Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA

 •  je to schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi
 • schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
 • dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
 • rešpektuješ svoje práva i práva druhých
 • dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
 • tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
 • snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať

Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)

 • si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu
 • vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí
 • dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu
 • autenticky prejavuješ svoje emócie
 •  primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
 • vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
 • rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
 • si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
 • dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
 • si schopný vyrovnať sa s kritikou
 • dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment

Pokračuj v čítaní

Príklady a techniky asertívnej komunikácie

Asertivita je užitočným komunikačným nástrojom, jej aplikácia závisí od kontextu, a preto nie je vhodné byť asertívny vo všetkých situáciách. Musíte mať na pamäti, že náhle použitie asertivity môže byť vnímané ako akt agresie zo strany druhých.

Okrem toho, aj keď sa asertívne komunikačné štýly používajú správne, neexistuje žiadna záruka úspechu. V tomto článku Psychológia-Online budeme hovoriť o Asertívna komunikácia: príklady a tieto  techniky postupne rozvíjať.

Tiež by vás mohlo zaujímať: Dynamika asertívnej komunikácie Index

 1. Niektoré techniky na rozvoj asertívnej komunikácie
 2. Charakteristika asertívnej komunikácie
 3. Asertívna komunikácia: príklady dialógov

Niektoré techniky na rozvoj asertívnej komunikácie

Chcete vedieť, ako rozvíjať komunikáciu založenú na asertivite? Ďalej odporúčame nasledujúce techniky na rozvoj asertívnej kapacity:

 • Vyberte položku správnom čase a mieste.
 • Použite jeden bezpečný hlas.
 • Hovorte pevne, ale pokojne.
 • Opakujte (ako zlomený záznam), kým nebudete počuť.
 • Urobte ofenzívu. Opýtajte sa Vysvetlite, ako sa cítite. „Mám pocit, že ma tlačíš. ¿Prečo ma tlačíš, aby som to urobil? ¡Nechcem to robiť!
 • V prípade potreby ponúknite záväzok.
 • Odmietnite možnosť dôkladnejšie prediskutovať problém a zmeniť tému.
 • Odmietnutie pokračovať v diskusii o téme a / alebo odchode.

Pokračuj v čítaní

Spôsobilosť asertívnej komunikácie

Asertivita  znamená  osobovať si niečo, tvrdiť a vyhlasovať sa považuje za významnú možnosť ako utvárať primerané, ústretové, bezkonfliktné medziľudské vzťahy.

Pojem asertivita je označením pre priame, primerané sebapresadzovanie ako spôsob sebauplatňujúceho a sebapresadzujúceho správania. Asertivita znamená nekonať na úkor druhých, ale tiež nepripustiť správanie druhých  na svoj účet. 

Asertivita je schopnosť jasne, primerane, slušne vyjadrovať svoje želanie, myšlienky, názory jak pozitívne, tak aj negatívne, aby neboli porušované vlastné potreby (pasivita) a súčasne neboli porušované  potreby druhých ľudí (agresivita).

Asertivita nie je prirodzený spôsob správania sa – treba sa asertivnej komunikácii učiť, učiť sa ako vyriešiť konflikt a zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi. Je to spôsob správania, ktorý je demokratický, presadzuje vlastné práva a neporušuje práva druhých, pokiaľ nie je ohrozený fyzický život – existencia a psychický život – sebaúcta.

Pokračuj v čítaní

Asertivita: způsob zdravého sebeprosazování

Asertivita

Asertivita by se dala do češtiny přeložit jako sebeprosazení. Autor této metody Američan A. Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém slovu. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí, umění dát najevo svá přání a požadavky. Věděl, že kompromis je často největším vítězstvím.

Manipulace

Mnoho lidí neumí jasně sdělit co mají na srdci. Jsou však mistry v manipulování s náznaky. Manipulativní chování je protipólem asertivity. Jedním ze základních úloh asertivity je manipulativní chování rozpoznat a zastavit, což ovšem není vůbec jednoduché. Styl manipulace souvisí s typem osobnosti. Někdo pak volí manipulaci předstírající bezmocnost, jiný zvolí agresivní styl. Zřejmě nejdůkladnější dělení typů manipulace je Shostormovo dělení, které nachází prvky manipulace v 9 charakteristických stylech osobnosti:

Pokračuj v čítaní

Ako si poradiť s pasívno-agresívnym správaním vo vzťahu?

Pasívno-agresívne správanie je pre vzťah rovnako deštrukčné ako keď negatívne emócie, ktoré sú jasne pomenované a ihneď viditeľné.

Niektorí ľudia nedokážu otvorene riešiť konflikty. Dochádza u nich vtedy k pasívno-agresívnemu správaniu, ktoré je riadené ich vnútorným hnevom. Takéto správanie však ich vzťahom škodí ešte viac. Ako ho u ľudí rozpoznať a reagovať naň?

Určite ste sa už aj vy stretli s pasívne-agresívnym správaním. Pri pasívno-agresívnom správaní ide napríklad o pasívny vzdor. Je to obranný mechanizmus a nie vždy je vedomý. Medzi črty takéhoto človeka patrí napríklad dvojzmyselnosť, tendencia sťažovať sa, vymýšľanie výhovoriek, či odkladanie povinností a tvrdohlavosť.

Príkladom takéhoto správania môže byť klasická situácia zo školských internátov, kedy sa nerozprávate s druhými osobami priamo, avšak ak vám niečo vadí, napíšete to na lístoček. Alebo ste pred svojim súrodencom schovávali jeho obľúbenú hračku, pretože vždy, keď sa s ňou hral, bol extrémne hlučný a vám to vadilo. Alebo ak váš partner odmietne ísť s vami nakupovať, vezmete so sebou ovládač od televízora, aby nemohol pozerať televíziu.

Pokračuj v čítaní