Modlitba zlomenia generačných  prekliatí (príklad)

Nebeský Otče, vyznávam, v mene mojich predkov, v rodokmeni siahajúcom až  do 4 generácie ich neprávosť (hriech)  ____(vyznaj konkrétne neprávosti, hriechy). Vyznávam  v mene mojej manželky (….a svojich predchádzajúcich manželov a bývalých sexuálnych partnerov) a ich predkov v línií až do 4 generácie, ich neprávosti (vymenuj)______.

Ľutujem v mene mojich predkov, manželkiných predkov (aj bývalých predchádzajúcich sexuálnych partnerov a ich predkov) v rodokmeni siahajúcom do 4 generácie ich neprávosti _______(vymenuj, ak poznáš alebo ti Duch Svätý ukáže).

V mene Ježiša Krista odpúšťam mojím predkom a prosím Ťa Nebeský Otče, aby si im aj Ty  odpustil skrze Ježišovu krv vyliatu za nás na kríži.

Oddeľujem sa od týchto hriechov a oddeľujem od nich i manželku, moje deti a budúce generácie. Pretínam v mene Ježiš všetky  bezbožné rodové väzby (pohyb  rukou dolu) a uvoľňujem  seba, moju rodinu a moje potomstvo do slobody, ktorú nám Ježiš vydobyl na kríži.

V mene Ježiš ruším všetky zasvätenia, zmluvy, prísahy, sľuby a kliatby, ktoré uzavreli naši predkovia so satanom a jeho démonmi.

Zriekam sa všetkého zlého, čo prešlo v mojej i manželkinej rodovej línií do našich životov.

V mene Pána Ježiša Krista prikazujem démonom prechádzajúcim  po rodovej línií, aby opustili môj život a život mojej rodiny, hneď teraz! Amen. Choďte za Pánom Ježišom, nech vám určí miesto, kam máte ísť. Amen

Pane Ježišu Kriste vstúp do uvoľnených miest a naplň ich svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím svojou svätou krvou všetky prístupové cesty Zlého. Amen Pokračuj v čítaní

Žalm 91

1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,

5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,

6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

Pokračuj v čítaní

Krátke základné modlitby duchovného boja a ochrany pred Zlým (príklady)

Ľútosť nad hriechmi

Ježišu, prosím o odpustenie mojich hriechov   ….. (vymenuj ), previnení a zanedbávania dobrého. Ľutujem to. Príď prosím do môjho života. Naplň ma prosím svojím Duchom Svätým vo všetkých oblastiach môjho tela a duše. Zapečať prosím všetky prístupové cesty Zlého svojou presvätou krvou.

Iný príklad:

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ta hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Odpustenie

http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/modlitba-odpustenia-a-oslobodenia/

Prehlásenie  Ježiša Krista za môjho Pána a Spasiteľa

Vyznávam mojimi perami a mojím srdcom, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel v tele na zem, narodil sa z Márie Panny, svojím umučením a smrťou na kríži ma vykúpil a zachránil. Kajám sa zo svojich hriechov a vyznávam, že som zhrešil. Verím Pane, že si verný a spravodlivý  a prosím Ťa, aby si ma očistil od každého hriechu a neprávosti  svojou svätou krvou. A ako Slovo hovorí: Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Prehlasujem Ťa Pane Ježišu Kriste za svojho Pána a Spasiteľa vo všetkých oblastiach môjho života. Amen.

Pokračuj v čítaní