Pôsobenie ducha Jezabel na pracovisku

Každý človeka sa snaží byť úspešný i na svojom pracovisku. Prekážkou, problémom na tejto ceste sa však môžu stať vaši vedúci, spolupracovníci i podriadení, ktorí pôsobia pod vplyvom ducha Jezabel. Čo robiť v takomto prípade?

Prvým krokom, ktorý treba urobiť,  je jasne identifikovať nositeľa tohto ducha a určiť vaše postavenie vo vzťahu k danej osobe.  Je to Váš nadriadený? Spolupracovník prípadne podriadený?

Ak je nadriadeným, môžete mať s ním problémy, konflikty. V tomto prípade, vo vašej pozícií je vhodné byť poslušným , príjemným, dokonca i vtedy ak je úplne „mimo“. Čo by ste mali urobiť:

 1. Zdokumentujte a uchovajte si vždy všetko, čo ste povedali a čo urobíte. Uchovajte si všetky záznamy až dotiaľ, dokým vás falošne neobviní, aby ste sa mohli brániť nejakým spôsobom pred vyššími nadriadenými a na personálnom oddelení. Ak existuje dôvod sa domnievať, že by Vás kvôli jeho obvineniu mohli prepustiť, možno budete potrebovať argumenty pre úrad práce, prípadne nového zamestnávateľa, aby ste preukázali, že ste boli prepustení nespravodlivo. Oznámte všetky abnormality personálnemu oddeleniu, akonáhle zažijete existenčné problémy. Týmto spôsobom sú priebežne informovaní. Váš nadriadený bude na vás klamať, rozširovať lži, len aby sa vás zbavil.  To by mohlo mať výrazný vplyv na vašu budúcnosť i kariéru. Možno budete potrebovať personálne  oddelenie, aby vám dalo dobré referencie, posudok zo zamestnania, v prípade, že to váš šéf neurobí.
 2. Obzrite sa po inom pracovisku s lepšou situáciou. Buďte v súlade s vaším šéfom, až dokiaľ odtiaľ neodídete. Nevyzraďte dopredu kam idete.  Použite mäkké výhovorky pre hľadanie ďalšieho zamestnania, ako je napr. „bližšie k môjmu domovu“

Pokračuj v čítaní

Strategie proti duchu Jezábel – Francis Frangipane

Rozpoznání ducha Jezábel 

Chystáme se konfrontovat pevnost nesmírných rozměrů. Jde o způsob myšlení, který bez omezení existuje ve většině církví. Chystáme se ukázat a zničit místa, kde se Jezábel ukrývá. 

Porozumění duchu Jezábel 

„Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám.“ (Zj 2,20)

Možná nebudete souhlasit s aplikací výše uvedeného verše na americké sbory. Můžete namítnout, že žádný z pastýřů, které znáte, nikoho otevřeně nevede k tomu, aby konal skutky smilstva. Rozumím vašemu pocitu znepokojení. Souhlasím s tím, že pravděpodobně neznáte nikoho, kdo by bezostyšně kázal, že sexuální žádostivost a modlářství nejsou hříchy. Když mluvíme o Jezábel, ukazujeme v naší společnosti na nutkavou smyslnost, bezuzdné čarodějnictví a nenávist k mužské autoritě.

Abychom porozuměli duchu Jezábel, musíme rozumět zrodu této osobnosti v Bibli. První zmínka o Jezábel je u vzdorovité, manipulativní manželky krále Achaba. Ve skutečnosti to byl duch, který pracoval skrze královnu Jezábel, jenž způsobil, že se přes deset milionů Izraelců kromě sedmi tisíc věrných – klanělo Baalovi. Pod jejím vlivem tito lidé opustili smlouvu, zbořili oltáře a proroky povraždili mečem (1Kr 19,14-18). Přemýšlejte nad tím! Tento jeden duch byl téměř zcela odpovědný za zkázu celého národa a tato mocnost se postavila v plné síle i proti našemu národu.

Jezábel je silně nezávislá a intenzivně ambiciózní, pokud jde o vyniknutí a kontrolu. Jezábel nebude s nikým společně žít, pokud nemůže mít ten vztah pod kontrolou a dominovat v něm. Když vypadá poddaně nebo jako služebnice, je to jen proto, aby získala nějakou strategickou výhodu. Z hloubky srdce se nikomu nepoddá.

Nezapomeňte na to, že duch, který vytvořil Jezábel, existoval dříve, než se jeho jmenovkyně narodila. Přestože je Jezábel ženského rodu, onen duch sám je bezpohlavní. Je však důležité si všimnout, že zatímco muži ve vedení jsou terčem většiny mocností, Jezábel je více přitahována specifičností ženské psychiky v její komplikovanosti a schopnosti manipulovat bez fyzické síly.

Jezábel směřuje k ženám, které jsou zahořklé vůči mužům, buď kvůli zanedbávání nebo kvůli zneužití autority. Tento duch pracuje skrze ženu, která kvůli nejistotě, žárlivosti nebo marnivosti touží po kontrole a dominanci nad ostatními. Jezábel je za ženami, které veřejně svým jazykem pokořují manžela, a tím ho kontrolují skrze strach z veřejného zesměšnění.

I když používá každý prostředek sexuální perverze známý v pekle, není smilstvo důležité; to, co vyhledává, je kontrola, používá moc sexuální žádostivosti k tomu, aby vlastnila muže. Pro ženu pod vlivem „Jezábel“ nemusí „dobytí“ muže zahrnovat fyzický kontakt, pokud ho zajme její svádivý pohled.

Bitva se rozšířila

Od doby prvních apoštolů a zvláště od počátku elektronického věku se rozměry bitvy značně zvětšily. Pro naši generaci je těžké rozpoznat rozsah boje, který zasahuje církev a svět obecně. Mohli bychom předpokládat, že se boj zmenšil, protože se počet démonů od prvního století nezměnil, ale lidstvo se ze stopadesáti milionů v období apoštolů rozrostlo na více než šest miliard duší. Přesto se rozšířil přístup, který ďábel na světě má k duším, díky hromadným sdělovacím prostředkům a literatuře. Jan psal o tomto období ve Zjevení 12,15: „A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji (církev)strhl proudem.“

Voda v tomto kontextu představuje „slova“. V našem světě existuje záplava slov vizuálních představ, která vycházejí ze satanových úst. Naše společnost vytvořila skrze vývoj techniky snazší přístup ke hříchům mysli a srdce. Více než kdy předtím je tělesná mysl, se vší otevřeností satanské záplavě nečistoty a vzpoury, přetvářena na mocnou pevnost pro ďábla.

Pokračuj v čítaní

Človek pod vplyvom ducha Jezabel s charakteristikou „úbožiak“

Jedná sa o hybrid medzi charakteristikou záľudnej a pôvabnej Jezabel a Jezabel charakteristiky typu „Peter Pan“. Nositeľ ducha Jezabel vykresľuje seba vždy ako osobu, ktorou v skutočnosti  nie je. Poobzeraj sa okolo nej a nájdeš tam i nositeľa ducha Achaba, ktorý ju podporuje.

                Hlavné charakteristiky:  Základnou potrebou je pozornosť a kontrola, riadené seba-ľútosťou a potrebou obviniť druhých za vlastné chyby, udržanie si povesti ako sladkej a nevinnej osoby. Hlavnou  charakteristickou črtou je plášť obeti a odmietanie zodpovednosti za jej zlé konanie. Nie sú zodpovední za to, čo sa udialo. Neprijímajú zodpovednosť za svoje vlastné správanie. Je to vždy chyba niekoho iného. Správanie môže byť „normálne“, až dovtedy, dokiaľ neurobia nejakú chybu. Potom prenesú vinu na niekoho iného ​​a stávajú sa falošnou obeťou pravej obete. Tento spôsob správania jej udeľuje pozitívnu pozornosť okolia, pohodlie a záchranné úsilie iných, pokiaľ čo skutočná obeť je označená ako zlo. Falošný plášť obeti je potrebné rozlíšiť od skutočnej obete zneužitia, skôr než sa rozhodnete označiť niekoho za nositeľa ducha Jezabel. Nositeľ ducha Jezabel takto spôsobuje zneužitie svojho okolia voči jej pravej obeti.

Sebaľútosť je psychický stav mysle jedinca,  vnímaný v  nepriaznivých situáciách, ktorý nie je schopný akceptovať danú situáciu, neprijíma ju a nemá sebaistotu a dokonca ani schopnosť sa s danou situáciou vyrovnať. To je charakterizované presvedčením človeka, nositeľa tohto ducha, že je obeťou udalostí a preto si zaslúži prejav sústrasti. Sebaľútosť je všeobecne považovaná za negatívnu emóciu v tom, že všeobecne nepomôže riešiť nepriaznivú situáciu. Toto v sociálnom kontexte môže mať za následok, buď ponuku sympatií okolia alebo poskytnutú radu. Seba-ľútosť môže byť považovaná za normálnu a za určitých okolností je i zdravá a to vtedy, ak to prechodne  vedie buď k akceptácií alebo k rozhodnutiu zmeniť danú situáciu.

                Sebaľútosť pod vplyvom ducha Jezabel:

 1. Sú neustále urazení chovaním druhých a prejavujú sa pasívnymi agresívnymi útokmi niekedy vo veľmi jemnej odvete.
 2. Nedokážu odpustiť.
 3. Pociťujú zranenia tam, kde žiadne nie sú a následne útočia.
 4. Dostanú skutočnú obeť do ťažkostí a následne sa označia za obeť.
 5. Sú opatrní natoľko, že popisujú činnosť druhých ako škodlivú až pokým neexistuje žiaden návrh, ktorý by mohol byť pre nich východiskom.
 6. Sú nezodpovední a neprijímajú zodpovednosť za svoje činy.
 7. Sú nevyzretí, nemajú pravú autoritu, ale chcú od iných, aby ich ostatní videli ako odborníkov alebo tak obdarovaných, že sú hodní osobitnej pozornosti. Sú nekvalifikovaní pre pozíciu, ktorú chcú mať a tak improvizujú a vytvárajú podvody.
 8. „Nevytvoril som problém, takže ho ani nemôžem doriešiť!“
 9. Bezradnosť je ich manipulatívna taktika.
 10. Vždy potrebujú niekoho, aby ich zachránil.
 11. Aj keď nevytvárajú nedorozumenie, budú ho podporovať, alebo budú podporovať lož, ak im to prospeje.
 12. Život je melodráma.
 13. Nepripustia, ak sa mýlia, dokonca i keď je to jasné.
 14. Defenzívna pýcha.
 15. Môžu rozvrátiť rodiny, pracovisko, zbory, atď. podporovaním nedorozumení medzi
  členmi.
 16. Ženy sú „dámy v núdzi,“ a môžu takýmto spôsobom poraziť muža.
 17. Muž môže byť „sladký, zranený muž,“ a zmení tak ženy v bojových psov.
 18. Nemá žiadne výčitky za škody, ktoré spôsobil ostatným.
 19. Sú to obyčajne najviac „sväté, pomazané“ osoby v zbore, spoločenstve, cirkvi.
 20. Ich „smútok“ s ich zlým zaobchádzaním je použitý na získanie sympatií iných. Všimnite si, ako rýchlo sa môžu stať „smutní“ kvôli niečomu. Ľudia doslova pobežia, aby ich zachránili.
 21. Táto situácia môže nastať jednotlivo, alebo v rámci skupiny, spoločenstva, u ktorého je vymývaný mozog pokiaľ neuveria, že daná osoba pod vplyvom ducha Jezabel je obeť,  v skutočnosti je to však páchateľ bezprávia.

Pokračuj v čítaní

Učení Jezábel! – David Wilkerson

Mohl bych tomuto poselství dát podtitulek „Nebezpečí ze svedení falešným učením.“ Čti Zjevení 2:18–19 a uvidíš, že Kristus sám varoval církev před učením Jezábel. „Dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učiti a v blud uvoditi služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované“ (Zjevení 2:20). Zde použité řecké slovo pro Jezábel je synonymem pro falešného učitele. Ježíš to vysvětluje následujícím: „…kteřížkoli nemají učení tohoto…“ (Zjevení 2:24).

Je tu skupina Božích lidí, plných dobrých skutků a charity, kteří mají formu víry a trpělivosti. Ale objevuje se uprostřed nich Ježíšův pohled a plane ohnivým plamenem. Se vším, co je dobré a chvályhodné, tu existuje něco velice nebezpečného, něco tak svůdného a lákavého, že Kristus varuje, že pošle svůj soud a učiní z nich příklad pro všechny církve. Jistí členové církve se zaprodali Satanovi. Jejich dobré skutky, charita, bohoslužba, víra a trpělivost byly zastíněny sváděním falešnou doktrínou. Byli očarováni falešným učením, učením, které přišlo v přestrojení jako pravé Slovo, ale bylo ve skutečnosti zlé.

Pokračuj v čítaní

Sedm „pé“, která nenávidí Jezábel

Jednou z hlavních mocností, která bojuje proti církvi a rodině je duch Jezábel.

Nesmíme tuto mocnost podceňovat a to jak v církvi tak i v našich rodinách a osobních životech. Nesmíme jí dát žádné místo a proto musíme chodit v opačném duchu. Z jejích charakteristik v Písmu (viz 1Kr 16 – 2Kr 9; Zj 2,18-25) můžeme rozeznat sedm „pé“, která nenávidí a proti kterým bojuje.

 1. Pokora – je pro ni slabostí. Pro Pána je však silou
 2. Pokání – protože ve své pýše nepotřebuje změny, nenávidí pokání.
 3. Podřízenost – nechce se nikomu podřizovat a poddávat. Je svéhlavá.
 4. Poslušnost – je svévolná, nikoho nechce poslouchat.
 5. Posvěcení – nenávidí svatost, utíká před světlem.
 6. Pomoc – žije z vlastních sil, pomoc od druhých je pro ni slabostí.
 7. Pomazání – nenávidí nadpřirozeno, které nemá ve své ruce a nemůže ho kontrolovat. Miluje nadpřirozené síly, které a skrze které může ovládat – to je však čarodějnictví. Nenávidí proroctví, která vedou k pokání a změně života. Má sice také své proroky, ale předvídatelné (zkorumpované a vypočitatelné), kteří prorokují pouze to, co chce slyšet (srov. 2Tm 4,3-4).

Pokračuj v čítaní

Vysvobození od ducha Jezábel

2019-12-08 – Michal Vaněk – Vysvobození od ducha Jezábel

Keď Boh robí svoju prácu, robí to rôznymi spôsobmi. Vyslobodenie od ducha Jezabel závisí od našej spolupráce s Duchom Svätým. Duch Jezabel pôsobí proti Božej vôli. Boh je však mocnejší.

Manipulácia a kontrola – to sú spôsoby práce tohto ducha skrze človeka. Jedná sa o obranné mechanizmy, ktoré sme si vybudovali voči zneužitiu, odmietnutiu, manipulácií a kontrole a ktoré tento duch zneužíva na reťazovú deštrukciu vzťahov. Zastaviť sa to dá jedine láskou.

Boh uvoľňuje ducha Eliáša skrze lásku v rodine, spoločnosti. Úlohou ducha Eliáša v posledných časoch je obnoviť Božiu moc v našich životoch. Boh chce jednať skrze rodiny. Boh chce jednať so srdcom človeka, chce nás uzdraviť, chce uzdraviť naše vzťahy…

Zdroj: YouTube

Predchádzajúca časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

Michal Vaněk – Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz:  Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků…( Zjv 2:18-23)

Pastor M. Vaněk sa v ďalšej prednáške o duchu Jezabel zamýšľa nad jeho pôsobením a jeho hlavnými zbraňami pôsobenia  – manipulácia a kontrola. Ako rozpoznáme jeho pôsobenie? Ako môžeme zabrániť jeho deštrukčnej činnosti? Príklady z Biblie. Súčasnosť. Prístupová cesta ducha Jezabel do človeka. Modlárstvo skrze pôsobenie tejto sily. Používa slovo na ničenie. Útok na autority – otca rodiny,…Prečo nerobiť kompromisy s neveriacimi. .. Charakteristické črty osobností pod vplyvom ducha Jezabel a Achaba… Čo nenávidí tento duch? Ako s ním jednať?

Uzdravenie z manipulácie a kontroly  viac-menej potrebuje každý z nás…

Nasledujúca časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Predchádzajúca časť:  https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/duch-eliasuv-proti-duchu-jezabel-i/

Duch Eliášův proti duchu Jezabel I.

 Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil    srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. (Mal 3: 23-24)

Pastor Michal Vaněk sa zamýšlá o pomázaní duchom Eliáša a Božej stratégií pre posledné časy, v ktorých už žijeme. Na živote Eliáša poukazuje, ako ho Boh pripravoval k úlohe Otca. Poukazuje, že v súčasnosti je podobná doba, ako bola v časoch Jezabel a Achaba. Rodičia neváhali obetovať svoje deti pre ich vlastný prospech.

Dnes obetujú rodičia svoje deti kvôli kariére, ľudskej sláve. 

Poukazuje na 5 hlavných zásad muža, ku ktorým je potrebné sa rozhodol a a začal uplatňovať :

 1. Každý muž potrebuje byť uzdravený vo svojom srdci ( 37´26″)
 2. Aby sme žili  v pokore (37´56″)
 3. Budovať rodinný oltár (38´32)
 4. Celoživotné seba vydanie sa jednej žene (39´21″)
 5. Bojovať za dedičstvo, ktoré nám Boh dal (41´15″) … poznamenáva však, že to najdôležitejšie dedičstvo nie je majetok

Vysvetľuje, prečo je veľmi dôležité jednať a nenechať „trpieť“ ducha Jezabel v Cirkvi, spoločenstvách (Zjv 2:20).

Zároveň dáva rady pre život a zmieňuje sa, aké deštrukčné následky majú slová – ohováranie. Všetci potrebujeme z toho robiť pokánie.  Každé vyslovené slovo má byť dobrorečenie, žehnanie, nie slová prinášajúce rozdelenie. Máme hovoriť dobre nielen o spolubratoch, sestrách ale i o politikoch, jednotlivých denomináciách…

Pokračovanie: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Zdroj : YouTube

Svedectvo – ako Jezabel pôsobí cez ženy na pracovisku

Toto je svedectvo muža a jeho skúsenosti z pracovného prostredia,  so ženami ovplyvňované duchom Jezabel:

Ako prvé, napadá ma otázka pre všetky ženy na pracovisku, ovplyvňované duchom Jezabel  – chcete sa pomstiť mužom tak, že ich chcete v povolaní – práci  zničiť ?

 •  Manažérka vedená duchom Jezabel

Na úvod použijem svoju vlastnú osobnú skúsenosť s mojou vedúcou, kontrolovanou týmto duchom, z pracoviska, kde som  pracoval a potom skúsenosť z iného pracoviska, s mojou podriadenou,  taktiež pod vplyvom ducha Jezabel. Obe skúsenosti boli pre mňa najviac traumatizujúcim obdobím  počas  celého môjho doterajšieho života.

Začnem najskôr so skúsenosťou, keď som pracoval u manažérky, kontrolovanou týmto duchom. Bolo to obdobie, ktoré trvalo dva a pol roka. Bola na vysokej riadiacej funkcii – riaditeľka  a ja som bol jej zástupcom. Opíšem postupne to, čo som prežil s touto chorou, dementnou ženou. Nemal som samostatnú kanceláriu, bol som umiestnený na poschodí, spolu so všetkými pracovníkmi oddelenia. Takto mi chcela naznačiť, že som jej vo všetkom  podriadený a nikdy by som nemal byť nikým iným, iba ako jeden z jej zmluvných úradníkov. Nedala mi žiadne povinnosti z pohľadu dohľadu nad našimi podriadenými. V skutočnosti som však musel prekontrolovať všetku prácu skôr, než som odišiel domov.

Moje pracovné hodiny začínali zvyčajne o 7:00 a trvali až do neurčita. Počas môjho 1. mesiaca až do dňa, kedy som odišiel, táto úbohá duša mi volala počas jej práceneschopnosti každučké ráno a oznamovala mi mi, že ak bude dostupn, tak iba medzi 9 až 10 hodinou. Vždy bola údajne „chorá“. V takejto zlej atmosfére, aká vládla na tomto pracovisku, mala spojencov, ktorých získala v rôznych oddeleniach. Jednalo sa o najhoršie ženy celej spoločnosti, na ktoré sa však ona mohla spoľahnúť a ktoré s ňou spolupracovali. Vykonávala veci, ktoré jej pomohli vyzerať dobre, avšak na úkor iných. Chodila na služobné cesty kdekoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, ale väčšinou sa zdržiavala v Delaware, kde žila jej mama a otec.

Okrem jej platu, jej naviac preplácala spoločnosť náklady spojené s dcestovaním, pričom to však nemohol robiť nikto z nás. Raz, keď bola na jednej z takýchto „služobných ciest“, zavolala mi z domu jej rodičov  a dávala mi príkazy cez telefón, akoby bola stále v práci. Keď som jej pripomenul, že ju zastupujem počas jej neprítomnosti, dostala sa do stavu mimo kontroly, kričiac plačúcky, že len ONA je  VŽDY a za VŠETKO zodpovedná.

Pokračuj v čítaní

Charakteristické črty nositeľov ducha Jezabel

Nositeľ ducha Jezabel je sociálno-psychopatická osobnosť. Správanie osoby, ktorá je nositeľom tohto ducha,  môžeme stručne charakterizovať nasledovne:

 1. Nadobúdajú silu tým, že ničia svoje obete. Je to ako adrenalín z útoku, keď sa im podarí „zvíťaziť“ nad niekým. Podarí sa im tak dostať do pozície autority cez obeť a je veľmi ťažké ich následne z tejto pozície vyhnať prípadne nahradiť inou osobou.
 2. Ovládajú, manipulujú, sú panovační.
 3. Môžu viesť súboj, rovnako aj v ich vnútri, ich charaktere. Používajú zastrašovanie alebo sú tak „sladkí“, „dokonalí,“ ľstiví, „plachí“ a zaľudní, že sú schopní zmiasť a stiahnuť svoje okolie na svoju stranu, aby sa k nim pridali, keď to budú potrebovať . Občas môžu byť veľmi šarmantní a charizmatickí.

Pokračuj v čítaní

Máš peknú priateľku/priateľa? Máš však iba problémy? Jezabel charakter vzoru Peter Pan

Charakteristika nevyzretej formy ducha Jezabel, nevyvinutá, avšak i tak je stále veľkým problémom. Má mentalitu mladistvého. Nositelia tejto formy sú priateľskí, dobrodružní, hľadajúci zábavu a neplechy, pričom však porušujú spoločenské pravidlá, chcú niečo dosiahnuť, hľadajúci vzrušenie, majú radi výzvy, robia veci, aby zistili, či partner je ochotný s nimi zostať.

Spoločensky sú veľmi príjemní, ale ich akcie môžu odrážať vzburu proti osvedčeným tradičným hodnotám. Neškodia úmyselne, majú však tendenciu búriť sa a klamať. Takýto spôsob správania spôsobuje deštrukciu a to i prostredníctvom porušovania spoločenských noriem a pravidiel.

Sú nezodpovední, neuznávajú omyly, stávajú sa bezstarostnými, neopatrnými, následne na to môžu začať veľa riskovať a to najmä vykonávaním krádeží. Môžu hovoriť pravdu, ale ak to uznajú za vhodné,  klamú: „Úprimný klamár“. Úprimne uveria i tomu, čo povedia, mysliac si, že je to to najlepšie, čo povedali a tak si to i odôvodnia.

Úprimnosť je motivovaná praktickými dôvodmi. Pri klamaní môžu mať veľmi úprimný výraz na tvári. Pri tom sa môžu tváriť veľmi milo. Majú zlý úsudok, sú  impulzívni. Môžu sa stať nezávislými. Od  času, kedy začnú robiť veľa chýb, majú potrebu byť závislýí na druhých, aby tak vyvážili svoje vlastné chyby. To je pre nich výhodné, pričom však tlačia na danú osobu, a tak ju zaťažujú.

Majú silnú fantáziu. Sú nereálni a rojkovia – budú sa snažiť utiecť z problémov a „začať nový život“ s niekým, kto vôbec nemusí vôbec vedieť o ich  problémoch. Týmto spojením túžia po dobrom živote s druhými ľuďmi a chcú byť nimi i prijatí. Pokračuj v čítaní

Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.

Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí. Pokračuj v čítaní

Pridružení duchovia k duchu Achaba

Jedná sa o duchov, ktorí sa zdržiavajú v slabých mužoch, nositeľov ducha Achaba. Povaha,  ktorou sa mnohí ľudia vyznačujú, nie je tak ich vlastná povaha. Jedná sa o povahu démonických duchov, ktorí vykonávajú svoju vôľu prostredníctvom ich hostiteľa, ktorý bol nimi oklamaný.

Pokračuj v čítaní

Jezabel: majster manipulácie!

Je načase, aby bol duch Jezabel odhalený a naša generácia sa stala voči nemu odolnou! Nemôžeme  pokračovať ďalej  bez jeho vylúčenia, aby nezvádzal, „neučil“, „neprorokoval“ a nekontroloval maskovane a nespochybniteľne Cirkev alebo službu! Duch Jezabel vyhlásil proti nám vojnu a má trvalý zámer na zničení Cirkvi alebo služby a … rovnako i nášho života! Pripravte sa na vážny boj! Čím ste viac duchovnejší; tým viac rastie váš vzťah s Ježišom, Mesiášom, vo vašom živote; tým viac smerujete hlbšie do hĺbky a božskej múdrosti Boha; stávate sa tým otvorenejším a poslušnejším Duchu Svätému, aby ste vykonali to, čo od vás chce a o to viac sa stávate citlivejší i na ducha Jezabel a jeho zvodné dielo!

Nestačí mať „pekné“ stretnutie kresťanského zboru, „výkon pomazaného chválového  vedúceho“ a tak každý tlieskajúc rukami  zo sedadiel vyhlasuje „Aleluja Ježiš“, vydajúc zo seba umocnené  „ste tak požehnaný“!?; … nie je to ani v špecifickej homílií, ktorá má rozhodujúce duchovné prostredie, aby ste rozlíšili duchovnú atmosféru, ktorá panuje vo vašej cirkvi, službe, na vašom území, vo vašom meste…! Na to, aby ste to rozlíšili, potrebujete mať skutočnú agresivitu; vášnivú; vytrvalú; nekompromisnú; byť duchovne vyzretý s rozlišujúcou schopnosťou; viesť víťaznú bitku proti duchu Jezabel!!! To znamená stať sa skutočnou hrozbou pre nepriateľa! Iba to ho vystraší! Prestaňte sa hrať hru na Božích vzácnych ľudí Jeho cirkvi; skončite s  kompromismi! Ak vašu cirkev narovnáte a postavíte ju na svoje pôvodné miesto, pripravíte sa o to lepšie na vážnu bitku! Duch Jezabel sa stáva v týchto posledných dňoch jedným z najväčších nepriateľov Cirkvi!

Pokračuj v čítaní

Tolerancia falošného učenia

Štefan Danko – Tolerancia falošného učenia

Anjelovi cirkvi v Tyatirách napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov: Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Vám ostatným v Tyatirách, čo sa nepridŕžate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanove hlbiny, vám neukladám iné bremeno, len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby — ako som ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Zjavenie Jána 2:18-29

Zdroj:YouTube

Pôsobenie ducha Jezabel v kresťanských spoločenstvách, zboroch a cirkvách

Ak  dovolíme duchu Jezabel kázať spoza kazateľne, modliť za iných, alebo pôsobiť v modlitbovej skupine, spoločenstve, zbore, cirkvi,  vchádzame s ním do súhlasu a prijímame  potravu, ktorú ponúka, pričom odmenou za to je smrť (Zjv  2:20-23). Tí, čo nie sú schopní rozlíšiť  tohto ducha, sú zlákaní do spoločenstva s niekým, kto pôsobí pod vplyvom tohto ducha. Tento človek môže postupne získať autoritu nad veriacimi, skupinami, spoločenstvami, zbormi a cirkvami. Osoby  pôsobiace pod vplyvom  ducha Jezabel  vítajú zodpovednosť (autoritu), nie však už vyúčtovanie.

Duch Jezabel je démonická sila s vplyvom na národy. Nie je to iba démon, čo individuálne ovláda človeka. Je to démonická sila nachádzajúca sa v nebeských sférach, cestujúca v hemisférach pričom nemá hranice. Každý región má svoje hlavné kniežatstvo „tyrana“ (strong man). Čokoľvek, čo je pre tyrana charakteristické, vidíte v utláčaní a v silnej činnosti  pôsobenia v danom kraji alebo  regióne. Príkladom charakteristiky je napr. náboženský duch, nazývaný tiež „železný muž“, ďalej duch kontroly,  falošnej náuky, čarodejníctva, perverzie a incestu. Keď kniežatsvo Jezabel vstupuje do teritória, vstupuje do dohody s vládnucim kniežatstvom daného teritória. Jezabel za účelom zakorenenia sa v živote človeka spolupracuje s kniežatstvami teritória a stavia si pevnosť v ľudskej mysli (myšlienky).

Pokračuj v čítaní