Krátke základné modlitby duchovného boja a ochrany pred Zlým (príklady)

Ľútosť nad hriechmi

Ježišu, prosím o odpustenie mojich hriechov   ….. (vymenuj ), previnení a zanedbávania dobrého. Ľutujem to. Príď prosím do môjho života. Naplň ma prosím svojím Duchom Svätým vo všetkých oblastiach môjho tela a duše. Zapečať prosím všetky prístupové cesty Zlého svojou presvätou krvou.

Iný príklad:

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ta hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Odpustenie

http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/modlitba-odpustenia-a-oslobodenia/

Prehlásenie  Ježiša Krista za môjho Pána a Spasiteľa

Vyznávam mojimi perami a mojím srdcom, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel v tele na zem, narodil sa z Márie Panny, svojím umučením a smrťou na kríži ma vykúpil a zachránil. Kajám sa zo svojich hriechov a vyznávam, že som zhrešil. Verím Pane, že si verný a spravodlivý  a prosím Ťa, aby si ma očistil od každého hriechu a neprávosti  svojou svätou krvou. A ako Slovo hovorí: Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Prehlasujem Ťa Pane Ježišu Kriste za svojho Pána a Spasiteľa vo všetkých oblastiach môjho života. Amen.

Zrieknutie sa Zlého

V mene Ježiša Krista sa zriekam všetkých okultných praktík, Satana a  v Ježišovom mene lámem a ruším význam a moc všetkých  kliatieb a prekliatí,  spojených s týmito  okultnými praktikami. Prikrývam seba a svoju rodinu presvätou krvou nášho pána Ježiša Krista.

(zrieknutie Zlého je potrebné prejaviť zničením vecí, čo zvádzajú k hriechu – ezoterická a okultná literatúra, pornografia, zničenie okultných a iných predmetov,…atď., pokáním – t.j. zmenou myslenia a správania, viac v iných článkoch tohto webu)

Modlitba prikrytia Ježišovou krvou

Prikry/(obmy)  prosím Pane Ježišu svojou  svätou krvou moje telo, dušu  a ducha, moju vôľu, city, pocity, emócie …(a vymenuj aj konkrétne problémové oblasti tela, duše)…. prikry prosím aj moju manželku, jej telo, ducha a dušu, …deti (v autorite rodiča), prikry svojou svätou krvou aj náš majetok (môžeš vymenovať).

Duchovná ochrana rodiny, majetku

Pane Ježišu Kriste, prosím postav ohnivú stenu zo svojej svätej krvi okolo mojej rodiny (vymenuj členov menovite)  a zvereného majetku, aby sa všetci démoni hnevu, horkosti, strachu, zastrašovania, manipulácie, čarodejníctva, hypnózy, telepatie, bielej, šedej, červenej, čiernej mágie, astrálnej projekcie, satanistických rituálov a obiet, satanistickej hudby, démonov čarodejníctva, voodoo, hoodoo, reiki, ezoteriky, homeopatie , jogy… (môžeš doplniť i oblasť, v ktorej bojuješ) odrazili od tohto múru a neublížili mne a ani nikomu z mojej rodiny a ani nám zverenému majetku. Pane Ježišu Kriste, pošli ich prosím tam, kam si im určil miesto. Prikry ich tam prosím svojou presvätou krvou, aby sa už nikdy viac nemohli vrátiť a škodiť ľuďom.  Amen

Nápis (aj na papieri, kdekoľvek)  nad každé vstupné dvere do domu, auta,  bytu- zadrží démonov

Ktokoľvek a čokoľvek vstupuje do tohto domu (bytu, auta, chaty…) je prikrytý krvou nášho Pána Ježiša Krista.

Použitie exorcizovaného oleja, soli a vody proti démonickým útokom

Olejom potrieť veraje dverí, rámy okien…exorcizovanú soľ    posypať do rohov miestností,.. svätenou vodou pokropiť posteľ…prístupové cesty pre vodu, WC (je to dôležité) …..pomazať darované veci, auto, sedačky…

Upozornenie: Buď si istý, že nevlastníš žiadne okultné predmety, sošky, obrazy, knihy…atď. Ak áno, je potrebné sa ich zbaviť spálením, rozbitím…a vyznať sa z hriechu okultizmu.  

Božia výzbroj  (denne)

Pane, povolal si ma do tejto služby aj keď som slabá/ý  a som aká/ý som. No nejde o to, aká/ý som ja, ale čo dokážeš Ty spraviť cezo mňa. Pane, Ty vieš, proti komu idem do boja, viem to aj ja, prosím Ťa vyzbroj ma. Som si vedomá/ý toho, že som Božia dcéra/Boží syn a mám v Tvojich očiach i na tomto svete hodnotu z tohto vyplývajúcu. Som si vedomá/ý svojej autority bojovníka v armáde Kráľa, v mene Ježiša Krista, za ktorého bojujem a ktorý bojuje za mňa a so mnou (variabilné znenie)

Obliekam si v mene Ježiš celú Božiu výzbroj:

1.Pás/opasok pravdy. Poznám Pravdu a Pravda ma oslobodí. Som syn /dcéra Božia. Duch Svätý ma vedie k Pravde.(gesto opásania opaskom).

2. Pancier spravodlivosti (plášť počestnosti), ktorý chráni a bude chrániť moje srdce pravdy, city, pocity, emócie,… (gesto, ako keď si dávaš plášť)

3. Dávam si obuv pre pohotovosť zvestovania evanjelium pokoja a radosti. Aby som bol/-a schopný/á  kdekoľvek a kedykoľvek šíriť evanjelium a radostnú zvesť o Bohu a Kristovi a ich láske a milosrdenstve (gesto obúvania obuvi)

4, Do ľavej ruky si beriem štít viery, ktorý odrazí všetky útoky nepriateľa a jeho zbraní. A akákoľvek zbraň proti mne učinená (vytvorená) nebude účinná, pretože mám túto výzbroj a meč Ducha Svätého a štít viery. (gesto uchopenia štítu)

5.Prilbu spásy, ktorá chráni a bude chrániť moju myseľ (myšlienky,…) . Beriem si dnes autoritu do mojej mysle (gesto nasadenia prilby)

6, Do pravej ruky si beriem meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Je to dvojsečný meč, ktorý preniká až do hĺbky. (gesto uchopenia meča)

Iný vzor modlitby obliekania Božej výzbroje:

Obliekam si v mene Ježiš celú Božiu výzbroj:

1.Pás/opasok pravdy. Poznám Pravdu a Pravda ma oslobodí. Som syn /dcéra Božia. Duch Svätý ma vedie k Pravde. Vedie ma jeho očami. Mám múdrosť a poznanie Božie. Duch Svätý ma vyučuje ako kráčať po ceste, ktorou si ty Pane Ježišu Kriste. Ty si  cesta, pravda a život. Si cestou k Otcovi a životu. Si pravdou, podľa ktorej chcem žiť. Usvedči ma Duch Svätý z každého zla a každého skrytého hriechu môjho srdca. Ďakujem Ti za odvahu splniť Tvoju vôľu. Pomôž mi svedčiť o Tvojom slove s odvahou. Som spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi.

2.Pancier spravodlivosti (plášť počestnosti), ktorý chráni a bude chrániť moje srdce (city, pocity, emócie,…). Odpusť mi moje hriechy prosím v tento deň. Prikrývam sa Ježišovou krvou v tento deň.

3.Dávam si obuv pre pohotovosť zvestovania evanjelium pokoja a radosti. Aby som bol/-a schopný/á  kdekoľvek a kedykoľvek šíriť evanjelium a radostnú zvesť o Bohu a Kristovi a ich láske a milosrdenstve. Pomôž mi byť pripravený vydať dnes svedectvo  o Tebe. Povedal si, že mi vložíš Tvoje slová do mojich úst. Dovoľ, aby môj život odzrkadľoval Boží pokoj. Pošli mi niekoho do cesty, komu môžem ohlásiť Evanjelium (radostnú zvesť). Použi ma Pane aby som niekoho dnes požehnal.

4, Do ľavej ruky si beriem štít viery, ktorý odrazí všetky útoky nepriateľa a jeho zbraní. Viera je zbraň, ktorá premáha svet. Môžem urobiť všetko v Ježišovom mene, v tom, ktorý ma posilňuje. A akákoľvek zbraň proti mne učinená (vytvorená) nebude účinná, pretože mám túto výzbroj a meč Ducha Svätého a štít viery. Mám autoritu božieho bojovníka, Pane prosím sprevádzaj ma a veď.

5.Prilbu spásy, ktorá chráni a bude chrániť moju myseľ (myšlienky,…) vedomú i podvedomú. Mám na mysli,  že žiadna zbraň učinená proti nám nebude mať úspech. Myslím na veci, ktoré sú dobré, čisté, dokonalé , milé. Beriem si dnes autoritu do mojej mysle. Mám autoritu  nad všetkou mocou démonov. Rozhodnem sa vyťať každú márnivú predstavu , ktorá sa vynáša nad poznaním Božím a prinesiem ju do zajatia k poslušnosti Krista. Patrím Ježišovi a dávam Duchu Svätému kontrolu mojej mysle. Podrobujem sa Bohu, odmietam diabla a on musí  utiecť.

6, Do pravej ruky si beriem meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Je to dvojsečný meč, ktorý preniká až do hĺbky. Použijem ho k útoku. Neuhnem sa. Som Boží vojak. Zápasíme proti kniežatstvám. Ďakujem Ti za silu Tvojho slova. Je ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Nevráti sa naprázdno ale vykoná to na čo bol poslaný.  Tvoje slovo je Pravda. Nie som muž, ktorý by padal. Som muž činu Tvojho Slova. Tvoje Slovo je svetlo pod mojimi nohami a svetlo na mojej ceste. Ukryjem si Tvoje slovo do môjho srdca, tak aby som viac nehrešil proti Tebe.

Modlitba pre duchovnú klenbu (ochranu)

Drahý Pane Ježišu Kriste, prosím  odpusť mi všetky chvíle, kedy som sa Ti nepodvolil. Odpusť mi moju hriešnosť a každý môj súhlas s nepriateľom a jeho klamstvami. Aj teraz sa Ti podriaďujem, ako môjmu  Pánovi, milujúcemu Ježišovi. Teraz pretínam v mene Ježiš každú dohodu, ktorú som urobil s nepriateľom.

Pane Ježišu,  prosím nech bojujúci anjeli na Tvoj príkaz vezmú  a uviažu v priepasti všetkých démonov a ich prostriedky, ktoré mali prístup ku mne, pretože som veril ich lži. Aj teraz Ťa prosím, aby si vytvoril  živý múr ochrany zo svojej presvätej krvi okolo mňa, nado mnou a podo mnou, a prosím Pane Ježišu Kriste, aby si ho zapečatil svojou presvätou krvou.

Teraz si vyberám a dávam  na seba plnú Božiu zbroj a prosím Ťa Pane Ježišu Kriste, aby si  ma očistil a zapečatil Tvojou svätou krvou moje telo, myseľ, dušu a ducha.  Prosím, nech Tvoji bojujúci anjeli zviažu a odstránia všetkých démonov, ich nástroje a všetku ich silu na území obklopenom ochranný múrom  a jeho okolí a nech ich pošlú na Tvoj príkaz tam, kam si im to určil.

Prosím, dovoľ, aby Tvoji  bojujúci anjeli zničili všetky démonické, okultné alebo čarodejnícke práva namierené proti mne a mojej rodine,  vrátane ich úplnej podpory a zastúpenia. Prosím pošli svojich bojovníkov, aby odstránili všetkých astrálnych ľudí  a poslali ich späť do ich vlastných tiel a zapečatili ich tam s Tvojou svätou krvou. Pane Ježišu Kriste prosím pošli  svojich strážnych anjelov, aby ma chránili pred všetkými útokmi nepriateľ

Pri pokušeniach – myšlienkach na zlé veci, aj viackrát denne podľa potreby

V mene Ježiša Krista zväzujem tieto zlé myšlienky (obrazy, sny…) a ich démonov a posielam ich k Tebe  Pane Ježišu. Ty s nimi nalož podľa svojej svätej vôle. Teraz! Amen

Spôsoby duchovného boja:

  1. Modlitba v Duchu pri každej príležitosti, pretože Duch sa modlí skrze mňa  podľa vôle Božej. To ma buduje vnútorne a dáva mi silu na deň. Modlím sa o svätosť podľa Tvojho slova.
  2. Pri všetkom vzdávajme vďaky Bohu
  3. Chvály . Nech vysoké chvály Boha sú v mojich ústach a dvojsečný meč v mojej ruke. Budem Ta chváliť, lebo si chvályhodný. Vkladám si  novú pieseň do srdca Pane. Nech Ta neprestanem chváliť  mojimi perami.
  4. Dary Ducha Svätého. Tvoje slovo hovorí: proste o dary. Chcem učiť iných cez tieto dary. Prosím o dar múdrosti, poznania, viery, uzdravovania, zázračnej sily, dar proroctva, dar rozlišovania, dar jazykov, a dar ich interpretácie. Pomôž mi povzbudiť  dnes niekoho cez silu Ducha Svätého.
  5. Modlím sa za všetko v Tvojom Svätom  mene Ježiš. Tvoje meno je nad každé meno.  Všetky veci sú položené pod Tvoje šľapaje. Všetka autorita na nebi a na zemi je pod Tebou. V tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Ty si Pán. Amen  

Niektoré citáty z Biblie (KAT) k duchovnému boju a moci Ježišovej krvi:

Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. (Mt 10:34)

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. (Lk 12:51)

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16:33)

Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6:12)

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! (Ef 6: 13-18)

Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. (Mt 26:28)

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, (Ef 1:7)

o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. (Heb 9:14)

A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. (Heb 9:22)

Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1Jn 1:7)

Comments are closed.