať, každú bunku môjho mozgu, moje vedomie aj podvedomie, ľavú a pravú hemisféru, logiku, moje myslenie, moju psychiku a moju česť, povesť a dobré meno. Pokračuj v čítaní

Modlitba odpustenia deťom

Môj láskavý Otče, prichádzam k tebe s rozhodnutím odpustiť svojim deťom, ktoré si mi zveril vo svojej Božskej láske a dobrote, aby som z nich vychoval pravých svedkov tvojho Syna, Ježiša Krista, svedkov Pravdy, Pokory, Lásky a Viery.

Odpúšťam svojim deťom nedostatok pochopenia voči zodpovednej úlohe rodiča, nedostatok úcty voči rozhodnutiam dospelých, málo rešpektu, poslušnosti, vďačnosti …

Odpúšťam im ich pochabé rozhodnutia, ktoré zapríčinili môjmu srdcu toľko strachu, obáv o ich život a zdravie. Odpúšťam im slová, ktoré pokladali za obranu svojej nezávislosti a slobody, no v skutočnosti nimi priamo bodali do môjho rodičovského srdca, ktoré iba v zodpovednosti za ich šťastnú budúcnosť, diktovalo podmienky.

Pokračuj v čítaní

Ako sa modliť a za čo sa modliť

Modlím sa

za moje vlastné konkrétne potreby: spásu mojej rodiny, financie, zdravie, atď.
Modlím sa o potreby iných a špeciálne potreby
Modlím sa  za prácu  miestnych cirkví a zborov
Modlím sa za modlitebné skupiny
Modlím sa za prebudenie
Modlím sa za Izrael, pokoj Jeruzalema
Modlím sa aby Boží ľudia boli pripravení na druhý príchod Kristov
Modlím sa za služobníkov, pre žatvu
Modlím sa za kráľov a všetkých čo sú v autorite, vedúcich predstaviteľov krajiny, za ic
h správne rozhodnutia

 

Denná modlitba za ochranu

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezabel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov antikrista.

Viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy učinené proti mne a súdy, ktoré som učinil voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby inšpirované nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili proti mne. Pokračuj v čítaní

Modlitba za oslobodenie I.- postup

1. Rozhovor

Opýtaj sa, či osoba, s ktorou sa modlíš, chce byť slobodná. Musí urobiť rozhodnutie o znovu získaní slobody. Ak nechce, nepokračuj!

Ohlas jej evanjelium a priveď ju k Ježišovi cez vyznanie viery a odovzdanie celé svojho života, všetkých oblasti. Ak nechce, nepokračuj! Môžeš použiť formu obnovenia krstných sľubov z obradov Veľkonočnej vigílie a pripojiť otázku, či chce daná osoba odovzdať celý svoj život Ježišovi, a či chce byť slobodná.

Hľadaj korene problémov a neslobody /opakované situácie/, pros o svetlo. Môžeš si pomôcť nasledujúcimi otázkami. Pokračuj v čítaní

Modlitba oslobodenia

Modlitba

Môj najdrahší Pane Ježišu,
príď teraz ku mne aj so svojim Svätým Duchom.
Ty si zvíťazil nad zlým a Tebe patrí všetka moc,
Tebe sa musí podriadiť každý nečistý duch.
Pane, patrím celý/á len Tebe,
prosím Ťa Pane, ochráň ma, osloboď ma a zachráň ma.
Pane Ježišu, v Tvojom mene,
pre zásluhy Tvojej najsvätejšej krvi,
pre Otcovu lásku ku mne,
mocou Ducha Svätého,
na príhovor panny Márie, sv. Jozefa, sv. Michala
a všetkých našich svätých patrónov,
v jednote s Katolíckou cirkvou,
sa zriekam diabla a všetkých zlých duchov.
Zriekam sa každého zlého ducha vo mne, alebo proti mne.
Zriekam sa akéhokoľvek puta so satanizmom,
okultizmom, spiritizmom a new age.
Zriekam sa akéhokoľvek puta s mágiou,
psychotronikmi a veštcami.
Zriekam sa akéhokoľvek negatívneho puta s
mojimi predkami v rodine.
Zriekam sa akejkoľvek kliatby,
akéhokoľvek prekliatia, akéhokoľvek zarieknitia,
akejkoľvek negativity vo mne, alebo proti mne,
alebo proti mojej rodine, alebo proti mojim deťom,
alebo proti môjmu manželstvu, či budúcnosti,
alebo proti môjmu zdraviu, či psychike,
alebo proti mojej ceste viery, môjmu domu, či zamestnaniu.
Vzývam Ťa Pane Ježišu a jedine Teba,
aby si bol mojim jediným spasiteľom,
mojim jediným vykupiteľom a jediným Pánom môjho života.
Amen

Viac tu: http://www.kristus.sk/modlitby/modlitba-oslobodenia/

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě,
pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty,
kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem,
každé jednotlivé zranění,
jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní
jako bratry a sestry před Tvou Tváří
i s jejich chybami a slabostmi
a odpouštím jim každé slovo i čin,
všechno, čím mě kdy zranili
nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane,
prosím o milost odpustit každému,
jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane,
dej mi sílu,
aby moje ochota odpustit stále rostla.

A ještě Tě, Pane, prosím,
aby mně odpustili všichni,
které jsem svým jednáním zranil
a kterým jsem ublížil já.
Amen.

Zdroj: http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/za-osvobozeni-a-uzdraveni/modlitba-za-odpusteni.html