Povera a jej vplyvy

Povera sa v základnej definícii chápe ako odklon od všeobecne vyznávaného doktrinálneho náboženstva. Takýmto spôsobom staroveký Rimania vydeľovali ako povery náboženské predstavy a praktiky barbarských národov. S prijatím a upevnením kresťanstva na širokom európskom poli sa za povery začali pokladať pozostatky pohanských náboženských praktík christianizovaných Germánov a Slovanov, ktoré prakticky v niektorej svojej podobe pretrvali či už symbolmi, alebo tradičnými zvykmi až do dnešných čias (napr. pálenie Moreny a fašiangové maškary spojené s vítaním jari). Prvotná snaha o vykorenenie týchto povier sa na výzvu pápeža Gregora Veľkého zmenila na snahu o ich premenenie v kresťanstve – transkulturáciu, ktorá i samotnému kresťanstvu pomohla zžiť sa a stať sa vlastným náboženstvom daného národa.

Tento proces však mnohé dnešné štúdie a komentáre vysvetľujú z druhej strany – ako skryté zachovanie pohanstva v kresťanstve. Je isté, že spolu s kresťanstvom existuje aj synkrétistické spojenie s niektorými starými okultnými pohanskými praktikami, ktoré kresťanstvo, veriace v jediného Boha, právom pokladalo za démonické idoly a akýkoľvek pozitívny, či aktívny vzťah s nimi za prejav odpadlíctva a služby diablovi. V našom prostredí sú to napr. znaky trojitého popľuvania alebo poklopania po dreve, symbolizujúce ochranu pred zlom, čierna mačka skrížiaca cestu, piatok 13-teho a pod.

Posledný príklad sa už týka histórie a ľudskej fantázie i nedostatočnej náboženskej vedomosti, ktorá človeka vedie k vytváraniu pseudonáboženských predstáv. Preto aj KKC 2111 definuje poveru nasledovne: „Povera je vybočenie náboženského cítenia a prejavov, ktoré z neho vyplývajú. Môže sa predstaviť ako zamaskovaná viera, ktorú vzdávame pravému Bohu, keď napríklad niekto pripisuje magickú, zázračnú dôležitosť určitým praktikám, ktoré sú inak legitímne, alebo aj potrebné. Alebo spájať účinnosť modlitieb, alebo sviatostných znakov iba s ich materiálnou stránkou bez požadovaných vnútorných dispozícií znamená upadnúť do povery.“

Katechetická definícia nás teda upozorňuje na vytváranie poverčivých predstáv aj vnútri kresťanstva, keď sa čistá duchovnosť nahrádza mágiou symbolov. Tieto prejavy možno v plnosti sledovať na rôznych ľudových praktikách liečenia, či varenia, ktoré sú sprevádzané nepochopiteľným, presne určeným počtom kresťanských modlitieb, alebo zneužívaním svätenín (hromnička, krížik) ako ochranných talizmanov, ochraňujúcich vlastníka nezávisle od významu ich symbolu.

Vplyvy povier

Negatívny vplyv povier možno zahrnúť pod pojem neslobody. Pretože kým oficiálna viera (ktorá svojím systémom aktívnych povinností je často neprávom označovaná za autoritatívnu, a teda jej nasledovníci za neslobodných) dáva človeku slobodu výberu a patričné rady, ako ju dosiahnuť, povera zväzuje človeka v bežných životných situáciách nesystematickými pravidlami a ohraničeniami, ktoré robia život nedôstojným a skutočne neslobodným. Odklonom modernej spoločnosti od silne religiózneho prostredia, neraz veľmi poverčivého, sa človek čiastočne oslobodil od negatívneho ľudového náboženstva, hoci za cenu sekularizácie. No aj napriek tomu v modernom a študovanom prostredí stretáme indivíduá so sklonom k povere. Uvediem niektoré „módne“ povery, ktoré stále majú v dnešnom svete svoju silu:

Číslo 13 – panika z tohto čísla dostala dokonca svoje pomenovanie ako Paraskavedekatriaphobia. Na tejto povere možno azdy najviac vnímať jej negatívny vplyv strachu a neslobody. Povera má veľkú silu v Západnej Európe a Severnej Amerike, kde sú toto číslo schopný vynechať v číslovaní poschodí, hotelových, nemocničných postelí a pod. Že ide o jav čistej psychózy potvrdzuje fakt, že to isté číslo je ako šťastné chápané v Taliansku a Južnej Amerike.

Piatok 13-eho – pri pochopení svojho pôvodu pomáha zasmiať sa nad ľudskou poverčivosťou a fantáziou, ktorá má človeka oslobodiť a namiesto toho ho vrhla do svojho otroctva. Tento deň sa viaže s likvidáciou rádu Templárov. Netýkal sa teda nikoho iného. A napriek tomu sa v tento deň ozýva neustále množstvo hlasov či už z rádií, televízií, alebo rozhovorov, ktoré zbytočne znepokojujú človeka, lebo bez ich pripomínania by sme si ani nevšimli, že 13. deň niektorého mesiaca padol na piatok, čo je absolútne normálne.

Čierna mačka – hoci mačka bola v starovekom Egypte posvätným zvieraťom, ochrankyňou záhrobia, v kresťanskom svete jej táto šťastná úloha zostala byť pripisovaná len na námorných lodiach. Z keltskej tradície zostal povera, že práve čierna mačka môže do domu priniesť nešťastie. Táto povera má veľkú silu napr. v Rusku, kde sa preseknúť svoje cesty boja aj vodiči v automobiloch.

Črepy prinášajúce šťastie – majú symbolizovať zvuky, ktoré odháňajú zlých duchov a tým zabezpečujú šťastie. S tým je spojené aj rozbíjanie flaše o loď pri jej spúšťaní na vodu. Opačný efekt má mať rozbité zrkadlo, ktoré prináša nešťastie tým, že sa chápe ako obraz duše, ktorá bola týmto zranená a potrebuje dlhodobé liečenie.

Možno sú to problémy, nad ktorými sa možno zasmiať, no v skutočnosti je poľutovaniahodným človek a jeho okolie, ktoré trpí neslobodnými prejavmi. Jediným účinným riešením je prijatie živej viery, ktorá človeka oslobodí od zväzujúcej praktiky a prostredníctvom svojich posväcovacích prvkov mu pomôže nájsť si svoje aktívne miesto v náboženskom spoločenstve.

Druhým negatívnym dôsledkom povery je degradácia viery. Človek systém právd, ktorými riadil svoj život, zamieňa totalitárnymi predstavami, ktoré obmedzujú jeho a rovnako vplývajú aj na okolie. Takýto spôsob prežívania viery ovplyvnenej poverou škodí aj celkovému svedectvu náboženského života, ku ktorému je povolaný každý pokrstený a ešte viac pobirmovaný – dospelý kresťan. Zo skresleného náboženstva sa nakoniec stáva nelogický fanatizmus.

 

Zdroj : http://www.misie.sk

Comments are closed.