Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Satan se jen tak  rychle nevzdává

I když satana rozhodně odmítneme, on se k nám přesto ještě ochotně vrací. Pokud jsme mu dali sebemenší podnět, nedá nám pokoj. Jen plné osvobození Ježíšem Kristem nás cele zbaví satanova nároku. Chceme-li být skutečně svobodni, musíme projít „cestou osvobození‘.

Odpustí Ježíš při našem znovuzrození i naše okultní praktiky?

Hříchy nejsou odpuštěny automaticky

Ježíš Kristus svou smrtí odpustil předběžně i se zpětnou platností všechny naše hříchy. Boží Syn nemusí stále umírat, aby mohl odpouštět. Přesto však naše hříchy nemohou byt odpuštěny   automaticky. Teprve když své hříchy Ježíši jmenovitě vyznáme, můžeme přijmout Boží odpuštění.

Pokračuj v čítaní

Čtení Bible, modlitby a křesťanské společenství jsou životně důležité

Každý den čtěte Bibli

Ve vašem zájmu vás vybízím, abyste si udělali čas a každý den si přečetli alespoň malý oddíl z Bible (a také z dobré křesťanské knihy). Čtení Bible vám pomůže lépe poznat Boha a jeho plán pro člověka. Bůh vám ukáže, s čím nesouhlasí a co je to hřích. Poznáte Ježíše, který zemřel za vaše hříchy. Ježíš je vaším nejlepším vzorem. Získáte praktické životní rady a budete inspirováni Božími myšlenkami. Váš život se změní k lepšímu. Každodenní čtení Bible je nenahraditelné.

Doporučuji vám čtení Bible ve standardních i moderních překladech.

Nezapomeňte se denně modlit. Mluvte s Ježíšem jako s vaším nejlepším přítelem. Řekněte mu, co vás trápí. Ježíš má pro vás vždy čas. Udělejte si i vy čas pro něj a mluvte s ním.

Návrh krátké modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, ukaž mi, jaký jsem a také v čem mi můžeš pomoci. Daruj mi Tvé vítězství. Pomoz mi, abych Ti mohl důvěřovat. Děkuji Ti za Tvou zjevnou pomoc a lásku. Amen.“

Pokračuj v čítaní

Prosba o jistotu odpuštění

Návrh modlitby

„Pane Ježíši Kriste, vyznal jsem Ti jmenovitě své hříchy. Vím, že jsi za mně prolil svou krev. Tvoje odpuštění je skutečné. V Bibli slibuješ, ž e Tvoje krev očistí od každého hříchu. Věřím tomu. A proto Tě nyní prosím, daruj mi své odpuštění i jistotu, žes mi odpustil. Ty   to   můžeš  učinit,  protože jsi to slíbil. Věřím tomu a děkuji Ti za to. Amen.“

Satan bude za naše hříchy potrestán     

Pouze Duch svatý nám umožňuje, abychom poznali své hříchy a ukazuje nám, že Ježíš Kristus nám je odpouští. Satan ví, že za každý hřích, který Ježíši vyznáme, bude na konci věků potrestán, a proto je zcela pochopitelné, že sám od sebe nám nikdy nebude naše hříchy připomínat. Potom by totiž musel počítat s tím, že je vyznáme Ježíši, a tím je vlastně necháme přepsat na satanovo konto. Tak se jeho trest stále zvětšuje.

Satanova taktika       

Když nám Duch svatý naše hříchy připomene a my jsme je vyznáme Ježíši, pokouší se satan o rafinovaný trik. Za krátkou dobu nám hříchy opět připomene, aby nás zmalomyslnil. V tomto opětném odhalování naší hříšné minulosti je mistrem, a proto nám někdy nakonec vnutí myšlenku, že nám už není pomoci a že jsme všechno prohráli. Jeho připomínací taktika má, žel, u mnoha lidí velký úspěch.

Pokračuj v čítaní

Jak získáme jistotu odpuštění?

Boží odpuštění je úplné

Pokud jste Ježíši své hříchy vyznali, buďte jisti, že vám je bezezbytku odpuštěno – bez ohledu na to, o jaký hřích se jedná, Boží odpuštění přikrývá každý zlý čin.                    

Každý hřích může být odpuštěn

Boží příslib platí také vám:

„Říkáme-li, ze jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý ze nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.„ (l Jan 1,8.9)

Okamžité odpuštění

Odpuštění  hříchů  je dílem okamžiku. Vyznáte Ježíši své hříchy – a on vám okamžitě zdarma odpouští.

„I kdyby vaše hříchy byly jako š ar lat, zbělej í jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ (Iz 1,18)

„Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. „ (Iz 44,22)

Ježíš Kristus prolil svou krev, aby mohl dokonale vymazat vinu hříchu. Neexistuje žádny hřích, jakkoli těžký, který by Ježíš nemohl odpustit.

Pokračuj v čítaní

Osvobození Ježíšem

Pro každého z nás je v Bibli dobrá zpráva

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo dobrá odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Řím 5,6-8)

„Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8,36)

Ježíš Kristus vás miluje! Chce vás osvobodit od vašich potíží bez ohledu na to, jakou cenu od vás satan žádá.

Osvobození Ježíšem Kristem má smysl jen pro „zajaté“, kteří jsou zatíženi hříchem.

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ (l Jan 1,8-10)

Pokračuj v čítaní