How Great is our God

Gadol Elohai
Shiru ki Gadol Elohai
Kol echad Yirei
Ki gadol Elohai
 
Shem me’al kol shem
Otcha raui le’halel
Libi yashir ki gadol Elohai

Shem me’al kol shem
Otcha raui le’halel
Libi yashir ki gadol Elohai
 
How great is our God
Sing with me how great is our God
And all will sing how great,
How great is our God
 
Gadol Elohai
Shiru ki Gadol Elohai
Kol echad Yirei
Ki gadol Elohai
 
Gadol Elohai
Shiru ki…

Comments are closed.