Kyvadlo a virgule

Kyvadlo      

Další věc, kterou okultismus nabízí, je kyvadlo. Používá se velmi často. Například pěstitelé drůbeže používají kyvadlo nad vejci, aby zjistili, zda se z nich vylíhnou slepičky nebo kohoutci. Matky,
které by rády věděly, zda darují život chlapečkovi nebo děvčátku, se ptají kyvadla. Mnoho lidí používá kyvadlo, aby jim pomohlo najít cestu k lepším příjmům. Po válce žily mnohé ženy v nejistotě, jaký osud potkal jejich muže. Kyvadlo držely nad fotografií svého muže a podle toho, kam se vychýlilo, usuzovaly, zda se brzy vrátí, nebo je již mrtev, nebo zda je tu ještě jiná možnost. Málokdo z nich však ví, že zacházení s kyvadlem není neškodné. Velmi často se stává, že ti, kteří kyvadlo používají, propadají pesimismu, trápí je sebevražedné myšlenky nebo jiným způsobem musí draze zaplatit za své jednání.

Diagnóza kyvadlem

Jsou nejenom léčitelé, ale i lékaři, kteří své pacienty diagnostikují kyvadlem. K tomu se zde chci svěřit čtenářům se svou osobní zásadou: Protože se v žádném případě nechci octnout pod nějakým nebezpečným vlivem, ověřuji si vždy – třeba i přímými otázkami – zda lékař, kterému se svěřuji, nepoužívá při své práci metody, které patří do okultní oblasti. Jestliže ano, pak takového lékaře odmítnu. Důvěřuji pouze těm lékařům a léčitelům, kteří používají jen neškodné metody a ověřené terapie. Jsem rád, že i přes tato přísná opatření jsem vždy našel schopné lékaře nebo léčitele, jejichž diagnóza i léčení přinesly také očekávaný výsledek.

Kyvadlo ve škole

Na mnoha školách používají o přestávkách žáci kyvadlo, aby získali odpovědi na různé otázky. Manipulaci s kyvadlem považují za neškodné ukrácení volných chvil. Maximálně jsou ochotni připustit, že se jedná o tajemnou činnost, při které prožijí malé dobrodružství, aniž by tušili, do jakého nebezpečí se tím dostávají.

Virgule

V této souvislosti je rovněž nutné zmínit se o virguli. Existuje sice dobré vědecké vysvětlení, na jakém základě virgule pracuje. Říká se, že virgule reaguje na tzv. geomagnetické záření. Třebaže toto vysvětlení zní rozumně, přece zůstává skutečností, že jak v případě kyvadla, tak v případě virgule jsou ve hře ještě jiné „síly“.

Jsou dva důvody, které nás vedou k tomu, abychom byli v případě virgule maximálně opatrní. Je zvláštní, že schopnost pro práci s virguli je možno předávat. Jeden muž mi vyprávěl, jak byl svědkem toho, když proutkař hledal virguli pramen. Na určitém místě se virgule zřetelně vychýlila. Přihlížel s velikým zájmem. Potom se ho proutkař zeptal, zda by si to nechtěl zkusit. Ze zvědavosti řekl. že ano. Vzal virguli do obou rukou, ale ta vůbec nereagovala. Protože před chvíli viděl, že proutkaři se virgule na určitých místech silně vychýlila, byl nezdarem zklamán.

Proutkař

pak muže vyzval, aby to zkusil znovu. Opakoval tedy pokus na stejném místě jako před chvíli proutkař. Ani tentokrát virgule nereagovala. Také třetí pokus byl neúspěšný. Muž byl zklamán a chtěl s pokusy přestat. Tu mu však proutkař řekl: „Počkejte, to zvládneme!“ Uchopil ho za obě ruce a potom ho znovu vyzval: „A teď to zkuste ještě jednou. Muž pevně uchopil virguli oběma rukama a  vyšel znovu ke stejnému místu. Vtom se virgule vychýlila, a to tak silně, že ji nemohl udržet ani s největším nasazením sil. Od té chvíle měl na virguli „cit“ a byl schopen s její pomocí hledat vodu.

Skutečnost, že schopnost pracovat s virguli je přenosná, by nás měla vést k zamyšlení. Kdyby virgule skutečně reagovala jen na domnělé geomagnetické záření, pak by se musela chovat stejně u všech lidí. Jestliže je však možné schopnost pro práci s virguli přenášet z osoby na osobu, pak zde bezpochyby působí ještě jiné síly. Jsou to nadpřirozené síly, kterých bychom neměli využívat.

Boží protivník svou sílu nedává zdarma. Je zjištěno, že proutkaře často potkává nevysvětlitelné neštěstí v rodině, mnozí z nich trpí depresemi, sebevražednými myšlenkami apod.

Zátěž a osvobození   

Jedna žena, která získala schopnost zacházet s virguli podobným způsobem jako výše vzpomenutý muž, mi jednou přiznala: „Ztratila jsem dřívější radost z modlitby a všech božských věcí. Od oné chvíle pociťuji vnitřní neklid, který je stále větší.“ Ukázal jsem jí cestu k osvobození ode vší okultní zátěže. Je to cesta, po které se necháváme vést Ježíšem Kristem. Ochotně přijala Boží pomocnou nabídku a ještě v tentýž den prožila osvobození a uvol­nění.

Každý proutkař ve skutečnosti přijímá pomoc Božího protivníka a za to musí nějak zaplatit. Sebevražedné myšlenky, pesimismus, nechuť k modlitbě a podobné stavy nejsou Boží dary. Pocházejí od satana, o němž Ježíš řekl, zeje „vrah od počátku“. „Dobrá zpráva“ spočívá v tom, že nás Bůh od všech těchto problémů může osvobodit. Virgule se nejčastěji používá při hledání vody. Jenže s pomocí virgule někteří také určují diagnózy nemocí i léky. Proto si musíme zcela jasně říci, že virgule patří k satanově nabídce, za kterou mistrně skrývá svou zrůdnou podstatu.

Modlitba,  kterou Bůh vyslyší

Satan svůj plán vymyslel velmi chytře. Svou rozsáhlou nabídku zahalil téměř neproniknutelnou mlhou, která brání, aby do jeho temných záležitostí proniklo světlo. V tomto případě může jen Duch svatý každému otevřít oči, aby poznal svůj stav, nebezpečí, kterému je vystaven, a ďábelský původ všech těchto věcí.

S důvěrou smíš prosit:

„Velký Bože, dej mi prostřednictvím svého svatého Ducha pravé poznání o mém hříchu a vine, a daruj mi pak odpuštění hříchů a osvobození skrze Ježíše Krista.

Tuto prosbu živy Bůh určitě vyslyší, protože tě miluje a chce ti skutečně pomoci.

Křesťané neriskují

Možná, že řeknete: „Ne, vaše mínění o kyvadlu a virguli nesdílím. Nanejvýš jsem ochoten připustit, že tyto praktiky jsou někde na hranici rizika.“

Křesťané by však neměli riskovat. Kdo nám může říct, kde ona, hranice přesně leží? Buďme opatrní. Lidé, kteří milují riziko, žijí nebezpečně.

Konkurs na řidiče

Vypráví se o jedné zámožné dámě, která hledala osobního řidiče. Dala si do novin inzerát, na který se přihlásili tři muži s dlouholetou praxí. Dáma pozvala do kanceláře prvního uchazeče. Byl to mladý a pohledný muž. Položila mu otázku: „V jaké vzdálenosti byste byl schopen projet kolem propasti?“ Mladý muž pyšně a sebevědomě řekl: „Vážená paní, jsem dobrý řidič. Najezdil jsem už více než sto tisíc kilometrů bez jediné nehody. Kolem propasti jsem schopen projet ve vzdálenosti jednoho metru.“ Po této odpovědi dáma muže požádala, aby počkal ve vedlejší místnosti. Do kanceláře vešel druhý muž. I on byl vynikajícím řidičem a mohl se také pochlubit svými dlouholetými řidičskými zkušenostmi. Na otázku, v jaké vzdálenosti by byl schopen projet kolem propasti, vyhrkl bez rozmýšlení: „Vážená paní, mně můžete důvěřovat. Zvládl jsem už všelijaké situace. Mohu Vás ujistit, že s Vámi bezpečně projedu kolem propasti ve vzdálenosti padesáti centimetrů.“ Také jeho požádala, aby počkal ve vedlejší místnosti.

Za dveřmi kanceláře seděl ještě jeden muž. Vypadal trochu nesměle. Jeho snědý obličej a šedé vlasy napovídaly, že za volantem musel strávit již mnoho let. Když dostal stejnou otázku jako jeho předchůdci, rozhodné a s vážným výrazem ve tváři řekl: „Vážená paní, mám jednu zásadu: především chci za všech okolností jezdit bezpečně! Kolem propasti bych jel v co největší vzdálenosti.“ – Tento řidič byl přijat.

Riziko je nebezpečné

Možná, že i vy považujete některé satanovy nabídky za neškodné. Snad i vy pokládáte práci s virguli nebo s něčím podobným za činnost, která je nanejvýš na hranici rizika. Říkáte si, že se přece nic              nemůže stát! Jenže pohybovat se na hranici rizika je vždy nebezpečné. Například v noci a v mlze jen velmi těžko poznáme, kde se přesně nachází hranice nebezpečí. Když se někdo najednou ocitne na nebezpečné půdě, bývá často pozdě. Moudří lidé neriskují – a už vůbec ne v tak nebezpečné a záludné oblasti, jakou je okultismus. Raději zůstaňme na bezpečném území, kde máme jistotu, že nás Ježíš ochraňuje. Kdo ze zvědavosti riskuje, je v ne­bezpečí!

 

Celý článok:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.