Jak vychovávat svaté a ne jimi manipulovat

 
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. (KMS)Při výchově do Kristova charakteru si musíme dávat pozor na manipulaci.
Mezi výchovou a manipulací je v praxi nepatrný, avšak v důsledcích zásadní rozdíl. Původ výchovy nalezneme už v Božím plánu s lidmi. Adam s ženou nerozeznávali dobré a zlé, byli postaveni do zahrady Eden, aby ji obdělávali, střežili a rozmnožili se. Bůh, který je chtěl vychovávat, si poznání dobrého a zlého ponechal ve svých rukách.Podobným způsobem jednáme i my.
Jako rodiče víme, co je zlé a dobré, a proto své děti před zlem chráníme a postupně vychováváme.Gn 1,28-30: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ … Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.Gn 2,15-18: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
Psychologická definice výchovy říká: Výchova je zvláštní druh činnosti. Je to proces cílevědomě zaměřený na utváření a rozvoj duchovních, duševních i tělesných vlastností lidí. Pod Boží výchovou rostou učedníci ve služebníky. Hospodin s nimi jedná ve svobodě a očekává od nich odpovědnost ve službě. 1K 13,11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Ďábel chtěl člověka získat pod svůj vliv, a proto Boha ve výchově „napodobil“. Uvedl muže a ženu do sebeklamu o jejich svobodě. Vysvětlil jim, že v závislosti na Bohu fakticky svobodní nejsou a svobodu naleznou až když poznají dobré a zlé a budou jako Bůh sám.
Manipulace je jen ďábelskou napodobeninou Božího laskavého vedení. Gn 3,1-5: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Protože lidé byli stvořeni ke svobodné a dobrovolné závislosti na Bohu, stali se svým činem poddanými (otroky) ducha vzpoury (Ef 2,1-2). Ďábel není vychovatel ani tvůrce, proto mění Boží výchovu za manipulaci.
Udržuje člověka v klamných představách o domnělé svobodě, ve lži a nutí ho k činům, které chce skrze něj uskutečnit. Definice manipulace podle Slovníku cizích slov: Manipulace je odborné, složité nebo nekalé zacházení s něčím, zpracovávání vědomí lidí. Termín manipulace pochází z latinského slova manus = ruka (tzn. s něčím zacházet, s něčím cíleně pohybovat nebo něco cíleně za určitým účelem řídit). Všechny tři obecné významy dokreslují obraz manipulace v duchovním smyslu a často ji není snadné odhalit. Jde o nekalé, křivé a pokrytecké jednání, zpracování vědomí druhých lidí tak, aby se stali nástroji k vykonání vůle někoho jiného.

Pokračuj v čítaní

Mágia a okultizmus

Človek môže spôsobiť zlo inému človeku pomocou mágie a okultných praktík alebo svojej mentálnej sily (parapsychológia). Môže ublížiť aj sebe samému, lebo v to verí
(psychológia).
Veľký záujem o tieto praktiky poukazuje na určité túžby, ktoré sú v človeku:
– záujem o zázračnosť je hlboko zakorenený v ľudskej prirodzenosti, čo súvisí aj s prejavom náboženskej (religióznej) dimenzie, často neuvedomenej a pomiešanej s poverčivosťou;
– túžba prekonať seba samého a vymaniť sa zo všednosti i monotónnosti účasťou na
takýchto skúsenostiach, ktoré mu poskytujú odplatu a všednosť každodenného života
spojenú s mnohými neúspechmi a sklamaniami;
– túžba po stretnutí s Bohom, ktorý sa často pociťuje ako neprístupný, a preto sa
nahrádza inými javmi, ktoré sa pokúšajú dokázať existenciu Boha alebo aspoň
nadprirodzených síl.
Celý článok si môžete prečítať tu (kliknutím na text otvoríte súbor):

Mágia a okultizmus

Z obsahu:

  1. Mágia-maleficium
  2. Uhranutie -malocchio
  3. Okultizmus
  4. Špiritizmus a Nekromancia
  5. Veštenie – divinatio

Zo zdroja: http://www.svmichael.sk/files/okultizmus.pdf