• Tematické bloky

Modlitba chvály

 

Modlitba chvály, která vyrůstá ze zkušenosti s Bohem, je darem Ducha svatého a není pro nás vůbec samozřejmá. Bůh opravdu přebývá ve chvále svého lidu a když Pána chválíme, on je reálně a zakusitelně přítomen mezi námi. Podstatou modlitby chval je úžas nad tím, jaký Bůh je, nad jeho láskou a dobrotou…a protože nám nad Jeho velikostí dochází slova, snažíme se písněmi a žalmy zpřítomnit činy velikého Božího milosrdenství.

Jedině Duch svatý nás odvádí od nás samotných k pohledu na Krista a k úžasu z Ježíše. Je to také tentýž Duch, který jediný může naší společné chvále dát jednotu. Neznamená to, že jsme jeden jako druhý, že děláme při chválách to samé nebo dosáhneme nějaké technické dokonalosti při hře a zpěvu. Opravdovou jednotu dává Bůh tam, kde jsou lidé poslušni Božímu vedení.

Církev žije autentické křesťanské společenství pouze tehdy, když má Ježíše natolik ve středu, že je Jím samotným zcela fascinována. Proto vstupme do chvály kvůli Ježíši. Kvůli tomu, který za nás dal všechno. S vděčností za každý projev Jeho lásky a slitování, abychom mu vyzpívali chválu. Je to příležitost, jak dát Pánu jedinečným způsobem najevo, že mu patříme, že jsme šťastní z Něj a z Jeho přítomnosti.

Promluva zazněla o víkendu chval na Velehradě v březnu 2017 a můžete si ji poslechnout zde. (kliknutím na odkaz sa spustí príhovor p. Kodeta)

 

„Pane, nauč nás modlit se“

Přednáška (1. část) XcamP 2019

Přednášející: David Breidenbach
Překlad: Tomáš Ilgner
Tématem XcamPu 2019 je Modlitba Páně – Revoluční modlitba

Lukáš 11:1-4
Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Náš denní chléb nám dávej každého dne.
A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

Matouš 6: 9-13
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Přednáška (2. část) XcamP 2019

Prečo by sme sa mali modliť

JEŽIŠ POVEDAL, ABY SME SA MODLILI

„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (L 18:1). Mali by sme sa modliť jednoducho preto, lebo nám to Ježiš povedal a zdôrazňoval to vo svojom živote a učení. Skutočne neexistuje pre modlitbu lepší dôvod ako tento.

MODLITBA JE BOHOM SCHVÁLENÝ SPÔSOB NADOBÚDANIA VECÍ

JK 4:2 vraví: „Túžobne žiadate, ale nemáte… lebo neprosíte.“ Rozmýšľal si už niekedy nad tým, prečo nemôžeš rozpoznať Božiu vôľu pre svoj život, prečo nikdy nemáš žiadnu príležitosť viesť iných k Pánovi, alebo prečo stále vyzeráš, akoby si sa životom len potácal? Možnože si odpovede na svoje otázky od Boha nedostal preto, že si zlyhal v prosení. Boh chce, aby sme zažívali požehnanie z vypočutých modlitieb, rovnako aj zo spásy milovanej osoby, Božieho uzdravenia alebo úžasného zaopatrenia. No najprv musíme prosiť.

MODLITBA JE SPÔSOB, AKÝM NÁM BOH POMÁHA PREKONAŤ NAŠE ÚZKOSTI A OBAVY

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (F 4:6–7).

Po modlitbe za vyslobodenie poslal kráľ Jóšáfát pred armádu spevákov, ktorí zvelebovali Boha.  Spievali: „Ďakujte Hospodinovi, lebo Jeho milosť trvá naveky“ (2. KRON 20:21). A ich nepriatelia sa napadli navzájom. Jóšáfát rozumel, čo znamená predložiť svoju žiadosť Bohu s vďakyvzdaním.

Pokračuj v čítaní

Ako sa modliť

Niekto raz povedal: „Ak si bol zrazený z nôh, je čas padnúť na kolená.“ Písmo dokladá toto tvrdenie.

Na stránkach Biblie nachádzame viac než dosť dôkazov o tom, že modlitba môže dramaticky meniť situácie, ľudí a niekedy dokonca aj prírodné javy. Len si vezmime do úvahy modlitby biblických postáv:

JÓŠÁFÁT

Jóšáfát, judský kráľ, robil všetko preto, aby potešil Boha (2. KRON 20:1–30). Náhle bez varovania dostal hrozivú správu: „Veľký dav spoza mora, z Edómska tiahne proti tebe!“ Vystrašený Jóšáfát sa zastavil a modlil: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (verš 12).

Tak ako sa modlil Jóšáfát, modlili sa aj obyvatelia Judska. „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia“ (verš 13). Keďže Jóšáfát si vybral odovzdať problém Bohu, Boh reagoval mocne a odpovedal na modlitbu kráľa a jeho ľudu (pozri F 4:6).

Pokračuj v čítaní

Čo znamená odvolať sa na Ježišovu krv?

Je bežnou praxou mnohých kresťanov, najmä charizmatických a letničných používanie terminológie „odvolávam sa  na Ježišovu krv“. Zvyčajne sa to robí pri modlitbe nad niekým, koho trápia démoni, aby ho oslobodili od ich kontroly. Vo väčšine prípadov sa má použiť Kristovo poverenie zverené veriacim, aby  vykonávali Jeho prácu tu na zemi.

Všimnite si dva odkazy Písma súvisiace s touto myšlienkou:

Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. (Lukáš 10:19).

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi(Jn 14, 12).

Pokračuj v čítaní

Žehnajte a nepreklínajte

Dobro aj zlo pôsobia v ľudskom živote skrze nás.

00:18 Čo dostáva požehnaný človek?

02:32 Požehnanie v bežnom živote

06:44 Ako si človek sám môže privodiť kliatbu?

08:31 Negatívne výroky voči našim najbližším a ich účinky

Hostia: karmelitán Vojtěch Kodet, biblista Jozef Jančovič a členovia skupiny Modlitby otcov z Bratislavy

Zdroj: Youtube

Modlitba – vnútorné uzdravenie, oslobodenie, autoexorcizmus

Malé deti sa pýtajú veľa otázok, sú nevinné, majú vieru a neboja sa o budúcnosť – veľkí ľudia sa o mňa postarajú, dôverujú, sú stále hladné, radostné, milujú a prejavujú emócie, stále sa hrajú, sú veľmi jednoduché, obdivujú hrdinov, sú otvorené, ľahko odpúšťajú, sú plné horlivosti a energie, úplne relaxujú, keď spia …

/J. Dawson, RELaY 2002/.

Chceš byť ako dieťa – zdravý a slobodný, plný pokoja a radosti?

Ponúkame Ti modlitby za vnútorné (emocionálne) uzdravenie a oslobodenie. 

Modlitba za vnútorné uzdravenie

Každý si nesieme životom rôzne zranenia a prežívame rôzne problémy. Prejaviť sa to môže v rovine telesnej, psychickej i duchovnej alebo aj vo všetkých naraz. V duchovnej oblasti uzdravenie spočíva v odpustení tým, ktorí nám ublížili. No nie je vždy nutné, aby sme sa v odpustení stretli s tými, ktorí nám ublížili (rodičmi, súrodencami, inými). Pretože ak by došlo k stretnutiu, mohlo by to priniesť ďalšie zranenia mne alebo tým druhým.

Druhý krok k uzdraveniu spočíva v tom, že prežijeme znovu zraňujúcu situáciu, ale tento krát už spolu s Ježišom. Napríklad: môžem si seba predstaviť ako malého chlapca (dievčatko), ktoré sa hnevá na svoju matku či otca, lebo ma nechcú objať, pričom ja veľmi po tom túžim. A túto emóciu ako malý chlapec (dievčatko) zdieľam teraz s Ježišom a takýmto spôsobom môže táto emócia vyjsť von, na povrch. Teda nehovorím o tom ako o niečom minulom, ale hovorím o tom s Ježišom. A keď o tom s Ježišom hovorím, môžem od neho prijať lásku. Ježiš môže toto prázdne miesto v srdci vyplniť.

Pozor nefunguje to ako mágia. Nemôžeme očakávať, že táto metóda prinesie okamžité uzdravenie. Často to trvá dlhšiu dobu a treba to opakovať.

Niekedy však potrebujeme nielen duchovné uzdravovanie, ale aj odbornú pomoc psychológa.

Modlitba za oslobodenie

Táto modlitba je založená na viere v Ježišov prísľub: „tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia … v mojom mene budú vyháňať zlých duchov …“ (Mk 16,17-18).

Mnohí jednotlivci i spoločenstva majú hlbokú vieru v tento Ježišov prísľub a praktizujú tzv. modlitbu za oslobodenie. Existuje viacero foriem tejto modlitby. Všetky však majú niekoľko spoločných prvkov: rozhovor, vyznanie viery, prijatie Ježiša za svojho osobného a jediného Pána i Vykupiteľa, odpustenie, zriekanie sa alebo autoexorcizmus, prosba o oslobodenie, prosba o naplnenie Duchom Svätým a požehnanie. Vždy sa počas týchto modlitieb číta Božie slovo (hlavne evanjelia a žalmy). Nie je nutné sa pridržiavať nejakých schém, odporúča sa to predovšetkým začiatočníkom, ktorí nemajú ešte skúsenosť s takouto modlitbou. Je však dôležité nechať sa viesť Duchom Svätým a prosiť o svetlo. Je veľmi dobre ak sú prítomní pri tejto modlitbe ľudia s darom rozlišovania duchov.

Pokračuj v čítaní

Uvedení do křesťanské modlitby – P. Vojtěch Kodet

Co je vlastně křesťanská modlitba? Co je pro mě, pro tebe? Modlíme se vůbec rádi? Možná se musíme i my sami se zahanbením přiznat, že nás některé modlitby unavují, ale jiné nás těší. Křesťanská modlitba předpokládá osobní vztah TY a JÁ, jedinečnou zkušenost s láskou Boží ke mně osobně, důvěru, že Bůh si mě vyvolil, ke mně mluví a naslouchá mi. Co je cílem naší modlitby a proč je ale tolik druhů modlitby? Jaké postavení v mém životě má Otče náš a proč je pro nás věřící tak důležitý? Přednáška na toto téma zazněla v Praze – Liboci 22.2.2015 v rámci cyklu Škola křesťanské modlitby.

—————————————-­—————————————-

P. Vojtěch Kodet je známý především jako kazatel a autor několika knižních titulů s duchovní tematikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Více na www.vojtechkodet.cz

  • Preložiť – Translate