• Tematické bloky

Kultúra mentality obete

Počuli ste už niečo o kultúre mentality obete? Sťažujete sa alebo sa vám niekto neustále sťažuje? Viete, čo to znamená mať mentalitu obete? (Victimist – a.j., zo slova obeť – victim )

•Čo sa skrýva za komplexom mučeníka?

• Úloha a funkcia sociálneho psychológa

• Pozícia pozorovateľa v sociálnej psychológii

9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.

                Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

 • Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
 • Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
 • Snaží se druhým řídit jejich životy.
 • Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný pletný a správný.
 • Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
 • Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
 • Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
 • Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
 • Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu. Pokračuj v čítaní

Jak vychovávat svaté a ne jimi manipulovat

 
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. (KMS)Při výchově do Kristova charakteru si musíme dávat pozor na manipulaci.
Mezi výchovou a manipulací je v praxi nepatrný, avšak v důsledcích zásadní rozdíl. Původ výchovy nalezneme už v Božím plánu s lidmi. Adam s ženou nerozeznávali dobré a zlé, byli postaveni do zahrady Eden, aby ji obdělávali, střežili a rozmnožili se. Bůh, který je chtěl vychovávat, si poznání dobrého a zlého ponechal ve svých rukách.Podobným způsobem jednáme i my.
Jako rodiče víme, co je zlé a dobré, a proto své děti před zlem chráníme a postupně vychováváme.Gn 1,28-30: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ … Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.Gn 2,15-18: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
Psychologická definice výchovy říká: Výchova je zvláštní druh činnosti. Je to proces cílevědomě zaměřený na utváření a rozvoj duchovních, duševních i tělesných vlastností lidí. Pod Boží výchovou rostou učedníci ve služebníky. Hospodin s nimi jedná ve svobodě a očekává od nich odpovědnost ve službě. 1K 13,11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Ďábel chtěl člověka získat pod svůj vliv, a proto Boha ve výchově „napodobil“. Uvedl muže a ženu do sebeklamu o jejich svobodě. Vysvětlil jim, že v závislosti na Bohu fakticky svobodní nejsou a svobodu naleznou až když poznají dobré a zlé a budou jako Bůh sám.
Manipulace je jen ďábelskou napodobeninou Božího laskavého vedení. Gn 3,1-5: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Protože lidé byli stvořeni ke svobodné a dobrovolné závislosti na Bohu, stali se svým činem poddanými (otroky) ducha vzpoury (Ef 2,1-2). Ďábel není vychovatel ani tvůrce, proto mění Boží výchovu za manipulaci.
Udržuje člověka v klamných představách o domnělé svobodě, ve lži a nutí ho k činům, které chce skrze něj uskutečnit. Definice manipulace podle Slovníku cizích slov: Manipulace je odborné, složité nebo nekalé zacházení s něčím, zpracovávání vědomí lidí. Termín manipulace pochází z latinského slova manus = ruka (tzn. s něčím zacházet, s něčím cíleně pohybovat nebo něco cíleně za určitým účelem řídit). Všechny tři obecné významy dokreslují obraz manipulace v duchovním smyslu a často ji není snadné odhalit. Jde o nekalé, křivé a pokrytecké jednání, zpracování vědomí druhých lidí tak, aby se stali nástroji k vykonání vůle někoho jiného.

Pokračuj v čítaní

Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA

 •  je to schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi
 • schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
 • dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
 • rešpektuješ svoje práva i práva druhých
 • dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
 • tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
 • snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať

Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)

 • si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu
 • vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí
 • dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu
 • autenticky prejavuješ svoje emócie
 •  primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
 • vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
 • rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
 • si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
 • dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
 • si schopný vyrovnať sa s kritikou
 • dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment

Pokračuj v čítaní

Zhubné kulty a sekty – psychická manipulácia

Z obsahu priloženého článku (kliknutím otvorenie) – Zhubné kulty a sekty:

*ZHUBNÉ KULTY A SEKTY

* ČO JE TO KULT

* AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY

* AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE

* ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE

* AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA

* VODCA KULTU

* AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV

* TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA

* DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO ZHUBNOM KULTE

Zdroj: http://www.integra.fost.sk/clanky/kulty.pdf

 Pre hlbšie štúdium o sektách a ich rozlišovanie doporučujeme kresťanský časopis ROZMER : https://rozmer.sk/sk/articles/theme/44?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=0a68b83e41190922f5cd2df7c7e19dd3

Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

Michal Vaněk – Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz:  Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků…( Zjv 2:18-23)

Pastor M. Vaněk sa v ďalšej prednáške o duchu Jezabel zamýšľa nad jeho pôsobením a jeho hlavnými zbraňami pôsobenia  – manipulácia a kontrola. Ako rozpoznáme jeho pôsobenie? Ako môžeme zabrániť jeho deštrukčnej činnosti? Príklady z Biblie. Súčasnosť. Prístupová cesta ducha Jezabel do človeka. Modlárstvo skrze pôsobenie tejto sily. Používa slovo na ničenie. Útok na autority – otca rodiny,…Prečo nerobiť kompromisy s neveriacimi. .. Charakteristické črty osobností pod vplyvom ducha Jezabel a Achaba… Čo nenávidí tento duch? Ako s ním jednať?

Uzdravenie z manipulácie a kontroly  viac-menej potrebuje každý z nás…

Nasledujúca časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Predchádzajúca časť:  https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/duch-eliasuv-proti-duchu-jezabel-i/

Sekty využívajú vyspelé techniky manipulácie

Človek odjakživa túži niekam patriť. Chce byť súčasťou spoločenstva, kde je rešpektovaný a prijímaný. A niekedy je kvôli tejto prirodzenej ľudskej túžbe ochotný obetovať naozaj veľa. A práve to si uvedomujú sekty a radikálne náboženské hnutia, na ktoré môžeme naraziť aj v súčasnosti. „Slovo sekta pochádza z lat. slov secta/sequi, čo znamená nasledovať. Sekta má svojho vodcu, ktorého členovia musia nasledovať,“ opisuje Marián Baťala z občianskeho združenia Prometheus.

Sekty používajú rôzny techniky manipulácie.

Medzi najpoužívanejšie patrí ovládanie strachom. Napríklad, že za nedodržanie nejakého pravidla alebo spáchania hriechu vás čaká trest. Niektoré náboženské spoločenstvá hlásajú aj to, že nebo je tu iba pre hŕstku vyvolených a práve ich učenie je jedinou cestou, ako sa tam dostať. „Kvôli strachu ľudia konajú tak, ako ten, čo manipuluje, chce.“
Medzi kontroverzné náboženské spoločnosti u nás patria aj Svedkovia Jehovovi. V minulosti boli považovaní za sektu, dnes ide o registrované náboženské hnutie.
Mnohí ľudia však Svedkov Jehovových považujú za sektu aj v súčasnosti. „Myslím si, že na Svedkov Jehovových nepasuje ani jedna z definícií sekty,“ obhajuje člen náboženskej spoločnosti Anton Oberhauser.

Prevenciu v oblasti siekt na Slovensku ponúka občianske združenie Integra. Jeho predsedníčka Ivana Škodová sa už niekoľko rokov venuje ľuďom, ktorí podľahli vplyvu siekt. „V poslednej dobe sa stretávame s problémami ľudí, ktorí sú členmi aj rôznych kresťanských spoločností.“
Na Slovensku dnes máme 18 registrovaných cirkví. Podľa odborníkov však niektoré z nich môžu vykazovať znaky siekt. Čím viac je človek v tejto oblasti vzdelaný, tým menšie je riziko, že vplyvu siekt podľahne.

Zdroj + dostupné video o manipulácií v sektách:

   https://www.tvkosice.sk/video/583f06c14526ca488e241d9b

Sektám, okultizmu a rôznym aktuálnym témam kresťanského života sa venuje i kresťanský časopis ROZMER (vrele odporúčame). Odkaz na stránku časopisu (kliknutím sa presmeruje na web časopisu):

https://rozmer.sk/sk/articles/theme/111

Manipulace v mezilidských vztazích

Manipulácia v medziľudských vzťahoch.

-čo je manipulácia?

-prečo manipulujeme?

 -čo manipulácia spôsobuje?

 -príklady bežnej manipulácie

 – citové vydieranie a vyvolávanie pocitu strachu

 – ako sa naučíme komunikovať, aby sme nevyvolali pocit viny alebo strachu?

 – ako sa brániť manipulácií?

 -ako dať najavo, že sa cítime manipulovaný

 

Psychická manipulácia v sektách

Vážená redakcia, po rozpade totalitného ateistického režimu sme zaznamenali rozmach rozličných, u nás dosiaľ netradičných náboženských spoločenstiev. Orientovať sa na súčasnej duchovnej scéne je pre mnohých z nás zo dňa na deň ťažšie. V súvislosti s presadzovaním mnohých siekt sa čoraz častejšie hovorí o psychickej manipulácii, ktorú na svojich obetiach praktizujú. O čo vlastne ide?

Priznajme si, že istej manipulácii sme vystavení každý deň. Médiá, reklamy, politické „prekáračky”, to všetko na nás pôsobí s cieľom, aby niekto ovplyvnil verejnú mienku, získal pozornosť ľudí či vymámil z našej čoraz tenšej peňaženky neľahko nasporené peniaze. Manipulácia s ľudskou psychikou, ako sa praktizuje v náboženských sektách, je však oveľa závažnejším fenoménom. Nevyžaduje od nás iba jednorazový akt, ako pri kúpe tovaru alebo vhodení volebného hlasu do urny, ale vytvára v človeku bezhraničnú a otrockú závislosť oberajúcu ho o vlastnú identitu. Avšak nebezpečné na tom je práve to, že ten, kto je manipulovaný, to ani nespozoruje, ba naopak, má pocit, že našiel drahocennú „perlu”, bez ktorej jeho ďalší život nemá zmysel. Zmanipulovaný človek pri vstupe do sekty zažíva pocity šťastia a naplnenia, preto je ochotný s absolútnou oddanosťou robiť to, čo sa od neho vyžaduje. A o to tam v podstate ide.

Kam až môže človeka priviesť manipulácia a ako z neho postupne urobí bábku v rukách manipulátora, zbaviac ho jeho vôle a dôstojnosti, hovoria mnohé svedectvá tých, ktorí nabrali odvahu vymaniť sa z područia siekt. Aby človek prijal deštruktívnu autoritu guru a bol od neho čoraz závislejší, používajú sa v sektách rozličné techniky psychickej manipulácie. Netreba zdôrazňovať, že s vývojom psychológie, jej poznatkov a praktických skúseností sú tieto formy čoraz prepracovanejšie a tým aj rafinovanejšie a nebezpečnejšie.

Známy americký psychológ Leon Festinger tvrdí, že úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia riadenia jej troch základných zložiek: správania, myslenia a emócií.

Pokračuj v čítaní

Môže by byť kresťan účastný hypnózy?

Čo je to hypnóza?

Hypnóza je proces, ktorým sa tlmí kritické myslenie a vnútorná vizualizácia sa výrazne sa zvyšuje. Používa sa na zníženie pocitu bolesti a túžby po závislosti, ako aj podvedomej reakcie, ktorá vedie k strachu. Používa sa tiež v zábave na dočasné presviedčanie ľudí o veciach, ktoré nie sú pravdivé. Existujú rôzne typy hypnózy.

Tradičná hypnóza – hypnotizér uvedie človeka do alternatívneho stavu, ktorý ho otvorí príkazom. Najčastejšie sa to prejavuje v zábave, ale môžu to robiť aj deti, ktoré sa len tak bavia.

Hypnoterapia – hypnotizér uvedie človeka do tranzu a pokúsi sa prekonať jeho nejaký problém. Využívalo sa na prekonanie strachu, schudnutie a skoncovanie s fajčením. Terapia nie je úspešná, pokiaľ sa osoba úplne neoddá hypnóze.

Autohypnóza – je podobná meditácii. Osoba je trénovaná hypnotizérom, aby sa dostala do alternatívneho stavu a posilnila určité myšlienky na prekonanie problému.

Skrytá hypnóza – používa konverzáciu na hypnotizáciu niekoho bez toho, aby o tom daná osoba vedela  – ako bolo možné vidieť v televíznej relácii The Mentalist. Skrytá hypnóza je niekedy používaná terapeutmi u ľudí, ktorí sú všeobecne skeptickí voči hypnóze, ale je to tiež spôsob, ako ovládať ľudí, najmä mužov, aby vyzdvihovali ženy a opačne ovplyvňovaním žien, aby sa zriekla svojho ochrancu.

Ako funguje hypnóza?

Štúdie pomaly odkrývajú tajomstvá hypnózy. Nie je to spánok ani relaxácia alebo dokonca vytrženie, extáza. Je to presmerovanie pozornosti mozgu mimo prepojenia s vonkajším myslením a jeho upriamenie na vnútorné myslenie. Mozog má iba obmedzenú „procesnú“ silu (výkonu), upriamenú do rôznych centier myslenia. Toto sa ukázalo v slávnom experimente uskutočnenom pred pätnástimi rokmi. Ľudom bolo povedané, aby si zapamätali buď dvojciferné alebo sedemmiestne číslo, potom si vybrali ovocný pohár alebo čokoládový koláč. Tí, ktorým bolo pridelené sedem miestne číslo, si vybrali tortu omnoho častejšie ako ostatní – čiastočne preto, že sústredením sa na toto číslo im zostalo menej kognitívnych zdrojov, aby sa mohli rozhodovať kriticky.

Pokračuj v čítaní

Skryté nebezpečenstvo hypnózy

Dnes je len veľmi málo ľudí, ktorí by sa nestretli s pojmom hypnózy. Čo je to v skutočnosti? Šarlatánstvo, čarodejníctvo alebo liečebná metóda? Je v pozadí hypnózy niečo tajuplné, ohrozujúce? Je vari možné pomocou mimo zmyslových síl a často prenikavého pohľadu nejakého mága zlomiť ľudskú vôľu kohokoľvek? Ako teda máme pristupovať k hypnóze?

Slovo HYPNÓZA je má svoj pôvod v gréckom slove „hypnos“, čo znamená spánok. Pritom sa nejedná o novodobý jav, pretože už v starom Egypte a Grécku sa holdovalo „čiernemu umeniu“.

V Indii mali hypnotické schopnosti predovšetkým fakíri. V západnej Európe sa hypnóza rozšírila v dobe A. Mesmera (okultný magnetizér a odporca Krista).

Výraz hypnóza sa stal známym v roku 1843 prostredníctvom anglického lekára J. Braida, ktorý zaradil do medicíny pojem hypnotizmus. Tento človek na základe pokusov odhalil metódu upreného pohľadu do očí, vďaka ktorému privádzal pacientov do hypnotického stavu. Sám charakterizoval túto metódu ako výkon istého sústredenia sa, ako pokračujúce sústredenie sa duchovného a telesného oka na objekt (človeka).

Hypnózu, ktorú takto vyvolal označil za nervový spánok, ktorý sa jasne odlišoval od bežného spánku alebo bdenia. Treba ešte podotknúť, že Braid nezaviedol do medicíny ako liečebný prostriedok iba hypnózu prostredníctvom druhej osoby, ale tiež autosugesciu – predchodcu autogénneho tréningu (o ktorom sme písali v Archanjeli 3/97, str. 18-21).

Dnes sa o „lekárskej hypnóze“ predáva viacero kníh, hypnotické pokusy s pacientmi sa stali náplňou lekárskych postupov. Popularita hypnózy nabrala u nás najmä po páde „železnej opony“ nebývalé rozmery. Pokračuj v čítaní

Jak se bránit psychické manipulaci – UMĚNÍ ŘÍCI NE

Skutečný důvod, proč se prodavači podaří získat váš souhlas, pokud je profesionál a dostatečně vytrvalý, spočívá v tom, že velké množství lidí se slova NE nepodvědomě obává.

Ke slovu ne se už od samotného dětství stavíme negativně. Je nezdvořilé říci někomu ne. Tohle slovo je špatné a dobrého člověka jím můžete urazit. Lidé si k tomuto slovu vytvářejí negativní vztah a jsou přesvědčeni, že pokud někomu řeknou ne, dostane se jim stejné odplaty. A proto je lepší se přímé odpovědi zdvořile vyhnout než odmítnout přímo.

Pokud vás pozvali na návštěvu a vy nechcete jít, je třeba říci ano, ale pak najít dobré vysvětlení, proč jste nepřišel.  Jedna žena tento problém vyřešila následovně: trpěla alergií na určité voňavky a navoněla se jimi. Samozřejmě jí naskočily rudé skvrny a otekla. Důvod byl zjevný a přijatelnější. Nutno poznamenat, že žena dala přednost tělesným útrapám před zdvořilým slovním odmítnutím.

Lidé, kteří se rozhodli držet dietu, velmi často s údivem narážejí na nepřízeň ze strany příbuzných. To se může zdát divné jen na první pohled. Vždyť pracuje podvědomí: člověk, který drží dietu, tak získává právo na zakázané slovo ne, odmítnout něco přímo. To je to, co vyvolává nepřízeň, ne dieta jako taková.

Pokračuj v čítaní

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention

 

Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pokračuj v čítaní

Manipulace nezbavuje člověka odpovědnosti

Žijeme v nábožensky svobodné zemi, v konzumní společnosti. I na tomto „trhu“ se celá řada skupin pokouší o „misii“, chce nás oslovit. O úskalích na této cestě hovoříme se ZDEŇKEM VOJTÍŠKEM, zakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Tvrdí se, že jsme národ převážně ateistický. Není to protimluv k přítomnému množství různých náboženských skupin?

Nezdá se, že by česká společnost byla více ateistická než kterákoli jiná na Západě. Přihlášení se k ateismu u nás většinou neznamená vyjádření odporu k duchovním záležitostem, ale vyjádření odporu vůči institucím, církvím. Vyplněním kolonky „bez vyznání“ při sčítání lidu Češi často dávají najevo svůj názor, že církve jsou dogmatické, represivní a chtivé majetku a moci, a že je tedy nejlepší s nimi nemít nic společného. Tento názor má své kořeny v české historii, ale v poslední době spolupůsobí se západní tendencí směrem k oslabení autority všech institucí. Zmenšení významu církví ale vůbec neznamená, že duchovního života je u nás méně. Je jen více rozptýlený, a tím méně viditelný.

Je něco, co spojuje obrovskou rozmanitost jednotlivých hnutí? Mají společného jmenovatele?

Nemůžeme vždy mluvit jenom o hnutí, k nimž lidé více či méně těsně přináležejí. Značná část duchovního života se naopak odehrává mimo jakékoli společenství, zcela privátně, na základě individuální návštěvy nějakých kurzů či seminářů, prostřednictvím různých placených duchovních učitelů a poskytovatelů duchovních služeb, na základě nákupu knih, karet, amuletů, formou duchovní práce na sobě apod. Společný všem novým aktivitám, ať už více či méně organizovaným, je jejich protest proti většinové společnosti a proti církvím, které jsou zavedené a s touto společností v podstatě zadobře. Hlavní výtky proti společnosti míří na materialismus a konzumní životní styl, na nízkou etickou úroveň (např. na podporu soutěživosti a agresivity), na „odlidštěnou“ medicínu, na stravovací návyky (především na jedení masa). A k výtkám vůči církvím, o nichž jsem už hovořil, můžeme přidat ještě třeba neschopnost zprostředkovat živý, aktuální náboženský zážitek.

Pokračuj v čítaní

 • Preložiť – Translate