• Tematické bloky

Cesta osvobození

Osvobození Ježíšem Kristem: Ježíš je vítěz!

JEŽÍŠ nás miluje!
JEŽÍŠ nenávidí naše hříchy.
JEŽÍŠ za naše hříchy zaplatil svým životem.
JEŽÍŠ svou smrtí zajistil odpuštění našich hříchů.
(Ef 1,7.8)
JEŽÍŠ nabízí své úplné odpuštění každému jako dar.
(Řím 3,23.24)

JEŽÍŠ neodpouští automaticky. Jeho odpuštění musíme osobně přijmout.

Proč je důležité vyznat své hříchy jmenovitě? Jmenovitým vyznáním svých hříchů Ježíši vyjadřujeme:
 1. Své poznání o Bohu:

Bůh je svatý. Jeho přítomnost nesnese žádný hřích. Hřích nás dělí od Boha i od lidí. Hřích je vzpourou proti Bohu.

 1. Své poznání o sobě:

Jednali jsme špatně. Jsme hříšníci. Naše hříchy nás dělí od Boha. Náš hřích není maličkost. Jsme spoluvinni za smrt Ježíše. Díváme se na hřích z Ježíšova pohledu. Své hříchy nemůžeme oddiskutovat. Nemůžeme se od svých hříchů osvobodit. Jako hříšníci si zasluhujeme smrt. (Řím 6,23)

Jsme kandidáty smrti. Jen Ježíš nás může zachránit od trestu smrti.

 1. Svou připravenost:

Přicházíme k Ježíši jako hříšníci. Své hříchy Ježíši přiznáváme.

 1. Své vyznání:

Každý spáchaný hřích zůstává skrytý. Každý hřích vytváří v našem životě „tajemství hříchu“. Jmenovitým vyznáním toto tajemství zrušíme. (Přísl 28,13)

 1. Své přiznání:

Přiznáváme, že jsme Ježíše zklamali.

 1. Své rozhodnutí:

Víme, že Ježíš svým životem a smrtí na kříži vykonal dokonalou práci. Svými skutky si nemůžeme zasloužit ani odpuštění ani spasení. Ježíšovo odpuštění je dar. Přijímáme Ježíšovo odpuštění.

 1. Své díky:

Smrtí Ježíše na kříži nám jsou odpuštěny všechny naše minulé i budoucí hříchy (l Jan 2, l .2.12). Toto odpuštění hříchů je skutečností, která je nezávislá na našich pocitech.

 1. Jak jmenovitě vyznat své hříchy

Proste Boha, aby vám ukázal, v čem jste udělali chybu. Napište si všechny hříchy, které vám Duch svatý připomene. Nepokoušejte se sami křečovitě odhalovat své hříchy. Hřích, který jste už jednou jmenovitě vyznali, nemusíte vyznávat znovu. Jestliže jste svou chybou poškodili druhého člověka, dejte celou záležitost podle možností do pořádku. Řešte ji s tím, koho se týká. Proste Boha o sílu, kterou k tomuto kroku potřebujete. (Ezech 33,14-16)

Smiřte se co nejdříve s Bohem i s lidmi. Pokud si myslíte nebo zjistíte, že se okultismem vědomě či nevědomě zabývali vaši předkové (viz 5 Moj 18,9-14), zřekněte se těchto činů v modlitbě. Pro jednotlivé situace najdete na následujících stránkách návrhy modliteb. Pokud si dodatečně vzpomenete na nějaký hřích, hned ho jmenovitě vyznejte.

III.  Dobrá zpráva

Ježíš Kristus chce a může zrušit satanovu moc v životě každého, kdo je ochoten udělat tyto tři důležité kroky:

 1. Vyznejte Ježíši všechny své hříchy, na které si vzpomínáte.
 2. Svěřte svůj život Ježíši a plně mu důvěřujte, a tak se stanete Božím dítětem (Jan 1,12). Ježíš Kristus chce být ve vašem životě jediným Pánem, a on je tím nejlepším Pánem.
 3. Jako Boží následovník se ve jménu Ježíše zřekněte satana.

JEŽÍŠ vás miluje! Ježíš svou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním zvítězil nad hříchem i nad satanem.

JEŽÍŠ vás miluje! Ježíš je vítěz. Jako velký vítěz chce, abyste i vy podle potřeby každý den mohli vítězit, tak jak to slíbil.

JEŽÍŠ vás miluje! Ježíš vám chce na základě své božské moci darovat nový život. V Boží síle budete moci i vy žít vítězným a poslušným životem.

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate