JEZEBEL SPIRIT

http://www.upstreamca.org/AhabandJezebel_S.Warner.pdf

Obsahuje /CONTENTS:

1. THE CHARACTERISTICS OF THE JEZEBEL SPIRIT
2. THE SPIRIT OF AHAB
3. THE ROOTS OF JEZEBEL’S AND AHAB’S UNION
4. THE JUDGMENT OF JEZEBEL
5. TAKING BACK OUR LIVES & OUR CHURCH
6. SCRIPTURE STUDY
7. INFORMATION ON AND PRAYER OF RENUNCIATION AGAINST THE SPIRIT OF JEZEBEL

Šamanizmus vo svetle Biblie

Mnohí nazývajú našu kultúru kresťanskou, no v skutočnosti sa zakladá na šamansko-pohanských mýtoch, ktoré sa vbudovali aj do historického kresťanstva, do ľudových rozprávok, povestí a v detskej literatúre žije dodnes. Neskôr sa to prenieslo aj do vyspelej kultúry. Dnes šamanistický svetonázor prežíva svoju renesanciu: popularizujú ho rockové opery, jeho symboly a znaky sú používané na nacionalistických podujatiach. Čoraz viac je tých, ktorí svoju národnú identitu vidia v zdanlivo kresťanskom neopohanstve.

Kolíska vzbury

Moderní ľudia si myslia, že staré pohanské kulty sa dajú zosúladiť s kresťanskou kultúrou, ba priam prekvitá názor, že neexistuje rozpor medzi šamanizmom a starovekou kresťanskou kultúrou, no keď podrobne preskúmame pôvod šamanizmu a židovsko-kresťanské presvedčenie, vyjde najavo, že je medzi nimi neriešiteľný rozpor. Keby sme skúmali pôvod šamanizmu, tak nás – ako mnohé podobné náboženstvá – zavedie až k babylonskému mystickému náboženstvu, ktoré založil Nimrod. Podľa Biblie sa prvé generácie po potope zhromaždili v Babylone a pod vedením Nimroda položili základy kultom, ktorých pôvod bol v čarovaní.

Pokračuj v čítaní

Vzbura = čarovanie

„Veď vzbura je hriechom ako čarodejníctvo…“ (1Sam 15,23)

Tento výrok je pomerne známy a odznel z úst proroka Samuela smerom ku kráľovi Saulovi po tom, čo nedbanlivo vykonal Boží príkaz vyhladiť Amalecha. Je to výrok veľmi silný. Vieme, že čarovanie je ťažký – smrteľný hriech a v našich predstavách je spojené s kúzlením a magickými praktikami, rituálmi, ktorých súčasťou sú obete (aj ľudské), ktorými sa čarodejníci a čarodejnice snažia dosiahnuť rôzne ciele (zvyčajne zlé, nekalé) za pomoci nadprirodzených, temných a zlých síl, ako sú démoni a padlí anjeli. Bosoráctvo je staré ako ľudstvo samo. Ľudstvo sa vždy snažilo získať od „bohov“ ochranu alebo podporu, pričom najžiadanejšia bola dobrá úroda, víťazstvo vo vojne, ochrana pred prírodnými katastrofami alebo plodnosť. Biblia spomína mágov a ich vplyv na rôznych miestach; za všetkých môžeme spomenúť čarodejníkov v Egypte u faraóna, Šimona v Samárii alebo Barjezusa, ktorý pôsobil u prokonzula Sergia Pavla. A teraz si predstavte, že Samuel dáva vzburu a tieto odsúdeniahodné praktiky na jednu úroveň.

Pokračuj v čítaní

Witchcraft – Čarovanie

Niekto povedal, že čarovanie je verejný nepriateľ č. 1. Ak pochopíme, čo vlastne čarovanie je, aké sú jeho praktiky a dopad na ľudské životy, zaiste s týmto výrokom budeme súhlasiť. Výsledky sú totiž devastujúce. Pre toho, kto pod čarovaním je, ale aj pre toho, kto sa ho dopúšťa, a to už či vedome, alebo nevedome.

Pre pochopenie čarovania je dôležité zaoberať sa dvomi pojmami a to sú: VÔĽA a MOC

Začnime vôľou. Dali by sa tu spomenúť slová ako chcenie, prianie, túžba, cieľ alebo potreba niečo dosiahnuť. Z Biblie vieme, že aj Boh má svoju vôľu. Má cieľ, želanie pre svoje stvorenie a tento chce aj dosiahnuť. Základnou kvalitou Božej vôle je, že je dobrá, lebo Boh je dobrý. Keď Boh presadzuje svoju vôľu, znamená to, že je dobrá pre všetkých. Boh nechce nikomu ublížiť, poškodiť ho, alebo ho ukrátiť na úkor niekoho druhého. Božia vôľa pre každého je absolútne šťastie. S človekom je to inak. Ľudský jedinec ako potomok Adama je deformovaná egoistická bytosť, a preto jeho vôľa nie vždy má za cieľ požehnanie pre všetkých. Čím je človek zranenejší, čím jeho ego bolo v minulosti viacej pošliapané, tým menej praje ostatným, aby sa mali dobre. Tento jav človek lepšie pochopí, ak si spomenie na obdobia svojho života, kedy bol ozaj šťastný. Ak je človek šťastne zaľúbený, ak zažil niečo príjemné, alebo dosiahol mimoriadny úspech, alebo sa mu dostalo uznania (zdarne zložené skúšky v škole, víťazstvo v športe, povýšenie v robote, finančné požehnanie, alebo už spomenuté zamilovanie), vtedy vie človek byť aj akosi veľkorysejší, lepšie praje ostatným a niekedy sa čuduje, aká ušľachtilá bytosť sa v ňom nachádza. Väčšinou to s človekom ale tak nie je. Od detstva sa naučil presadzovať svoju vôľu, bez ohľadu na ostatných. Chápe tak svet. Myslí si, že to je normálne a spravodlivé.

Pokračuj v čítaní

Achab, infantilizmus a pacifizmus

Krátko o Jezabel

Keď hovoríme o Jezabel, musíme rozlišovať tri základné pojmy. Po prvé, je to konkrétna historická osoba – kráľovná Jezabel, po druhé, hovoríme o duchu Jezabel, čo je padlý anjel, ktorý sa usiluje mariť Božie ciele a samozrejme, Jezabel má aj svojich zástancov na zemi – konkrétnych ľudí, jednotlivcov, a tiež organizácie.

Historická postava kráľovnej Jezabel bola dcérou sidonského kráľa Etbála, ktorý bol služobníkom falošného boha Bála. Na trón sa dostala sobášom s bezbožným Achabom. „A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezabel, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu.“ (1Kr 16:31) Pre Izraelcov nastali ťažké časy. Z krajiny odišlo požehnanie, nastal hlad a bieda. Jezabel sa otvorene postavila proti zástupcom živého Boha na zemi a vraždila prorokov, ktorí od Samuela boli nositeľmi najväčšej Božej autority. Týchto prorokov nahradila prorokmi Bálovými. Ďalej zaviedla v krajine modloslužbu. Ako vieme, Boh vzbudil v tejto situácii mimoriadne pomazaného proroka Eliáša, Božieho muža a medzi Jezabel a Eliášom prebiehal po celú dobu boj. Jehu vystihuje charakteristické pôsobenie Jezabel dvomi slovami a to sú čarodejníctvo a smilstvo. „A stalo sa, keď uvidel Jorám Jehu-va, že povedal: Či pokoj, Jehu? A on odpovedal: Čo jaký pokoj, dokiaľ sa páchajú smilstvá Jezábeli, tvojej matere a jej čarodejstvá tak mnohé?“ (2Kr 9:22) Z oblasti čarovania je špecialitou Jezabel druh čarovania, ktorý nazývame manipulácia.

Pokračuj v čítaní