Odhalená Jezabel I. – Boží poriadok a dôsledky jeho narušenia – feminizmus

POPIS
        Seďže ticho a choď do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať paňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvätil som svoje dedičstvo a dal som ti ich do rúk; nemala si k nim ľútosti, zaťažila si starcov svojím jarmom veľmi. A riekla si: „Večne budem paňou,“ nevzala si si to k srdcu; nemyslela si na koniec toho. (Iz 47: 5-7).

VÝVOJ
        Neporiadok plodí viac neporiadku: Jezabel duchovia nachádzajú prístupové cesty do života rôznymi spôsobmi. Tak ako i v prípade všetkých démonických napadnutí ,  tieto osobnosti majú vstupnú prístupovú bránu.

Príklad: Niektorí rodičia bývajú tak sklamaní, že namiesto chlapca očakávali dievča, tým vnášajú ducha odmietnutia do ich dcéry. Dievčatko, podvedome očakáva prijatie, vyrastá a snaží sa správať ako chlapec. Hovoríme tomu duch roztopaše. Dievčatko rozpozná, že otecko chcel chlapca a preto sa snaží plniť jeho úlohu. To prináša silné démonické väzby. Buduje sa vzdor a žiarlivosť, pretože je dievčaťom, chce byť však mužom a nie ženou. To otvára dvere pre sebaodmietnutie.
        Vidiac rodinný model slabých mužov a silných žien, v mysliach mladých dievčat sa dopletie ich úloha v rodine. Porucha plodí ešte väčšiu poruchu. Tieto črty ducha Jezabel sa prejavujú u žien ako zmätok a trauma. Veľmi mladé dievčatá sú tak démonicky obdarené atribútmi Jezabel ženy. Mladé dievčatá obvykle flirtujú a bývajú žiadostivé, zobrazujúce ich zrelosť pomimo ich chronologického veku. V niektorých prípadoch je také dieťa vyprovokované  vstúpiť do sveta zábavy i za cenu straty svojho detstva. Odmietnutie, trauma a strach otvárajú dvere pre démonický vplyv, niet žiadnej väčšej príležitosti pre Satana v živote ženy, ako keď je žena postavená mimo Božieho poriadku. Bez duchovného prikrytia, odhaľuje hlavu (myslenie) k anjelom alebo duchom (1Kor 11). V tomto neporiadku a odkrytiu sa, ženy zrodili mnoho falošných náboženstiev a kultov. Byť prirodzeným vodcom, musí žena v takej pozícií načerpať z nejakej sily mimo nej, aby dosiahla stanovené ciele, i keď môžu byť dokonca ctihodné a zbožné. Musí prevziať kontrolu a dominovať, aby splnila svoje poslanie. Nesprávne rozlíšenie ovplyvní  jej  výkonnosť, akoby pochádzajúcu od Boha i keď to tak nie je. Okolie  pozoruje  zmenu v tejto „nádobe“. Osobnosť sa mení z mäkkej na tvrdú; nežnosť na húževnatosť; ženskosť na mužskosť. Je to jemné  a pozvoľné. Nie je to však pozitívna zmena.

NEPORIADOK V RODINE
        Vypadá to ako citlivé rozhodnutie: Keď muž odstupuje jeho autoritu ako kňaz a vodca, vždy sa dostavia následky, ktoré sú zničujúce. Keď ustanovený vodca odstúpi jeho zodpovednosť, žena sa cíti tlačená stať sa hlavou rodiny. Niekto musí mať zodpovednosť, takže sa zdá rozumné, aby žena vstúpila do tejto vedúcej pozície. Výmena sa zdá ešte viac ospravedlniteľnou v prípade, ak je žena obratnejšia alebo inteligentnejšia než muž. Vyzerá to ako citlivé rozhodnutie, avšak žena vstúpila na miesto, pre ktoré Boh nevystrojil jej telo, dušu i ducha. Ako slabšia nádoba (pozri 1Pt 3:7), musí použiť metódy, neschválené Bohom, aby si zabezpečila dominanciu a plnila prijatú úlohu. Dôsledkom toho je začínajúci tlak na muža, nesplnením svojej Bohom danej zodpovednosti. Začína strácať sebaúctu a získava pocit neschopnosti. Všetky druhy problémov sa postupne začínajú prejavovať v jeho živote, rovnako i v jej živote. Muž sa môže vzdať svojej autority, ale nie  zodpovednosti. Kráľ Achab a kráľovná Jezabel sú hlavné príklady tých, ktorí odmietajú nasledovať Božie princípy vedenia a podriadenia sa, ako je uvedené v Božom Slove.

VYTESNENIE Z POZÍCIE
       Žena sa rozhodne prebrať mužovu úlohu: Keď muž odstupuje vedenie, žena, ak sa rozhodne prevziať jeho vedúce miesto, sa stáva zraniteľnou po napadnutí démonickými duchmi. Démoni prichádzajú, aby jej pomohli uspieť v jej vedúcej úlohe. Rozhodnutie sa zdá byť logické a správne. Čo by malo byť silné a mať aktivitu muža, ako hlavy, začína sa prejavovať ako sila ženy. Stále viac a viac robí veci, ktoré by mal robiť muž. Mnohé ženy sa rozhodnú vziať zodpovednosť muža kvôli jeho strachu a zúfalstvu, strácaním svojej viery  v Nebeského Otca,  avšak nemajúc strach z Boha. Ako hovorí Písmo, „Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2Tim 1:7). Strach sú dvere pre démonický útlak. Keď žena otvorí tieto dvere, nepriateľ prichádza ako povodeň, aby ju utláčal.
                Deti trpia tiež  v dôsledku tejto zámeny. Postavenie ženy, ako kráľovnej – matky, vyžaduje oddanosť,  hovorí preto deťom, že vďačia za svoje životy jej, pre jej utrpenie spojené s ich narodením. Deti sa potom cítia zaviazané a kontrolované cez strach z neúcty. Pretože žena cíti vlastnícke právo na svoje deti, začne ich kryť pred otcom a jeho právami, napríklad „Nehovor svojmu otcovi o tom,“ povie deťom, čo pomáha tvoriť bezbožné, démonické väzby medzi matkou a deťmi. Také zlo odkrýva deti, otvárajúc  tak prístupové cesty démonom do ich životov. Ježiš varuje cirkev v Tyatire, že taký neporiadok prinesie rozsudok smrti na deťoch (Zjv 2:23).

VYČERPANÁ
         Neporiadok  a neposlušnosť vyvolávajú stres:
        Bohom neposilňovaná  žena je vysúšaná zo sily a zdravia. Lásky ubúda. Ak je žena úspešná vo svojej vydobytej úlohe (a často i je), čo Boh nazýva zlo,  stáva sa „dobrou“ v myslení oboch, muža i ženy. Tieň strachu prechádza mysľou a neporiadok vypadá akoby bol ustanovený Bohom. Neporiadok a neposlušnosť vyvoláva stres, čo spôsobuje, že žena si buduje odpor, ktorý eventuálne prinesie vzburu. Cez stratu rešpektu, začínajú v nej  rásť korene horkosti, alebo zosilňuje ten, ktorý sa v nej už nachádza. Nenávisť sa vyvíja nielen voči jej manželovi, ale všeobecne  voči  mužom. Začína nedôverovať všetkým postaveným autoritám.

ODHODLANÁ
        Väčšina sa cíti opustená bez výberu: Niektoré ženy nereagujú so strachom; reagujú s odhodlanosťou. Niektoré ženy jednoducho pritvrdia a stanú sa sebestačnými. Vyhýbaním sa podriadeniu Bohu, vystúpia z poslania, ktoré s nimi Boh zamýšľal a otvoria tak dvere pre démonický útlak. Prichádza drsnosť, tvrdošijnosť a mužskí duchovia.  Niektoré ženy začnú hovoriť, chodiť a dokonca i vyzerať mužsky, ako výsledok démonického napadnutia. Naviac sa cítia byť opustené  bez výberu v ich ťažkostiach, vzhľadom k abdikácii vodcovstva. Niektoré ženy majú návrhy vo vedení. Je to súčasťou ich osobnostného výzoru. Dychtia, alebo sú žiadostivé po vodcovstve  kvôli zdedeným rodinným duchom. To sa deje prostredníctvom prenosu duchov od matky, starej mamy alebo tety v prostredí silnej matriarchálnej rodiny. Hovoria, že prichádzajú podľa ich „prirodzenosti“. V skutočnosti žiadostivosť vedúcej úlohe ženy pochádza z rajskej záhrady, keď Boh povedal Eve: „…a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“ (Gen 3:16).
        Táto žiadostivosť je lepšie vysvetlená Davidom Pawsonom v jeho knihe Vodcovstvo je mužské. Dávid hovorí o Evinom treste v Genesis 3: „Vo vzťahu k jej (Evinom) manželovi, jej žiadostivosť bude namierená voči nemu, v nepoužívanom judaizme to znamená, že bude mať ambície kontrolovať, manipulovať a ovládať niekoho (ako sa jasne vyskytuje v Gen 4: 7). To znamená, hoci má túžbu viesť a riadiť a tým vedie svojho manžela do hriechu, musí odteraz začať žiť s pokračujúcim povzbudzovaním a podriadeniu sa jeho prianiu a vôli. „
                Jezabel bola Sidončanka. Štúdium histórie Sidonu odhaľuje dlhý rekord dynastie vládnúcich žien. To nám hovorí, že je možné, že Jezabel rysy neboli len niečo, čo sa zdvihlo z jej bytia, ako nepoddajné alebo neposlušné, ale pravdepodobne kontrola a žiadostivosť byť vodcom, je nadobudnutá prostredníctvom dedičnosti. „Presúva sa“  cez rodovú líniu. Písmo vyjasňuje  miesto ženy v Jeho poriadku v Božom svetle, spolu s „historickými udalosťami“ ničivých následkov. Kladieme si otázku, prečo potom akákoľvek žena túži po vedúcej úlohe?

Spracované podľa autora Micah Stephen Bell:
http://www.freebibledownload.net/SchoolofDeliverance/JezebelExposed.pdf

Comments are closed.