Vztahové strategie jednání – asertivita

 
Chutná hořce. Člověk, který ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Pasivní jednání je neúčinné. Vzdáním se toho, oč mi jde, sotva něčeho dosáhnu.
 
Agresivní útok a manipulace
Vyvolává u druhých buď protiútok nebo pasivitu. Ani jedno, ani druhé není žádoucí.

Asertivita znamená:
-neodsuzuji člověka jako osobnost jen proto, že s ním nesouhlasím. I když s ním nesouhlasím, vážím si ho pro jeho vlastnosti nebo jiné parametry.
-uvědomuji si, že jsem dospělý, svobodný člověk s řadou práv a uvědomuji si, že naprosto stejní jsou i druzí lidé kolem mne. Uznávám jejich dospělost, svobodu a práva.
-nejednám na úkor druhých – nenechám druhé, aby jednali na můj úkor. Nemanipuluji s nimi a nenechám s  sebou manipulovat. Nejsem útočně ironický, uštěpačný, nevytahuji se, neponižuji druhé, přemýšlím o myšlenkách jiných lidí dříve, než vyslovím svůj úsudek. Mám právo žádat od svého okolí totéž.
 
Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích.Umožňuje zachovat sebeúctu, rozvijí způsob sebevyjádření, aniž  byste museli snižovat úctu jiných. Pevně věříme, jako asertivní jedinci, že všichni lidé jsou stejně hodnotní.

Techniky predchádzania manipulatívneho správania

Neasertívne správanie nazývame aj manipulatívne. Manipulatívne správanie je veľmi často neuvedomelé, osvojené vďaka výchove a z nej vyplývajúcich pocitov úzkosti, ignorancie a viny. Jeho základom je niekoľko výchovou vštepených neasertívnych povier.
Asertívne komunikačné techniky alebo asertívne komunikačné zručnosti sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne. Ako zručnosť potom označujeme schopnosť použiť danú komunikačnú techniku v príslušnej situácii. Asertívne komunikačné zručnosti nám dodávajú nové, asertívne schopnosti komunikácie a pomáhajú predchádzať manipulácii v komunikácii.
 
Technika pokazenej gramoplatne
Princípom tejto základnej asertívnej techniky je opakujem vytrvalo, pokojne (bez vzrastania neistoty, agresivity, hnevu, úzkosti,…) – znovu a znovu – to, čo chcem dosiahnuť a to bez toho, aby som začal(a) byť nahnevaný(á), rozčúlený(á), či hlučný(á) (bez kriku). Nemusím mať pripravené žiadne argumenty, neposkytujem zdôvodnenia a ani výhovorky, trvám na svojom a od problému sa nenechám odvrátiť.
 
Technika prijateľného kompromisu
Prijateľný kompromis je asertívna komunikačná technika, jej cieľom je v prípade konfliktu záujmov dosiahnutie konsenzu. Rozhodovanie pomocou konsenzu znamená, že chceme, aby bolo rozhodnutie spoločné a nie aby zvíťazila väčšina. Preto sa nepoužíva hlasovanie, diskusia prebieha, až dokiaľ nie je s rozhodnutím každý spokojný.

Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA
 je to schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi
schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
rešpektuješ svoje práva i práva druhých
dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať
Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)
si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu
vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí
dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu
autenticky prejavuješ svoje emócie
 primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
si schopný vyrovnať sa s kritikou
dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment

Príklady a techniky asertívnej komunikácie

Asertivita je užitočným komunikačným nástrojom, jej aplikácia závisí od kontextu, a preto nie je vhodné byť asertívny vo všetkých situáciách. Musíte mať na pamäti, že náhle použitie asertivity môže byť vnímané ako akt agresie zo strany druhých.
Okrem toho, aj keď sa asertívne komunikačné štýly používajú správne, neexistuje žiadna záruka úspechu. V tomto článku Psychológia-Online budeme hovoriť o Asertívna komunikácia: príklady a tieto  techniky postupne rozvíjať.
Tiež by vás mohlo zaujímať: Dynamika asertívnej komunikácie Index
Niektoré techniky na rozvoj asertívnej komunikácie
Charakteristika asertívnej komunikácie
Asertívna komunikácia: príklady dialógov

Niektoré techniky na rozvoj asertívnej komunikácie
Chcete vedieť, ako rozvíjať komunikáciu založenú na asertivite? Ďalej odporúčame nasledujúce techniky na rozvoj asertívnej kapacity:
Vyberte položku správnom čase a mieste.
Použite jeden bezpečný hlas.
Hovorte pevne, ale pokojne.
Opakujte (ako zlomený záznam), kým nebudete počuť.
Urobte ofenzívu. Opýtajte sa Vysvetlite, ako sa cítite. „Mám pocit, že ma tlačíš. ¿Prečo ma tlačíš, aby som to urobil? ¡Nechcem to robiť!
V prípade potreby ponúknite záväzok.
Odmietnite možnosť dôkladnejšie prediskutovať problém a zmeniť tému.
Odmietnutie pokračovať v diskusii o téme a / alebo odchode.

Spôsobilosť asertívnej komunikácie

Asertivita  znamená  osobovať si niečo, tvrdiť a vyhlasovať sa považuje za významnú možnosť ako utvárať primerané, ústretové, bezkonfliktné medziľudské vzťahy.
Pojem asertivita je označením pre priame, primerané sebapresadzovanie ako spôsob sebauplatňujúceho a sebapresadzujúceho správania. Asertivita znamená nekonať na úkor druhých, ale tiež nepripustiť správanie druhých  na svoj účet. 
Asertivita je schopnosť jasne, primerane, slušne vyjadrovať svoje želanie, myšlienky, názory jak pozitívne, tak aj negatívne, aby neboli porušované vlastné potreby (pasivita) a súčasne neboli porušované  potreby druhých ľudí (agresivita).
Asertivita nie je prirodzený spôsob správania sa – treba sa asertivnej komunikácii učiť, učiť sa ako vyriešiť konflikt a zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi. Je to spôsob správania, ktorý je demokratický, presadzuje vlastné práva a neporušuje práva druhých, pokiaľ nie je ohrozený fyzický život – existencia a psychický život – sebaúcta.

Asertivitu, ktorá je ponímaná ako súbor určitých spôsobilostí, môžeme rozdeliť do niekoľkých typov podľa spôsobu jej prejavu:
Základná asertivita, ktorá je označením pre jednoduché vyjadrovanie názorov, myšlienok, citov a postojov a nezahŕňa ďalšie špecifické sociálne spôsobilosti.
Empatická asertivita prekračuje rámec základného vyjadrenia citov a potrieb a obsahuje vnímavosť a citlivosť voči ostatným ľuďom. Znamená preniknúť do vzťahu k inému človeku, rešpektovať jeho názory, radosť, ale aj smútok. Porozumenie druhému človeku pomáha hodnotiť situáciu perspektívne a redukovať priamu agresivitu.
Eskalujúca asertivita, ktorá má stupňujúci sa charakter. Je užívaná v tých situáciách, kedy partner na naše prejavy nereaguje a porušuje naše práva. Stupňovaním asertívnych prejavov však poskytujeme druhej osobe dostatočný priestor pre možnosť zmeny správania.
Konfrontatívna asertivita je určená pre situácie zistenia rozporov medzi slovami a skutkami v správaní druhého človeka, ktorá je zameraná na doplnenie a vysvetlenie problému.
 

Ako si poradiť s pasívno-agresívnym správaním vo vzťahu?

Pasívno-agresívne správanie je pre vzťah rovnako deštrukčné ako keď negatívne emócie, ktoré sú jasne pomenované a ihneď viditeľné.
Niektorí ľudia nedokážu otvorene riešiť konflikty. Dochádza u nich vtedy k pasívno-agresívnemu správaniu, ktoré je riadené ich vnútorným hnevom. Takéto správanie však ich vzťahom škodí ešte viac. Ako ho u ľudí rozpoznať a reagovať naň?
Určite ste sa už aj vy stretli s pasívne-agresívnym správaním. Pri pasívno-agresívnom správaní ide napríklad o pasívny vzdor. Je to obranný mechanizmus a nie vždy je vedomý. Medzi črty takéhoto človeka patrí napríklad dvojzmyselnosť, tendencia sťažovať sa, vymýšľanie výhovoriek, či odkladanie povinností a tvrdohlavosť.
Príkladom takéhoto správania môže byť klasická situácia zo školských internátov, kedy sa nerozprávate s druhými osobami priamo, avšak ak vám niečo vadí, napíšete to na lístoček. Alebo ste pred svojim súrodencom schovávali jeho obľúbenú hračku, pretože vždy, keď sa s ňou hral, bol extrémne hlučný a vám to vadilo. Alebo ak váš partner odmietne ísť s vami nakupovať, vezmete so sebou ovládač od televízora, aby nemohol pozerať televíziu.

Príkladov pasívnej agresie je nespočetne veľa. Toto správanie sa používa na to, aby sme sa vyhli priamej konfrontácii či konfliktu, avšak ak budete vždy voliť cestu pasívnej agresie a nie priamej konfrontácie, vaše vzťahy môžu z dlhodobého hľadiska veľmi utrpieť. Je vôbec možné konfrontovať takéto správanie? Ako byť asertívny, udržať komunikáciu a nenechať si pasívno-agresívnym správaním zničiť vzťah?

Asertivita ako cesta k menšiemu stresu

Asertívni ľudia zažívajú viac pozitívnych emócií a menej stresu. Konštruktívne vyjadrujú svoj názor a pocity, čím sa dostávajú bližšie k svojim cieľom. Takejto komunikácii sa dá naučiť.

Poznáte ľudí, ktorí dokážu suverénne vyjadriť svoj postoj? A robia to bez toho, aby boli nevľúdni alebo vulgárni? Títo ľudia pôsobia sebavedomo a napokon zvyčajne dospejú k produktívnejšej spolupráci a lepším výsledkom. Za ich úspechom je asertivita. Pod asertivitou chápeme sebaistý spôsob komunikácie a sebapresadenia. Niektorí ľudia to majú “v krvi”, no vedzte, že asertivita sa dá naučiť.

Čo (ne)znamená asertivita ?

Človek, ktorý sa správa asertívne, je schopný sa za seba postaviť. Vyjadruje jasne svoj názor, svoje priania a aj to, čo si neželá. Vhodne a úprimne prezentuje svoje potreby a pocity. Robí tak nielen slovami, no aj sebavedomým postojom, výrazom tváre a jasným hlasom. Je sám sebou a stojí si za svojím názorom bez strachu z toho, čo si o ňom kto pomyslí. Nebojí sa prípadnej kritiky a nemá pocit, že musí okoliu neustále čosi dokazovať a všetko mu prispôsobovať. Týmto sa tiež posilňuje jeho sebavedomie. Takýto človek sa nenechá využívať.

Asertivitu si však netreba mýliť s arogantnosťou a bezohľadnosťou. Asertívny človek stále berie do úvahy potreby iných ľudí a snaží sa efektívnou komunikáciou dosiahnuť čo najvýhodnejšie riešenie pre obe strany a podporiť spoluprácu. V ideálnom prípade ešte povzbudí iných k otvorenosti vo svojich požiadavkách.

Pokračuj v čítaní

Techniky asertivity

Ak chce človek podať dobrý výkon, musí byť dobre technicky vyzbrojený, poznať techniku svojho výkonu. To isté platí aj o asertivite. Existuje niekoľko techník, ktoré slúžia ako pomôcka.

Najznámejšia technika je pokazená gramofónová platňa. Niekoľkokrát kľudne, slušne, jasne a zreteľne požiadame o to, čo chceme, prípadne odmietneme to, čo nechceme raz, dvakrát i viackrát. Metóda je postavená na tom, že keď niečo požadujeme, tak náš oponent nemá obyčajne v zásobe viacej než dve nie. Keď o to požiadame tretíkrát, tak obyčajne vyhovie. Je to preto, lebo ten druhý vie a cíti, na čo máme nárok a právo.

Príklad:

Chápem vás, ale ja to nemôžem urobiť.

Chápem vás, ale ja to naozaj nemôžem urobiť.

Chápem vás, ale ja to skutočne nemôžem pre vás urobiť. 

Pokračuj v čítaní

Asertivní výcvik

Základy „asertivního tréninku“ popsal v roce 1949 Andrew Salter. Jeho cílem bylo naučit své žáky (klienty) přiměřenému projevování emocí, umění dát najevo svá přání, oprávněné požadavky. Člověk se nemá bát oponovat, říci ne – a to jak za použití argumentů, tak i pouhým setrváváním na svém. Má být schopen „druhým ukázat sám sebe“ – takový jaký je, bez příkras. Ovšem tak, aby nebyla dotčena práva ostatních.
Člověk se má dále naučit umění vyrovnávat se s (oprávněnou i neoprávněnou) kritikou i s vlastními chybami. Má se naučit požádat druhého o laskavost bez pocitů trapnosti, má ovládnout umění přistoupit na kompromis, má se naučit bránit se, když s ním chtějí druzí manipulovat.
V naší kultuře se od děstství setkáváme s tvrzením typu:
„Snaž se, když to takhle s tebou půjde dál, nic z tebe nebude“.
„Co by tomu řekli lidé“. Působí tak na nás rodiče i učitelé (většinou mají dobrý úmysl). Působení této výchovy může dokonat ještě životní partner, který je podstatně náročnější na druhé než na sebe. Výsledkem těchto „výchovných“ snah je, že v podvědomí máme pocit, že jsme zklamali rodiče, že jsme v mnoha ohledech neschopní (budižkničemu).
Po výcviku asertivity bychom si měli uvědomit, že:
a)Nejsme ideální lidé (Ale kdo je bez chyby! Hodnocení vždy záleží na tom, kdo nás srovnává a s kým.)
b)Nejsme budižkničemu (Množí jsou na tom hůř. Navíc nás asertivní výcvik zbaví úzkostí a strachu a vše nám půjde lépe.)Asertivitu nesmíme chápat jako nácvik pouhých taktických manévrů k dosažení cíle. Není to cesta k vítězství, ale ke kooperaci, k nácviku optimální sociální komunikace, k řešení problémových a konfliktních situací.
Asertivita musí respektovat morální zásady. Co je nemorální, nemůže být asertivní. Asertivní výcvik by měl pomoci zejména méně průbojným osobám ke zdravému sebeprosazování.

Asertivita

Američan A. Salter sa snažil svojich žiakov naučiť spontánnym reakciám, primeranému prejavu emócií, umeniu dať najavo svoje priania, požiadavky, vyjadrovať vlastné stanovisko, nebáť sa oponovať s použitím argumentov, ale aj neustálym zotrvávaním na svojom, ak je argumentácia zbytočná alebo nie je na mieste. Zoznamoval ľudí s taktikami, ako presadiť svoju oprávnenú požiadavku či povedať alebo nepovedať „nie“ na neprijateľné nároky bez toho, aby boli dotknuté práva iných. Cvičil postupy vyrovnávania sa s kritikou a vlastnými chybami, učil umenie požiadať druhého o láskavosť bez pocitu trápnosti. Vedel, že kompromis je často najväčším víťazstvom. Asertivita je definovaná v konfrontácii s ďalšími formami sociálneho správania sa – pasivitou a agresivitou.
Pasívne správanie – človek nedokáže jasne oznámiť svoje prianie a potrebu. Rovnako je „bezbranný“ aj voči požiadavkám iných ľudí. Chýba mu istota v správaní, trápi sa, že sa nedokáže primerane uplatniť. Neodolá manipulácii. Ak ho niekto kritizuje, namiesto toho, aby zotrval na svojom, začne sa ospravedlňovať, vysvetľovať. Ľahko sa dostane do situácie, keď nielen nedosiahne svoje ciele, ale potvrdí svoju rolu „nemožného človeka“. Neúspechy znižujú aj tak nie príliš silné sebavedomie.
Agresívne správanie – človek sa presadzuje na úkor iných, nedbá na ich práva a oprávnené požiadavky, ponižuje a uráža sebadôveru ostatných. Niekedy dosiahne svoje, ale ľudia majú k nemu rezervovaný, často záporný vzťah. Odplácajú sa mu rovnako. Agresívny človek dosiahne často iba jedno – dočasne sa zbaví napätia. Nechýba mu sebavedomie, lepšie povedané pseudosebavedomie. Všetky svoje neúspechy musí preto sám pre seba premeniť na úspech. Keď sa mu to nepodarí, tak obviní okolie z toho, že mu podráža nohy. Agresia nie je len fyzické napadnutie, či silné a hlasné slová, ale aj sarkazmus a ironizovanie, ale aj tiché až sladké oznámenie. Rafinovaný agresor pôsobí nesympaticky, nepríjemne a ľudia majú tendenciu z komunikácie s ním uniknúť.
 

Viete byť asertívny? Tu je 6 tipov, ako povedať nie

Robí vám problém odmietnuť požiadavky druhých? Naučte sa, ako byť asertívny!
Treba vedieť, kedy povedať nie, a kedy áno.
 
Šéf chce, aby ste zostali v robote dlho do večera, dcéra má namierené na pochybnú diskotéku, brat by si rád požičal päťdesiattisíc. Vám sa to vôbec nepozdáva. Buďte asertívny a povedzte NIE! Tu sú tipy, ako na to.

1 NEPODĽAHNITE POCITU VINY
Niekto od vás niečo žiada a cíti, že by ste nemuseli súhlasiť. Čo urobí? Bude sa snažiť vzbudiť vo vás pocit viny, lebo tomu málokto odolá. Ihneď zaraďte spiatočku a nenechajte sa ovplyvňovať! Fakt, že niekomu odmietnete vyhovieť, nemôže spochybniť vás samých. Nikdy sa nenechajte vydierať, najmä nie citovo.
 

Umíte asertivně jednat?

Máte smysluplnou odpověď na všechno? Umíte říci ne a víte jak se bránit? Stane se vám, že neumíte rychle zareagovat? Tipy jak sebevědomě prosadit svůj názor.
A stává se vám, že vás někdo svoji osobností „přejede“?.  
Známý příklad ze života. Stojíte v řadě v řetězci rychlého občerstvení a prodavač se vás zeptá, zda chcete celé menu. Pokud máte stále problém říci ne, jste přesně náš případ. Ovšem i pokud jste schopni si obhájit, co chcete, můžete najít další zajímavé tipy.

CO JE TO ASERTIVITA/ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ?
Je to především schopnost prosadit vlastní názor. Tedy klíčová, v životě nedocenitelná, dovednost. Dokážete díky ní čelit i manipulativnímu chování. Tedy jednáte podle sebe, ne podle toho, jak vás někdo umě navede. Následující techniky asertivní komunikace vám mohou pomoci.
Pokud je to vaše slabá stránka, je možné absolvovat kurz, který se na asertivní komunikaci specializuje. Nabídka je široká. Navštívit můžete základní jednodenní kurz, nebo dokonce i týdenní letní školy. Stačí jen trochu pohledat na internetu.

Jak být asertivní

Být asertivní znamená chovat se přesně na pomezí pasivity a agresivity. Když jste pasivní, nejste schopni své potřeby vyjádřit a když jste agresivní, vyjadřujete je příliš silně a lidé se vás bojí. Když jste asertivní, jste schopni se přesně vyjádřit a zároveň respektovat potřeby ostatních lidí. Díky tomu máte větší šanci získat to, co chcete.

Vyzařujte sebevědomí
1. Mějte sebevědomou řeč těla. Způsob, jakým se projevujete a mluvíte toho o vás řekne hodně, dokonce dlouho před tím, než vůbec něco řeknete. Držte si rovná ramena a vzpřímenou hlavu. Nevrťte se (pokud musíte, dejte si ruce do kapes) a nezakrývejte si při mluvení ústa. Dívejte se lidem do očí, abyste dali najevo, že vás nemohou jen tak přejít.
Snažte se nebýt průhlední, hlavně pokud jste nervózní nebo nejistí. Skrývejte svoji nejistotu tím, že si budete dávat pozor na ruce, na nohy a obličejové výrazy, které by tyto pocity odhalily.
Pokud neumíte s lidmi udržovat oční kontakt, zkoušejte si to se slunečními brýlemi a postupně se to učte i bez nich. Pokud se ani tak nedokážete lidem dívat do očí, dívejte se do dálky, ne do země.
I když jste nervózní nebo zmatení, můžete se stále chovat sebejistě. Za své otázky se stydět nemusíte.
 
2. Mluvte pomalu a jasně. Když budete při mluvení spěchat, ukážete tím, že si nemyslíte, že vás lidé poslouchají. Když ale budete mluvit potichu, dáte jim najevo, že stojíte za to, aby si vás poslechli. Mluvte klidným a jasným hlasem. Nemusíte křičet, ale mělo by vás být slyšet.
Pokud si vás lidé nevšímají, řekněte „s dovolením“. Neomlouvejte se, když jste neudělali nic špatně. Tím byste lidem dali najevo, že se stydíte už jen za to, že žijete.
Snažte se vyjadřovat se stručně. I ti nejsebevědomější lidé na světě přijdou o své posluchače, když nemluví k věci.
Své návrhy vyjadřujte jasně a stručně – řekněte vše, co chcete říct, ale nezabředávejte do patosu a držte se hlavních bodů.
Nepomáhejte si frázemi a zvuky. Pokud se nedokážete vyjádřit jasně, zapracujte na tom. Snažte se tyto parazitní výrazy dostat ze svého slovníku
 
3.Pracujte na svém vzhledu. Je to sice povrchní, ale lidé si často dělají první dojem na základě vzhledu. Charismatičtí a sebevědomí lidé dokážou měnit názory ostatních, ale zbytek z nás takové štěstí nemá. Když se budete oblékat jako bezdomovec nebo budete nosit tunu make-upu a vysoké podpatky, většina lidí vás nebude brát vážně. Na druhou stranu když si dáte na svém vzhledu záležet, lidé vás budou více respektovat.
Oblékat se dobře neznamená oblékat se draze nebo příliš konzervativně. Pokud jste zvyklí nosit volnočasové oblečení, klidně ho noste dál. Vždy ale choďte čistí, upravení a vyžehlení. Také se vyhýbejte tričkám s nepřístojnými nápisy.
Když půjdete do obchodu v sandálech, ponožkách, spartakiádních trenýrkách a roztrhaném roláku, budou se vám všichni smát, i když si sami budete myslet, že je to v pořádku.
Když si na svém vzhledu dáte trochu záležet, budete působit serióznějším dojmem.

Pravidlá asertívneho správania

Asertívne správanie nie je každému vlastné. Skôr je nás viac tých, čo sa mu učíme. Možno nezaškodí si pripomenúť…
Asertivita ukazuje možnosti, ako konfliktom predchádzať, riešiť ich, zvyšuje sebadôveru u nepriebojných. Nesnaží sa preľstiť, ani prevalcovať. Neposkytuje návody, ako utláčať druhých ľudí, alebo ako nad nimi „vyzrieť“. Nejde ani o uplatňovanie moci, skôr ide o obranu pred mocenskými vplyvmi druhých a rozvoj duševnej slobody.
Asertívnemu správaniu sa je možné naučiť.
Naučme sa správať na základe základných asertívnych práv; ich autorom je Američan M. J. Smith.

1.-Človek má právo posudzovať svoje správanie, myšlienky, emócie a byť za ne zodpovedný.
Uplatňovanie tohto práva je prvým krokom na ceste k sebapresadeniu, pričom sa zároveň chránime pred manipulatívnym správaním okolia, ktoré nám vnucuje autoritatívne pohľady na náš život a jeho hodnoty. Zároveň si musíme uvedomiť, že žijeme svoj vlastný život a nie život niekoho iného, sami sme jeho sudcami. To, čo sa v ňom stane, záleží iba na nás a na nikom inom.