• Tematické bloky

Pôsobenie ducha Jezabel na pracovisku

Každý človeka sa snaží byť úspešný i na svojom pracovisku. Prekážkou, problémom na tejto ceste sa však môžu stať vaši vedúci, spolupracovníci i podriadení, ktorí pôsobia pod vplyvom ducha Jezabel. Čo robiť v takomto prípade?

Prvým krokom, ktorý treba urobiť,  je jasne identifikovať nositeľa tohto ducha a určiť vaše postavenie vo vzťahu k danej osobe.  Je to Váš nadriadený? Spolupracovník prípadne podriadený?

Ak je nadriadeným, môžete mať s ním problémy, konflikty. V tomto prípade, vo vašej pozícií je vhodné byť poslušným , príjemným, dokonca i vtedy ak je úplne „mimo“. Čo by ste mali urobiť:

 1. Zdokumentujte a uchovajte si vždy všetko, čo ste povedali a čo urobíte. Uchovajte si všetky záznamy až dotiaľ, dokým vás falošne neobviní, aby ste sa mohli brániť nejakým spôsobom pred vyššími nadriadenými a na personálnom oddelení. Ak existuje dôvod sa domnievať, že by Vás kvôli jeho obvineniu mohli prepustiť, možno budete potrebovať argumenty pre úrad práce, prípadne nového zamestnávateľa, aby ste preukázali, že ste boli prepustení nespravodlivo. Oznámte všetky abnormality personálnemu oddeleniu, akonáhle zažijete existenčné problémy. Týmto spôsobom sú priebežne informovaní. Váš nadriadený bude na vás klamať, rozširovať lži, len aby sa vás zbavil.  To by mohlo mať výrazný vplyv na vašu budúcnosť i kariéru. Možno budete potrebovať personálne  oddelenie, aby vám dalo dobré referencie, posudok zo zamestnania, v prípade, že to váš šéf neurobí.
 2. Obzrite sa po inom pracovisku s lepšou situáciou. Buďte v súlade s vaším šéfom, až dokiaľ odtiaľ neodídete. Nevyzraďte dopredu kam idete.  Použite mäkké výhovorky pre hľadanie ďalšieho zamestnania, ako je napr. „bližšie k môjmu domovu“

Pokračuj v čítaní

Strategie proti duchu Jezábel – Francis Frangipane

Rozpoznání ducha Jezábel 

Chystáme se konfrontovat pevnost nesmírných rozměrů. Jde o způsob myšlení, který bez omezení existuje ve většině církví. Chystáme se ukázat a zničit místa, kde se Jezábel ukrývá. 

Porozumění duchu Jezábel 

„Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám.“ (Zj 2,20)

Možná nebudete souhlasit s aplikací výše uvedeného verše na americké sbory. Můžete namítnout, že žádný z pastýřů, které znáte, nikoho otevřeně nevede k tomu, aby konal skutky smilstva. Rozumím vašemu pocitu znepokojení. Souhlasím s tím, že pravděpodobně neznáte nikoho, kdo by bezostyšně kázal, že sexuální žádostivost a modlářství nejsou hříchy. Když mluvíme o Jezábel, ukazujeme v naší společnosti na nutkavou smyslnost, bezuzdné čarodějnictví a nenávist k mužské autoritě.

Abychom porozuměli duchu Jezábel, musíme rozumět zrodu této osobnosti v Bibli. První zmínka o Jezábel je u vzdorovité, manipulativní manželky krále Achaba. Ve skutečnosti to byl duch, který pracoval skrze královnu Jezábel, jenž způsobil, že se přes deset milionů Izraelců kromě sedmi tisíc věrných – klanělo Baalovi. Pod jejím vlivem tito lidé opustili smlouvu, zbořili oltáře a proroky povraždili mečem (1Kr 19,14-18). Přemýšlejte nad tím! Tento jeden duch byl téměř zcela odpovědný za zkázu celého národa a tato mocnost se postavila v plné síle i proti našemu národu.

Jezábel je silně nezávislá a intenzivně ambiciózní, pokud jde o vyniknutí a kontrolu. Jezábel nebude s nikým společně žít, pokud nemůže mít ten vztah pod kontrolou a dominovat v něm. Když vypadá poddaně nebo jako služebnice, je to jen proto, aby získala nějakou strategickou výhodu. Z hloubky srdce se nikomu nepoddá.

Nezapomeňte na to, že duch, který vytvořil Jezábel, existoval dříve, než se jeho jmenovkyně narodila. Přestože je Jezábel ženského rodu, onen duch sám je bezpohlavní. Je však důležité si všimnout, že zatímco muži ve vedení jsou terčem většiny mocností, Jezábel je více přitahována specifičností ženské psychiky v její komplikovanosti a schopnosti manipulovat bez fyzické síly.

Jezábel směřuje k ženám, které jsou zahořklé vůči mužům, buď kvůli zanedbávání nebo kvůli zneužití autority. Tento duch pracuje skrze ženu, která kvůli nejistotě, žárlivosti nebo marnivosti touží po kontrole a dominanci nad ostatními. Jezábel je za ženami, které veřejně svým jazykem pokořují manžela, a tím ho kontrolují skrze strach z veřejného zesměšnění.

I když používá každý prostředek sexuální perverze známý v pekle, není smilstvo důležité; to, co vyhledává, je kontrola, používá moc sexuální žádostivosti k tomu, aby vlastnila muže. Pro ženu pod vlivem „Jezábel“ nemusí „dobytí“ muže zahrnovat fyzický kontakt, pokud ho zajme její svádivý pohled.

Bitva se rozšířila

Od doby prvních apoštolů a zvláště od počátku elektronického věku se rozměry bitvy značně zvětšily. Pro naši generaci je těžké rozpoznat rozsah boje, který zasahuje církev a svět obecně. Mohli bychom předpokládat, že se boj zmenšil, protože se počet démonů od prvního století nezměnil, ale lidstvo se ze stopadesáti milionů v období apoštolů rozrostlo na více než šest miliard duší. Přesto se rozšířil přístup, který ďábel na světě má k duším, díky hromadným sdělovacím prostředkům a literatuře. Jan psal o tomto období ve Zjevení 12,15: „A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji (církev)strhl proudem.“

Voda v tomto kontextu představuje „slova“. V našem světě existuje záplava slov vizuálních představ, která vycházejí ze satanových úst. Naše společnost vytvořila skrze vývoj techniky snazší přístup ke hříchům mysli a srdce. Více než kdy předtím je tělesná mysl, se vší otevřeností satanské záplavě nečistoty a vzpoury, přetvářena na mocnou pevnost pro ďábla.

Pokračuj v čítaní

Človek pod vplyvom ducha Jezabel s charakteristikou „úbožiak“

Jedná sa o hybrid medzi charakteristikou záľudnej a pôvabnej Jezabel a Jezabel charakteristiky typu „Peter Pan“. Nositeľ ducha Jezabel vykresľuje seba vždy ako osobu, ktorou v skutočnosti  nie je. Poobzeraj sa okolo nej a nájdeš tam i nositeľa ducha Achaba, ktorý ju podporuje.

                Hlavné charakteristiky:  Základnou potrebou je pozornosť a kontrola, riadené seba-ľútosťou a potrebou obviniť druhých za vlastné chyby, udržanie si povesti ako sladkej a nevinnej osoby. Hlavnou  charakteristickou črtou je plášť obeti a odmietanie zodpovednosti za jej zlé konanie. Nie sú zodpovední za to, čo sa udialo. Neprijímajú zodpovednosť za svoje vlastné správanie. Je to vždy chyba niekoho iného. Správanie môže byť „normálne“, až dovtedy, dokiaľ neurobia nejakú chybu. Potom prenesú vinu na niekoho iného ​​a stávajú sa falošnou obeťou pravej obete. Tento spôsob správania jej udeľuje pozitívnu pozornosť okolia, pohodlie a záchranné úsilie iných, pokiaľ čo skutočná obeť je označená ako zlo. Falošný plášť obeti je potrebné rozlíšiť od skutočnej obete zneužitia, skôr než sa rozhodnete označiť niekoho za nositeľa ducha Jezabel. Nositeľ ducha Jezabel takto spôsobuje zneužitie svojho okolia voči jej pravej obeti.

Sebaľútosť je psychický stav mysle jedinca,  vnímaný v  nepriaznivých situáciách, ktorý nie je schopný akceptovať danú situáciu, neprijíma ju a nemá sebaistotu a dokonca ani schopnosť sa s danou situáciou vyrovnať. To je charakterizované presvedčením človeka, nositeľa tohto ducha, že je obeťou udalostí a preto si zaslúži prejav sústrasti. Sebaľútosť je všeobecne považovaná za negatívnu emóciu v tom, že všeobecne nepomôže riešiť nepriaznivú situáciu. Toto v sociálnom kontexte môže mať za následok, buď ponuku sympatií okolia alebo poskytnutú radu. Seba-ľútosť môže byť považovaná za normálnu a za určitých okolností je i zdravá a to vtedy, ak to prechodne  vedie buď k akceptácií alebo k rozhodnutiu zmeniť danú situáciu.

                Sebaľútosť pod vplyvom ducha Jezabel:

 1. Sú neustále urazení chovaním druhých a prejavujú sa pasívnymi agresívnymi útokmi niekedy vo veľmi jemnej odvete.
 2. Nedokážu odpustiť.
 3. Pociťujú zranenia tam, kde žiadne nie sú a následne útočia.
 4. Dostanú skutočnú obeť do ťažkostí a následne sa označia za obeť.
 5. Sú opatrní natoľko, že popisujú činnosť druhých ako škodlivú až pokým neexistuje žiaden návrh, ktorý by mohol byť pre nich východiskom.
 6. Sú nezodpovední a neprijímajú zodpovednosť za svoje činy.
 7. Sú nevyzretí, nemajú pravú autoritu, ale chcú od iných, aby ich ostatní videli ako odborníkov alebo tak obdarovaných, že sú hodní osobitnej pozornosti. Sú nekvalifikovaní pre pozíciu, ktorú chcú mať a tak improvizujú a vytvárajú podvody.
 8. „Nevytvoril som problém, takže ho ani nemôžem doriešiť!“
 9. Bezradnosť je ich manipulatívna taktika.
 10. Vždy potrebujú niekoho, aby ich zachránil.
 11. Aj keď nevytvárajú nedorozumenie, budú ho podporovať, alebo budú podporovať lož, ak im to prospeje.
 12. Život je melodráma.
 13. Nepripustia, ak sa mýlia, dokonca i keď je to jasné.
 14. Defenzívna pýcha.
 15. Môžu rozvrátiť rodiny, pracovisko, zbory, atď. podporovaním nedorozumení medzi
  členmi.
 16. Ženy sú „dámy v núdzi,“ a môžu takýmto spôsobom poraziť muža.
 17. Muž môže byť „sladký, zranený muž,“ a zmení tak ženy v bojových psov.
 18. Nemá žiadne výčitky za škody, ktoré spôsobil ostatným.
 19. Sú to obyčajne najviac „sväté, pomazané“ osoby v zbore, spoločenstve, cirkvi.
 20. Ich „smútok“ s ich zlým zaobchádzaním je použitý na získanie sympatií iných. Všimnite si, ako rýchlo sa môžu stať „smutní“ kvôli niečomu. Ľudia doslova pobežia, aby ich zachránili.
 21. Táto situácia môže nastať jednotlivo, alebo v rámci skupiny, spoločenstva, u ktorého je vymývaný mozog pokiaľ neuveria, že daná osoba pod vplyvom ducha Jezabel je obeť,  v skutočnosti je to však páchateľ bezprávia.

Pokračuj v čítaní

Učení Jezábel! – David Wilkerson

Mohl bych tomuto poselství dát podtitulek „Nebezpečí ze svedení falešným učením.“ Čti Zjevení 2:18–19 a uvidíš, že Kristus sám varoval církev před učením Jezábel. „Dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učiti a v blud uvoditi služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované“ (Zjevení 2:20). Zde použité řecké slovo pro Jezábel je synonymem pro falešného učitele. Ježíš to vysvětluje následujícím: „…kteřížkoli nemají učení tohoto…“ (Zjevení 2:24).

Je tu skupina Božích lidí, plných dobrých skutků a charity, kteří mají formu víry a trpělivosti. Ale objevuje se uprostřed nich Ježíšův pohled a plane ohnivým plamenem. Se vším, co je dobré a chvályhodné, tu existuje něco velice nebezpečného, něco tak svůdného a lákavého, že Kristus varuje, že pošle svůj soud a učiní z nich příklad pro všechny církve. Jistí členové církve se zaprodali Satanovi. Jejich dobré skutky, charita, bohoslužba, víra a trpělivost byly zastíněny sváděním falešnou doktrínou. Byli očarováni falešným učením, učením, které přišlo v přestrojení jako pravé Slovo, ale bylo ve skutečnosti zlé.

Pokračuj v čítaní

Sedm „pé“, která nenávidí Jezábel

Jednou z hlavních mocností, která bojuje proti církvi a rodině je duch Jezábel.

Nesmíme tuto mocnost podceňovat a to jak v církvi tak i v našich rodinách a osobních životech. Nesmíme jí dát žádné místo a proto musíme chodit v opačném duchu. Z jejích charakteristik v Písmu (viz 1Kr 16 – 2Kr 9; Zj 2,18-25) můžeme rozeznat sedm „pé“, která nenávidí a proti kterým bojuje.

 1. Pokora – je pro ni slabostí. Pro Pána je však silou
 2. Pokání – protože ve své pýše nepotřebuje změny, nenávidí pokání.
 3. Podřízenost – nechce se nikomu podřizovat a poddávat. Je svéhlavá.
 4. Poslušnost – je svévolná, nikoho nechce poslouchat.
 5. Posvěcení – nenávidí svatost, utíká před světlem.
 6. Pomoc – žije z vlastních sil, pomoc od druhých je pro ni slabostí.
 7. Pomazání – nenávidí nadpřirozeno, které nemá ve své ruce a nemůže ho kontrolovat. Miluje nadpřirozené síly, které a skrze které může ovládat – to je však čarodějnictví. Nenávidí proroctví, která vedou k pokání a změně života. Má sice také své proroky, ale předvídatelné (zkorumpované a vypočitatelné), kteří prorokují pouze to, co chce slyšet (srov. 2Tm 4,3-4).

Pokračuj v čítaní

Vysvobození od ducha Jezábel

2019-12-08 – Michal Vaněk – Vysvobození od ducha Jezábel

Keď Boh robí svoju prácu, robí to rôznymi spôsobmi. Vyslobodenie od ducha Jezabel závisí od našej spolupráce s Duchom Svätým. Duch Jezabel pôsobí proti Božej vôli. Boh je však mocnejší.

Manipulácia a kontrola – to sú spôsoby práce tohto ducha skrze človeka. Jedná sa o obranné mechanizmy, ktoré sme si vybudovali voči zneužitiu, odmietnutiu, manipulácií a kontrole a ktoré tento duch zneužíva na reťazovú deštrukciu vzťahov. Zastaviť sa to dá jedine láskou.

Boh uvoľňuje ducha Eliáša skrze lásku v rodine, spoločnosti. Úlohou ducha Eliáša v posledných časoch je obnoviť Božiu moc v našich životoch. Boh chce jednať skrze rodiny. Boh chce jednať so srdcom človeka, chce nás uzdraviť, chce uzdraviť naše vzťahy…

Zdroj: YouTube

Predchádzajúca časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Duch Eliášův proti duchu Jezabel I.

 Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil    srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. (Mal 3: 23-24)

Pastor Michal Vaněk sa zamýšlá o pomázaní duchom Eliáša a Božej stratégií pre posledné časy, v ktorých už žijeme. Na živote Eliáša poukazuje, ako ho Boh pripravoval k úlohe Otca. Poukazuje, že v súčasnosti je podobná doba, ako bola v časoch Jezabel a Achaba. Rodičia neváhali obetovať svoje deti pre ich vlastný prospech.

Dnes obetujú rodičia svoje deti kvôli kariére, ľudskej sláve. 

Poukazuje na 5 hlavných zásad muža, ku ktorým je potrebné sa rozhodol a a začal uplatňovať :

 1. Každý muž potrebuje byť uzdravený vo svojom srdci ( 37´26″)
 2. Aby sme žili  v pokore (37´56″)
 3. Budovať rodinný oltár (38´32)
 4. Celoživotné seba vydanie sa jednej žene (39´21″)
 5. Bojovať za dedičstvo, ktoré nám Boh dal (41´15″) … poznamenáva však, že to najdôležitejšie dedičstvo nie je majetok

Vysvetľuje, prečo je veľmi dôležité jednať a nenechať „trpieť“ ducha Jezabel v Cirkvi, spoločenstvách (Zjv 2:20).

Zároveň dáva rady pre život a zmieňuje sa, aké deštrukčné následky majú slová – ohováranie. Všetci potrebujeme z toho robiť pokánie.  Každé vyslovené slovo má byť dobrorečenie, žehnanie, nie slová prinášajúce rozdelenie. Máme hovoriť dobre nielen o spolubratoch, sestrách ale i o politikoch, jednotlivých denomináciách…

Pokračovanie: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Zdroj : YouTube

Charakteristické črty nositeľov ducha Jezabel

Nositeľ ducha Jezabel je sociálno-psychopatická osobnosť. Správanie osoby, ktorá je nositeľom tohto ducha,  môžeme stručne charakterizovať nasledovne:

 1. Nadobúdajú silu tým, že ničia svoje obete. Je to ako adrenalín z útoku, keď sa im podarí „zvíťaziť“ nad niekým. Podarí sa im tak dostať do pozície autority cez obeť a je veľmi ťažké ich následne z tejto pozície vyhnať prípadne nahradiť inou osobou.
 2. Ovládajú, manipulujú, sú panovační.
 3. Môžu viesť súboj, rovnako aj v ich vnútri, ich charaktere. Používajú zastrašovanie alebo sú tak „sladkí“, „dokonalí,“ ľstiví, „plachí“ a zaľudní, že sú schopní zmiasť a stiahnuť svoje okolie na svoju stranu, aby sa k nim pridali, keď to budú potrebovať . Občas môžu byť veľmi šarmantní a charizmatickí.

Pokračuj v čítaní

Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.

Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí. Pokračuj v čítaní

Odhalená Jezabel III. – vyslobodenie

Predchádzajúca časť

       VYSLOBODENIE

        “ Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ (Zjv 18:20)

        ROZHODNUTIE

       Ktokoľvek môže byť oslobodený: Niektorí potrebujú oslobodenie spod kontroly duchov Jezabel prostredníctvom inej osoby. Ak sa jedná o vašu situácia, kroky pre toto vyslobodenie nájdete v závere tohto článku. Zameriame sa na tých, ktorí sú duchmi Jezabel kontrolovaní zvnútra. S ľútosťou musíme však konštatovať, že mnohí sa k tomto štádiu  nikdy nedostali. Vzhľadom k hlbokým zraneniam z odmietnutia a chybného učenia,  Jezabel démoni sú schopní opevniť sa za vedomie hostiteľa. Dôležité je uvedomiť si, že nikto nemôže zvaľovať za ich hriech vinu na démonov . Božie slovo nám ukazuje, že dvaja (jednotlivec a démoni) nemôžu chodiť spoločne, pokiaľ nie sú v nejakom druhu zväzku (Am 3: 3).

        Dobrou správou je, že každý môže byť zbavený vplyvu zlých duchov Jezabel osobnosti. Skutočnou otázkou však je, či je daná osoba skutočne chce byť oslobodená a zmeniť sa.

        Odpor a odplata protivníka vyžaduje húževnatý záväzok. Je potrebné v tejto vojne vyhrať sériu bojov, čo volá  k silnej vytrvalosť každého zúčastneného.

        Na tomto mieste chcem byť úprimný pri vyhlásení, že podľa mojich skúseností iba málo z nich je skutočne ochotných urobiť  to, čo je potrebné, aby  vystúpili  z tohto modelu správania. Niektorí sa podvolia službe oslobodenia na chvíľu,  potom z nej  „uniknú“ do poľa podvodu, hovoriac každému, že sú slobodní. Niektorí z nich dokonca začnú učiť o duchu Jezabel, aby prikryli tak ich zlyhanie. V prípade žien s   manželmi, „Achabovským “ správaním si pamätajte: Boh oslovuje ženu najprv vo vzťahu k situácii v manželstve (Ef 5:22). Podriadená žena v manželstve je vzťah ustanovený Bohom a je veľmi efektívny. Môžeme vám s istotou povedať  zo sľubu Božieho slova a skúsenosti: hocikto, kto chce byť voľný, môžete byť voľný.

Pokračuj v čítaní

Odhalená Jezabel II. – charaktery a scenáre pôsobenia

 OVLÁDAJÚCA

Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si: „Nik ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a tvoja veda – tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: „Ja a nikto viac!“ „(Iz 47:10)“ „Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.“ (Zjv 18: 7)

  ÚKLADNÁ

 Môže byť jemná: Jezabel duchovia používajú mnoho prestrojení, keď sa prejavujú skrze jednotlivca.

        Tu je typický scenár pre manželstvo: medové týždne sú u konca. Pár má svoju prvú hádku. Majú už deti a situácie už nie sú na muckanie. Manžel začne odstupovať zo svojej vedúcej úlohy v rodine, pokiaľ ju vôbec mal. Pretože má svoje vlastné slabosti (nedostatok vzorov alebo ignorácia), nestal sa kňazom, prorokom alebo niekým podobným. Dokonca ani nemusí byť živiteľom, i keď by ním mal byť. Žena mu začne pripomínať, že ak mu na nej skutočne záleží, zarábal by viac peňazí. Môže to robiť rafinovane, jemne, urobením  poznámky, že mohla by mať to či ono, ale samozrejme, nemôžu si to dovoliť. Muž, ktorý sa potom začne cítiť ako nedostatočný, vzhľadom na potrebu viac peňazí, je tlačený zabezpečiť to, čo jeho žena chce. Páry sa tak často kvôli tomuto scenáru dostávajú hlboko do dlhov.

             NESPOKOJNÁ

        Spravodlivého rozhorčenie stúpa: Často sa žena rozhodne ísť do práce, keď je nespokojná s poskytovaním manželovej mzdy alebo jej nesprávnym úsilím pomôcť mu. V tomto kľúčovom bode, väčšinu párov nikdy nenapadlo ísť do súladu s Božím slovom a obrátiť sa k  Pánovi o ich zaopatrenie a oslobodenie. Naopak, rozhorčenie spravodlivého  stúpa, až dôjde k prijatiu rozhodnutia. Je to v protiklade k obľúbenému názoru, že Boh dal mužom silný zmysel rozlíšiť, čo je správne a čo zlé. Väčšina mužov bojuje tak s ich svedomím celý svoj život, pričom bez strachu, zastrašovania a duchovnej ignorancie dávajú do ich vlastnej nespokojnosti  „slabú ženu.“ Anulovanie tohto obdarovania s príchádzajúcimi výčitkami u  mužov, žena môže  tak vyprovokovať v mužoch nikdy nekončiace boje.

Pokračuj v čítaní

Odhalená Jezabel I. – Boží poriadok a dôsledky jeho narušenia

Prehlásenie      

„Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí Pán, lebo si na mňa zabudol a na klam si sa spoliehal. Nuž aj ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžanie, tvoje smilstvá hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistíš sa; ako dlho ešte?“(Jer 13:25-27)

        Existuje málo manželstiev, rodín a cirkví bez konfliktov, zapríčinených primárne nečistými duchmi, popísanými v tomto článku. Prečo je toľko manželských problémov a rozvodov? Prečo počúvame tak veľa o mužskej impotencií? Prečo existuje toľko „ženských problémov“ kričiacich v nemocničných oddeleniach, určených pre liečenie ženských zdravotných problémov?  Prečo je taký nárast homosexuality? Prečo je stále viac a viac párov žijúcich mimo manželstva a odmietajúci sa vzájomne spojiť manželstvom? Verím, že títo duchovia sú hlavnou príčinou týchto problémov. Dovolím si  najskôr skonštatovať jednoznačne to, že bez služby vyslobodenia a tým mám na mysli vyháňanie démonov, neexistuje žiadna iná možnosť celkového víťazstva nad týmito duchovnými bytosťami. Tieto subjekty sa skrývajú za generačné vzorce správania, tradície, rodinu, náboženstvo, obchod a dobré skutky. Bez duchovných očí nie je možné vidieť hĺbku a šírku ich aktivít v jednotlivcoch, organizáciách, cirkvách a vládach. Vzhľadom k ich skrytosti, alebo tajomstvu tejto oblasti démonickej aktivity, je naším cieľom popísať prejavy týchto duchov a vysvetliť ich skutočnú motiváciu z tohto vyplývajúceho správania. Mojím maximálnym cieľom je otvoriť dvere väzenia a uvoľniť zajatcom jarmo z týchto diabolských vecí, tak ako Ježiš prišiel zničiť diablove skutky. Prikázal všetkým svojim učeníkom, aby robili to isté. Píšem to so srdcom súcitu pre každú takto živú dušu, ovplyvnenú, týranú, kontrolovanú a zviazanú týmito duchmi, či už vnútorne alebo zvonka. Je mojou silnou túžbou, že tento článok prebudí túžbu vymaniť sa z tohto démonického vplyvu a stane sa Rhema Slovom,  prinášajúce  vyslobodenie a uzdravenie pre čitateľa.

         Definícia

        „a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, (Ef 5:11)

         DÉMONICKÉ  DNI

        Posledný verš v Starom zákone nás varuje pred kľúčovým problémom  posledných dní.

„Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde veľký a hrozný deň Pána: Aby obrátil srdce otcov na deti a srdce synov k otcom, aby som neprišiel biť krajinu prekliatím. „

        Izaiáš hovorí o rozsudku  Boha, zoslaného na ľudí, odkedy odmietajú sa ho pridŕžať:

 „Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!“(Iz 3:12).

                Božie slovo nám ukazuje, že súčasný poriadok akceptovaný väčšinou našich rodín, podnikov a zborov je v skutočnosti rozsudok, nie oslobodenie. Chronická neposlušnosť je založená na zvrátenom chápaní, že zlo je dobro a dobro je zlo.

Iz 5:20: Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“.

Pokračuj v čítaní

Konfliktne orientovaný muž, Jezabel – duch vojny

Pridelil  som mu  2 úrovne. Akýkoľvek, vskutku zlý človek, začne so slabším pôsobením. Ak nie je kontrolovaný, bude pokračovať v niečom, ešte horšom. Tento duch je deštruktívny a sadistický.
**** Poznámka: Keď ľudia myslia o čarodejniciach / „Jezabel“ v Biblii, automaticky myslia na ženy. Pokiaľ v Písme sú iba občas uvedené  jednotlivé ženy, väčšina čarodejníkov boli muži.

ÚROVEŇ  1 – Nízka úroveň  konfliktu a podvodu (chuligán – delikventný  typ teroristu v činnosti):

 
Zvyčajne nie je náboženský. Ateistické názory. Osoba, ktorá by sa mohla menej  zaujímať o Boha, môže Boha zosmiešňovať alebo mať iné bojovo orientované prejavy.
Môže alebo nemusí byť vzdelaný a úspešný, ale je múdry zlomyseľným spôsobom.
Vnútorne sa cíti mimo kontroly, takže odozva je kontrola jeho okolia.
Neverí iným, má obviňujúci charakter.
S obľubou sa púšťa do súboja.

Pokračuj v čítaní

Charizmatický Mužský Jezabel – dobývanie romantikou a prispôsobovaním

        Charakteristika

 1. Prichádza v sile, zmetie svoje obete pod nohy. Môže byť „horúci, vášnivý milenec.“ Ženám lichotí jeho intenzívna pozornosť a vzrušuje ich jeho mužský dominantný prístup k sexu. Sexuálne „zbožňuje“ ženy v štýle Romeo.
 2. Zameriava sa na falošné odzrkadlenie ich hodnôt, záujmov, cieľov, filozofií, vkusu a zvykov. Je „všetkým, čo si aj ty.“ Máš s ním toľko spoločného! Si príliš dokonalá zhoda!
 3. Predstiera integritu, poctivosť a úprimnosť. Presvedčivo napodobňuje ľudské emócie. Využíva ľudí. Je „úprimný klamár.“
 4. Pripadá vám veľmi duchovný či idealistický, avšak je to iba povrchné. Jeho interpretácia Písma, akákoľvek, nemusí byť v súlade s tou, čo Boh zamýšľal.
 5. Môže náhle hrať úlohu obete podobne ako záľudná pôvabná Jezabel. Obete majú s ním súcit, ak vidia že ich potrebuje a tak týmto„ hrá“ na prirodzený opatrovateľský charakter žien.
 6. Môže inšpirovať ženy k útoku na tých, ktorí pripúšťajú, že sú jeho obeťou. To zapríčiňuje zranenia nevinným ľuďom a zraňuje vzťahy ženy s inými ľuďmi. Jej priatelia a rodina môžu byť takýmto spôsobom od nej odcudzení.
 7. Chce rýchlo zosobášiť obete. Impulzívny. Chce, aby jeho obete boli závislé na ňom. Predstavuje falošnú integritu, vyzerá nápomocný, upokojujúci, šľachetný.
 8. Falošná úprimnosť nevydrží a postupne sa začne meniť na jeho pravé ja. Bude mať početné romantické vzťahy. Nie je oddaný nikomu okrem svojich vlastných častí tela.
 9. Vo vzťahu viní ostatných. Jeho obete sú jednorázové objekty.
 10. Jeho nedostatok svedomia je šokujúci, nepochopiteľný a emocionálne bolestivý voči obetiam. Náhle môže ukončiť vzťah a to bez akéhokoľvek súcitu. Ak je obeťou žena, je zlikvidovaná rýchlo, akonáhle sa vycibrí  na  „nového dokonalého partnera“. Alebo žena môže byť dostatočne silná, aby ukončila vzťah a zachránila to, čo sa ešte dá.
 11. Môže  vypustiť slovné vodítka o jeho skutočnom charaktere už na začiatku  vo vzťahu, avšak jeho obete nedokážu pochopiť ich význam. Fantazíruje s nimi tak, ako aj s inými; chce z nich vyťažiť maximum, čo sa len vyťažiť dá. Obete sú tak očarené všetkou jeho sexuálnou pozornosťou, zrealizujúc tak všetko, čo im predkladá.
 12. Časom sa v ňom odhalí nezamaskovaná Jezabel. Jej cieľom spôsobuje emočnú a finančnú devastácia a ich emočné zotavenie je zdĺhavé.
 13. Získa si iných tak, že ťa odsúdi za to, že mu pripisuješ zlyhanie. Očakáva od ľudí, a aj vie, ako sa spriahnu proti tebe.
 14. Nič nie je jeho vina.
 15. Môžete trpieť a zomrieť a bude mu to jedno. Možno, že sa bude za vás „modliť“. To je prinajmenšom urážajúce.
 16. V postavení v cirkvi to môže byť perfektný kresťan. Každý ho bude idealizovať a podporovať. Môže skončiť ako starší v zbore alebo ako pastor, alebo v nejakej inej pozícii autority. Je tak očarujúci, že každý je ním ohromený. Je to „pravý chlap “ a je typom človeka, ktorého ženy tajne obdivujú.
 17. Keď s ním začnete mať problémy, bude zbor: „Modlici sa za teba.“ Premietne svoj hriech na vás a bude voči vám povýšenecký. Budete hriešnik, stratený a potrebujúci vyslobodenie, nie však on. On má démona, ale vy budete mať zlú povesť. Úspešne ohovára.
 18. Jezabel človek nie je Achab (pozri ďalšie príspevky). Jezabel je duch kontroly a vzbury. Diabol prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Achab je tolerantný duch, ktorý iba umožňuje diablovi isť jeho cestou.
 19. Jezabel osoby sú kruté, neúprimné, kontrolujúce a kritické, ak sa ukážu ich pravé farby.

Pokračuj v čítaní

Ako jednať s duchom Jezabel I.

         1.Ak narazíte na osobu, ktorá je nositeľom tohto ducha a táto osoba pracuje vo vašej blízkosti na rovnakej úrovni, či v zbore, cirkvi, ktorú navštevujete alebo pre ktorú pracujete, ako zamestnanec spoločnosti alebo sa náhodou jedná o vašu manželku, ako prvé, čo musíte urobiť,  ísť pred Boha  Otca v modlitbe a dostať od Neho radu a stratégiu, ako jednať s touto situáciou.

         V mnohých prípadoch osoba, ktorá je nositeľom tohto ducha, nemá ani tušenie, že je jeho nositeľom. V období, keď sa s ňou stretnete, bude možno  naplnená pýchou a nikdy nepripustí, že by mohla mať v sebe ducha Jezabel na prvom mieste. Ak sa jedná o tento prípad, potom sa musíte zdieľať s Bohom priamo i s touto osobou  a modliť sa, aby jej prirodzenou cestou ukázal, že je v skutočnosti nositeľom tohto ducha, ktorý v nej pôsobí.

         Pokiaľ sa tento duch naplno prejavil v osobe, ktorá je jeho nositeľom a táto osoba je pripravená prijať úplné vyslobodenie od Pána, nie je zatiaľ potrebné nič robiť, iba pokračovať v modlitbách k Bohu, aby jej ukázal, čo je reálna pravda.

Pokračuj v čítaní

 • Preložiť – Translate