Cesta osvobození

Osvobození Ježíšem Kristem: Ježíš je vítěz!

JEŽÍŠ nás miluje!
JEŽÍŠ nenávidí naše hříchy.
JEŽÍŠ za naše hříchy zaplatil svým životem.
JEŽÍŠ svou smrtí zajistil odpuštění našich hříchů.
(Ef 1,7.8)
JEŽÍŠ nabízí své úplné odpuštění každému jako dar.
(Řím 3,23.24)

JEŽÍŠ neodpouští automaticky. Jeho odpuštění musíme osobně přijmout.

Proč je důležité vyznat své hříchy jmenovitě? Jmenovitým vyznáním svých hříchů Ježíši vyjadřujeme:
  1. Své poznání o Bohu:

Bůh je svatý. Jeho přítomnost nesnese žádný hřích. Hřích nás dělí od Boha i od lidí. Hřích je vzpourou proti Bohu.

  1. Své poznání o sobě:

Jednali jsme špatně. Jsme hříšníci. Naše hříchy nás dělí od Boha. Náš hřích není maličkost. Jsme spoluvinni za smrt Ježíše. Díváme se na hřích z Ježíšova pohledu. Své hříchy nemůžeme oddiskutovat. Nemůžeme se od svých hříchů osvobodit. Jako hříšníci si zasluhujeme smrt. (Řím 6,23)

Pokračuj v čítaní

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Satan se jen tak  rychle nevzdává

I když satana rozhodně odmítneme, on se k nám přesto ještě ochotně vrací. Pokud jsme mu dali sebemenší podnět, nedá nám pokoj. Jen plné osvobození Ježíšem Kristem nás cele zbaví satanova nároku. Chceme-li být skutečně svobodni, musíme projít „cestou osvobození‘.

Odpustí Ježíš při našem znovuzrození i naše okultní praktiky?

Hříchy nejsou odpuštěny automaticky

Ježíš Kristus svou smrtí odpustil předběžně i se zpětnou platností všechny naše hříchy. Boží Syn nemusí stále umírat, aby mohl odpouštět. Přesto však naše hříchy nemohou byt odpuštěny   automaticky. Teprve když své hříchy Ježíši jmenovitě vyznáme, můžeme přijmout Boží odpuštění.

Pokračuj v čítaní

Osvobození Ježíšem

Pro každého z nás je v Bibli dobrá zpráva

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo dobrá odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Řím 5,6-8)

„Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8,36)

Ježíš Kristus vás miluje! Chce vás osvobodit od vašich potíží bez ohledu na to, jakou cenu od vás satan žádá.

Osvobození Ježíšem Kristem má smysl jen pro „zajaté“, kteří jsou zatíženi hříchem.

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ (l Jan 1,8-10)

Pokračuj v čítaní

Mohou nést děti následky za své předky?

Neznámé skutečnosti

Vážnost tohoto tématu poznáváme také v tom, že satan za své služby vyžaduje cenu dokonce i od dětí, vnuků a pravnuků okultistů a spiritistů.

Důsledky pro děti,vnuky a pravnuky          

„Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil Řekl jsi: ‚Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.'“ (4 Moj 14,17.18)

Bůh nás upozorňuje, že když naši rodiče nebo prarodiče jednou využili satanovu pomoc, může Boží protivník vyžadovat odplatu ještě i od nás.

Druhé přikázání

Tento princip je zakotven už v Desateru. Druhé přikázání podle bible zní:

 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi  dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh  Žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství  tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají“ (2 Moj 20,4-6)

Zděděná zátěž

Následky pověry, okultních praktik a spiritismu jsou opravdu hrozné. Satan může vyžadovat svou cenu i ode mne, ačkoliv já  sám jsem satana nikdy o pomoc nežádal. Jemu ovšem stačí fakt,  že pomohl mým předkům.

Pokračuj v čítaní

Deset kritérií pro božské uzdravení

Jakým způsobem můžeme poznat pravé uzdravení? Určitým vodítkem nám mohou být následující otázky:

Znamení pravého uzdravení:

Uzdravení Bohem

1. Vyprošuje ten, kdo chce pomoci, uzdravení od Boha, anebo se modlí k jiné moci?

Podle Boží vůle

2. Modlí se podle příkladu Ježíše: „Nechci prosazovat svou vůli, ale udělej, co chceš Ty?“ Anebo Bohu přikazuje, aby nemocného uzdravil?

Ježíš je lékař

  1. Je v popředí zájmu Ježíš jako „božský lékař“? Neslouží Bůh jen jako „reklamní lákadlo“ k zajištění úspěchu? Jde především o slávu léčitele, anebo o slávu Boží?

V souladu s Biblí

  1. Jsou léčitelovy názory nebo poselství v souladu s Biblí? Jestliže nikoliv, vztahuje se na něj odsouzení, vyslovené apoštolem Pavlem:

„Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Gal l, 7-9)

Soulad vyznání se životem

  1. Souhlasí léčitelův styl života a jeho vyznání s biblickými výpověďmi? Jestliže ne, platí Ježíšova slova:

„Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vy fát a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane,Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů ?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jdete ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.„‚ (Mat 7,15-23)

Pokračuj v čítaní