Proč je okultismus, spiritismus a satanismus tak přitažlivý?

Je třeba si odpovědět na zcela oprávněnou otázku, proč je oblast pověry a okultismu tak přitažlivá. Proč tolik lidí navštěvuje vykladače karet? Proč se zabývají významem snů? Proč hledají pomoc u astrologů? Proč se ptají kyvadla a proutku?

Touha po štěstí

Každý člověk touží po štěstí a po spolehlivé životní radě. Já osobně po šťastném životě a po jistotě toužím a jsem přesvědčen, že to chce mít i každý z vás. Jistotu však chci mít od toho, kdo mi ji skutečně může dát – a to je Ježíš Kristus. Štěstí z rukou někoho jiného ve skutečnosti znamená neštěstí.

Zábava a touha po vědění    

Mnoho lidí hledá štěstí v okultní oblasti z pouhé zvědavosti nebo pro zábavu, někteří snad z upřímné touhy po vědění. Málokdo si však   uvědomuje, že je  přitom vystaven hrozivému nebezpečí a vážným důsledkům.

Strach z neštěstí

Dalším důvodem, proč se okultní oblast těší tak velké oblibě, je strach před neštěstím a nemocí. Mnozí hledají vytouženou pomoc ve zdánlivé úspěšných prostředcích. Jejich životní moto zní: Zdra­ví za každou cenu.

Zvědavost      

 Nejeden se odvažuje na satanovo nebezpečné území jenom ze zvědavosti, protože chce vědět, co ho čeká a nemine. Informace o budoucnosti nabízejí vykladači karet, věštci nebo astrologové. Jimi poskytované informace však nikomu nepřinášejí štěstí.

Zvládnout svůj osud

Velkou roli zde hraje skutečnost, že si lidé přejí zvládnout svůj osud vlastními silami. Boží protivník o tomto přání ví, a tak jim předkládá rafinované nabídky, kterými chce uspokojit jejich zvědavost. Ovšem každou zdánlivou pomoc jim potom vysoce zúčtuje.

Neexistuje území nikoho

Lidé se často domnívají, že oblast, ve které se pohybujeme, nepatří ani Bohu, ani satanu. Na základě tohoto názoru je potom zcela logické, že lidé přijímají jakékoliv informace, které jsou k dispozici. Toto zprostředkované poznání nám má pomoci, abychom se správně rozhodovali a získávali nutnou pomoc pro řešení každodenních situací.

Buď je to moc satanova, anebo Boží

Bible nás naléhavě upozorňuje, že člověk v žádném případě nežije na „území nikoho“. Buď se pohybujeme v oblasti satanovy moci, anebo se rozhodneme pro život pod mocí Boží. Bible se k tomu vyjadřuje slovy:

„…abys otevře! jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci   satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. “ (Skut 26,18)

Kdyby skutečně existovalo nějaké neutrální území, mohli bychom klidně doporučit jasnovidectví, kyvadla, virgule, transcendentální meditaci, jógu, drogy a všechny další okultní praktiky. Vždyť bychom si tím rozšířili vědomosti a získali bychom pomoc pro zvládnutí těžkých životních situací. Bůh nás však zcela jedno­značně upozorňuje, že žádná neutrální duchovní oblast neexistuje. Opakuji to ještě jednou, protože je to velmi důležitá pravda. Bible nikde neříká, že by mezi říší „temných sil“ a „Božím královstvím“ existovalo nějaké „neutrální území“.

„On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Kol 1, 3.14)

Boží protivník požaduje svou cenu

Kdo se vědomě nebo nevědomě pohybuje v oblasti „pravomoci temných sil“ a hledá u nich podporu, bude také brzy vyzván, aby přišel k „pokladně“ a za poskytnutou pomoc bez pardonu zaplatil vysokou cenu. Následky jsou vždy negativní, protože Boží protivník je ve vyrovnávání svých účtů radikální a nemilosrdný.

„Ďábelské ceny“ mohou člověka poznamenat v různých oblastech. Projevují se ve změně charakteru, v duševních problémech, zvrhlostí, těžkostmi v oblasti víry, ve vnitřní nesvobodě, posedlostí atd. O dalších důsledcích těchto velkých hříchů pojednává následující kapitola „Kouzlo pověry a zátěž“. Kdykoliv člověk přijme od Božího protivníka pomoc, uráží Boha a dopouští se tím nepravosti.

Jedná se o hřích       

„Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustil mne, zdroj živých vod, a vytesal si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ (Jer 2,13)

 „Každá nepravost je hřích… “ (l Jan 5,17)

 

Celý článok na:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.