Návrhy modliteb pro různé situace

Modlitba – vyznání víry

Otevřte si Bibli a přečtěte následující texty:
l Jan 1,7.9; Žalm 32; Žalm 90,8; Žalm 51; Přísl 28,13.
Vyznejte Ježíši nahlas každý vědomý hřích. Poté se můžete modlit:

Návrh modlitby:

„PANE JEŽÍŠI KRISTE, vyznal jsem Ti každý svůj hřích. Jmenovitě jsem Ti vyznal také své okultní hříchy. Za všechny tyto hříchy jsi položil svůj život. Děkuji Ti za odpuštění a očištění Tvojí krví. Dej mi jistotu, že jsi mi dokonale odpustil všechny mě hříchy. Ve svém slově slibuješ: ‚Jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti‘.

Věřím, že Tvůj slib je pravdivý. Věřím, že Ty, PANE JEŽÍŠI, mi můžeš darovat jistotu odpuštění a děkuji Ti za to. Daruj mi každý den vnitřní radost, abych rozpoznal Tvou vůli a žil podle ní ke Tvé cti. Ty jsi slíbil: (Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbť. Věřím, že můžeš způsobit, abych chtěl i jednal podle Tvé vůle. Splň, prosím, své zaslíbení v mém životě. Věřím ti a děkuji, že jsi mě vyslyšel. Ukaž mi také ještě moje nevyznané hříchy. Chci znát sám sebe a mít citlivé svědomí. V bibli jsi slíbil: ‚Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude   mluvit  sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít‘. Věřím, že Tvůj svatý Duch mi otevře oči, abych poznal sama sebe. Věřím Ti a děkuji, že jsi mě vyslyšel.

Ve jménu JEŽÍŠE KRISTA

se zříkám všech nečistých vlivů a každého zlého návyku, zříkám se sklonu k sebevraždě, násilí, lži, moci, která spočívá ve vykládání karet, a také se zříkám hráčské vášně.

PANE JEŽÍŠI KRISTE, v Bibli jsi slíbil: ‚Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího‘. Prosím Tě, nedovol, aby do mého života mým chováním vstoupila démonská moc. Uzavři v mém životě vstůj) pro satana. Nedovol, aby měl satan nadále v mém životě moc. PANE JEŽÍŠI KRISTE, Ty jsi Boží Syn, věřím, že máš k tomu moc. Děkuji Ti, že se nyní stáváš v mém životě vítězem a že satan už nade mnou nemá moc. Amen

Modlitba – odevzdání

„PANE JEŽÍŠI KRISTE, vy mávám Ti, že jsem hříšník. Jako hříšník jsem si zasloužil trest věčné smrti. Ty jsi však ve své lásce za mé hříchy zaplatil svou krví. Zemřel jsi kvůli mě. Svou zástupnou smrtí jsi mě smířil s Bohem. Děkuji Ti za Tvou velkou lásku. Děkuji Ti za tento úžasný dar. PANE JEŽÍŠI KRISTE, až do dnešního dne jsem byl svým pánem, ale teď chci, abys Ty byl Pánem mého života. Chci Ti sloužit a následovat Tě. Předávám Ti svůj život a své schopnosti, svůj čas a svou budoucnost. Všechno odevzdávám Tobě. Prosím Tě, abys vše použil ke své cti a požehnání lidem. Řekl jsi: ‚Hledejte nejprve jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno‘. Uvěřil jsem Tvému slovu, vím, že ho dodržíš. Děkuji Ti, že jsi dodržel své slovo i v mém životě. Chci 77 cele patřit. Řekl jsi: ‚Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi‘. Věřím, ze tímto se stávám Tvým dítětem. Amen.“

Modlitba – zřeknutí se důsledků okultismu ze strany předků

„PANE JEŽÍŠI KRISTE, ve Tvém jménu se zříkám všech projevů temné moci, které na mě působí přes mé rodiče nebo prarodiče. Pokud moji předkové spáchali nějaký ohavný hřích a uzavřeli se satanem smlouvu a vědomě nebo nevědomě požádali satana o jeho pomoc, pak se jí zříkám. Jestliže mě svou mocí ohrožují nečisté duchovní mocnosti, pak, PANE JEŽÍŠI KRISTE, zruš jejich moc a nedovol, aby se ke mně znovu vrátily. Ty jsi řekl: „Mně je dána veškerá moc na nebi i na zemi“. „Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy“. „Když vás Syn osvobodí budete skutečně svobodni“. PANE JEŽÍŠI, věřím Tvému slovu. Ty jediný jsi všemocný. Pouze Ty můžeš překazit satanovy plány. Jen Ty mě můžeš osvobodit od démonů a nečistých duchů. Osvoboď mě, PANE JEŽÍŠI, a ochraňuj mě před nimi. Děkuji Ti, ze jsi všechny ďábelské síly odzbrojil a zvítězil nad nimi. Děkuji 77, ze nyní budeš také vítězem v mém životě. PANE JEŽÍŠI KRISTE, chci se Ti odevzdat a také 77 chci odevzdat celý svůj život. Chci být navždy Tvým dítětem. Ty jsi řekl, ze „těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“. Věřím těmto slovům. Mohu Ti cele patřit, když Ti budu důvěřovat a přijmu Té do svého života. Chci být Tvým následovníkem. Dekuji Ti, ie můj život od této chvíle je cele ve Tvých rukou. Amen.

Modlitba – zřeknutí se vztahu k okultismu

„PANE JEŽÍŠI KRISTE, vyznávám Ti své hříchy. Ve jménu JEŽÍŠE KRISTA, Božího Syna, se zříkám všech temných mocností a hříchů v oblasti pověry, kouzelnictví, magie, věštectví, spiritismu, okultismu a vzývání satana, které jsem páchal – ať vědomě nebo nevědomě. Lituji, ze jsem Tě tím urazil. Prosím Tě, odpusť mi to. PANE JEŽÍŠI KRISTE, odvolávám se na Tvou prolitou krev, osvobod mě cele od všech pout pověry, okultismu, spiritismu, satanismu a jejich důsledků. Prosím Té, přikaž všem těmto silám, aby už ke mně neměly přístup. Přikaž jim, aby mě opustily a přestaly trápit. PANE JEŽÍŠI KRISTE, ochraňuj mě svou mocí ze všech stran ve dne i v noci. Jsem rád, že jsi slíbil: ‚Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu1. Věřím, ze jsi mým útočištěm; věřím, ze mě můžeš ochránit. Děkuji Ti za to. Děkuji Ti za slib: ‚Proto se zjevil Syn Bozi, aby zmařil činy ďáblovy‘. Vím, ze to můžeš udělat i v mém životě. Tobě je ‚dána veškerá moc na nebi i na zemi. Děkuji Ti, ze jsi svou mocí zničil satanovo dílo v mém životě, děkuji za Tvé vítězství na kříži. PANE JEŽÍŠI KRISTE, chci Ti odevzdat svůj život se vším, co jsem a mám. Chci Ti patřit až na věčnost. Amen.“

Zdroj: https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.