Krátke základné modlitby duchovného boja a ochrany pred Zlým (príklady)

Ľútosť nad hriechmi

Ježišu, prosím o odpustenie mojich hriechov   ….. (vymenuj ), previnení a zanedbávania dobrého. Ľutujem to. Príď prosím do môjho života. Naplň ma prosím svojím Duchom Svätým vo všetkých oblastiach môjho tela a duše. Zapečať prosím všetky prístupové cesty Zlého svojou presvätou krvou.

Iný príklad:

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ta hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Odpustenie

http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/modlitba-odpustenia-a-oslobodenia/

Prehlásenie  Ježiša Krista za môjho Pána a Spasiteľa

Vyznávam mojimi perami a mojím srdcom, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel v tele na zem, narodil sa z Márie Panny, svojím umučením a smrťou na kríži ma vykúpil a zachránil. Kajám sa zo svojich hriechov a vyznávam, že som zhrešil. Verím Pane, že si verný a spravodlivý  a prosím Ťa, aby si ma očistil od každého hriechu a neprávosti  svojou svätou krvou. A ako Slovo hovorí: Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Prehlasujem Ťa Pane Ježišu Kriste za svojho Pána a Spasiteľa vo všetkých oblastiach môjho života. Amen.

Pokračuj v čítaní

Dovoľ Ježišovi, aby ťa uzdravil.

Čo všetko znamenalo uzdravenie malomocného?

A čo znamená ešte aj dnes — pre nás? Grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v Koinonii Ján Kristeľ v Prešove o.Damián Sakara nás vo svojej katechéze prenesie do príbehu uzdravenia malomocného. Jeho rozprávanie nám umožní precítiť hrôzu tejto choroby a veľkosť Ježišovho skutku. Ježiš však podobne koná i DNES, aj Tebe ponúka uzdravenie.

Modlitba odpustenia iným a sebe

Odpustenie má byť prejavom slobodnej vôle človeka a má vychádzať zo srdca. Viac o odpustení v iných článkoch webu. Modlitbu vyslovuj nahlas.

Vzorová modlitba odpustenia

Nebeský Otče, proti mne  zhrešili a ublížili mi iní ľudia, avšak v poslušnosti  k Tvojmu prikázaniu a nasledujúc Tvoj príklad, teraz odpúšťam každej osobe, ktorá ma kedykoľvek zranila akýmkoľvek spôsobom. Ako akt mojej slobodnej vôle teraz odpúšťam………(pomenuj živých i mŕtvych, môžeš vymenovať konkrétne situácie k danej osobe, na ktoré si s bolesťou a horkosťou spomínaš). Pane, žehnám v mene Ježiša Krista každému z nich a milujem ich Tvojou láskou. Prosím Ťa, aby si im taktiež odpustil. A pretože si aj mne odpustil, taktiež si odpúšťam a prijímam sa v láske Ježiša Krista. Prehlasujem v mene Ježiša Krista, že duchovné väzby neodpustenia  už nemajú  nado mnou viac žiadnu moc.  Amen.

Zrieknutie sa diabla z neodpustenia

Satan, v mene Ježiša Krista, beriem ti všetky príčiny, pre ktoré si získal prístup do môjho života za moje chyby neodpustenia iným ľudom. Prehlasujem, že patrím jedine Kristovi a On ma očistil zo všetkých  mojich hriechov jeho Presvätou Krvou. Ty a tvoji démoni  nemajú  už viac práva a moci nado mnou.  Prikazujem každému duchu  koreňa horkosti a všetkým ich spoločníkom, v mene Ježiša Krista, odíďte,  hneď teraz!  Prikazujem taktiež všetkým duchom  mentálneho, emocionálneho a fyzického mučenia, v mene Ježiš,  odíďte, hneď teraz!  Von!  AMEN

 (Vytrvaj v boji, dokiaľ nie si kompletne slobodný).

Pokračuj v čítaní