Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA

 •  je to schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi
 • schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
 • dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
 • rešpektuješ svoje práva i práva druhých
 • dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
 • tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
 • snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať

Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)

 • si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu
 • vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí
 • dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu
 • autenticky prejavuješ svoje emócie
 •  primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
 • vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
 • rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
 • si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
 • dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
 • si schopný vyrovnať sa s kritikou
 • dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment

Pokračuj v čítaní

Príklady a techniky asertívnej komunikácie

Asertivita je užitočným komunikačným nástrojom, jej aplikácia závisí od kontextu, a preto nie je vhodné byť asertívny vo všetkých situáciách. Musíte mať na pamäti, že náhle použitie asertivity môže byť vnímané ako akt agresie zo strany druhých.

Okrem toho, aj keď sa asertívne komunikačné štýly používajú správne, neexistuje žiadna záruka úspechu. V tomto článku Psychológia-Online budeme hovoriť o Asertívna komunikácia: príklady a tieto  techniky postupne rozvíjať.

Tiež by vás mohlo zaujímať: Dynamika asertívnej komunikácie Index

 1. Niektoré techniky na rozvoj asertívnej komunikácie
 2. Charakteristika asertívnej komunikácie
 3. Asertívna komunikácia: príklady dialógov

Niektoré techniky na rozvoj asertívnej komunikácie

Chcete vedieť, ako rozvíjať komunikáciu založenú na asertivite? Ďalej odporúčame nasledujúce techniky na rozvoj asertívnej kapacity:

 • Vyberte položku správnom čase a mieste.
 • Použite jeden bezpečný hlas.
 • Hovorte pevne, ale pokojne.
 • Opakujte (ako zlomený záznam), kým nebudete počuť.
 • Urobte ofenzívu. Opýtajte sa Vysvetlite, ako sa cítite. „Mám pocit, že ma tlačíš. ¿Prečo ma tlačíš, aby som to urobil? ¡Nechcem to robiť!
 • V prípade potreby ponúknite záväzok.
 • Odmietnite možnosť dôkladnejšie prediskutovať problém a zmeniť tému.
 • Odmietnutie pokračovať v diskusii o téme a / alebo odchode.

Pokračuj v čítaní

9. Bol Ježiš asertívny?

Prvým príkladom Ježišovej asertivity je v situácií, keď sa im stratil ako dvanásťročný. V bežných situáciach bol možno jemným dieťaťom. Avšak v tomto príbehu demonštroval svoju asertivitu. Rozhodol sa zostať v Jeruzaleme. Na otázku rodičov sa neospravedlňoval, jeho odpoveď bola priama. Rodičia mu však nerozumeli. (Lk 2, 41-52).

Kľúč jeho asertivity ležal v Cykle milostí (Cycle of Grace), ktorý je postavený na Akceptácií (Mt 3, 17- milovaný Syn), Bytí (Jn 3:34, Jn 5:20, Jn 10:30 – prepojenie na Boha Otca a Ducha Svätého), Hodnotách (Jn 14, 6- vedel kým bol) a Dosiahnutí poslania – Úspešnej misií.

Ježiš nám ukázal, že milosť a Božia láska nezávisí na tom, čo sme dosiahli alebo ako sme akceptovaní spoločenstvom, cirkvou, spoločnosťou, alebo ako sme vnímaní druhými,  alebo ako sa vidíme my sami.
Ak vieme, že sme bezpodmienečne milovaní a akceptovaný taký, akými sme v skutočnosti a že sme jedineční v Božích očiach – už to by nám malo dať istotu v našom konaní a dosiahnutí Bohom do nás vloženého cieľa (AKCEPTOVANIE – HODNOTA – DOSIAHNUTIE CIEĽA)

Pokračuj v čítaní

8. Asertívne správanie a jeho komponenty, asertívne desatoro a techniky

Asertívne správanie

Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu iných (wikipédia).

Slovo asertivita pochádza z latinského slova „asercio“ resp. z anglického slova „to assert“, čo znamená „tvrdiť, požadovať“.

Autorom asertívnej komunikačnej metódy je Američan Andrew Salter, ktorý tento pojem použil prvý raz v roku 1949. Učil spontánnym reakciám, primeranému prejavu emócií, primeranému vyjadreniu prianí a požiadaviek, umeniu trvať na svojich požiadavkách a tiež schopnosti povedať „nie“. Zároveň však za najväčšie víťazstvo považoval kompromis, uspokojujúci všetky strany.

Skutočná asertivita je nástroj na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, akými sú pasivita a agresivita.

Pokračuj v čítaní

Being Assertive

Matthew 5:37 ESV / 26 helpful votes

Let what you say be simply ‘Yes’ or ‘No’; anything more than this comes from evil.

James 1:19-20 ESV / 19 helpful votes

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God.

Luke 6:1-5 ESV / 16 helpful votes

On a Sabbath, while he was going through the grainfields, his disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. But some of the Pharisees said, “Why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath?” And Jesus answered them, “Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him: how he entered the house of God and took and ate the bread of the Presence, which is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those with him?” And he said to them, “The Son of Man is lord of the Sabbath.”

Pokračuj v čítaní

Being Assertive Like Jesus

I know I am not a particularly assertive person but I continue to work at it. Through studying the art of assertiveness and teaching it as part of my work my interest and fascination continues to grow and my skills improve overtime…

Whole article:

 BEING ASSERTIVE LIKE JESUS _

Source:http://www.aylesford-church.org.uk/resources/Sermon%202013%3A09%3A15%20_%20BEING%20ASSERTIVE%20LIKE%20JESUS%20_%20Peter.pdf

Being an Assertive Christian Woman ( Byť asertívnou kresťanskou ženou )

By Ruth Koch

Sometimes it seems like life is uphill all the way.  Someone is rude to you, verbally abusive, takes advantage of you—whatever—and you, being raised as many women are, to ‘make nice,’ just don’t know how to handle the situation.  If you make a big effort to ‘make nice’ with the person who is doing wrong, you will encourage the behavior and participate in their wrongdoing.  You don’t want to be the doormat woman who forfeits the respect of those around her.

And I’ll bet you’ve seen too many women who hold it in and hold it in and then just blow up, raining nasty words and red-hot anger and even hatred that has been fermenting for way too long.  You don’t want to be that woman who behaves aggressively—hurting others and later regretting it.

And, besides, you’re a Christian woman and that is at the very center of your identity.  You want to represent Christ well in all your interactions with others, but you may not be sure just how to balance the whole counsel of God which tells us, for example, to put the needs of others ahead of our own (Philippians 2:3) but also tells us to ‘look not only to your own interests, but also to the interests of others,’ (Philippians 2:4), affirming that it is appropriate to look to our own interests.  To untangle some of these competing instructions, we need to look at the concept of assertiveness, the healthy antidote to both passive and aggressive behaviors.

Pokračuj v čítaní

Learning how to Be Assertive

Being assertive falls right in the middle of being passive and being aggressive. If you’re passive, you’ll never get to vocalize your needs; if you’re aggressive, you’ll look like a big bully and will likely be misdirecting your frustrations. But if you’re assertive, you’ll be able to express your desires while respecting the needs of others, and you’ll have a better chance of getting what you want and deserve.

Part 1

Understanding the Difference between Assertiveness, Aggression, and Passiveness

1.Understand assertive communication. Assertive communication carries respect for the feelings, needs, wants, and opinions of others. An assertive communicator avoids infringing upon the rights of others, while asserting their own, seeking compromise in the process. Assertive communication utilizes actions and words to express boundaries of needs and wants in a calm fashion, while conveying a message of confidence.[1]
2.Learn verbal features of assertive communication. The verbal cues that indicate assertive communication convey respect, sincerity and firmness. These cues might include:[2]
 • Firm, relaxed voice
 • Fluent and sincere
 • Appropriate volume for situation
 • Cooperative and constructive

Pokračuj v čítaní

Spôsobilosť asertívnej komunikácie

Asertivita  znamená  osobovať si niečo, tvrdiť a vyhlasovať sa považuje za významnú možnosť ako utvárať primerané, ústretové, bezkonfliktné medziľudské vzťahy.

Pojem asertivita je označením pre priame, primerané sebapresadzovanie ako spôsob sebauplatňujúceho a sebapresadzujúceho správania. Asertivita znamená nekonať na úkor druhých, ale tiež nepripustiť správanie druhých  na svoj účet. 

Asertivita je schopnosť jasne, primerane, slušne vyjadrovať svoje želanie, myšlienky, názory jak pozitívne, tak aj negatívne, aby neboli porušované vlastné potreby (pasivita) a súčasne neboli porušované  potreby druhých ľudí (agresivita).

Asertivita nie je prirodzený spôsob správania sa – treba sa asertivnej komunikácii učiť, učiť sa ako vyriešiť konflikt a zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi. Je to spôsob správania, ktorý je demokratický, presadzuje vlastné práva a neporušuje práva druhých, pokiaľ nie je ohrozený fyzický život – existencia a psychický život – sebaúcta.

Pokračuj v čítaní

Asertivita: způsob zdravého sebeprosazování

Asertivita

Asertivita by se dala do češtiny přeložit jako sebeprosazení. Autor této metody Američan A. Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém slovu. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí, umění dát najevo svá přání a požadavky. Věděl, že kompromis je často největším vítězstvím.

Manipulace

Mnoho lidí neumí jasně sdělit co mají na srdci. Jsou však mistry v manipulování s náznaky. Manipulativní chování je protipólem asertivity. Jedním ze základních úloh asertivity je manipulativní chování rozpoznat a zastavit, což ovšem není vůbec jednoduché. Styl manipulace souvisí s typem osobnosti. Někdo pak volí manipulaci předstírající bezmocnost, jiný zvolí agresivní styl. Zřejmě nejdůkladnější dělení typů manipulace je Shostormovo dělení, které nachází prvky manipulace v 9 charakteristických stylech osobnosti:

Pokračuj v čítaní

Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita

Komunikací rozumíme všechny cesty, kterými dáváme druhému najevo svoje pocity, přání, požadavky nebo prosby. Komunikace má být otevřená, jasná, přehledná a vstřícná. Můžeme rozlišit chování pasivní, agresivní a asertivní. Uveďme si příklady:

Pasivní chování se vyznačuje bezbranností vůči požadavkům druhých. Pasivnímu člověku chybí sebejistota. Ustupuje ostatním. Je nejistý. Stále se omlouvá. Vyhýbá se výměně názorů. Někdy je nadmíru a nepřirozeně snaživý, aby ho druzí nekritizovali. Jindy se vyhýbá sociálním kontaktům. Obviňuje okolí z agresivity. Má pocit, že ho druzí využívají. Často také využíván je. Někdy si pak vybije vztek na někom ještě slabším.

Agresivní chování vede k prosazování sebe na úkor druhých. Zraňuje druhé. Nedbá na jejich práva. Ponižuje je. Agresivní člověk si myslí, že pravdu má jen on. Rád druhým káže, vyčítá nebo moralizuje. Neumí si přiznat vlastní chybu. Často zaměňuje upřímnost s útočností. Přehnané sebevědomí a útočnost mohou být zástěrkou komplexů, které jsou agresivitou kompenzovány. K agresivnímu chování patří nejen hrubá slova, křik či moralizování, ale také sarkasmus, ironie, značkování a významné mlčení.

Pokračuj v čítaní

Asertivita ako cesta k menšiemu stresu

Asertívni ľudia zažívajú viac pozitívnych emócií a menej stresu. Konštruktívne vyjadrujú svoj názor a pocity, čím sa dostávajú bližšie k svojim cieľom. Takejto komunikácii sa dá naučiť.

Poznáte ľudí, ktorí dokážu suverénne vyjadriť svoj postoj? A robia to bez toho, aby boli nevľúdni alebo vulgárni? Títo ľudia pôsobia sebavedomo a napokon zvyčajne dospejú k produktívnejšej spolupráci a lepším výsledkom. Za ich úspechom je asertivita. Pod asertivitou chápeme sebaistý spôsob komunikácie a sebapresadenia. Niektorí ľudia to majú “v krvi”, no vedzte, že asertivita sa dá naučiť.

Čo (ne)znamená asertivita ?

Človek, ktorý sa správa asertívne, je schopný sa za seba postaviť. Vyjadruje jasne svoj názor, svoje priania a aj to, čo si neželá. Vhodne a úprimne prezentuje svoje potreby a pocity. Robí tak nielen slovami, no aj sebavedomým postojom, výrazom tváre a jasným hlasom. Je sám sebou a stojí si za svojím názorom bez strachu z toho, čo si o ňom kto pomyslí. Nebojí sa prípadnej kritiky a nemá pocit, že musí okoliu neustále čosi dokazovať a všetko mu prispôsobovať. Týmto sa tiež posilňuje jeho sebavedomie. Takýto človek sa nenechá využívať.

Asertivitu si však netreba mýliť s arogantnosťou a bezohľadnosťou. Asertívny človek stále berie do úvahy potreby iných ľudí a snaží sa efektívnou komunikáciou dosiahnuť čo najvýhodnejšie riešenie pre obe strany a podporiť spoluprácu. V ideálnom prípade ešte povzbudí iných k otvorenosti vo svojich požiadavkách.

Pokračuj v čítaní

Techniky asertivity

Ak chce človek podať dobrý výkon, musí byť dobre technicky vyzbrojený, poznať techniku svojho výkonu. To isté platí aj o asertivite. Existuje niekoľko techník, ktoré slúžia ako pomôcka.

Najznámejšia technika je pokazená gramofónová platňa. Niekoľkokrát kľudne, slušne, jasne a zreteľne požiadame o to, čo chceme, prípadne odmietneme to, čo nechceme raz, dvakrát i viackrát. Metóda je postavená na tom, že keď niečo požadujeme, tak náš oponent nemá obyčajne v zásobe viacej než dve nie. Keď o to požiadame tretíkrát, tak obyčajne vyhovie. Je to preto, lebo ten druhý vie a cíti, na čo máme nárok a právo.

Príklad:

Chápem vás, ale ja to nemôžem urobiť.

Chápem vás, ale ja to naozaj nemôžem urobiť.

Chápem vás, ale ja to skutočne nemôžem pre vás urobiť. 

Pokračuj v čítaní

Asertivní výcvik

Základy „asertivního tréninku“ popsal v roce 1949 Andrew Salter. Jeho cílem bylo naučit své žáky (klienty) přiměřenému projevování emocí, umění dát najevo svá přání, oprávněné požadavky. Člověk se nemá bát oponovat, říci ne – a to jak za použití argumentů, tak i pouhým setrváváním na svém. Má být schopen „druhým ukázat sám sebe“ – takový jaký je, bez příkras. Ovšem tak, aby nebyla dotčena práva ostatních.

Člověk se má dále naučit umění vyrovnávat se s (oprávněnou i neoprávněnou) kritikou i s vlastními chybami. Má se naučit požádat druhého o laskavost bez pocitů trapnosti, má ovládnout umění přistoupit na kompromis, má se naučit bránit se, když s ním chtějí druzí manipulovat.

V naší kultuře se od děstství setkáváme s tvrzením typu:

„Snaž se, když to takhle s tebou půjde dál, nic z tebe nebude“.

„Co by tomu řekli lidé“. Působí tak na nás rodiče i učitelé (většinou mají dobrý úmysl). Působení této výchovy může dokonat ještě životní partner, který je podstatně náročnější na druhé než na sebe. Výsledkem těchto „výchovných“ snah je, že v podvědomí máme pocit, že jsme zklamali rodiče, že jsme v mnoha ohledech neschopní (budižkničemu).

Po výcviku asertivity bychom si měli uvědomit, že:

a)Nejsme ideální lidé (Ale kdo je bez chyby! Hodnocení vždy záleží na tom, kdo nás srovnává a s kým.)

b)Nejsme budižkničemu (Množí jsou na tom hůř. Navíc nás asertivní výcvik zbaví úzkostí a strachu a vše nám půjde lépe.)Asertivitu nesmíme chápat jako nácvik pouhých taktických manévrů k dosažení cíle. Není to cesta k vítězství, ale ke kooperaci, k nácviku optimální sociální komunikace, k řešení problémových a konfliktních situací.

Asertivita musí respektovat morální zásady. Co je nemorální, nemůže být asertivní. Asertivní výcvik by měl pomoci zejména méně průbojným osobám ke zdravému sebeprosazování.

Pokračuj v čítaní

Asertivita

Američan A. Salter sa snažil svojich žiakov naučiť spontánnym reakciám, primeranému prejavu emócií, umeniu dať najavo svoje priania, požiadavky, vyjadrovať vlastné stanovisko, nebáť sa oponovať s použitím argumentov, ale aj neustálym zotrvávaním na svojom, ak je argumentácia zbytočná alebo nie je na mieste. Zoznamoval ľudí s taktikami, ako presadiť svoju oprávnenú požiadavku či povedať alebo nepovedať „nie“ na neprijateľné nároky bez toho, aby boli dotknuté práva iných. Cvičil postupy vyrovnávania sa s kritikou a vlastnými chybami, učil umenie požiadať druhého o láskavosť bez pocitu trápnosti. Vedel, že kompromis je často najväčším víťazstvom. Asertivita je definovaná v konfrontácii s ďalšími formami sociálneho správania sa – pasivitou a agresivitou.

Pasívne správanie – človek nedokáže jasne oznámiť svoje prianie a potrebu. Rovnako je „bezbranný“ aj voči požiadavkám iných ľudí. Chýba mu istota v správaní, trápi sa, že sa nedokáže primerane uplatniť. Neodolá manipulácii. Ak ho niekto kritizuje, namiesto toho, aby zotrval na svojom, začne sa ospravedlňovať, vysvetľovať. Ľahko sa dostane do situácie, keď nielen nedosiahne svoje ciele, ale potvrdí svoju rolu „nemožného človeka“. Neúspechy znižujú aj tak nie príliš silné sebavedomie.

Agresívne správanie – človek sa presadzuje na úkor iných, nedbá na ich práva a oprávnené požiadavky, ponižuje a uráža sebadôveru ostatných. Niekedy dosiahne svoje, ale ľudia majú k nemu rezervovaný, často záporný vzťah. Odplácajú sa mu rovnako. Agresívny človek dosiahne často iba jedno – dočasne sa zbaví napätia. Nechýba mu sebavedomie, lepšie povedané pseudosebavedomie. Všetky svoje neúspechy musí preto sám pre seba premeniť na úspech. Keď sa mu to nepodarí, tak obviní okolie z toho, že mu podráža nohy. Agresia nie je len fyzické napadnutie, či silné a hlasné slová, ale aj sarkazmus a ironizovanie, ale aj tiché až sladké oznámenie. Rafinovaný agresor pôsobí nesympaticky, nepríjemne a ľudia majú tendenciu z komunikácie s ním uniknúť.

Pokračuj v čítaní