• Tematické bloky

Jak získáme jistotu odpuštění?

Boží odpuštění je úplné

Pokud jste Ježíši své hříchy vyznali, buďte jisti, že vám je bezezbytku odpuštěno – bez ohledu na to, o jaký hřích se jedná, Boží odpuštění přikrývá každý zlý čin.                    

Každý hřích může být odpuštěn

Boží příslib platí také vám:

„Říkáme-li, ze jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý ze nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.„ (l Jan 1,8.9)

Okamžité odpuštění

Odpuštění  hříchů  je dílem okamžiku. Vyznáte Ježíši své hříchy – a on vám okamžitě zdarma odpouští.

„I kdyby vaše hříchy byly jako š ar lat, zbělej í jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ (Iz 1,18)

„Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. „ (Iz 44,22)

Ježíš Kristus prolil svou krev, aby mohl dokonale vymazat vinu hříchu. Neexistuje žádny hřích, jakkoli těžký, který by Ježíš nemohl odpustit.

Odpuštění je skutečné    

 Jestliže vyznáte své hříchy Ježíši, jsou vám odpuštěny. Vy byste ovšem rádi měli jistotu, že se tak skutečně stalo. Mnozí si nejsou jisti, zda jim Ježíš skutečně odpustil. Většinou říkají: „Vůbec nic necítím. Nemám žádný pocit odpuštění.“ Odpuštění Ježíše Krista je skutečností – a tato skutečnost je nezávislá na pocitech. Ježíš vám však může dát i jistotu odpuštění. Když ho o to poprosíte, rád vás o tom ujistí. Na základě jeho výpovědi ho můžete vzít za slovo a podle toho se i modlit:

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate