• Tematické bloky

Tolerancia falošného učenia

Štefan Danko – Tolerancia falošného učenia

Anjelovi cirkvi v Tyatirách napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov: Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Vám ostatným v Tyatirách, čo sa nepridŕžate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanove hlbiny, vám neukladám iné bremeno, len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby — ako som ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Zjavenie Jána 2:18-29

Zdroj:YouTube

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate