• Tematické bloky

MODLITBA ZA BOŽIU OCHRANU A UVOĽNENIE OD VPLYVU ZLÉHO DUCHA A OBNOVENIE DARU VIERY

Pane, som Ti nesmierne vďačný za svoj život, ktorý som dostal ako dar Tvojej odvekej lásky. Skrze Pána Ježiša Krista Ťa prosím Bože Otče o obnovenie milosti svätého krstu. Vďaka tejto láske som sa stal Božím dieťaťom a dieťaťom Cirkvi. Túžim žiť plnohodnotný život podľa Božieho Slova, pod vedením pastierov Kristovej Cirkvi. Odpúšťam všetkým, ktorí ma čímkoľvek a akýmkoľvek spôsobom vedome či nevedome urazili, alebo mi uškodili. Zároveň prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a oslobodenie od akéhokoľvek previnenia zapríčineného mojími predkami alebo iným  negatívnym  vplyvom, ktoré zaťažuje môj život, moju rodinu.
        

MODLITBA NA ZNIČENIE PREKLIATÍ

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu, aby  bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám: bieda, chudoba, hlad, nahota, utrpenia, straty, porážky a pády, či poníženosť, zapríčinené našimi hriechmi ako aj hriechmi našich predkov. Nech všetky tieto prekliatia budú zničené mocou Presvätej Krvi a Životodarného Kríža nášho Pána Ježiša Krista. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nášho života a života našich detí, a priniesli zo sebou prekliatie, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista a podriadia sa Jeho poriadku a vôli. Nech týmto démonom bude zakázané vrátiť sa späť k nám a našim rodinám v mene Ježiša Krista.

MODLITBA OSLOBODENIA OD DÉMONICKEHO VPLYVU

Modlime sa k Pánovi. Večný Bože, ktorý si oslobodil uväznené ľudské pokolenie z moci diabla. Osloboď, tvojho služobníka (meno) od akéhokoľvek vplyvu zlých duchov, rozkáž týmto zlým a nečistým duchom a démonom, aby opustili dušu a telo Tvojho služobníka (meno), aby sa v ňom už viac nenachádzali ani neukrývali. Nech vyjdú z tohto stvorenia, ktoré je dielom Tvojich rúk v Tvojom svätom mene i v mene Jednorodeného Tvojho Syna a Životodarného Tvojho Ducha. Nech Tvoj služobník očistený od každého démonického vplyvu, žije čestne v pravde a zbožne, aby sa stal hodným prijatia Prečistých Tajomstiev Tvojho Jednorodeného Syna a nášho Boha, s ktorým si zvelebený a oslávený spolu z Presvätým a Životodarným Tvojim Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!  

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-od-prekliatia..html

MODLITBA OSLOBODENIA OD RODOVEJ KLIATBY

Modlime sa k Pánovi.  Nebeský Otče! V mene Ježiša Krista Ťa prosím odním odo mňa, od mojej rodiny (domu nádvoria národa) prekliatie + odním prekliate od svojich služobníkov (mena živých aj mŕtvych) a ich rodu + až do tretieho, + štvrtého, + siedmeho, + dvanásteho pokolenia + ako aj od všetkých pokolení.+  V zastúpení tohto rodu (týchto rodov) Ťa vrúcne prosím o odpustenie všetkým, ktorí sa previnili. V mene tohto rodu (týchto rodov) odpúšťam + všetkým jej členom ich previnenia, aj keď by boli akékoľvek. Dobrotivý Bože odpusť + všetkým tak, ako ja odpúšťam.+ Nech zavládne medzi nami Tvoj pokoj,+ porozumenie + a láska + a Tvoje požehnanie nech zostúpi na nás. Amen.   

Zdroj: https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-od-prekliatia..html

MODLITBA ZA OSLOBODENIE OD PREKLIATIA.

Pane Ježišu Kriste! Verím, že Ty si skutočne Boží Syn, jediná cesta k Bohu Otcovi. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Verím, že si na Seba vzal moju hriešnosť a obliekol si ma do spravodlivosti. Vzal si na Seba všetky prekliatia, ktoré mali dopadnúť na mňa a dal si mi Svoje požehnanie. Teraz prichádzam k Tebe, Bože, aby si ma oslobodil od akéhokoľvek prekliatia.

Modlitba ľútosti nad hriechmi.

Môj milý Ježišu!
 
Tvoja hlava bola preto tŕním korunovaná,
lebo ja som na hriešne veci myslel,
pozeral, počúval, hovoril.
Tvoje ruky boli preto klincami prebodnuté,
lebo ja som hriešne veci robil.
Tvoje nohy boli preto klincami prebodnuté,
lebo ja som po hriešnych cestách chodil.
Tvoje srdce bolo preto kópiou prebodnuté,
lebo ja som po hriešnych veciach túžil.
Odpusť mi to, milý Ježišu.

Prevzaté z: https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-lutosti-nad-hriechmi.html

Modlitba oslobodenia…

V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania,  mocou  Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý  sedí  po pravici Otca, v mene  Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou  mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť  odmietam ich.
Pane Ježišu, rozkáž Satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali.
Prosím ťa, Pane Ježišu, rozšliap svojimi nohami Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.

Modlitba za uzdravenie duše

Otče, pozdvihujem k Tebe svoju dušu. 
Získaj ma pre seba, Pane. Zasiahni do mojej pamäte a odstráň všetko, čo bráni Tvojej milosti. Zasiahni do hĺbky mojej duše, podstaty môjho tela, ktorá bola zranená a osloboď ma svojím mocným objatím, v ktorom nič nezostáva nedotknuté či nedokončené. 
Požehnaná Matka, prikry ma plášťom svojej milosti a získaj ma pre seba, aby som bol daný Ježišovi svätý a bez viny. 
Všemocný Duchu Svätý, odkry a uvolni všetky myšlienky odporu, zakorenené v mojom chápaní, ktoré som používal, aby som prežil. Duchu Svätý, zostúp na mňa, posväť ma a ponor ma do Drahej Krvi, aby zmyla všetku moju nelásku a nahradila ju láskou obety preliatej na kríži. Vlej do mojej pamäte, do môjho chápania a do mojej vôle hojnosť lásky. 

Modlitba dôkladnejšieho zriekania sa Zlého

( pri ktorej úprimne odpovedáme „zriekam“)
 
 
Zriekaš sa ducha sebectva?  
Zriekaš sa ducha hnevu a neodpustenia?
Zriekaš sa ducha neprijatia? (pozn.: nechcené dieťa)
Zriekaš sa ducha vzbury a pýchy života?
Zriekaš sa žiadostivosti tela?
Zriekaš sa žiadostivosti očí?
Zriekaš sa ducha smilstva?
Zriekaš sa ducha cudzoložstva?
Zriekaš sa pút s osobami, s ktorými si telesne zhrešil alebo konal
Zriekaš okultizmus alebo inú neprávosť? Zriekaš sa ducha necudnosti?
Zriekaš sa ducha ustarostenosti a strachu? Zriekaš sa ducha strašidelných snov?
Zriekaš sa ducha vtieravých myšlienok, príkazov a predstáv
Zriekaš sa ducha nepokoja? /
Zriekaš sa ducha úzkosti a depresie?
Zriekaš sa ducha seba ľútosti?
Zriekaš sa ducha zúfalstva a sebe vraždy?

Modlitba zrieknutia sa okultných praktík

Pane Ježišu, vyznávam, že Ty si môj Pán. Verím, že Tvoja Krv ma očisťuje od každého hriechu, a že vo sviatosti krstu som od Teba prijal silu v boji proti mocnostiam Zlého.
Pane Ježišu, v Tvojom mene sa preto zriekam ducha. ………….. (uveď meno alebo prejav zlého ducha, ktorého sa chceš zriecť).
Pane Ježišu, obmy ma a ochráň svojou Krvou od jeho pô­sobenia a rozkáž mu, aby sa navždy vzdialil. A ja v Tvojom mene vyhlasujem, že nemá na mňa žiadne právo, lebo patrím Tebe a Ty si za mňa už zaplatil svojou drahocennou Krvou. Preto v Tvojom mocnom mene Ježiš sa rozväzujem od neho ” (pozn.: prežehnať sa) a posielam ho pod Tvoj kríž a zakazujem mu vrátiť sa späť.
Prosím Ťa, prikry ma svojou Krvou i všetky moje vzťahy prikry svojou presvätou Krvou a chráň ma pred zlými duchmi. Naplň ma Duchom Svätým, aby uzdravil všetky rany po odchode Zlého a chránil všetky vstupné brány do mojej duše.
Pane Ježišu, Teba prijímam ako svojho Spasiteľa a Pána do každej oblasti, ktorá bola uprázdnená odchodom Zlého alebo jeho vplyvov.
AmenViac tu: https://katolik5.webnode.sk/uzdravenia-a-oslobodenie-/modlitby/modlitby-za-oslobodenie/modlitba-zrieknutia-sa-okultnych-praktik/

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

Úvod
Milí bratia a sestry, vítame vás na tejto krížovej ceste, ktorú budeme prežívať spolu s naším Pánom. On sa teší, že sme sem prišli, lebo dnes večer nám chce ponúknuť svoju uzdravujúcu lásku. Pán Ježiš povedal :“Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí“.
Každý z nás od svojho počatia až doteraz prežil mnohé bolestné chvíle, ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Môžu byť príčinou našich opakovaných zviazaností, smútku, psychických ťažkostí, komplexov, slabostí a hriechov.
Duchu Svätý, ktorý prenikáš nielen hlbiny Božie, ale aj hlbiny nášho podvedomia, urob teraz liečenie našej pamäti. Vzbuď v nás živú vieru v tvoju uzdravujúcu moc. Odovzdávame ti celý svoj život, všetky naše vnútorné rany, o ktorých vieme, aj tie, o ktorých vieš iba ty. Zjednoť nás v láske, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

MODLITBA OSLOBODENIA OD RODOVEJ KLIATBY

Modlime sa k Pánovi.  Nebeský Otče! V mene Ježiša Krista Ťa prosím odním odo mňa, od mojej rodiny (domu nádvoria národa) prekliatie + odním prekliate od svojich služobníkov (mena živých aj mŕtvych) a ich rodu + až do tretieho, + štvrtého, + siedmeho, + dvanásteho pokolenia + ako aj od všetkých pokolení.+  V zastúpení tohto rodu (týchto rodov) Ťa vrúcne prosím o odpustenie všetkým, ktorí sa previnili. V mene tohto rodu (týchto rodov) odpúšťam + všetkým jej členom ich previnenia, aj keď by boli akékoľvek. Dobrotivý Bože odpusť + všetkým tak, ako ja odpúšťam.+ Nech zavládne medzi nami Tvoj pokoj,+ porozumenie + a láska + a Tvoje požehnanie nech zostúpi na nás. Amen. 

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-od-prekliatia..html

MODLITBA ZA OSLOBODENIE OD PREKLIATIA.

Pane Ježišu Kriste! Verím, že Ty si skutočne Boží Syn, jediná cesta k Bohu Otcovi. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Verím, že si na Seba vzal moju hriešnosť a obliekol si ma do spravodlivosti. Vzal si na Seba všetky prekliatia, ktoré mali dopadnúť na mňa a dal si mi Svoje požehnanie. Teraz prichádzam k Tebe, Bože, aby si ma oslobodil od akéhokoľvek prekliatia. Pane! Zriekam sa každého hriechu, zvlášť tých, ktorými som sa otvoril prekliatiu, zriekam sa hriechov, ktoré som učinil sám a tiež hriechov mojich predkov.  Prijímam Tvoje odpustenie. V tejto chvíli odporujem diablovi a všetkému čo pochádza od neho. V mene Ježiša Krista, môjho Pána a Spasiteľa odporujem diablovi! V mene Ježiša Krista zriekam sa akéhokoľvek prekliatia a s vierou prijímam oslobodenie a požehnanie. Ďakujem ti Pane! Oslavujem ťa Pane! Verím, že si mi v tejto chvíli dal to, čo som tak veľmi potreboval. Zasväcujem svoj život Tebe Ježišu od tejto chvíle, nech Tvoje požehnanie prebýva vo mne navždy. Ďakujem Ti Ježišu a vzdávam Ti chválu a slávu spolu s Tvojim Otcom, ktorý nemá počiatok i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-od-prekliatia..html

Pancier sv. Patrika

Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil Sv. Patrik, apoštol Írska, približne v roku 433. Podľa životopisných údajov ju zložil v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska, a aby zlikvidovali Sv. Patrika.

Krížová cesta oslobodenia

Buď pochválený a zvelebený naveky, môj Pane Ježišu, keď ma k sebe voláš na tvoju krížovú cestu. Na jej jednotlivých zastaveniach mi ukazuješ, ako veľmi ma miluješ a z čoho ma vykupuješ a oslobodzuješ. Áno, ty si môj Vykupiteľ, Osloboditeľ a Lekár. Nemám iného a ani nechcem mať. Ty si Víťaz nad hriechom a diablom. Ty mi vo svojej láske ponúkaš slobodu orla a krásu ľalií – slobodu Božieho dieťaťa.
Teraz tu pred tebou skladám všetky svoje starosti a úzkosti, strach, nedôveru a choroby. Odovzdávam ti všetko, čo má trápi, s čím si neviem rady, čím sa cítim byť zviazaný, neslobodný, zastrašený, zatrpknutý (chvíľka ticha)…Všetky hriechy a negatívne putá, ktorými som ohrozoval naše priateľstvo i priateľstvo medzi mnou a bratmi a sestrami a dával v sebe priestor Zlému a dostával sa pod jeho vplyv..
Nechcem viac zhrešiť. Zriekam sa hriechu. Zriekam sa i každej nevedomej spolupráce so Zlom. Ak je ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech a čo ma nevdojak vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duše a tela i celého môjho života, teraz sa toho v tvojom mene zriekam. S tebou, Mária, prosím o milosť, aby všetky moje myšlienky, skutky poslúžili dobru, láske, pokoju a zmiereniu.
Hľa, tu som, Pane Ježišu! Uzdrav ma, osloboď ma, vzkries ma! Obnov ma, aby som ti celkom slúžil, každý deň plnil vôľu nebeského Otca a raz sa naveky tešil v tebe!
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Ruženec oslobodenia

Ruženec oslobodenia je modlitba, ktorá je prosbou o uzdravenie a oslobodenie. Podľa p. Eliasa Vellu aj Jamesa Mariakumara aj hriech je špičkou, ktorá má svoj koreň. Často sa stáva, že sa tento hriech opakuje a aj keď sa spovedáme, znovu upadáme. Hriech alebo problém má svoj koreň, ktorý sme sa možno ešte nesnažili
odstrániť. Tieto korene môžu byť z vnútorných zranení, ktoré môžu vzniknúť v období počatia, tehotenstva matky, detstva alebo i neskôr. Práve v týchto prvých chvíľach života je dieťa veľmi krehké a môže dostať rôzne zranenia. Najväčšie z nich sú neprijatie, nedostatok lásky, ale aj iné.
Ruženec oslobodenia je modlitba, ktorá je zameraná na uzdravenie a oslobodenie od všetkých zlých vplyvov, vplyvov hriechu a zranení alebo aj okultných praktík. Je možné sa ho modliť za seba, ale aj za iných, za svoju rodinu. Tento ruženec má základ v Božom slove, ktoré povedal Pán Ježiš: „Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36). Tak isto aj slepec Bartimej prosil o uzdravenie: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10,47)

  • Preložiť – Translate