• Tematické bloky

Vnitřní zranění a uzdravení

„Každý člověk potřebuje lásku, potřebuje, aby ho lidé přijímali takového, jaký je. My se vlastním hříchem stáváme neschopnými lásky a zraňujeme druhé, a obráceně-druzí zraňují nás. A tak se stane, že člověk pro svůj vlastní hřích, i pro hříchy druhých, je neschopný žít i s Bohem. Když uvažujeme nad překážkami života s Bohem, musíme mnohdy sestoupit hluboko do minulosti, protože nás ovlivnily už události, které jsme my sami změnit nemohli. Pro život člověka je moc důležité, jestli byl od samého začátku dítětem očekávaným a chtěným. Když se maminka netěší na své dítě, tak to dítě to negativně poznamená.. Každá chvíle, ve které se postavíme proti Bohu, nás vzdaluje od lidí i od Boha,způsobuje nám vnitřní zranění. Když uvažujeme o následcích hříchu, mluvíme o tom, že člověk sám se stává neschopným lásky, propadá se do duchovní hluchoty, přestává rozpoznávat, co je dobré a co zlé.“ www.vojtechkodet.cz

Forgiving Others : The Key to Healing & Deliverance (Odpustenie: Kľúč k uzdraveniu a oslobodeniu)

Unforgiveness brings a curse, and can be a major roadblock to the deliverance and freedom of your soul. In this booklet, you will find the spiritual truths regarding the necessity of forgiveness and the blessings of inner freedom which result! Find out why „70 times 7“ is for our benefit as much as for the people we forgive. The topics Frank Hammond covers include: * The Liberating Benefits of Forgiving Others * The High Cost of Not Forgiving Others * Characteristics & Benefits of True Forgiveness * A Specific Prayer For Forgiving Others, and more

Paperback | 40 page

127 x 210.82 x 5.08mm | 22.68

01 Jan 199

Impact Christian Books 

United State

English

black & white illustrations

Možno zakúpiť v:

https://www.bookdepository.com/Forgiving-Others/9780892280766

Voľne dostupné príručky na webe v anglickom jazyku pre službu oslobodzovania, uzdravovania a duchovného boja od Gene Moodyho

Nasledujúce príručky pre službu oslobodzovania, uzdravovania a duchovného boja  sú voľne dostupné k stiahnutiu:

the_complete_deliverance_manual_by_gene_moody 

A comprehensive deliverance instruction manual

how_to_do_deliverance_manual_-_gene_moody

A How To Guide for the Deliverance Worker

Pokračuj v čítaní

Moc Ježíšovy krve

Mary Ellen Ruzicka. Moc Ježíšovy krve. Záznam přednášky z Křesťanského sboru víry havířov 14.09.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.

Je nebezpečné chtít zdraví za každou cenu!

Když nám Bůh ve své vševědoucnosti nesplní naše přání a ne­uzdraví nás, snadno podléháme pokušení přijmout nabídku Boží­ho protivníka. S přáním uzdravit se za každou cenu hledá­me neuváženě, vědomě nebo nevědomě, pomoc a útěchu u satana.

V čem Bůh nespolupracuje     

 Pokud jde o zdraví, smíme Bohu předkládat své prosby. Bůh je vyslyší způsobem, který je pro nás nejlepší. Jestliže však jako smrtelní lidé chceme všemocnému Bohu poroučet, je to opovážlivost.

Ďábel číhá      

Boží protivník naproti tomu pěkně čeká, až dostane rozkazy. Kdo např. „hojí popáleniny“ nebo praktikuje jiné okultní zvyky, dává vlastně satanovi rozkazy. Zde není vůbec rozhodující, že léčitel nejdříve odříká Otčenáš nebo vzývá Trojici. Tajemství úspěchu spočívá v kouzelné formuli, která je zpravidla nesrozumitelná a je vyslovena šeptem. Tím se předává satanu příkaz, aby pomohl. Satan skutečně pomůže a vytoužené uzdravení se dostaví.

Pokračuj v čítaní

Deset kritérií pro božské uzdravení

Jakým způsobem můžeme poznat pravé uzdravení? Určitým vodítkem nám mohou být následující otázky:

Znamení pravého uzdravení:

Uzdravení Bohem

1. Vyprošuje ten, kdo chce pomoci, uzdravení od Boha, anebo se modlí k jiné moci?

Podle Boží vůle

2. Modlí se podle příkladu Ježíše: „Nechci prosazovat svou vůli, ale udělej, co chceš Ty?“ Anebo Bohu přikazuje, aby nemocného uzdravil?

Ježíš je lékař

  1. Je v popředí zájmu Ježíš jako „božský lékař“? Neslouží Bůh jen jako „reklamní lákadlo“ k zajištění úspěchu? Jde především o slávu léčitele, anebo o slávu Boží?

V souladu s Biblí

  1. Jsou léčitelovy názory nebo poselství v souladu s Biblí? Jestliže nikoliv, vztahuje se na něj odsouzení, vyslovené apoštolem Pavlem:

„Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Gal l, 7-9)

Soulad vyznání se životem

  1. Souhlasí léčitelův styl života a jeho vyznání s biblickými výpověďmi? Jestliže ne, platí Ježíšova slova:

„Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vy fát a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane,Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů ?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jdete ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.„‚ (Mat 7,15-23)

Pokračuj v čítaní

Může ďábel uzdravit?

Nejprve si musíme položit velice důležitou otázku: Je zdraví výlučně Boží dar, anebo může nemocné uzdravovat také Boží protivník a nepřítel?

Je nepochybné, že také dnes může Bůh uzdravovat a léčit. Přesto však nesmíme zapomenout, že každý pravý Boží dar dokáže ďábel napodobit.

Ježíš nás varuje

Ježíš nás varuje: „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a bu­dou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.Úle, řekl jsem vám to předem.“(Mat 24,24-25)

Zajímavé upozornění čteme také od apoštola Pavla: „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2 Kor 11,14-15)

Jestliže „zázraky“ může konat i Boží protivník, pak samotná znamení, zázraky a uzdravení nemohou být důkazem Božího vlivu.

Uzdravenie, exorcizmus

Rozlišovanie duchov, modlitby uzdravenia a oslobodenia

Každý dar, ktorý sa vyskytuje v spoločenstve, nielen vo veriacom, musí byť podrobený skúmaniu svojho pôvodu. Veď je známe pomenovanie diabla ako „Božia opica“, ktorý dokáže napodobniť rôzne zázraky a dary, len aby poplietol a zvábil človeka. Aj Sv. písmo nás vyzýva: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte či sú z Boha. Lebo do sveta vyšlo veľa falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa toho: Každý duch ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele ie z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie ie z Boha. To ie duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz ie vo svete. (1 Jn 4,1-3)

 

Pokračuj v čítaní

Cesta k oslobodeniu od okultizmu

Ako sme pri jednotlivých okultných praktikách videli, základnými príčinami, ktoré človeka k nim priťahujú je zvedavosť a túžba po moci. Lenže oni sa zdajú byť výsledkom iného problému – slabej, alebo žiadnej viery. Práve tento nedostatok spôsobuje, že človeku chýba štruktúra informácií a ochranných prostriedkov, ktoré by mu pomohli rozobrať sa vo svete ideí, ideológií a náboženských predstáv. No garanciou nie je ani krst a akási viera v štýle deizmu, či príležitostnej návštevy chrámu. Viera je dar, ktorý zadarmo a bez zásluh dostávame, no bez spolupráci si ho neudržíme. „Toto dôverné a životné spojenie s Bohom“ môže  človek zabudnúť, môže oň nedbať, ba dokonca ho výslovne  odmietnuť.

Takéto postoje môžu mať veľmi rozličné príčiny:  vzbura voči zlu vo svete, náboženská nevedomosť alebo  ľahostajnosť, starosť o svetské veci a bohatstvá, zlý príklad veriacich, myšlienkové prúdy nepriateľské voči náboženstvu a nakoniec postoj hriešneho človeka, ktorý sa zo strachu skrýva pred Bohom a uteká pred jeho volaním.“ (KKC 29)

Pokračuj v čítaní

Odpustenie: prvý kľúč k uzdraveniu

Nedostatok lásky, či neláska tohto sveta a zlá interpretácia udalostí života spôsobili, že sme sa ocitli vo väzení vlastných vnútorných zranení. Často sme nepríjemne prekvapení našimi neprimeranými reakciami v istých životných situáciách a divíme sa odkiaľ sa to v nás vzalo. Sme zviazaní hnevom, nenávisťou, neopodstatneným strachom napríklad z autorít, neschopnosťou prijať kritiku, obavou z neprijatia, kritickými výhradami ku všetkému a každému, nedostatkom úcty k sebe samému, posudzovaním, súdením a mnohými ďalšími vlastnosťami, ktoré nám brania prežívať lásku a prijať pokoj do srdca, ktorý nám Boh ponúka. Veľakrát sme sa mohli presvedčiť, že nemáme na to, aby sme sa z tohto väzenia dostali vlastnými silami. Je tu však niekto, kto má moc nás odtiaľ dostať. Ten, ktorý: „vskutku niesol naše choroby a našimi bôľmi sa obťažil … a jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53, 4 – 5), ten, ktorý zomrel na kríži za nás aj preto, aby sme znovu nadobudli stratenú slobodu – Ježiš Kristus. On môže vstúpiť do väzenia našich problémov, pokiaľ mu otvoríme dvere, pretože kľúče od zámku držíme v ruke my sami. Tie kľúče sa volajú „odpustenie“ a „pokánie“.

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate