Manipulace ve výchově

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči: v Kolpingově azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství. Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Pavly Koucké najdete v naší Odborné knihovně.

0:12 Je manipulace častou příčinou problému, se kterým zá vámi klienti přijdou? 0:38 Trvá dlouho rozpoznat, že problémem je právě manipulace? Je pro terapeuta zjevná? 2:12 Je si manipulování vědom i sám manipulátor? 4:38 Dalo by se rozvést, jakou podobu může mít pozitivní manipulace? 6:24 Je patologická manipulace léčitelná? 9:02 Je patologický manipulátor schopen podstoupit terapii? 9:21 Platí, že manipulátory jsou často ti, kteří se s manipulací setkali v dětství? 10:01 Jaké jsou nejhorší dopady manipulace pro další život? 12:02 Mají lidé, kteří se v dětství setkali s manipulací zvýšenou míru sebereflexe? 13:59 Kde je hranice mezi zdravou a nezdravou manipulací? 16:47 Co může rodiči pomoct v tom, aby si uvědomil, že se stává manipulátorem? 19:13 Rovná se patologický manipulátor psychopat? Nebo jde o různé diagnózy? 20:07 Přejímá dítě manipulativní vzorec a stává se samo manipulátorem v kolektivu, ve kterém se pohybuje? 21:20 Jak lze nejlépe „přežít“ dětství s patologickým manipulátorem? 23:19 Prohrává nakonec manipulátor? Nepřichází o důležitou citovou vazbu? 25:19 Setkala jste se s tím, že již dítě samo řeší, že je manipulované?

YouTube

Jak vychovávat svaté a ne jimi manipulovat

Výchova služebníků je jedním z klíčových témat. Pán Ježíš nám dal poslání: Mt 28,18-20: Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.Boží slovo dává jasná kritéria, jak toto poslání naplnit. Ježíš vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno. Zajal zajatce, kteří otročili hříchu a učinil je živými dary, skrze které je církev budována k dokonalému lidství, v míru Kristovy plnosti. Ef 4,7-13: Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví: `Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.´ Co jiného znamená `vystoupil´, než že nejprve i sestoupil do nižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno.
 
 
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. (KMS)Při výchově do Kristova charakteru si musíme dávat pozor na manipulaci.

Pokračuj v čítaní