• Tematické bloky

Prosba o jistotu odpuštění

Návrh modlitby

„Pane Ježíši Kriste, vyznal jsem Ti jmenovitě své hříchy. Vím, že jsi za mně prolil svou krev. Tvoje odpuštění je skutečné. V Bibli slibuješ, ž e Tvoje krev očistí od každého hříchu. Věřím tomu. A proto Tě nyní prosím, daruj mi své odpuštění i jistotu, žes mi odpustil. Ty   to   můžeš  učinit,  protože jsi to slíbil. Věřím tomu a děkuji Ti za to. Amen.“

Satan bude za naše hříchy potrestán     

Pouze Duch svatý nám umožňuje, abychom poznali své hříchy a ukazuje nám, že Ježíš Kristus nám je odpouští. Satan ví, že za každý hřích, který Ježíši vyznáme, bude na konci věků potrestán, a proto je zcela pochopitelné, že sám od sebe nám nikdy nebude naše hříchy připomínat. Potom by totiž musel počítat s tím, že je vyznáme Ježíši, a tím je vlastně necháme přepsat na satanovo konto. Tak se jeho trest stále zvětšuje.

Satanova taktika       

Když nám Duch svatý naše hříchy připomene a my jsme je vyznáme Ježíši, pokouší se satan o rafinovaný trik. Za krátkou dobu nám hříchy opět připomene, aby nás zmalomyslnil. V tomto opětném odhalování naší hříšné minulosti je mistrem, a proto nám někdy nakonec vnutí myšlenku, že nám už není pomoci a že jsme všechno prohráli. Jeho připomínací taktika má, žel, u mnoha lidí velký úspěch.

Satane, přišel jsi pozdě

Proto pamatujte: Kdyby vám satan znovu připomínal dřívější hříchy, které vám už Ježíš odpustil, pak Božího protivníka směle odmítněte. Řekněte mu:

 „Satane, přicházíš pozdě! Mé hříchy mi už připomenul Duch svatý a já jsem je vyznal Ježíši Kristu, který mi je všechny odpustil.  Jsem o tom přesvědčen. Proto už nemáš sebemenší právo mi tyto smazané hříchy připomínat. Přikazuji ti ve jménu Ježíše: Odejdi a nech mě na pokoji! „

Proč nám satan nepřeje odpuštění hříchů?

Satan je proti odpuštění hříchů

Boží protivník nad námi ztrácí svou moc ve chvíli, kdy Ježíši Kristu své hříchy nahlas vyznáme. Tím ve svém životě prolomíme „tajemství hříchu“ a satan ztrácí právo požadovat zaplacení ceny za náš hřích. Proto bude usilovat, abychom hřích nevyznali, aby nad námi neztratil svou moc. Nasadí všechny prostředky, aby se mu plán podařil.

Odkládání

Nejprve se bude snažit dosáhnout odkladu. Je přece tolik důvodů, proč je lepší tu nepříjemnou věc ještě odložit. Kdo by své chyby vyznával rád? „Dnes ne! Raději zítra. Pozítří budu mít více času. Lépe by se mi to hodilo příští týden.“ Jsme váhaví, nerozhodní, nemáme k tomu náladu, a tak vyznání odkládáme z jednoho dne na druhy. Po delším odkládání se nám potřeba vyznání nejeví už tak naléhavá. Nakonec nám do toho něco přijde a my na svůj dobrý úmysl zapomeneme. Tak jsme satanu umožnili, aby zvítězil.

Vyznejte proto své hříchy co nejdříve, nejlépe ještě dnes. Proč byste měli na Ježíšovo osvobození čekat? Svou věc můžete Bohu vyznat právě teď. Zde je návrh, jak byste se mohli modlit:

„Velký Bože, potřebuji sílu a čas, abych Ti vyznal všechny své hříchy. Ty jsi řekl, že máš ‚veškerou moc na nebi i na zemi‘. Věřím, že mi můžeš dát dost síly i času, abych Ti mohl vyznat všechny své hříchy. Splň mi, prosím, tuto prosbu. Děkuji Ti, ze jsi mou modlitbu vyslyšel. Amen. „

Satan se nás bude snažit přesvědčit, že taková „generální zpověď“ není vůbec nutná. Používá pro to zajímavé argumenty. Jeho logika je pozoruhodná – ale je v rozporu s Biblí. Jaké jsou jeho argumenty?

Bůh přece všechno ví!

Dejme tomu, že někdo si nechal vyložit karty, protože se chtěl něco dozvědět o své budoucnosti. Jednoho dne však pozná, že je to hřích. Urazil Boha, protože hledal pomoc u jeho protivníka. Rozhodne se tedy, že své hříchy Ježíši jmenovité vyzná. A tu přijde se svým argumentem satan: „Ty chceš Ježíši mluvit o vyklá­dání karet jako o hříchu? To je zbytečné. Bůh je vševědoucí! On už přece dávno ví, že sis nechal karty vyložit. Přece mu to nemusíš znovu jmenovitě vyznávat.“

Hřích musíme jmenovitě vyznat

Z lidského pohledu je tato námitka logická. Bůh nám však radí něco jiného:

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, ze nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (l Jan 19)

Zcela, jasně a zřetelně jsme četli: „Jestliže doznáváme své hříchy…“! Znamená to tedy, že své hříchy musíme jmenovité vyznat. Zde se nemluví nic o tom, že své hříchy už nepotřebujeme vyznávat, protože Bůh je vševědoucí. Boží vševědoucnost však nijak neruší naši potřebu vyznávání hříchů.

Můžeme být ovšem klidní. Vševědoucí Bůh přece zná osobně každého z nás a zná velmi dobře i naši situaci, takže mu při svém vyznání neříkáme nic nového.

„Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Nad mě chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. „ (Žalm 139,1.2.4.6)

Chci vás povzbudit, abyste přijali Ježíšovo pozvání:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mat 11,28-30)

Vyznání Boha neuráží

Satan však přichází s dalším argumentem:

„Nechal sis vykládat karty, a tím jsi již jednou urazil Boha! A nyní mu chceš znovu ten hřích připomínat. To bys mu neměl udělat!“ Přitom jde satanu jen o to, abyste Bohu své hříchy nejmenovali. Bůh však říká něco jiného, a to velmi důležitého:

Neutajovat hřích

„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“ (Přísl 28,13)

Nejlepší rozhodnutí je odevzdat svůj život Ježíši

Pokud jsme Ježíši jmenovitě vyznali své hříchy, zlomili jsme „tajemství hříchu“. Jestliže jsme opravdu vyznali všechny své hříchy, jsme plně otevřeni pro Boha. Nyní smíme pozvat Ježíše, aby vstoupil do našeho života.

Všichni můžeme udělat nejlepší rozhodnutí života: nabídnout svůj život Ježíši. Dovolme mu, aby náš život vedl. On je tím nejlepším Pánem! Je vítězem a při svém druhém příchodu nám v plnosti předá „věčný život“. Budete smět žít po celou věčnost v Boží přítomnosti. Nebude nám už hrozit smrt, bude to život bez utrpení, starostí a nemocí – a tento nádherný život bude trvat věčně.

Kdo Ježíši důvěřuje,  je zachráněn

Bible k tomu říká:

 „Neboť Bůh tak miloval svět, ze dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

 

Kdo Ježíše odmítne, bude odsouzen

„Soud pak je v tom, ze světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby  jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, ze jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (Jan 3,16-21)

 

Boží pozvání

„Hle, stojím  přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj3,20)

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)

S Ježíšem – život, bez Ježíše – smrt

„A   to je   to  svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (l Jan 5,11.12)                                   

V následující kapitole „Cesta osvobození“ najdete návrh, jak odevzdat svůj život Ježíši.

Rozhodnutí pro Krista je vždy ziskem

Rozhodnutí pro Ježíše Krista je vždy tím nejlepším životním rozhodnutím a to i v případě, že jste se nikdy vědomé nespojili se satanem a za jeho služby nemusíte splácet žádny dluh. Tím, že se    rozhodnete pro Ježíše, získáte velké duchovní požehnání nejenom v tomto živote, ale i pro celou věčnost. Proto si vás dovolím povzbudit: rozhodněte se pro Ježíše a odevzdejte mu plně svůj život. On vás nezklame. Ježíš vás miluje!

Vypovězení smlouvy

„Ďábelskou smlouvu“ musíme zrušit

Jestliže jsme třeba jen jednou využili nabídku satana a nechali si jím posloužit, existuje mezi námi a jím sice neviditelná, ale účinná smlouva. Ďábel jako váš smluvní partner má jen jeden cíl – chce ovládat váš život.   

Ježíš Kristus je vašim nejlepším smluvním partnerem:

„V tom se ukázala Bozi láska k nám, ze Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne ze my jsme si zamilovali Boha, ale ze on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (l Jan 4,9.10)

Zrušme ještě dnes „ďábelskou smlouvu“. V příští kapitole se dozvíte, jak se modlit, abyste se zbavili satana a všech potíží, do kterých jste se kvůli okultismu dostali.

 

Proč musíme zničit všechny okultní předměty?

Satanova útočná základna

Okultní předměty slouží satanu jako útočná základna. Proto se jich zbavte, a tím se osvobodíte i od satanových útoků. Je bezpod­mínečně nutné, abyste tyto předměty zničili.

Příkladem nám může být postup křesťanů v Efezu:

„Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, ze také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na páde sát tisíc stříbrných.“ (Skut 19,18.18)

Zničit okultní předměty, přerušte kontakty

Pro přehled si uveďme, o jaké předměty se jedná:

Okultní a spiritistická literatura, satanské knihy kouzel, snáře, okultní obrazy a symboly, ochranné dopisy, „nebeské“ dopisy, dopisy podepsané krví, osobní horoskopy, hrací karty, křišťálová koule, kyvadlo a virgule, amulety a talismany, ochranná znamení, prostě všechny předměty, které lze okultně použít. Projděte svůj byt a všechny tyto věci zničte.

Přerušte kontakty

Přestaňte se stýkat s lidmi, kteří se věnují okultismu.

Jakým způsobem můžeme pěstovat spojení s Bohem?

Komunikace je důležitá

Když se nám Ježíš Kristus stane smluvním partnerem, náš život se zásadně změní k lepšímu. Přemýšlejte o tom, jak spolu smluvní partneři komunikují. Mluví spolu, plánují spolu, informují se navzájem a udržují spolu nepřetržité spojení. Kdybychom Ježíši dali své slovo a přitom se s ním nemínili pravidelně stýkat, byli bychom velmi nespolehlivými partnery.

Udržujte proto s Ježíšem každodenní spojení:

  1. Čtěte každý den Boží slovo – Bibli.
  2. Modlete se.  Udělejte  si  čas pro  každodenní  rozhovor s Bohem.
  3. Pěstujte křesťanské společenství.

     Vyhledejte věřící lidi a scházejte se s nimi.

 

Celý článok tu:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate