• Tematické bloky

Mohou nést děti následky za své předky?

Neznámé skutečnosti

Vážnost tohoto tématu poznáváme také v tom, že satan za své služby vyžaduje cenu dokonce i od dětí, vnuků a pravnuků okultistů a spiritistů.

Důsledky pro děti,vnuky a pravnuky          

„Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil Řekl jsi: ‚Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.'“ (4 Moj 14,17.18)

Bůh nás upozorňuje, že když naši rodiče nebo prarodiče jednou využili satanovu pomoc, může Boží protivník vyžadovat odplatu ještě i od nás.

Druhé přikázání

Tento princip je zakotven už v Desateru. Druhé přikázání podle bible zní:

 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi  dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh  Žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství  tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají“ (2 Moj 20,4-6)

Zděděná zátěž

Následky pověry, okultních praktik a spiritismu jsou opravdu hrozné. Satan může vyžadovat svou cenu i ode mne, ačkoliv já  sám jsem satana nikdy o pomoc nežádal. Jemu ovšem stačí fakt,  že pomohl mým předkům.

Velká odpovědnost

Nejsme tedy zodpovědní jen za sebe, ale i za své potomky. Nikdo by neměl  lehkomyslně podceňovat důsledky pověry, okultismu a spiritismu. Tyto „ohavné hříchy“ s sebou nesou těžké a daleko­sáhlé důsledky. Bůh nás ve své lásce důrazně varuje, protože nás chce uchránit velikých problémů.

Zatížení podlamuje ducha

Jeden věřící muž, který sám nikdy neměl nic společného s okultismem, trpěl trvalými úzkostnými stavy a neodbytnými sebevražednými myšlenkami. Kromě toho se ho vždycky zmocnil strach, když chtěl mluvit o Ježíši Kristu. Ačkoliv aktivně prožíval svou křesťanskou víru a vědomě následoval Ježíše, musel denně bojovat s těmito potížemi a často byl téměř zoufalý. Pro své duševní stavy nenašel nikde uspokojivé vysvětlení.

Jednoho dne se ovšem dověděl něco, co mu naznačilo, proč žil ve stálém strachu a proč ho trápily sebevražedné myšlenky.

Příčina byla v minulosti

Jeho babička byla spiritistkou, věštila a vykládala karty. Jeho druhá babička úspěšně používala okultní praktiky i na svých dětech, které onemocněly křivicí. Dědeček byl proutkařem a léčil  popáleniny. To jsou jednoznačná fakta. Předkové přijímali pomoc od satana, který teď po právu žádal svou cenu ještě od tohoto věřícího muže. Ten však věděl, jak se této zátěže může zbavit. Nahlas Ježíši vyznal celý rozsáhlý hřích své rodiny, plně se mu odevzdal a zrušil tak „smlouvu“, kterou se satanem uzavřeli jeho předkové. Osobně se satana zřekl – a prožil úplné osvobození. Ježíš ho zbavil všech potíží, které ho trápily díky jeho předkům. Začal pro něj doslova nový život.

Možná, že ďábel žádá i od vás nějakou cenu, protože vaši předkové využili satanovu pomoc. Počet vašich předků až po praprarodiče je celkem 14. Kdo dnes dokáže zjistit, čím se kdo z nich provinil? Pomoc však není tak těžká, jak se zdá. Rozhodující je skutečnost, že můžete prožít plné osvobození Ježíšem Kristem.

Osvobození je důležité

Podrobně  jsme   se zabývali kouzly, pověrami a důsledky, které z nich vyplývají. Přirozeně je ještě mnoho různých jiných projevů okultní zátěže, o kterých jsme se nezmínili. V rámci této knihy není možné, abychom se zabývali všemi podrobnostmi. Daleko důležitější je vědět o tom, jakým způsobem můžeme být vysvobozeni. O tom pojednávají následující kapitoly.

 

Můžete být svobodni     

Na začátku těchto kapitol jsme se modlili. Tím jsme dali Duchu svatému příležitost, aby nám pomohl porozumět našemu životu. Pokud se ocitnete v nějaké těžké situaci, můžete vždy přijít k  Je­žíši Kristu a nechat se jím osvobodit.

Ježíš vás miluje!

Ježíš vám může pomoci!

Ježíš vám chce pomoci!

Ježíš vám může pomoci ještě dnes!

Boží příslib

„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“ (l Jan 5,14.15)

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate