Exorcizovaná voda, sůl a olej

Tradiční obřad: Adjutórium nostrum in nómine Dómini. R:Qui fecit caelum et terram. Exorcizo te, creatúra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui te per Eliséum Prophétam in aquam mitti jussit, ut sanarétur sterilitas aquae; ut efficiáris sal exorcizátum in salútem credéntium; et sis ómnibus suméntibus te sánitas ánimae et córporis; et effúgiat, atque discédat a loco, in quo aspérsum fúeris, omnis phantásia, et nequitia, vel versútia diabólicae fraudis, omnisque spiritus immúndus, adjurátus per eum, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et saéculum per ignem. R:Amen 
Orémus. Imménsam cleméntiam tua, omnipotens aetérne Deus, humiliter implorámus, ut hanc creatúram salis, quam in usum géneris humáni tribuisti, bene + dicere et sancti + ficáre tua pietáte dignéris: ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis; et quidquid ex eo tactum vel respérsum fúerit, cáreat omni immunditia, omnique impugnatióne spiritális nequtiae. Per Dominum nostrum.R: Amen.
Exorcizo te, creatúra aquæ, in nomine Dei + Patris omnipoténtis, et in nómine Jesu + Christi, Filii ejus, Dómini nostri, et in virtúte Spiritus + Sancti: ut fias aqua exorcizáta ad effugándam omnem potestátem inimíci, et ipsum inimicum eradicáre et explantáre váleas cum ángelis suis apostáticis, per virtútem ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi: qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos et saéculum per ignem. Amen 
Orémus. Deus, qui ad salútem humáni géneris máxima quæque sacraménta in aquárum substántia condidisti: adésto propitius invocatiónibus nostris, et eleménto huic, multimodis purificatiónibus præparáto, virtútem tuæ bene + dictionis infúnde; ut creatúra tua, mystériis tuis sérviens, ad abigéndos daémones, morbósque pelléndos divinæ grátiæ sumat efféctum; ut quidquid in dómibus vel in locis fidélium hæc unda respérserit cáreat omni immunditia, liberétur a noxa: non illic resideat spiritus péstilens, non aura corrúmpens: discédant omnes insidiæ laténtis inimíci; et si quid est, quod aut incolumitáti habitántium invidet, aut quiéti, aspersióne hujus aquæ effúgiat: ut salúbritas, per invocatiónem sancti tui nóminis expetita, ab ómnibus sit impugnatiónibus defénsa. Per Dominum nostrum. Amen. 
Commixtio salis et aquae páriter fiat, in nómine Pa + tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti. Amen. 
Dominius vobiscum. R: Et cum spiritu tuo 
Orémus. Deus invictae virtútis auctor, et insuperábilis impérii Rex, ac semper magníficus triumphátor: qui advérsae dominatiónis vires réprimis: qui inimíci rugiéntis saevitiam súperas: qui hostiles nequitias poténter expúgnas: te, Dómine, treméntes et súpplices deprecámur, ac pétimus: ut hanc creatúram salis et aquae dignánter aspícias, benignus illústes, pietátis tuae rore sanctifices; ut, ubicúmque fúerit aspérsa, per invocatiónem sancti nóminis tui, omnis infestátio immúndi spiritus abigátur: terórque venenósi serpéntis procul pellátur: et praeséntia Sancti Spiritus nobis, misericórdiam tua poscéntibus, ubique adésse dignétur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spiritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum. R: Amen 

Překlad výše uvedeného: Exorcisuji tě stvoření soli, skrze Boha + živého, skrze Boha + pravého, skrze Boha + svatého, který přikázal proroku Elizeovi, aby tě hodil do vody, aby byla uzdravena závadná voda, aby ses stala solí exorcisovanou ke spáse věřících. Buď všem, kteří tě požívají uzdravením duše i těla. Z místa, kde bude ponechána, ať odejde každá záludnost, každý přelud, každá lstivost a každý ďábelský klam a každý nečistý duch, vyhnaný skrze toho, který přichází soudit živé i mrtvé i celý svět ohněm. Amen. 
Modleme se: Tvou nesmírnou laskavost všemohoucí, věčný Bože pokorně prosíme, abys toto stvoření soli, které jsi dal k užívání lidskému rodu  milostivě požehnal + a posvětil +. Aby byla všem ke zdraví duše i těla a cokoli s ní přijde do styku(bude pokropeno), ať je uzdraveno ode vší nečistoty, ode všech útoků duchovní zloby. Skrze… 
Naše pomoc je ve jménu Páně. R: Který stvořil nebe i zemi 
Exorcisuji tě stvoření vody ve jménu + Boha Otce všemohoucího, a ve jménu + Ježíše Krista Syna jeho Pána našeho, a v síle Ducha + sv., aby ses stala vodou exorcizovanou k vyhánění veškeré nepřítelovi moci, abys dokázala nepřítele vykořenit a vytrhnout s jeho odpadlými anděly skrze sílu téhož našeho Pána Ježíše Krista, který přichází soudit živé i mrtvé i celý svět ohněm. Amen. 
Modleme se: Bože, který jsi ke spáse lidského rodu nejdůležitější svátosti ustanovil na základě vody, skloň se k našim prosbám a tuto látku připravenou k mnohému očišťování naplň silou svého požehnání, aby sloužila k vyhnání démonů a k zapuzení všech nemocí, a proto každé místo, které bude touto vodou pokropeno, ať odolává každé nečistotě, každé škodlivé věci, ať se v něm neusadí zhoubný duch nebo přízrak, který znečišťuje. Ať jsou zahnány všechny úklady nepřítele, který se skrývá. A cokoli co ohrožuje zdraví obyvatel nebo klid ať pokropením této vody je vypuzeno, aby zdraví těla i duše, jenž bylo dáno skrze vzývání tvého svatého jména bylo chráněno skrze… 
Potom třikrát vsype sůl do vody na způsob kříže a zároveň říká: Smíšení soli a vody ať se stane ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. +, +, + 
Modleme se: Bože, Původce nepřekonatelné síly a Králi nepřemožitelného království, vždycky nejvyšší vítězi, který potlačuješ všechny nepřátelské síly, který přemáháš vztek řvoucího nepřítele, který nepřátelské úklady mocně zaháníš, Tebe Pane s bázní a pokorně prosíme, abys na toto stvoření vody a soli laskavě shlédl, dobrotivě je osvítil, rosou své dobroty posvětil, aby kamkoli bude rozptýlena  odtud bylo skrze vzývání tvého svatého jména vyhnáno veškeré pokušení nečistého ducha a daleko zahnány teror jedovatého hada: ať přítomnost Ducha Svatého nám, kteří potřebujeme tvé milosrdenství je vždy nablízku. Skrze…  

    Požehnání oleje: Naše pomoc je ve jménu Páně. R: Který stvořil nebe i zemi Exorcizuji tě, stvořený oleji skrze Boha + Otce všemohoucího, jenž učinil nebe a zemi, moře a vše, co v nich jest.Vyhlaď a přinuť k útěku z tohoto daru oleje každé nepřátelské vojsko, každé ďábelské vojsko, každého vetřelce, každý satanův přelud. Učiň, aby ti, kteří budou užívat tento olej, byli osvobozeni od každé nemoci a od všech úkladů nepřítele ve jménu Boha + Otce všemohoucího, Ježíše + Krista Syna jeho Pána našeho a Ducha + svatého Utěšitele a lásku téhož Pána našeho Ježíše Krista, přicházejícího soudit živé i mrtvé a svět ohněm. Amen 
Pane vyslyš mou modlitbu. R: A volání mé k tobě přijď. V:Pán s vámi R: I s duchem tvým 
Modleme se: Pane Bože všemohoucí, před kterým stojí s bázní zástup andělů, jejichž duchovní službu poznáváme, milostivě shlédni, požehnej + a posvěť + toto stvoření oleje, které jsi z plodu olivy vyvedl a přikázal jím mazat nemocné, aby dosažením zdraví dobrořečili Tobě Bohu živému a pravému. Dej prosíme, aby ti, kteří tento olej v tvém jménu požehnaném + budou užívat byli osvobozeni ode vší ochablosti a slabosti a také od všech úkladů nepřítele byli osvobozeni a byli ochránění od všech protivenství ti, jež nejdražší krev Syna tvého vykoupila, aby jim nikdy neublížilo kousnutí starého hada. Skrze…. A pokropí posvěcenou vodou 

Benedictio olei: Adjutorium nostrum i nómine Dómini. R:Qui fecit caelum et terram 
Exorcizo te, creatúra ólei, per Deum + Patrem omnipoténtem, qui fecit caelum et terram, mare et ómnia, que in eis sunt. Omnis virtus advesárii, omnis exércitus diáboli, et omnis incúrsus, omne phantásma sátanae eradicáre, et effugáre ab hac creatúra ólei, ut fiat ómnibus, qui eo usúri sunt, salus mentis et córporis, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et Jesu + Christi, Filii ejus, Dómini nostri, et Spiritus + Sancti Parácliti, et in caritáte ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos et saeculum per ignem. R: Amen. V:Domine, exáudi oratiónem meam. R: Et clamor meus ad te veniat. V: Dominus vobiscum. R:Et cum spiritu tuo 
Orémus. Dómine Deus omnipotens, cui astat exércitus Angelórum, cum tremóre, quorum servitium spirituále cognoscitur, dignáre respicere, bene + dicere, et sancti + ficáre hanc creatúram ólei, quam ex olivárum succo eduxísti, et ex eo infirmos inúngi mandásti, quátenus sanitáte percépta, tibi Deo vivo et vero grátias ágerent: praesta, quaesumus; ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo nómine bene + dicimus, usi fúerint, ab omni languóre, omnique infirmitáte, atque cunctis insidiis inimici liberéntur, et cunctae adversitátes separéntur a plásmate tuo, quod pretióso sángiuine Filii tui redemísti, ut numquam laedátur a morsu antiqui serpéntis. Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus, per ómnia saecula saeculórum. R:Amen Et aspergatur agua benedicta

Medailka sv. Benedikta s textem na ramenech kříže: „Crux Sacra Sit Mihi Lux“ (Svatý Kříž ať mi je světlem) a „Non Draco Sit Mihi Dux“ (Ďábel –  drak – ať mi není  vůdcem). Na okraji jsou začáteční písmená exorcismu: „Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas“ (Odejdi pryč satane, nesváděj mě k marnostem; to, co mi nabízíš je zlé,  svůj jed si vypij sám).
 
http://liturgickeotazky.blogspot.com/2012/11/exorcizovana-voda-sul-olej.html#.Wy39voqxWUl

Comments are closed.