Jezebel And Prophetic Ministry

Following Jezebel’s prophets can get you killed. Jezebel is a prophetess and teacher, cunning, deceptive, controlling and the number one adversary of Christ’s five-fold ascension gift prophets.

In this book you will discover truths that will protect your life and ministry:

 

  • How to avoid Jezebel’s witchcraft.
  • How to recognize Jezebel’s prophets.
  • Overcome Jezebel’s lying spirits.
  • And much more…

Pokračuj v čítaní

Samotná modlitba Oslobodenia (vzor)

V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť a odmietam ich.
Pane Ježišu, rozkáž Satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali.
Prosím ťa, Pane Ježišu, rozšliap svojimi nohami Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.
Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca.
Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaný k zmŕtvychvstaniu.
Bol som vykúpený predrahou Kristovou Krvou, aby som oslavoval Boha svojim telom.
Preto Satan nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojim domom.
Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi!Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov a príbuzných.
Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi.
Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili, alebo mi ublížili.
Nech nás predrahá Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pokračuj v čítaní

Modlitby za oslobodenie od zlého a citových rán – 1. a 2. diel

sú stručné príručky od exorcistu Václava Kociana na spoluprácu s Pánom Ježišom pri oslobodzovaní seba aj iných.
Prvý diel má dve časti. Prvá časť: Pán Ježiš Osloboditeľ a naša viera a modlitba je zameraná na Pána Ježiša – Vykupiteľa celého človeka a na praktický návod ako postupovať pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.
 
1. diel:
Autor: Kocián Václav
Strany: 44
Väzba: Brožované
Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Jas Zvolen
Druhý diel obsahuje základné princípy, postupy a rôzne modlitby napr. za oslobodenie od prekliatia a pút, od zlých duchov. Na záver je modlitba požehnania vody, soli a oleja.
2. diel:
Autor: Kocián Václav
Strany: 48
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Jas Zvolen
 
Viac informácií s možnosťou objednania na :

Prečo je joga nezlučiteľná s Kristom – Páter James Manjackal

Čo je to joga?

Slovo joga znamená „zväzok“, „zjednotenie“. Predmetom jogy je spojiť svoje vlastné prechodné a dočasné SE´, „JIVA“, s večným „Brahma“ (hinduistický koncept Boha). Tento Boh nie je osobným Bohom, ale duchovnou neosobnou substanciou, ktorá je jedno s prírodou a kozmom. Brahma je božská neosobná substancia, ktorá „preniká a zahaľuje a je základom všetkého“. Joga má svoje korene v starých hinduistických Upanišádách (1000 pr. Kr.), ktoré hovoria, že joga je „zjednotenie svetla v tebe so svetlom Brahmana“. „Absolútno je vo vnútri samotnej jednotky“ (L´assoluto é all´interno di uno stesso), hovorí Chandogya Upanišád, „TAT Tuam ASI“ alebo „to si ty“. To božské prebýva v každom jednom z nás prostredníctvom svojho mikrokozmického predstaviteľa, individuálneho ja nazývaného „Jiva“. V Bhagavad Gita, Pán Krišna opisuje Jiva ako „môj večný podiel“ a „radosť z jogy prechádza na jogína, ktorý je jedno s Brahmanom.“
V roku 150 po Kr. jogín Pantajali vysvetlil osem spôsobov, ktoré vedú cvičenie jogy z nevedomosti k osvieteniu – osem ciest predstavuje akýsi rebrík – sebakontrola (jama), zachovávanie náboženských predpisov (nijáma), polohy tela (asana), dychové cvičenia (pranajáma), kontrola zmyslov (pratjahára), sústredenosť (dharána), hlboká kontemplácia (dhijána), osvietenie (samadhí). Je zaujímavé poznamenať, že polohy tela a dychové cvičenia, často považované za celú jogu na Západe, sú bodmi 3 a 4 smerom k zjednoteniu s Brahmanom!

Joga nie je iba rozpracovaným systémom fyzických cvikov, ale je duchovnou disciplínou, ktorá má za cieľ priviesť dušu k osvieteniu (samadhí), k úplnej jednote s božským bytím.

Pokračuj v čítaní

Svitanie – HEARTBEAT •

Heartbeat  – Ich domovom je spoločenstvo Piar v Prievidzi. Túžia cez ňu prinášať slobodu, radosť a Božiu prítomnosť a zjavovať Otcovo srdce, k čomu využívajú hudobné dary. Veľa piesní vzniká v spoločnej modlitbe a týkajú sa toho, čo im dáva poznať Boh na mieste konkrétnej služby.

Pokánie – Cesta k Bohu, 2.časť

Nová zmluva o pokání:

Mt 3:2 „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Lk 13:3        Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete

Lk 15:7      Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. 

Lk 15:10  Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Sk 2:38  Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

(viac citátov pozri na konci článku)

Odpustenie je prvým kľúčom, ktorým môžeme otvoriť dvere, aby mohol prísť Ježiš so svojou uzdravujúcou mocou. Druhým kľúčom je pokánie.

Pre slovo pokánie sa v Starom zákone používajú dva výrazy: 1. naham (ľutovať, zmeniť zmýšľanie), 2. šub (obrátiť sa, vrátiť sa), v Novom zákone sú použité výrazy metanoeo, metamelomai (zmena mysle, teda aj ľutovať, pociťovať výčitky). V každom prípade, pokánie znamená skrze ľútosť zmeniť zmýšľanie.

Pokračuj v čítaní

Odpustenie – Cesta k Bohu, 1.časť

 Čo hovorí Božie Slovo o odpustení  človeka človeku:
Mt 5:23-26:       „23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“
Mt 6:14-15    14.Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15.Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. 
Mt 18:35       Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“
Mk 11:26          Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.
Lk 6:37        Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.
Jn 20:23        Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
2Kor 2:10      Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista,
 
Naučme sa žiť životom neustáleho odpúšťania. Ak chceš predstúpiť pred Boha s prosbou o odpustenie svojich hriechov, oslobodenie  alebo uzdravenie, odpustenie je jednou zo základných podmienok vypočutia. Obzvlášť to platí u osôb, ktoré sú nositeľmi duchov Jezabel a Achaba. U nich je predpoklad, že žijú v neodpustení voči osobám, ktoré ich zranili, odmietli, prípadne spôsobili odmietnutie, neprijatie. Neodpustenie otvára dvere démonickým silám a dáva im právo pôsobiť deštruktívne nielen v ich okolí ale i v človeku samotnom.

Pokračuj v čítaní

Jesus Christ, He is alive!

Kari Jobe  “Forever”

The moon and stars they wept
The morning sun was dead
The Saviour of the world was fallen
His body on the cross
His blood poured out for us
The weight of every curse upon HimOne final breath He gave
As heaven looked away
The son of God was laid in darkness
A battle in the grave
The war on death was waged
The power of hell forever broken

Pokračuj v čítaní

When Christian witches attack you

On several occasions Christian witches have attacked our ministry. We were holding a conference in Central America. It takes a lot of prayer, hard work and finances to organize conferences and crusades. The week before our crusade three Christian witches came to the house of one of our conference organizers. Holding large rusty spikes in their hands they began to prophesy three curses against our meetings. Can you imagine that? Each spike was representative of some type of suffering we would face during the meetings. They cursed our health, finances and attendance. Our organizer was shocked and rebuked them in Jesus Name. They left.

After some investigation we discovered Communists were behind the attack and conspired to stop our meetings in the country by releasing demonic curses. These three Christian witches were in league with a Communists political party and members of a religious denomination that did not want any “competition for souls” in their city.

In this country the Communists were trying to infiltrate the Protestant church for their support during upcoming national elections. They were forming their own pastoral associations and infiltrating others, hosting city leadership meetings, financially supporting certain pastors of large congregations even buying them cars and giving their family members jobs within the government. This is a manifestation of high level principalities and powers working within the leviathan state and networking with various liberal factions within the Church of Christ. This is an ancient demonic strategy trying to stop the Kingdom of God from advancing.

The day we arrived in the country we heard of the demonic encounter. Already four innocent people had broken bones from slip and fall accidents. The suffering had begun. We called an immediate prayer meeting to bind up the “suffering curses.” The curses were broken in Jesus Name and the meetings a success with hundreds of people saved, healed and baptized with the Holy Ghost. Only demon powers can influence other “Christians” to do things like this.

Pokračuj v čítaní

Breaking Christian Witchcraft

How to Discern Christian Witchcraft

Can Christians operate in witchcraft? It’s unthinkable. Yet many are destroyed for a lack of knowledge. Spiritual witchcraft is the source of confusion, strive, vain imaginations, intimidation and much more. Find out how to break free from Christian witchcraft.

Witchcraft is a bona fide demonic power.

It is released through various activities such as words, curses, spells, amulets, charms, occult powers, chants, magic, drugs, potions, or directive prophecies. It’s far more than meeting in a forest to worship Mother Earth and hugging pine trees.

Witchcraft is a power of Satan that influences people and gives a place to demon activity.

But can a Christian operate in witchcraft? Find out inside.

In this spiritual warfare ebook you’ll discover these truths…

– Different forms of spiritual witchcraft that battle your mind.
– How religion and the flesh can release witchcraft.
– How to safeguard yourself from witchcraft’s influence.
– How to discern Christian witchcraft attacks.
– The fastest way to overcome witchcraft.

Pokračuj v čítaní

Jezebel Spirit and Prophetic Ministry

Jezebel spirit can get you in serious trouble. Jezebel was the daughter of Ethbal, king of the Sidonians. Her father was the high priest of the goddess Ashtoreth a female deity. She was given to wed Ahab king of Israel to form a covenant between the two nations. Jezebel was a wicked queen. She set out to murder the prophets of Jehovah by the thousands. The few that remained hid themselves in caves. Others compromised their prophetic ministries and gave themselves to her.

Jezebel was a prophetess. She served a foreign spirit named Ashtoreth. One of her noted traits was her ability to teach and train people for prophetic ministry. She has a large following today. Every generation must guard themselves from this seducing goddess of war that will hijack the prophetic ministry in every generation when given the chance. Jezebel is a false prophetess and teacher, cunning, deceptive, controlling and the number one adversary of Christ’s five-fold ascension gift prophets.

Every prophet should be thoroughly schooled in recognizing Jezebel’s ministry. Her servants look to her leadership. She can preach, pray and prophesy better than anyone you have ever encountered. She is crafty, cunning, alluring and deceptive. Know the logos, judge everything you hear, examine the fruit every prophet’s life and pray for the Holy Spirit’s discernment. Avoid her and her prophetic network at all cost. She is deadly, and thousands have been slain by her. Could you be next? She is watching you right now.

Pokračuj v čítaní

ELIJÁŠŮV PLÁŠŤ

Co chce Bůh dělat v tomto čase skrze Tebe
Vydavatelství Juda 2013
ISBN 978-80-87239-23-0
Formát A5, 248 stran
Cena:259.00
Elijášův plášť přichází na celé Tělo Kristovo!

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní smysl a význam, své určení, charakter a vzhled. Přichází obnova všeho, co skrze odpadnutí od Boha bylo zdeformováno a nyní je skrze Krista s Bohem smířeno. Tuto obnovu má přinést „Elijáš“, což představuje typ a charakter služby, kterou nám svým životem znázornil především prorok Elijáš a jeho duchovní syn Elíša. Tato služba není činností nějakého jednotlivce, ale celého Božího lidu, který se v tom poddá svému Pánu. Elijášův plášť je vkládán na celé tělo Kristovo. Ti, kteří o to žádají, budou obdarováni a vyzbrojeni. Je to dílo Ducha svatého.

Pokračuj v čítaní

BUDOU VYHÁNĚT DÉMONY

Derek Prince
Co potřebuješ vědět o démonech, svých neviditelných nepřátelích

 

Nakladatel: Kontakt 2017
ISBN: 978-80-86442-6
Formát A5, 308 stran
Cena:359.00

 

Co jsou démoni? Jak získávají vstup do životů lidí?

Potřebují křesťané někdy osvobození od démonů?

V této biblicky podložené knize, která se snadno čte, Derek Prince odpovídá na tyto a mnoho dalších důležitých otázek. Jestliže zápasíš s problémy, které zdánlivě nikdy neodcházejí, napadlo tě někdy, že jejich příčinou může být činnost démonů? Možná chceš pomoci jiným, kteří mají takové problémy.

Pokračuj v čítaní

Ako komunikovať s ľuďmi, ktorí nás zranili?

Ak nás niekto zraní, dôležitejšie než sa snažiť zmeniť jeho, je skôr položiť si otázku, ako na to zranenie budeme voči nemu reagovať my.

A dokonca, ak nereagujeme na neho negatívne, ale reagujeme pozitívne, emocionálne nás to oslobodzuje. Aj preto je možné tvrdiť, že zraniť nás môže len ten, komu to dovolíme.

Pokračuj v čítaní

The Jezebel Seduction Is Alive and Well

In Revelation 2:20, Jesus addresses the church in Thyatira, “… I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce My servants to commit sexual immorality…”

Who was Jezebel? In short, she enticed Israel to worship false gods. Psalm 106:35-37 gives us a glimpse into the debauchery, “but they mixed among the nations and learned their deeds; they served their idols, which were a snare to them. Yes, they sacrificed their sons and their daughters to demons.”

Before we judge, do we not sacrifice our children and unborn on the altar of convenience and pleasure? What do we allow into our homes through the internet and television? What do we allow in our churches as we continue to embrace sexual activity outside the boundaries of marriage between a man and a woman? The Jezebel seduction is alive and well.

The power of the Jezebel seduction is only as strong as her fuel source. She is alive and well in those who continue to fuel her desires. The more you feed her the stronger she will become. For example, if, “Hello, click here to see my pictures” pops up on your phone or PC, the seduction to click is very strong in the person who feeds this idol often, but weak in the person filled with God’s Spirit.

Pokračuj v čítaní

Velká kniha manipulativních technik

Pre hlbšie štúdium poznania manipulatívnych techník a možnosti obrany voči ním:

Knížka odkrývá tajemství přesvědčivé komunikace. Představuje více než padesát manipulativních technik a ukazuje způsoby, jak je rozpoznat a bránit se jim. Dozvíte se, jak získat druhé na svou stranu, jaké jsou nejpoužívanější psychologické a logické manipulativní techniky, jak fungují a jaká je vhodná obrana proti nim. Poznáte ofenzivní strategie tlaku, kdy rozhoduje argumentace, ale také jemnější a mnohdy efektivnější strategie tahu, které mají spíše dialogický charakter, ale dokážou být stejně účinné. Čtivý text doplňuje mnoho příkladů z osobního a pracovního života, více než sto cvičení a test. Knížka je určena všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti a stát se mistry v umění přesvědčivosti.
 

Tištěná kniha

Datum vydání: 13. 06. 2011
Katalogové číslo: 3874
ISBN: 978-80-247-3778-2
Formát / stran: 167×240, 272 stran

Pokračuj v čítaní