• Tematické bloky

Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

Michal Vaněk – Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz:  Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků…( Zjv 2:18-23)

Pastor M. Vaněk sa v ďalšej prednáške o duchu Jezabel zamýšľa nad jeho pôsobením a jeho hlavnými zbraňami pôsobenia  – manipulácia a kontrola. Ako rozpoznáme jeho pôsobenie? Ako môžeme zabrániť jeho deštrukčnej činnosti? Príklady z Biblie. Súčasnosť. Prístupová cesta ducha Jezabel do človeka. Modlárstvo skrze pôsobenie tejto sily. Používa slovo na ničenie. Útok na autority – otca rodiny,…Prečo nerobiť kompromisy s neveriacimi. .. Charakteristické črty osobností pod vplyvom ducha Jezabel a Achaba… Čo nenávidí tento duch? Ako s ním jednať?

Uzdravenie z manipulácie a kontroly  viac-menej potrebuje každý z nás…

Nasledujúca časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Predchádzajúca časť:  https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/duch-eliasuv-proti-duchu-jezabel-i/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate