The Spiritual Warrior’s Guide to Defeating Jezebel : How to Overcome the Spirit of Control, Idolatry and Immorality

Format Paperback | 176 pages
Dimensions 63.5 x 213.36 x 10.16mm | 226.8g
Publication date01 Jul 2013
Publisher
Baker Publishing Group
ImprintChosen Books, a division of Baker Publishing Group
Publication City/Country Ada, MI, United States
 

Defeating the Spirit of Jezebel | Spiritual Warfare | Spiritual Warrior’s Guide to Defeating Jezebel
Defeating the Spirit of Jezebel


Leading Prophetic Voice Reveals New Insight on Defeating an Ancient Evil According to leading prophetic voice Jennifer LeClaire, the subversive Jezebel spirit continues to deceive many. She shows, with keen biblical insight, that Jezebel does much more than most believers thought–and that it’s time to expose the deceit and defeat the spirit’s insidious work. By pulling back the curtain on this seducing principality, LeClaire picks up where other books on Jezebel leave off. She demonstrates biblically not only that the Jezebel spirit uses control as a weapon but that it is a mastermind of immorality and outright idolatry. She also gives spiritual warriors the real-world strategies needed for defeating this dark spirit in the lives of God’s people.Popredný prorocký hlas odhaľuje nové poznatky o tom, ako poraziť starodávne zlo Podľa poprednej prorockej hlasateľky Jennifer LeClaireovej, podvratný duch Jezabel naďalej klame mnohých. S prenikavým biblickým pohľadom ukazuje, že Jezabel robí oveľa viac, než si väčšina veriacich myslela – a že je čas odhaliť klamstvo a poraziť zákerné pôsobenie tohto ducha. Odhrnutím opony nad týmto zvodným kniežatstvom LeClaire pokračuje tam, kde iné knihy o Jezabel končia. Biblicky dokazuje nielen to, že duch Jezabel používa ovládanie ako zbraň, ale aj to, že je strojcom nemorálnosti a otvoreného modlárstva. Duchovným bojovníkom poskytuje aj reálne stratégie potrebné na porazenie tohto temného ducha v životoch Božieho ľudu.

https://www.bookdepository.com/The-Spiritual-Warriors-Guide-Defeating-Jezebel-Jennifer-LeClaire/9780800795412?ref=grid-view&qid=1504291985815&sr=1-10

Unmasking the Jezebel Spirit

Odmaskovanie ducha Jezabel

A Recommendation RT Kendal writes on the cover:
This is a book which every leader and every lay person needs to read, and which can even save your church or ministry. When a friend sent me this book, I must confess to approaching it with some considerable reservations. I have heard the term ‘Jezebel spirit’ being bandied around too often for comfort, and have seen all too many people chasing ‘shadows’ . I found this book a revelation, however.

It not only made sense of a number of situations we ha ve been involved in ourselves, but explained what was going on with far more insight than we could possibly have done. It also alerts the Body of Christ to see just how widespread this problem r eally is. So far from being a case of ‘crying wolf,’ Jackson’s teaching unmasks some of the really serious ways by which churches and organisations are being undermined.
 
You can order the book (knihu možno zakúpiť tu) :
https://www.bookdepository.com/Unmasking-the-Jezebel-Spirit-John-Paul-Jackson/9781584830498?ref=grid-view&qid=1504289149871&sr=1-13

Unmasking the Jezebel Spirit on Joni Table talsk

Odporúčanie -p. Kendal píše na obálke knihy:
Toto je kniha, ktorú by si mal prečítať každý vedúci a každý laik a ktorá môže zachrániť miestnu cirkev, zbor. prípadne kňaza, pastora alebo osobu s vedúcim postavením v cirkvi. Keď mi priateľ poslal túto knihu, musím sa priznať, že som k nej pristupoval so značnými výhradami. Na to, aby som sa cítil pohodlne, som počul príliš často skloňovať pojem „duch Jezabel“ a videl som, ako sa až príliš veľa ľudí naháňa za „tieňmi“ . Táto kniha však pre mňa bola akoby zjavením.

Nielenže dala zmysel viacerým životným situáciám, do ktorých sme sa sami dostali, ale objasnila i prečo sa to deje, s oveľa väčším pochopením, než by sme to dokázali objasniť my. Upozorňuje tiež Telo Kristovo, aby rozpoznalo, aký je rozšírený tento problém v skutočnosti. Jacksonovo vyučovanie nie je ani zďaleka prípadom „kričania vlka“, ale odhaľuje niektoré skutočne vážne spôsoby, ktorými sú nielen cirkvi ale i rôzne štruktúry a organizácie deštruované.

Forgiving Others : The Key to Healing & Deliverance (Odpustenie: Kľúč k uzdraveniu a oslobodeniu)

Unforgiveness brings a curse, and can be a major roadblock to the deliverance and freedom of your soul. In this booklet, you will find the spiritual truths regarding the necessity of forgiveness and the blessings of inner freedom which result! Find out why „70 times 7“ is for our benefit as much as for the people we forgive. The topics Frank Hammond covers include: * The Liberating Benefits of Forgiving Others * The High Cost of Not Forgiving Others * Characteristics & Benefits of True Forgiveness * A Specific Prayer For Forgiving Others, and more

Neodpustenie prináša prekliatie a môže byť hlavnou prekážkou na ceste k oslobodeniu a slobode vašej duše. V tejto brožúre nájdete duchovné pravdy o nevyhnutnosti odpustenia a požehnania vnútornej slobody, ktoré z toho vyplývajú! Zistite, prečo je „70 krát 7“ na náš úžitok rovnako ako pre ľudí, ktorým odpúšťame. Frank Hammond sa zaoberá týmito témami: * Oslobodzujúce výhody odpustenia druhým * Vysoká cena neodpustenia druhým * Charakteristika a výhody skutočného odpustenia * Konkrétna modlitba za odpustenie druhým a ďalšie

Format Paperback | 40 page
Dimensions 127 x 210.82 x 5.08mm | 22.68
Publication date01 Jan 199
Publisher
Impact Christian Books 
Publication City/Country United State
Language English
Illustrations noteblack & white illustrations
Možno zakúpiť v:
https://www.bookdepository.com/Forgiving-Others/9780892280766

Satan’s Deadly Trio : Defeating the Deceptions of Jezebel, Religion and Witchcraft

You’re on your guard for the Jezebel spirit. But did you know that it doesn’t work alone? Just as the holy Trinity works together to deliver, redeem and then guide us day by day, an unholy trinity is doing everything possible to put us in bondage, strip us of our God-given identity and derail our Kingdom purpose. Satan’s abominable threesome–the spirits of Jezebel, religion and witchcraft–is coordinating its attack. Are you?
Dávajte si pozor na ducha Jezabel. Ale vedeli ste, že nepôsobí sám? Tak ako svätá Trojica spolupracuje, aby nás deň čo deň vyslobodila, vykúpila a potom viedla, nesvätá trojica robí všetko pre to, aby nás uvrhla do otroctva, zbavila nás našej Bohom danej identity a vykoľajila náš cieľ v Kráľovstve. Satanova ohavná trojica – duchovia Jezabel, náboženstva a čarodejníctva – koordinuje svoj útok. Ste to aj vy?

Veteran spiritual warrior Jennifer LeClaire pulls back the curtain on the calculated and systematic strategies of the enemy while offering practical biblical tactics to combat this deadly trio. Her Spirit-anointed discernment will help you understand the hidden schemes of these spirits and, with God’s help, to resist them. Here is the plan of attack that will allow you to take back your Kingdom purpose, claim freedom from Satan’s deadly trio and live in victory. „Few people connect the dots between these three with the insight Jennifer LeClaire offers in this book. She equips mature believers to combat and overcome darkness through the power of God.“–Marcus Yoars, former editor, Charisma magazine „Jennifer clearly exposes the root of pride, self-righteousness and legalism that desires to manipulate and control. The candor and directness by which she unpacks the message in this book is commendable.“–Doug Stringer, Turning Point Ministries International; Somebody Cares International „I could hear the bells of freedom ringing as I read every page.“–Ron Phillips, senior pastor, Abba’s House; author; television and radio host

Veteránka duchovného boja Jennifer LeClaireová odhaľuje vypočítané a systematické stratégie nepriateľa a zároveň ponúka praktické biblické taktiky na boj proti tejto smrtiacej trojici. Jej Duchom zasvätené rozlišovanie vám pomôže pochopiť skryté plány týchto duchov a s Božou pomocou im odolať. Tu je plán útoku, ktorý vám umožní vziať si späť svoj cieľ v Kráľovstve, nárokovať si slobodu od Satanovej smrtiacej trojice a žiť vo víťazstve. „Málokto si spojí súvislosti medzi týmito tromi duchmi s takým pochopením, aké ponúka Jennifer LeClaire v tejto knihe. Vybavuje zrelých veriacich na boj a víťazstvo nad temnotou prostredníctvom Božej moci.“ – Marcus Yoars, bývalý redaktor časopisu Charisma „Jennifer jasne odhaľuje korene pýchy, samospravodlivosti a legalizmu, ktoré túžia manipulovať a ovládať. Úprimnosť a priamosť, s akou v tejto knihe odhaľuje posolstvo, je chvályhodná.“ – Doug Stringer, Turning Point Ministries International; Somebody Cares International „Pri čítaní každej stránky som počul zvonenie zvonov slobody.“ – Ron Phillips, senior pastor, Abba’s House; autor; televízny a rozhlasový moderátor
 

Jezebel And Prophetic Ministry

Following Jezebel‚s prophets can get you killed. Jezebel is a prophetess and teacher, cunning, deceptive, controlling and the number one adversary of Christ’s five-fold ascension gift prophets.
In this book you will discover truths that will protect your life and ministry:
 
How to avoid Jezebel‚s witchcraft.
How to recognize Jezebel‚s prophets.
Overcome Jezebel’s lying spirits.
And much more…

Format
Paperback | 22 pages
Dimensions 104.14 x 137.16 x 5.08mm | 22.68g
Publication date31 Oct 2008
Publisher
SPIRIT OF LIFE MINISTRIES
Publication City/Country United Kingdom
Language English
ISBN101886885303
ISBN139781886885301
Bestsellers rank 495,910
Jezebel And Prophetic Ministry (eBook Download)

Destroying the Jezebel Spirit : How to Overcome the Spirit Before It Destroys You!

Format Paperback | 228 pages
Dimensions 152.4 x 228.6 x 13.21mm | 403.7g
Publication date16 Jun 2014
Publisher
Revival Waves of Glory Ministries
Publication City/Country United States

In Bill Vincent’s more than 20 years of ministry, there has been countless spirits and demons that he has personally been allowed by God’s grace to overcome in many people’s lives. There have been various kinds but none as dangerous as the spirit of Jezebel. This book is as no other Bill has written because of the history of dealing with this spirit so many times over the years. The Church doesn’t need to take this lightly. Bill brings this timely message several ways to bring clarity. This book isn’t just for light reading, don’t just skim the surface because there is much that the Holy Spirit is releasing through this book. In the years, Bill has learned a great deal more about this principality, this strongman, and how it operates. After writing „Defeating the Demonic Realm“ Bill never thought he would be releasing a book this powerful again concerning spiritual warfare. We need to understand failure to address the weaknesses and sinful responses have wreaked havoc in the lives of men and women everywhere. The Jezebel Spirit must be overcome before it destroys you!