Deset kroků, jak vyčistit svoji domácnost od duchovní temnoty

Krok první: Přijměte Ježíše za svého Pána a Zachránce

Je to díky Ježíšovu jménu, že máme autoritu vykázat démonické mocnosti a tohoto jména nemůžeme využít, pokud s Ježíšem nemáme osobní vztah.

  1. Prozkoumejte svůj život a odvraťte se ode všeho, co je v rozporu s tím, co si přeje Bůh (Mt 3,7-10; Sk 3,19)
  2. Uvědomte si, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby vám odpustil vaše hříchy. Přijměte ho jako Pána a Spasitele, aby vás očistil od hříchu…
  3. Požádejte jej, aby se stal Pánem vašeho života, otevřeně a slovně vyjádřete, že Ježíš není pouze vašim Zachráncem, ale také vašim Pánem (1J 2,23).

Krok druhý: Učiňte duchovní inventuru vašeho života

K tomu, abyste mohli ze svých domovů odstranit démonické síly a udržet je vně, potřebujete být ochotni jednat s hříšnými oblastmi ve vašich životech. Profesor Charles Kraft z Fullerova Theologického semináře popisuje démony jako krysy a hřích jako odpadky. „Pokud se zbavíme krys, ale držíme si odpadky, je dotyčná osoba stále ve velkém nebezpečí. Pokud se však odpadků zbavíme, náš čin automaticky ovlivní i krysy.“ Jinými slovy – pokud se chceme zbavit krys, je třeba se zbavit i odpadků.

Pokračuj v čítaní

Rozhovor: Ako chrániť deti pred vplyvom zlého?

Otec ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD. (53) je gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie. V Cirkvi je známy ako exorcista, momentálne už ako emeritný. Svoju službu vykonával dokopy trinásť rokov. Pracuje tiež na cirkevnom súde a je otcom štyroch detí. Boli sme preto veľmi radi, že si na nás našiel čas, aby nám odovzdal niečo zo svojich skúseností.

Otec Maretta, už od narodenia dieťaťa sa veriaci rodičia snažia viesť svoje deti k Bohu a zároveň ich tým uchrániť od zlého. Avšak mnohé povery už od krstu tomu nepomáhajú. Napríklad také uväzovanie červenej šnúrky na rúčku alebo na kočiar…

Sú tri miesta, o ktorých Božie slovo vraví, aby boli obsadené. A tie tri miesta sú zápästie, srdce a čelo. Tie tri miesta chce obsadiť aj zlý. Červená nitka alebo šnúrka na zápästí má údajne pomôcť dieťaťu, aby mu nebolo ublížené. Naopak, cez tento znak ho otvárame zlému, pretože nedávame nádej Božej láske, ale nádej na „ochranu“ pred zlom, ktorá je v matérii. Nejde len o zápästie, takisto na krk zavesia sebe či dieťaťu amulet a miesto toho, aby robili krížik na čele, dieťa v kočiariku trikrát popľujú, že tfuj tfuj tfuj! (úsmev) To označenie, ohliadnuc od toho, že sliny nemusia byť najzdravšie, zároveň ukazuje na smerovanie inam ako k Božiemu víťazstvu.

Pri krste som veľakrát stretol dieťa, ktoré malo na zápästí uviazaný takýto znak, a keď som sa spýtal, kto to priviazal, vždy sa našiel niekto z tých blízkych. A tak som to rozstrihol a hovorím im: „Spáľte to tu na tejto svieci.“ A ľudia sa pri tom často popálili a zvolali: „Jaj! Jaj!“, chytajúc sa za ucho či fúkajúc si na palce. Hovorím im: „Zažili ste trošku normálneho plameňa. Ale cez to, čo malo to dieťatko zavesené na zápästí, ste ho ponúkali pekelnému plameňu. Ten páli viac.“ Takže niekto to robí, lebo to iný povie, niekto vedome, vraj bude to dieťa ochránené. Čím má byť ochránené? Tým, že ho odovzdáme cez svätý krst ako bábätko do Božej dobroty a lásky!

Pokračuj v čítaní

Prokletí, která nebyla zlomena – Rebecca BROWN, M.D. a Daniel YODER

K českému vydání Kniha Rebeccy Brownové a jejího manžela Daniela Yodera navazuje na předchozí dvě knihy Rebeccy Brownové Přišel osvobodit zajaté a Připrav se k boji, které obě již vyšly v českém jazyce ve vydavatelství Josef Tůma. Kniha se zabývá tím, jak mají křesťané lámat prokletí či kletby satana spočívající na jednotlivcích, rodinách nebo i sborech či církvích. Snad si řeknete, že něco takového není třeba vždyť to vše vyřešil Ježíš svou smrtí na kříži Golgoty. Přesto je v životech křesťanů mnoho nevyřešených problémů duchovně nerostou, jsou sužováni různými nemocemi, tragickými událostmi. Rodiny dlouhodobě trápí alkoholismus, rozvody a další rány. Sbory nerostou, štěpí se a rozpadají. Příčinou bývá většinou hřích, ale někdy i prokletí, které dosud nebylo zlomeno. Za kletbami stojí satan, který přestože byl poražen, dosud nesložil zbraně a ve své nenávisti zarytě bojuje proti Bohu i člověku. Následující řádky nám mají přiblížit, jaký je náš nepřítel a proti komu vedeme svůj boj.

Jeden z nejvýše postavených andělů v nebi se pro svou slávu a nádheru (odtud lat. Lucifer) v pýše pozvedl proti Bohu.

Ctižádost a pýcha vedla ke svévoli a ta ke vzpouře. Do této vzpoury strhl Lucifer i část andělů. Stal se z něj satan (hebr. protivník) a z jeho andělů zlí duchové či démoni. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a určil mu, aby vládl nad Božím stvořením sem patří i satan a jeho démoni (jako stvoření, které poznalo svatého a dobrého Boha, a přece se postavilo proti němu). Vláda člověka se ovšem nevztahovala na anděly, kteří přímo podléhají rozkazům samotného Boha. Satan, Boží protivník, se postavil také proti člověku a svedl jej k hříchu. Tak se z něj stal i protivník člověka, celého lidského rodu. Vlády nad stvořením, která patřila člověku, se zmocnil lží, podvodem a lstí Ví Bůh, že v den, kdy pojíte z ovoce stromu uprostřed ráje, budete jako bohové… Nezemřete! (Gn 3,3-6) Skrze pád člověka však vstoupila na zem smrt. Satanova vláda je založena na lži, lsti, podvodu a loupeži (uchvátil něco, co Bůh vyhradil pro člověka). Tuto vládu si udržuje tím, že oslepuje mysl lidí (2K 4,4) a svádí celý svět (Zj 12,9), zotročuje člověka hříchem (2Tm 2,26), strachem (Žd 2,15) a mocí smrti (Žd 2,14). Ke svým zlým cílům používá i Boží zákon obviňuje člověka s cílem ho zničit. Bible ho nazývá pokušitel (1Te 3,5) bůh tohoto světa (2K 4,4), vládce tohoto světa (J 14,30), ďábel, řec. diabolos = pomlouvač; vrah, lhář a otec lži (J 8,44) a žalobce našich bratří (Zj 12,10).

Ježíš shrnuje jeho charakteristiku označením ten zlý (Matouš 13,19).

Bůh satana k vládě nad tímto světem a stvořením neoprávnil, nedal mu k ní právo. Jeho vládu pouze toleruje. Satan jako stvoření není rovnocenným partnerem vůči Bohu ani na něm není nezávislý je mu podřízen a bez jeho svolení nemůže člověku ubližovat. Víme, že satan může člověka zkoušet a tříbit nemá k tomu ovšem právo! Každou zkoušku si musí u Boha vyprosit (viz Jób ve SZ i Šimon Petr v NZ). Je to Bůh, který rozhoduje, zda mu to dovolí a v jakém rozsahu!

Ku stiahnutiu:

r_brown_3_prokleti_ktera_nebyla_zlomena-2

 

Zdroj:

http://www.celymsvymsrdcem.estranky.cz/clanky/knihy.2/

Nezištné rozmnožování a kopírování povoleno autorem. Všechna ostatní práva vyhrazena

R. Brown – PRIPRAV SE K BOJI

Tato kniha je pokračováním knihy Přišel osvobodit zajaté, které vypráví Elainin a můj příběh. Elaine, která sedmnáct let sloužila Satanu a byla jedna z nejvyšších čarodějnic ve Spojených státech, se se mnou střetla rok po ukončení mého lékařského studia. Toto střetnutí téměř vedlo k mé smrti. Avšak Elaine nalezla moc a lásku, která byla daleko větší než všechno, co jí mohl nabídnout mistr Satan. Odvrátila se od Satana a svým Pánem, Spasitelem a Mistrem učinila Ježíše Krista. Od onoho nádherného dne, kdy byla Elaine definitivně osvobozena ode všech démonských duchů, uplynulo sedm dlouhých let. Jaká dobrodružství jsme od té doby zažily!
Ku stiahnutiu:
Pozn.: doporučujeme sa orientovať na duchovný boj, nie na denominačné rozdiely, príp. príklady uvedené v publikácií..