Manipulátor : Aký je a ako sa prejavuje

Ktože to má prísť a prečo či pred kým máme bežať? Nuž, pred niekým, koho vo svojom okolí rozoznáva 90% z nás len veľmi ťažko a presne ten istý počet ľudí sa ním nechá ovplyvňovať bez ohľadu na väčšinou zhubné následky jeho pôsobenia: MANIPULÁTOR!

O manipulácii prostredníctvom rôznych druhov médií, o politickej či ekonomickej a komerčnej manipulácii, prípadne manipulatívnom jednaní náboženských i iných siekt a kultov sa napísalo už pomerne veľa. O skrytých manipulátoroch okolo nás sme si pravdepodobne mohli prečítať podstatne menej. Hoci práve ich prítomnosť v našich životoch môže byť príčinou mnohých našich ťažkostí.

Čo to vlastne je!?

Rozpoznať manipulátora je niekedy také náročné, že sa sami často bránime uznať prítomnosť manipulácie v našom bytí. Navyše je prirodzene niekedy trápne, smutné, nepríjemné, nepohodlné si priznať, že sme aj my sami – a nielen tí druhí – natoľko slepí a hluchí voči faktu manipulatívneho zaobchádzania s nami samotnými.

Manipulácia je podľa jednej z viacerých definícií využívanie nevedomosti, neistoty, dobromyseľnosti, naivity, strachu, slušnosti a ďalších vlastne napospol viac pozitívnych než negatívnych citov a vlastností iných osôb: s cieľom realizovať svoje vlastné, väčšinou utajené a skryté zámery, ciele a plány. Tie môžu byť dokonca veľmi malicherné a z nášho pohľadu úbohé či nešľachetné. Môžu to však byť taktiež ciele týkajúce sa úplného podmanenia jednotlivca, rovnako ako trebárs určitých skupín či národov. Zo strany manipulátora teda psychická manipulácia znamená zneužitie svojej prevahy /týkajúcej sa množstva, druhu či prístupu k informáciám, inteligencie, verbálnej zdatnosti a výrečnosti, momentálnych okolností či situácie, rôznych osvojených psychotechník, metód a ciest/ na ovplyvňovanie rozhodnutí iných jedincov vo vlastný prospech.

Príznaky a obrana manipulovaného

I. Stupeň prvý: predpoklady

Do akej miery ste aj vy sami „vhodnou“ obeťou, korisťou a terčom manipulátorov, zistíte jednoducho zodpovedaním nasledujúcich otázok. Stačia dve súhlasné odpovede zo štyroch, aby vaša zraniteľnosť voči manipulatívnym tendenciám bola zvýšená:

1. Máte strach, že ak niektoré z vašich postojov či názorov nebudú zhodné s väčšinovými stratíte priazeň, priateľstvo, kolegov, lásku?

2. Mávate pocit, že je niekto múdrejší, vplyvnejší, dokonalejší, vzdelanejší, šikovnejší, chytrejší, prípadne má väčšiu moc ako vy?

3. Zdá sa vám, že sa musíte zodpovedať za svoje rozhodnutia niekomu blízkemu?

4. Podliehate presvedčeniu, že ste menej spoľahliví a dôveryhodní ako dakto iní?

II. Stupeň druhý: príznaky

Či ste pod vplyvom alebo v moci manipulátora, zistíte podľa toho, že pravdepodobne:

 • strácate sebadôveru
 • objavujú sa náznaky pocitu menejcennosti a môžu silnieť
 • považovali ste sa predtým za viac-menej vyrovnanú osobnosť, a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností
 • začínate vo svojom vnútri spochybňovať aj svoje schopnosti, odborné vedomosti či danosti a vlastnosti, ľudské a/alebo profesné kvality
 • ste pod tlakom a v strese
 • získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať
 • čelíte v medziľudských vzťahoch ťažkostiam, s akými ste sa predtým nikdy alebo nikde nestretli
 • istá osoba či určité osoby vám stále ležia v hlave a často o nej či o nich hovoríte alebo ich spomínate
 • vzťah s touto osobou či osobami má na vás devastujúce účinky, ktoré si neuvedomujete
 • vo vašej blízkosti sa vyskytuje niekto, kto vo vás vzbudzuje pocity viny, zvaľuje na vás svoju zodpovednosť, zasieva vo vašom okolí hádky, chová sa k vám alebo aj k iným ľuďom s nedostatkom rešpektu, pričom sa často stavia sám do role obete, mení svoje postoje a pri tom všetkom apeluje na tzv. „vyššie city“
 • neviete pre svoje nejasné tušenia o negatívnom účinku takýchto osôb vo svojom živote nájsť žiadne racionálne vysvetlenie
 • nastávajú časom aj rôznorodé fyzické problémy /nespavosť, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, brušnej dutiny, kŕče, závrate, vyrážky, kožné problémy…/ a neskôr sa môžu dostaviť aj depresívne stavy…

III. Stupeň tretí: obrana

Ak sa chcete ochrániť pred skrytým útokom a vplyvom akéhokoľvek manipulátora, mali by ste:

 • si priznať a pripustiť, že i vy sa môžete stať objektom alebo obeťou manipulácie a manipulátora
 • uvedomiť si, že vami niekto naozaj manipuluje
 • pevne a skutočne sa rozhodnúť, že už nechcete dovoliť nikomu, aby vami manipuloval
 • v prvom rade rozoznať a určiť manipulátora a nebezpečie jeho pôsobenia
 • vybudovať si pevné „Ja“ a stáť pri sebe a za sebou
 • uvedomiť si svoje vlastné práva
 • nebáť sa odmietnuť to, čo si v skutočnosti sami neprajete a nechcete
 • nezamieňať si odmietnutie čohosi alebo kohosi nežiadaného či nevyžiadaného so zavrhnutím alebo znehodnocovaním toho druhého
 • zoznámiť sa s manipulatívnym spôsobom jednania a jeho charakteristikami
 • nacvičiť a naučiť sa rôzne techniky, metódy, postupy obrany proti manipulatívnemu jednaniu, najlepšie v spolupráci s odborníkom

Kto to vlastne je!?

Niekedy naozaj ťažko povedať… Manipulátor sa skrýva v nespočetných druhoch kostýmov, za nespočetným druhom masiek, v nespočetných druhoch rolí. Je prispôsobivý ako chameleón a často ani sám o sebe netuší, že je manipulátorom. Minimálne to popiera pred svetom, i pred sebou samým. Ako to potom má vytušiť jeho okolie? Chová sa vždy podľa toho, s akými má do činenia ľuďmi, situáciami, podmienkami, cieľmi a záujmami…

Rozoznávame niekoľko základných typov manipulatívnych osobností. Zoznámte sa aspoň s niektorými z nich, aby ste získali aký taký prehľad o jedincoch, ktorí vás dokážu zmanipulovať bez toho, respektíve temer bez toho, aby ste si to všimli:

Fascinujúci tajnostkár

Tento typ manipulátora si už v útlom detstve bravúrne začína osvojovať – a v dospelosti si ho osvojí úplne – celý využiteľný register spôsobov, ako sa zapáčiť ľuďom a očarovať ich. Fascinácia jeho osobou je najnebezpečnejším prvkom a výsledkom jeho manipulatívneho konania. Pocit fascinácie – vyvolávaný rôznorodými postupmi prispôsobenými naturelu toho, koho chce ovládnuť a zmanipulovať – je oveľa rafinovanejší a nebezpečnejší než „obyčajný“ obdiv prípadne nadšenie či úcta. Je skôr podobný skutočnému očarovaniu, hraničiacemu s akýmsi moderným druhom uhranutia. Darí sa mu ho dosiahnuť napríklad: príťažlivým zovňajškom, šarmom, charizmatickým vyžarovaním, oblečením, doplnkami, šperkami, autom, perfektným vonkajším dojmom, príjemným a ľubozvučným hlasom, peknými a ladnými pohybmi, vonkajšou krásou, dvornosťou, galantnosťou, milým chovaním, inteligenciou… Pozerá sa ostatným vždy do očí, neuhne pohľadom ani pri najväčšej lži. Kladie otázky, ktoré iných môžu zaskočiť. Sám odpovedá vyhýbavo a vytvára okolo seba dojem tajomnosti a záhadnosti. Berie si od ľudí presne to, čo sám chce, dáva však na oplátku len lichôtky, za ktoré sú mu jeho obete často ešte vďačné! Poklony, lichotenie, zaliečanie sú najúčinnejšou zbraňou jeho dobyvateľského arzenálu. Po nejakej dobe na svoju vlastnú škodu skonštatujete, že fascinácia tajnostkárom vám nielen bráni vo vlastnom raste a v pokroku, ale vás i do značnej miery obmedzuje a v krajných prípadoch až paralyzuje…

Altruistický veriteľ

Jeho pascou je láskavé dávanie až rozdávanie sa, ktoré však nie je vôbec také nezištné, ako na prvý pohľad vyzerá. Najnebezpečnejším faktorom v tomto prípade je, že si obeť vôbec neuvedomuje všetky mechanizmy manipulácie. „Veriteľ“ činí ostatných na sebe závislými, pričom je často – a mylne – presvedčený o čírej dobrote svojho srdca. Venuje manipulovaným jedincom veľa času, dáva im darčeky, podporuje ich, radí im, zahrňuje ich priazňou, predkladá im podnetné návrhy a riešenia. Prosto: dá im všetko, všetko im zakúpi, požičia, urobí pre nich čokoľvek – a oni o to ani nemusia žiadať. Očakáva ale, že vopred budú počítať s princípom reciprocity. Snaží sa vyťažiť čo najviac z pocitu dlhu. Čas a spôsob splácania si určuje sám, pričom mu v podstate nie je možné nič odmietnuť. Ak sa o to niekto pokúsi, okamžite mu prívetivo naznačí, čo všetko kedy urobil a obetoval. Vyvoláva v iných pocity nezdvorilých nevďačníkov a prospechárov, takže „dlžníci“ sa začnú cítiť veľmi stiesnene a úzkostne. Zradnosť dlhu voči nemu spočíva aj v tom, že väčšinou žiada prehnanú kompenzáciu svojej láskavosti. Akoby si automaticky započítaval stopercentný úrok zo svojich niekedy nevyžiadaných služieb…

Vzdelanec

Jeho skazonosný vplyv na osoby vo svojom okolí je aplikovateľný a realizovateľný len vďaka vedecky dokázanému faktu, že väčšina ľudí automaticky reaguje priaznivo na uznávané autority. Manipulátor, ktorý svoju moc presadzuje určitou formou autority – aj keby len iluzórnej – je schopný ovládať jednotlivcov i skupiny a donútiť ich prijať to, čo chce on sám. Niekedy dokonca postačí i niektorý zo symbolov autority /titul, vedomosti, oblečenie, doplnky a pod./, na ktoré ľudia reagujú rovnako, ako na autority skutočné. Preto potom nepochybujú o výrokoch a tvrdeniach osôb, ktoré za autority považujú, alebo ktoré sa úspešne za autority vydávajú. „Vzdelanec“ ťaží z neznalosti alebo čiastočnej neznalosti ostatných. Uplatňuje prvky zvyšujúce jeho zdanlivú alebo skutočnú autoritu: spoločenské postavenie, spoločensky cenené alebo uctievané povolanie, získaný stupeň a kvalitu vzdelania, vek či skúsenosti. Spôsoby, maniere, tón reči, intonácia, vystupovanie vyvolávajú dojem veľmi vzdelaného a skúseného človeka. Väčšina „divákov“ ho považuje za nesmierne inteligentnú bytosť /napriek tomu, že ak sa v jeho blízkosti vyskytne odborník v úzko špecializovaných oboroch, ktoré si úmyselne vyberá ako tému rozhovoru, rýchlo zistí nedostatky či mystifikácie/. Vzhľadom k jeho štýlu – a ľahko naznačenému pohŕdaniu tými, ktorí nemajú rovnako hlboké poznatky ako on, či k údivu nad nevedomosťou tých druhých – sa ho málokto odváži na niečo bližšie spýtať. Ak sa tak predsa len stane, dôjde k reakcii buď predstierajúcej prekvapenie, rozhorčenie, podráždenosť alebo vyhýbanie sa. Keď sa vo vybranej téme vyzná, zmocní sa slova na dlhú dobu. Cituje mená, dátumy, fakty, miesta, odborné výrazy a poučky bez bližšieho vysvetlenia, akoby bolo úplnou samozrejmosťou danú tému ovládať už v materskej škôlke a naopak neodpustiteľnou hanbou o nej nič nevedieť. Takže nakoniec dosiahne čo chce, a navyše sa všetci zainteresovaní cítia nekompetentní, menejcenní, nedostatočne vzdelaní a takmer hlúpi…

Tichá voda

Tento typ manipulátora je taký nenápadný, že si ho buď nevšimnete, prehliadnete, nerozoznáte, alebo na neho zabudnete. Pôsobí často nesmelo, mĺkvo, utiahnuto. Na verejnosti sa prejavuje nenápadne, občas až neisto. V záujme uskutočnenia svojich cieľov berie na seba podobu slabých, zraniteľných, podriadených, zakríknutých ľudí, zdanlivo volajúcich po ochrane a záštite. Najmenej zo všetkých manipulátorov si uvedomuje svoje manipulatívne sklony. Posudzuje a doslova súdi svoje okolie mlčaním a kosými pohľadmi. V momentoch, keď potrebujete, aby vyjadril svoj názor, sa k ničomu nevyslovuje. K presadeniu vlastného postoja alebo ku kritike využíva skoro vždy inú osobu. Vlastné náhľady o niekom inom rozširuje nepriamo, v pozadí. Rozosieva svár a nedôveru a nevidí, do akej miery spôsobuje nepríjemnú atmosféru a konflikty on sám. Jeho prítomnosť môže byť pre ostatných ťaživá, ale nemáte pre to žiadne logické, racionálne vysvetlenie…

Autokrat

Patrí do skupiny manipulátorov, ktorých najjednoduchšie odhalíte. Svojimi spôsobmi sa veľmi netají, hoci sa za manipulátora výslovne nepovažuje. Rozpoznáte ho podľa prudkosti, častej a ostrej kritiky na adresu druhých, slovného napádania osôb vo svojom okolí, agresívneho správania a autoritatívnosti: je to proste diktátor, tyran. Primerané, pozitívne sociálne chovanie nie je jeho silnou stránkou. Počuť z jeho úst láskavý pozdrav, milý záujem, zdvorilú žiadosť o pomoc či službu, poďakovanie, úprimnú pochvalu alebo poklonu je takmer nemožné. Občas je schopný neúprimnej lichôtky – ak mu ide o dosiahnutie vlastného egoistického cieľa. Obvykle má z neho okolie strach. Ten je príčinou, prečo sa mu napriek charakteru jeho chovania podarí dosiahnuť vždy čo chce. Vyjsť sa s ním dá len ťažko a súžitie s ním je menšie či väčšie peklo. Ani ho nenapadne, že by z jeho strany šlo o manipuláciu, uvedomuje si však svoje zámery a zvrchovanú autoritu. Nemá žiadne morálne zábrany ani výčitky svedomia či pocity viny. City sú preň zbytočnou záťažou a prekážkou pracovnej výkonnosti. Domnieva sa, že všetci sa musia dokonale ovládať, inak ich považuje za slabochov. Z vlastnej /podľa neho celkom oprávnenej/ vôle rozhoduje, že jeho zásady sú platné pre celý svet okolo: pre pracovisko, domácnosť, rodinu, susedov… Sám sa svojimi princípmi riadi len do tej miery, do akej mu to vyhovuje. Od ostatných však vyžaduje železnú disciplínu v ich zachovávaní. Volí si nezriedka zamestnanie, kde môže rozkazovať, rozhodovať, určovať, riadiť, a tak presadzovať svoju moc…

Sympaťák

V skutočnosti by sme sa ho mali báť väčšmi, ako diktátorského manipulátora. Pôsobí dojmom milého, láskavého, usmievavého, prívetivého, veselého /podľa okolností, účelu a vhodnosti/, nenúteného, obvykle extrovertného, činorodého, živého, pracovitého, schopného, inteligentného, vynaliezavého, poriadneho, zručného, napohľad veľkodušného darcu a pomocníka v núdzi, vyrovnaného, pozorného človeka s dobrým vkusom. Často si ho berieme za vzor, túžime sa mu podobať, snažíme sa dokonca získať jeho náklonnosť. Známosti a kontakty nadväzuje rýchlo a ľahko. Je verbálne zdatný a výrečný. Bez akýchkoľvek problémov, bleskovo a jednoducho preniká do priestoru iných ľudí a prisvojuje si ho, pričom si to nemá šancu nikto ani všimnúť. Jeho manipulácia je nebadateľná a nenápadná. Účelom je dobre zapôsobiť. Lichotí s presným a rafinovaným zámerom. Osoby, ktoré nemajú úplne jasno vo svojich vlastných citoch, prežívaní a potrebách, prípadne sú viac pasívni, naivní a odovzdaní ako väčšina ostatných, ho nikdy sami neodhalia. Trvá zväčša dlhú dobu, než vôbec začnete tušiť, že ide o manipuláciu. Čo naozaj tají, a kam tým mieri, zistíte ešte obťažnejšie. Dakedy až po niekoľkých rokoch si uvedomíte subtílnu sieť psychologickej alebo materiálnej závislosti, do ktorej vás vplietol, a ktorá vám zabraňuje konať celkom slobodne. Zdanlivo má veľa priateľov, tí sa však menia po dvoch-troch rokoch. Svoje hry a ovládacie metódy dokáže dokonale skryť spoločensky, morálne a eticky prijateľným či žiaducim chovaním v akomkoľvek type vzťahu. Preto patrí k najnebezpečnejšej kategórii manipulátora…

Popis hľadaného

Aby sme ešte bližšie priblížili črty manipulátora – toho v nás či mimo nás – môžete sa riadiť popisom, zahrnujúcim aj niektoré z už uvedených charakteristík, podľa ktorých bezpečne spoznáte hľadaného páchateľa. Ak podozrivý spĺňa najmenej desať bodov z tých, ktoré nasledujú, môžete si byť do značnej miery istý manipulátorskou štruktúrou osobnosti toho, na koho ste sa vo svojom detektívnom pátraní zamerali:

 • 1. Klame a prekrucuje výroky iných.
 • 2. Mení témy uprostred hovoru, na otázky odpovedá neurčito.
 • 3. Jeho spôsob života a skutky nie sú v súlade s tým, čo hovorí.
 • 4. Nevyjadruje jasne svoje potreby a žiadosti, pričom na druhej strane neberie ohľad na práva, potreby a želania druhých.
 • 5. Je sebecký a egocentrický, neznáša kritiku.
 • 6. Popiera úplne zrejmé skutočnosti a fakty.
 • 7. Lichotí a zalieča sa, obdarováva a poskytuje službičky, len aby sa zapáčil, či dosiahol svoje.
 • 8. Núti druhých konať na poslednú chvíľu, a to často veci, ktoré by pravdepodobne z vlastnej vôle nečinili.
 • 9. Používa nepriame spôsoby komunikácie /telefón, písomné správy/ a vyhýba sa priamym dohovorom.
 • 10. Prenáša zodpovednosť na druhých, alebo sa zo svojej zodpovednosti vykrúti.
 • 11. Navodzuje v ostatných pocity viny a výčitky svedomia, pričom sa dovoláva rodinných vzťahov, priateľstva, lásky, profesionality a pod.
 • 12. Mení svoje názory, správanie a city podľa okolností, situácií a osôb, s ktorými je v styku, druhým však dáva najavo, že je neprípustné ich meniť.
 • 13. Zneužíva a apeluje na rôzne morálne či etické zásady za účelom uspokojovania vlastných potrieb.
 • 14. Spochybňuje schopnosti, kvality a osobnosť iných ľudí, hovorí o nich s dešpektom, nenápadne kritizuje.
 • 15. Zameriava sa na slabé stránky a neznalosť druhých a snaží sa vyvolať dojem, že je vždy ten lepší.
 • 16. Robí zo seba obeť, aby vyvolal ľútosť.
 • 17. Presadzuje svoje plány, zámery a úmysly veľmi dôsledne: i na úkor a škodu tých druhých.
 • 18. Je závistlivý, skryto sa vyhráža, niekedy aj celkom otvorene vydiera.
 • 19. Riadi sa heslom: „Rozdeľuj a panuj!“, zasieva nezhody, intriguje, podnecuje podozrievavú atmosféru a je schopný rozvrátiť isté vzťahy.
 • 20. Ľudia sa môžu v jeho prítomnosti cítiť stiesnene, nepríjemne, neslobodne, obmedzovaní, hovoria však o ňom aj v jeho neprítomnosti.

Spoznali ste vo vyššie uvedených popisoch niekoho zo svojich blízkych respektíve „vzdialených“, či dokonca samých seba? Tak teda utekajte: buď pre ním/ňou alebo pred sebou samými! Ale ešte pred tým navštívte špecialistu, ktorý vám pomôže dostať sa so vzniknutej situácie, vzťahu s manipulátorom prípadne z vlastných manipulatívnych návykov. A zamyslite sa, prečo ste sa vlastne stali obeťou manipulácie alebo jej páchateľom, aké k tomu viedli dôvody a motivácie.

Odpovede na otázku respondentom: „Stretli ste sa už niekedy s manipuláciou buď ako manipulovaní či manipulátor?

Jana Frandlová, 28 rokov, slobodná matka na materskej dovolenke

Pravdepodobne to bolo obojstranné: on /otec mojich detí/ ma manipuloval svojím majetkom a navyše vydieral tým, že síce nemôže ani so mnou žiť, ale ani byť bezo mňa. Čím mi bránil nadviazať vzťah s niekým iným, pretože akonáhle sa niekto objavil, neustále sa ku mne vracal. Opäť však odchádzal kamsi inde, kupoval si nové byty či domy sám pre seba, dokonca často odcestoval aj na dlhší čas do zahraničia, keď si mnou bol istý. A ja som ho asi manipulovala svojou bolestínskosťou, pocitmi opustenia a osamotenosti, najviac ale pravdepodobne svojou zdanlivou bezmocnosťou. Žiaľ toto začarované kolo ešte stále trvá, lenže ja sa už snažím prostredníctvom pomoci odborníka vyslobodiť prácou na sebe…

Iveta Baroníková, 45-ročná úradníčka

Je to možno smutné, ale ja som sa roky nechala manipulovať svojou matkou. Veľmi som ju milovala a nevšimla som si ani trochu, do akej až miery svojou nemocou obmedzuje môj vlastný súkromný život. Celý čas som si nemohla nájsť priateľa. Keď som si niekam náhodou vyšla, pravidelne dostávala silný záchvat. Až môj posledný partner ju prehliadol. Ohľaduplne mi však nič nepovedal, stál pri mne aj v ťažkých chvíľach a nakoniec akýmsi zázračným spôsobom sa mu nakoniec diplomaticky podarilo ma od nej odviezť tak ďaleko, že nemala na mňa dosah. Po krátkej dobe od môjho odsťahovania úplne vyzdravela, hoci jej symptómy boli vraj veľmi závažné! Aspoň podľa nej a ja som si to u lekára nikdy neoverovala…

Július Sumorka, 30-ročný manager

Moja partnerka bola nanajvýš sympatická osôbka. Vždy odo mňa dosiahla všetko, čo chcela. Vzal som si ju a začalo peklo… Ovládala ma a ja som bol úplne bezmocný, tým viac, že som ju mal tak veľmi rád. Navyše všetci okolo mňa tvrdili, že je to najúžasnejší človek, akého kedy stretli. A ja som sa postupne úplne strácal, slabol. Až do chvíle, keď som vyhľadal psychoterapeuta kvôli svojim vlastným psychickým problémom. Pri našich sedeniach mi padli šupiny z očí. Bol to tvrdý boj, nikto mi neveril, ale pomaly prekonávam porozchodovú krízu. Hoci sa dodnes snaží svojím kúzlom dostať ma znovu do svojej moci. Už som silnejší a viem ako sa mám brániť…

Mária Urbesová, psychoterapeutka

Manipulátor sa skrýva v každom z nás, ale nie každý z nás sa ním musí naozaj stať v plnej miere. Ak však niekomu umožníme a dovolíme, aby nami manipuloval, môže to byť podvedomý pokus manipulovať zasa niekým úplne iným svojou zdanlivou bezbrannosťou voči manipulátorovi. Skutočných patologických manipulátorov však nie je tak veľa, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Zdanie klame práve preto, že všetci máme sklony v istých situáciách, každý svojím individuálnym spôsobom a každý v rámci svojich životných preferencií, niekým manipulovať. To sú však prechodné záležitosti, ktoré končia buď vo chvíli, keď dosiahneme svoje, alebo vtedy, keď sme odhalení, či v momente, keď usúdime, že naše jednanie nie je práve najčestnejšie a sami si vyberieme iný spôsob komunikácie a vzájomnej interakcie so svojimi blízkymi. Na druhej strane existujú prirodzene prípady, keď siahame k manipulácii v mene ušľachtilého cieľa. Napriek tomu, že máme negatívny postoj k porekadlu „Účel svätí prostriedky…“, občas každý z nás v záujme dobrej veci siahne po manipulácii.

Negatívna manipulácia ničí nielen ľudí a ich psychickú i fyzickú pohodu, ale tiež medziľudské vzťahy. A tie sú príliš vzácne a nutné pre prežitie ľudského jedinca, aby sme ich mohli zanedbávať a neriešiť ich devastovanie. Preto je v prípade, že odhalíme vo svojom okolí skutočného manipulátora z tried, aké sú uvedené vyššie v tomto článku, prospešné okamžite vyhľadať odbornú pomoc! A naučiť sa voči tzv. „profesionálnemu manipulátorovi“ brániť adekvátnym spôsobom.

Autor Judita Peschlová Dátum 18. júla 2013

Zdroj: http://www.2012rok.sk/wp/psychologia/17185-manipulator-aky-je-ako-sa-prejavuje

 

 

Comments are closed.