Strategie proti duchu Jezábel – Francis Frangipane

Rozpoznání ducha Jezábel 

Chystáme se konfrontovat pevnost nesmírných rozměrů. Jde o způsob myšlení, který bez omezení existuje ve většině církví. Chystáme se ukázat a zničit místa, kde se Jezábel ukrývá. 

Porozumění duchu Jezábel 

„Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám.“ (Zj 2,20)

Možná nebudete souhlasit s aplikací výše uvedeného verše na americké sbory. Můžete namítnout, že žádný z pastýřů, které znáte, nikoho otevřeně nevede k tomu, aby konal skutky smilstva. Rozumím vašemu pocitu znepokojení. Souhlasím s tím, že pravděpodobně neznáte nikoho, kdo by bezostyšně kázal, že sexuální žádostivost a modlářství nejsou hříchy. Když mluvíme o Jezábel, ukazujeme v naší společnosti na nutkavou smyslnost, bezuzdné čarodějnictví a nenávist k mužské autoritě.

Abychom porozuměli duchu Jezábel, musíme rozumět zrodu této osobnosti v Bibli. První zmínka o Jezábel je u vzdorovité, manipulativní manželky krále Achaba. Ve skutečnosti to byl duch, který pracoval skrze královnu Jezábel, jenž způsobil, že se přes deset milionů Izraelců kromě sedmi tisíc věrných – klanělo Baalovi. Pod jejím vlivem tito lidé opustili smlouvu, zbořili oltáře a proroky povraždili mečem (1Kr 19,14-18). Přemýšlejte nad tím! Tento jeden duch byl téměř zcela odpovědný za zkázu celého národa a tato mocnost se postavila v plné síle i proti našemu národu.

Jezábel je silně nezávislá a intenzivně ambiciózní, pokud jde o vyniknutí a kontrolu. Jezábel nebude s nikým společně žít, pokud nemůže mít ten vztah pod kontrolou a dominovat v něm. Když vypadá poddaně nebo jako služebnice, je to jen proto, aby získala nějakou strategickou výhodu. Z hloubky srdce se nikomu nepoddá.

Nezapomeňte na to, že duch, který vytvořil Jezábel, existoval dříve, než se jeho jmenovkyně narodila. Přestože je Jezábel ženského rodu, onen duch sám je bezpohlavní. Je však důležité si všimnout, že zatímco muži ve vedení jsou terčem většiny mocností, Jezábel je více přitahována specifičností ženské psychiky v její komplikovanosti a schopnosti manipulovat bez fyzické síly.

Jezábel směřuje k ženám, které jsou zahořklé vůči mužům, buď kvůli zanedbávání nebo kvůli zneužití autority. Tento duch pracuje skrze ženu, která kvůli nejistotě, žárlivosti nebo marnivosti touží po kontrole a dominanci nad ostatními. Jezábel je za ženami, které veřejně svým jazykem pokořují manžela, a tím ho kontrolují skrze strach z veřejného zesměšnění.

I když používá každý prostředek sexuální perverze známý v pekle, není smilstvo důležité; to, co vyhledává, je kontrola, používá moc sexuální žádostivosti k tomu, aby vlastnila muže. Pro ženu pod vlivem „Jezábel“ nemusí „dobytí“ muže zahrnovat fyzický kontakt, pokud ho zajme její svádivý pohled.

Bitva se rozšířila

Od doby prvních apoštolů a zvláště od počátku elektronického věku se rozměry bitvy značně zvětšily. Pro naši generaci je těžké rozpoznat rozsah boje, který zasahuje církev a svět obecně. Mohli bychom předpokládat, že se boj zmenšil, protože se počet démonů od prvního století nezměnil, ale lidstvo se ze stopadesáti milionů v období apoštolů rozrostlo na více než šest miliard duší. Přesto se rozšířil přístup, který ďábel na světě má k duším, díky hromadným sdělovacím prostředkům a literatuře. Jan psal o tomto období ve Zjevení 12,15: „A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji (církev)strhl proudem.“

Voda v tomto kontextu představuje „slova“. V našem světě existuje záplava slov vizuálních představ, která vycházejí ze satanových úst. Naše společnost vytvořila skrze vývoj techniky snazší přístup ke hříchům mysli a srdce. Více než kdy předtím je tělesná mysl, se vší otevřeností satanské záplavě nečistoty a vzpoury, přetvářena na mocnou pevnost pro ďábla.

Pokračuj v čítaní

Človek pod vplyvom ducha Jezabel s charakteristikou „úbožiak“

Jedná sa o hybrid medzi charakteristikou záľudnej a pôvabnej Jezabel a Jezabel charakteristiky typu „Peter Pan“. Nositeľ ducha Jezabel vykresľuje seba vždy ako osobu, ktorou v skutočnosti  nie je. Poobzeraj sa okolo nej a nájdeš tam i nositeľa ducha Achaba, ktorý ju podporuje.

                Hlavné charakteristiky:  Základnou potrebou je pozornosť a kontrola, riadené seba-ľútosťou a potrebou obviniť druhých za vlastné chyby, udržanie si povesti ako sladkej a nevinnej osoby. Hlavnou  charakteristickou črtou je plášť obeti a odmietanie zodpovednosti za jej zlé konanie. Nie sú zodpovední za to, čo sa udialo. Neprijímajú zodpovednosť za svoje vlastné správanie. Je to vždy chyba niekoho iného. Správanie môže byť „normálne“, až dovtedy, dokiaľ neurobia nejakú chybu. Potom prenesú vinu na niekoho iného ​​a stávajú sa falošnou obeťou pravej obete. Tento spôsob správania jej udeľuje pozitívnu pozornosť okolia, pohodlie a záchranné úsilie iných, pokiaľ čo skutočná obeť je označená ako zlo. Falošný plášť obeti je potrebné rozlíšiť od skutočnej obete zneužitia, skôr než sa rozhodnete označiť niekoho za nositeľa ducha Jezabel. Nositeľ ducha Jezabel takto spôsobuje zneužitie svojho okolia voči jej pravej obeti.

Sebaľútosť je psychický stav mysle jedinca,  vnímaný v  nepriaznivých situáciách, ktorý nie je schopný akceptovať danú situáciu, neprijíma ju a nemá sebaistotu a dokonca ani schopnosť sa s danou situáciou vyrovnať. To je charakterizované presvedčením človeka, nositeľa tohto ducha, že je obeťou udalostí a preto si zaslúži prejav sústrasti. Sebaľútosť je všeobecne považovaná za negatívnu emóciu v tom, že všeobecne nepomôže riešiť nepriaznivú situáciu. Toto v sociálnom kontexte môže mať za následok, buď ponuku sympatií okolia alebo poskytnutú radu. Seba-ľútosť môže byť považovaná za normálnu a za určitých okolností je i zdravá a to vtedy, ak to prechodne  vedie buď k akceptácií alebo k rozhodnutiu zmeniť danú situáciu.

                Sebaľútosť pod vplyvom ducha Jezabel:

 1. Sú neustále urazení chovaním druhých a prejavujú sa pasívnymi agresívnymi útokmi niekedy vo veľmi jemnej odvete.
 2. Nedokážu odpustiť.
 3. Pociťujú zranenia tam, kde žiadne nie sú a následne útočia.
 4. Dostanú skutočnú obeť do ťažkostí a následne sa označia za obeť.
 5. Sú opatrní natoľko, že popisujú činnosť druhých ako škodlivú až pokým neexistuje žiaden návrh, ktorý by mohol byť pre nich východiskom.
 6. Sú nezodpovední a neprijímajú zodpovednosť za svoje činy.
 7. Sú nevyzretí, nemajú pravú autoritu, ale chcú od iných, aby ich ostatní videli ako odborníkov alebo tak obdarovaných, že sú hodní osobitnej pozornosti. Sú nekvalifikovaní pre pozíciu, ktorú chcú mať a tak improvizujú a vytvárajú podvody.
 8. „Nevytvoril som problém, takže ho ani nemôžem doriešiť!“
 9. Bezradnosť je ich manipulatívna taktika.
 10. Vždy potrebujú niekoho, aby ich zachránil.
 11. Aj keď nevytvárajú nedorozumenie, budú ho podporovať, alebo budú podporovať lož, ak im to prospeje.
 12. Život je melodráma.
 13. Nepripustia, ak sa mýlia, dokonca i keď je to jasné.
 14. Defenzívna pýcha.
 15. Môžu rozvrátiť rodiny, pracovisko, zbory, atď. podporovaním nedorozumení medzi
  členmi.
 16. Ženy sú „dámy v núdzi,“ a môžu takýmto spôsobom poraziť muža.
 17. Muž môže byť „sladký, zranený muž,“ a zmení tak ženy v bojových psov.
 18. Nemá žiadne výčitky za škody, ktoré spôsobil ostatným.
 19. Sú to obyčajne najviac „sväté, pomazané“ osoby v zbore, spoločenstve, cirkvi.
 20. Ich „smútok“ s ich zlým zaobchádzaním je použitý na získanie sympatií iných. Všimnite si, ako rýchlo sa môžu stať „smutní“ kvôli niečomu. Ľudia doslova pobežia, aby ich zachránili.
 21. Táto situácia môže nastať jednotlivo, alebo v rámci skupiny, spoločenstva, u ktorého je vymývaný mozog pokiaľ neuveria, že daná osoba pod vplyvom ducha Jezabel je obeť,  v skutočnosti je to však páchateľ bezprávia.

Pokračuj v čítaní

Učení Jezábel! – David Wilkerson

Mohl bych tomuto poselství dát podtitulek „Nebezpečí ze svedení falešným učením.“ Čti Zjevení 2:18–19 a uvidíš, že Kristus sám varoval církev před učením Jezábel. „Dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učiti a v blud uvoditi služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované“ (Zjevení 2:20). Zde použité řecké slovo pro Jezábel je synonymem pro falešného učitele. Ježíš to vysvětluje následujícím: „…kteřížkoli nemají učení tohoto…“ (Zjevení 2:24).

Je tu skupina Božích lidí, plných dobrých skutků a charity, kteří mají formu víry a trpělivosti. Ale objevuje se uprostřed nich Ježíšův pohled a plane ohnivým plamenem. Se vším, co je dobré a chvályhodné, tu existuje něco velice nebezpečného, něco tak svůdného a lákavého, že Kristus varuje, že pošle svůj soud a učiní z nich příklad pro všechny církve. Jistí členové církve se zaprodali Satanovi. Jejich dobré skutky, charita, bohoslužba, víra a trpělivost byly zastíněny sváděním falešnou doktrínou. Byli očarováni falešným učením, učením, které přišlo v přestrojení jako pravé Slovo, ale bylo ve skutečnosti zlé.

Pokračuj v čítaní

Sedm „pé“, která nenávidí Jezábel

Jednou z hlavních mocností, která bojuje proti církvi a rodině je duch Jezábel.

Nesmíme tuto mocnost podceňovat a to jak v církvi tak i v našich rodinách a osobních životech. Nesmíme jí dát žádné místo a proto musíme chodit v opačném duchu. Z jejích charakteristik v Písmu (viz 1Kr 16 – 2Kr 9; Zj 2,18-25) můžeme rozeznat sedm „pé“, která nenávidí a proti kterým bojuje.

 1. Pokora – je pro ni slabostí. Pro Pána je však silou
 2. Pokání – protože ve své pýše nepotřebuje změny, nenávidí pokání.
 3. Podřízenost – nechce se nikomu podřizovat a poddávat. Je svéhlavá.
 4. Poslušnost – je svévolná, nikoho nechce poslouchat.
 5. Posvěcení – nenávidí svatost, utíká před světlem.
 6. Pomoc – žije z vlastních sil, pomoc od druhých je pro ni slabostí.
 7. Pomazání – nenávidí nadpřirozeno, které nemá ve své ruce a nemůže ho kontrolovat. Miluje nadpřirozené síly, které a skrze které může ovládat – to je však čarodějnictví. Nenávidí proroctví, která vedou k pokání a změně života. Má sice také své proroky, ale předvídatelné (zkorumpované a vypočitatelné), kteří prorokují pouze to, co chce slyšet (srov. 2Tm 4,3-4).

Pokračuj v čítaní

Vysvobození od ducha Jezábel

2019-12-08 – Michal Vaněk – Vysvobození od ducha Jezábel

Keď Boh robí svoju prácu, robí to rôznymi spôsobmi. Vyslobodenie od ducha Jezabel závisí od našej spolupráce s Duchom Svätým. Duch Jezabel pôsobí proti Božej vôli. Boh je však mocnejší.

Manipulácia a kontrola – to sú spôsoby práce tohto ducha skrze človeka. Jedná sa o obranné mechanizmy, ktoré sme si vybudovali voči zneužitiu, odmietnutiu, manipulácií a kontrole a ktoré tento duch zneužíva na reťazovú deštrukciu vzťahov. Zastaviť sa to dá jedine láskou.

Boh uvoľňuje ducha Eliáša skrze lásku v rodine, spoločnosti. Úlohou ducha Eliáša v posledných časoch je obnoviť Božiu moc v našich životoch. Boh chce jednať skrze rodiny. Boh chce jednať so srdcom človeka, chce nás uzdraviť, chce uzdraviť naše vzťahy…

Zdroj: YouTube

Predchádzajúca časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/