Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“
(Lk 7, 19-23)

Ján Krstiteľ sa pred sklonkom svojho života potreboval uistiť, že Ježiš, jeho príbuzný, o ktorom na začiatku  povedal “Hľa, Baránok Boží“, je naozaj tým prisľúbeným Mesiášom. Mohli by sme sa opýtať, prečo Ján potreboval toto uistenie? Možno mal inú predstavu o Mesiášovi a Ježišovo konanie nezodpovedalo úplne jeho idylke o Vyvolenom. Ježiš bol radikálny a rúcal akékoľvek konvencie: mal dôverný vzťah s verejnými hriešnikmi, kritizoval vtedajších duchovných predstavených, ale na druhej strane učil s mocou a robil zázraky, ktoré boli dovtedy nevídané. Ján mal pochybnosti, potreboval sa uistiť a znovu uveriť. Ježiš mu ako odpoveď posiela zoznam zázrakov, parafrázovanie mesiášskeho konania z Izaiáša a dodáva, aby sa nepohoršoval.

Mali by sme zamyslieť, či sa aj my nesnažíme Pána Boha škatuľkovať.

Keď koná iným spôsobom, ako očakávame, sme trochu vyvedení z miery a pochybujeme. Ježiš je dokonalým vzorom mužnosti, jeho sloboda voči ostatným a zároveň poslušnosť Otcovi je fascinujúca. My to žiaľ často robíme opačne: bojíme sa ľudí, robíme kvôli nim kompromisy a Bohu sme neposlušní.

Ježiš je kreatívny a je stále ten istý včera, dnes a naveky. Nemali by sme byť prekvapení, ak koná v našich životoch ináč, ako si predstavujeme. Spomeňme si na to, že keď uzdravoval slepých, stále to bolo iným spôsobom. Potrebujeme Ježišovi nanovo uveriť, nanovo mu odovzdať život a povedať “dôverujem ti Ježiš“.

My muži stále túžime po slobode, mnohí z nás milujú pocit narážajúceho vetra na tvár pri jazde na motorke či koni. Máme radi prechádzky po lese bez chodníčkov, milujeme divočinu a nespútanosť. Marketéri vedia, že keď spravia reklamu šitú na pocit slobody, budú mať u mužov úspech. Pravá sloboda je však sloboda od  hriechu, mienky ľudí a sloboda mysle.

Buďme pripravení na zmenu, naplnime plachty a poprosme Ducha Svätého, aby vanul. Nechajme sa unášať Ježišovou slobodou.

Pokračuj v čítaní

Cesta osvobození

Osvobození Ježíšem Kristem: Ježíš je vítěz!

JEŽÍŠ nás miluje!
JEŽÍŠ nenávidí naše hříchy.
JEŽÍŠ za naše hříchy zaplatil svým životem.
JEŽÍŠ svou smrtí zajistil odpuštění našich hříchů.
(Ef 1,7.8)
JEŽÍŠ nabízí své úplné odpuštění každému jako dar.
(Řím 3,23.24)

JEŽÍŠ neodpouští automaticky. Jeho odpuštění musíme osobně přijmout.

Proč je důležité vyznat své hříchy jmenovitě? Jmenovitým vyznáním svých hříchů Ježíši vyjadřujeme:
  1. Své poznání o Bohu:

Bůh je svatý. Jeho přítomnost nesnese žádný hřích. Hřích nás dělí od Boha i od lidí. Hřích je vzpourou proti Bohu.

  1. Své poznání o sobě:

Jednali jsme špatně. Jsme hříšníci. Naše hříchy nás dělí od Boha. Náš hřích není maličkost. Jsme spoluvinni za smrt Ježíše. Díváme se na hřích z Ježíšova pohledu. Své hříchy nemůžeme oddiskutovat. Nemůžeme se od svých hříchů osvobodit. Jako hříšníci si zasluhujeme smrt. (Řím 6,23)

Pokračuj v čítaní

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Satan se jen tak  rychle nevzdává

I když satana rozhodně odmítneme, on se k nám přesto ještě ochotně vrací. Pokud jsme mu dali sebemenší podnět, nedá nám pokoj. Jen plné osvobození Ježíšem Kristem nás cele zbaví satanova nároku. Chceme-li být skutečně svobodni, musíme projít „cestou osvobození‘.

Odpustí Ježíš při našem znovuzrození i naše okultní praktiky?

Hříchy nejsou odpuštěny automaticky

Ježíš Kristus svou smrtí odpustil předběžně i se zpětnou platností všechny naše hříchy. Boží Syn nemusí stále umírat, aby mohl odpouštět. Přesto však naše hříchy nemohou byt odpuštěny   automaticky. Teprve když své hříchy Ježíši jmenovitě vyznáme, můžeme přijmout Boží odpuštění.

Pokračuj v čítaní

Čtení Bible, modlitby a křesťanské společenství jsou životně důležité

Každý den čtěte Bibli

Ve vašem zájmu vás vybízím, abyste si udělali čas a každý den si přečetli alespoň malý oddíl z Bible (a také z dobré křesťanské knihy). Čtení Bible vám pomůže lépe poznat Boha a jeho plán pro člověka. Bůh vám ukáže, s čím nesouhlasí a co je to hřích. Poznáte Ježíše, který zemřel za vaše hříchy. Ježíš je vaším nejlepším vzorem. Získáte praktické životní rady a budete inspirováni Božími myšlenkami. Váš život se změní k lepšímu. Každodenní čtení Bible je nenahraditelné.

Doporučuji vám čtení Bible ve standardních i moderních překladech.

Nezapomeňte se denně modlit. Mluvte s Ježíšem jako s vaším nejlepším přítelem. Řekněte mu, co vás trápí. Ježíš má pro vás vždy čas. Udělejte si i vy čas pro něj a mluvte s ním.

Návrh krátké modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, ukaž mi, jaký jsem a také v čem mi můžeš pomoci. Daruj mi Tvé vítězství. Pomoz mi, abych Ti mohl důvěřovat. Děkuji Ti za Tvou zjevnou pomoc a lásku. Amen.“

Pokračuj v čítaní

Prosba o jistotu odpuštění

Návrh modlitby

„Pane Ježíši Kriste, vyznal jsem Ti jmenovitě své hříchy. Vím, že jsi za mně prolil svou krev. Tvoje odpuštění je skutečné. V Bibli slibuješ, ž e Tvoje krev očistí od každého hříchu. Věřím tomu. A proto Tě nyní prosím, daruj mi své odpuštění i jistotu, žes mi odpustil. Ty   to   můžeš  učinit,  protože jsi to slíbil. Věřím tomu a děkuji Ti za to. Amen.“

Satan bude za naše hříchy potrestán     

Pouze Duch svatý nám umožňuje, abychom poznali své hříchy a ukazuje nám, že Ježíš Kristus nám je odpouští. Satan ví, že za každý hřích, který Ježíši vyznáme, bude na konci věků potrestán, a proto je zcela pochopitelné, že sám od sebe nám nikdy nebude naše hříchy připomínat. Potom by totiž musel počítat s tím, že je vyznáme Ježíši, a tím je vlastně necháme přepsat na satanovo konto. Tak se jeho trest stále zvětšuje.

Satanova taktika       

Když nám Duch svatý naše hříchy připomene a my jsme je vyznáme Ježíši, pokouší se satan o rafinovaný trik. Za krátkou dobu nám hříchy opět připomene, aby nás zmalomyslnil. V tomto opětném odhalování naší hříšné minulosti je mistrem, a proto nám někdy nakonec vnutí myšlenku, že nám už není pomoci a že jsme všechno prohráli. Jeho připomínací taktika má, žel, u mnoha lidí velký úspěch.

Pokračuj v čítaní

Jak získáme jistotu odpuštění?

Boží odpuštění je úplné

Pokud jste Ježíši své hříchy vyznali, buďte jisti, že vám je bezezbytku odpuštěno – bez ohledu na to, o jaký hřích se jedná, Boží odpuštění přikrývá každý zlý čin.                    

Každý hřích může být odpuštěn

Boží příslib platí také vám:

„Říkáme-li, ze jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý ze nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.„ (l Jan 1,8.9)

Okamžité odpuštění

Odpuštění  hříchů  je dílem okamžiku. Vyznáte Ježíši své hříchy – a on vám okamžitě zdarma odpouští.

„I kdyby vaše hříchy byly jako š ar lat, zbělej í jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ (Iz 1,18)

„Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. „ (Iz 44,22)

Ježíš Kristus prolil svou krev, aby mohl dokonale vymazat vinu hříchu. Neexistuje žádny hřích, jakkoli těžký, který by Ježíš nemohl odpustit.

Pokračuj v čítaní

Osvobození Ježíšem

Pro každého z nás je v Bibli dobrá zpráva

“Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo dobrá odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.” (Řím 5,6-8)

“Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.” (Jan 8,36)

Ježíš Kristus vás miluje! Chce vás osvobodit od vašich potíží bez ohledu na to, jakou cenu od vás satan žádá.

Osvobození Ježíšem Kristem má smysl jen pro “zajaté”, kteří jsou zatíženi hříchem.

“Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.” (l Jan 1,8-10)

Pokračuj v čítaní

Mohou nést děti následky za své předky?

Neznámé skutečnosti

Vážnost tohoto tématu poznáváme také v tom, že satan za své služby vyžaduje cenu dokonce i od dětí, vnuků a pravnuků okultistů a spiritistů.

Důsledky pro děti,vnuky a pravnuky          

“Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil Řekl jsi: ‘Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.'” (4 Moj 14,17.18)

Bůh nás upozorňuje, že když naši rodiče nebo prarodiče jednou využili satanovu pomoc, může Boží protivník vyžadovat odplatu ještě i od nás.

Druhé přikázání

Tento princip je zakotven už v Desateru. Druhé přikázání podle bible zní:

 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi  dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh  Žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství  tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají“ (2 Moj 20,4-6)

Zděděná zátěž

Následky pověry, okultních praktik a spiritismu jsou opravdu hrozné. Satan může vyžadovat svou cenu i ode mne, ačkoliv já  sám jsem satana nikdy o pomoc nežádal. Jemu ovšem stačí fakt,  že pomohl mým předkům.

Pokračuj v čítaní

Deset kritérií pro božské uzdravení

Jakým způsobem můžeme poznat pravé uzdravení? Určitým vodítkem nám mohou být následující otázky:

Znamení pravého uzdravení:

Uzdravení Bohem

1. Vyprošuje ten, kdo chce pomoci, uzdravení od Boha, anebo se modlí k jiné moci?

Podle Boží vůle

2. Modlí se podle příkladu Ježíše: „Nechci prosazovat svou vůli, ale udělej, co chceš Ty?“ Anebo Bohu přikazuje, aby nemocného uzdravil?

Ježíš je lékař

  1. Je v popředí zájmu Ježíš jako “božský lékař”? Neslouží Bůh jen jako “reklamní lákadlo” k zajištění úspěchu? Jde především o slávu léčitele, anebo o slávu Boží?

V souladu s Biblí

  1. Jsou léčitelovy názory nebo poselství v souladu s Biblí? Jestliže nikoliv, vztahuje se na něj odsouzení, vyslovené apoštolem Pavlem:

“Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!” (Gal l, 7-9)

Soulad vyznání se životem

  1. Souhlasí léčitelův styl života a jeho vyznání s biblickými výpověďmi? Jestliže ne, platí Ježíšova slova:

“Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vy fát a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.

Ne každý, kdo mi říká ‘Pane,Pane’, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‘Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů ?’ A tehdy jim prohlásím: ‘Nikdy jsem vás neznal; jdete ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“‘ (Mat 7,15-23)

Pokračuj v čítaní

Může ďábel uzdravit?

Nejprve si musíme položit velice důležitou otázku: Je zdraví výlučně Boží dar, anebo může nemocné uzdravovat také Boží protivník a nepřítel?

Je nepochybné, že také dnes může Bůh uzdravovat a léčit. Přesto však nesmíme zapomenout, že každý pravý Boží dar dokáže ďábel napodobit.

Ježíš nás varuje

Ježíš nás varuje: „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a bu­dou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.Úle, řekl jsem vám to předem.“(Mat 24,24-25)

Zajímavé upozornění čteme také od apoštola Pavla: „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2 Kor 11,14-15)

Jestliže „zázraky“ může konat i Boží protivník, pak samotná znamení, zázraky a uzdravení nemohou být důkazem Božího vlivu.

Rozhodující změna

Máme dvě možnosti: buď žijeme v oblasti dočasné satanovy pravomoci, anebo žijeme v oblasti Boží nadvlády. Každý se může osobně rozhodnout, zda chce něco získat, nebo ztratit. Není nutné dlouho přemýšlet, abychom zjistili, že rozhodnutí pro Boha je absolutním ziskem. Máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodnout i pro radikální změnu strany, na které chceme stát.

Ježíš je vítěz  

Je nepopiratelnou skutečností, že satan je hrozný tyran a mocný vládce. Musíme však vzít v úvahu ještě další skutečnost, a to je skutečně dobrá zpráva: Ježíš Kristus je mocnější než satan. Ježíš nad svým protivníkem už zvítězil.   Rozhodla o tom Ježíšova smrt na kříži a jeho vzkříšení. Ježíš Kristus žije! Na kříži se projevilo, jak velice nás Bůh miluje. Zástupná Ježíšova smrt je viditelnou pečetí Boží lásky ke každému z nás osobné.

Jen Ježíš Kristus je schopen nás osvobodit z násilné moci satana a zrušit i náš dluh a negativní důsledky našeho dřívějšího omylu. Přitom vůbec nezáleží na tom, jak vysokou cenu od nás satan žádá. Ať jsme poznamenáni trudnomyslností nebo strachem, prostřednictvím Ježíše Krista můžeme být zase od všech těchto problémů osvobozeni. A tato pomoc je zcela zdarma, protože to je dar Boží lásky. Každý člověk má možnost žít bez duševních i jiných zátěží, každý má možnost začít nový radostný život. Mnozí se na cestu tohoto osvobození už vydali,

Chtěl bych vás povzbudit, abyste přijali nabízenou Boží pomoc a nechali se osvobodit Ježíšem Kristem. Zamyslete se, zda si skutečně můžete dovolit odmítnout tak velkorysou nabídku. Postavte se ještě dnes na stranu Vítěze. Můžete k němu přijít bez jakýchkoliv předběžných zásluh. Prosím Boha, aby vám daroval vnitřní ochotu a sílu k tomuto důležitému kroku. Bůh vás chce povzbudit:

Boží pomoc     

 “Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží” (2 Par 20,15.17).

“Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Bozi, aby zmařil činy ďáblovy.” (l Jan 3,7.8).

“Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. ” (l Jan 1,8.9)

Pokračuj v čítaní

Uzdravenie, exorcizmus

healing

Rozlišovanie duchov, modlitby uzdravenia a oslobodenia

Každý dar, ktorý sa vyskytuje v spoločenstve, nielen vo veriacom, musí byť podrobený skúmaniu svojho pôvodu. Veď je známe pomenovanie diabla ako „Božia opica“, ktorý dokáže napodobniť rôzne zázraky a dary, len aby poplietol a zvábil človeka. Aj Sv. písmo nás vyzýva: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte či sú z Boha. Lebo do sveta vyšlo veľa falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa toho: Každý duch ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele ie z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie ie z Boha. To ie duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz ie vo svete. (1 Jn 4,1-3)

 

Pokračuj v čítaní

Cesta k oslobodeniu od okultizmu

glaubeAko sme pri jednotlivých okultných praktikách videli, základnými príčinami, ktoré človeka k nim priťahujú je zvedavosť a túžba po moci. Lenže oni sa zdajú byť výsledkom iného problému – slabej, alebo žiadnej viery. Práve tento nedostatok spôsobuje, že človeku chýba štruktúra informácií a ochranných prostriedkov, ktoré by mu pomohli rozobrať sa vo svete ideí, ideológií a náboženských predstáv. No garanciou nie je ani krst a akási viera v štýle deizmu, či príležitostnej návštevy chrámu. Viera je dar, ktorý zadarmo a bez zásluh dostávame, no bez spolupráci si ho neudržíme. „Toto dôverné a životné spojenie s Bohom” môže  človek zabudnúť, môže oň nedbať, ba dokonca ho výslovne  odmietnuť.

Takéto postoje môžu mať veľmi rozličné príčiny:  vzbura voči zlu vo svete, náboženská nevedomosť alebo  ľahostajnosť, starosť o svetské veci a bohatstvá, zlý príklad veriacich, myšlienkové prúdy nepriateľské voči náboženstvu a nakoniec postoj hriešneho človeka, ktorý sa zo strachu skrýva pred Bohom a uteká pred jeho volaním.“ (KKC 29)

Pokračuj v čítaní