Ježiš, môj uzdravovateľ

Veci proti Bohu
Jedna zo vstupných brán pre diabla je okultizmus. Teraz musíme urobiť isté rozlíšenie medzi tromi vecami: satanizmom, okultizmom a špiritizmom. Donedávna sme všetky tri veci zmiešavali do jednej oblasti, ale sú to tri rozličné aspekty celej veci.

Satanizmus
Satanizmus je uctievanie Satana. Satanista je ten, ktorý verí v Boha, ale rozhodol sa bojovať proti nemu. A tak keď, napríklad, robí na satanskej omši satanský rituál, vie, že bojuje proti Bohu. Jedine oslobodením jeho mysle môžeme tohto človeka zbaviť jeho spôsobu života, pretože svojím rozhodnutím v mysli koná spolu so satanom.
Niet času veľmi dlho rozprávať o satanizme, no čo musím povedať je, že princípom, hlavným rituálom celého satanizmu je čierna omša. Hovoríme čierna omša, lebo je postavená na opaku bežnej omše. Všetko, čo sa deje na čiernej omši, je zneuctenie kríža, zneuctenie Eucharistie, zneuctenie Biblie. Tieto veci spaľujú na ohnisku. Satanisti počas rituálov drogujú, oddávajú sa sexu vo všetkej jeho perverzite, z čas na čas príde aj chvíľa, keď zabijú nejakého človeka, zvlášť to robia s deťmi alebo mladými dievčatami a potom ich obetujú Satanoví.
Prečo to všetko? Pretože si myslia, že ak odmietnu, zneuctia Boha hriechom -a preto sa pokúšajú o rozmanité hriechy, ktoré možno počas rituálu vykonať – myslia si, že týmto spôsobom bude diabol taký obšťastnený, taký spokojný, že na nich vyleje svoju moc. Myslia si, že rúhaním sa Bohu a tým, že budú recitovať chvály a litánie satanoví, satan bude taký spokojný a dá im svoju moc.

Okultizmus
Myslím, že každý z vás vie, čo je okultizmus. Okultizmus znamená niečo skryté. Okultista vyhľadáva sily, ktoré sú mimo neho, ktoré pochádzajú od zlého, a potom si začne myslieť, že už vo svojom živote nepotrebuje Spasiteľa, lebo ho už našiel niekde inde.
Okultizmus je veľmi ľahký spôsob, ako odvrátiť našu pozornosť od Ježiša. Stredobodom života človeka už nie je Ježiš, ale sila, ktorú objavil. Človek si začína myslieť, že pravé naplnenie už nie je v Ježišovi, ale v silách, ktoré človek nachádza v sebe a v prírode. To je základný princíp hnutia New Age.

Dôvody vzniku okultizmu
Prečo toľkých ľudí priťahuje okultizmus? Myslím, že dôvodov je viac.
•        Prvým dôvodom je strach z budúcnosti. Mnohí ľudia sa pokúšajú spoznať svoju budúcnosť pomocou okultných síl.
•       Druhým dôvodom je túžba po moci. Uvedomme si, že sú dva druhy síl: je to okultná sila a kresťanská sila. V charizmatickej obnove často hovoríme o sile. To však nie je tá istá sila, o ktorej je reč v okultizme. Moja sila kresťana pochádza od Ducha Svätého, z Eucharistie, z Cirkvi, od Panny Márie, z modlitby, z modlitby príhovoru. Toto všetko sú sily, ktoré prijímame od Ježiša. Cieľom všetkých tých síl, ktoré prijímame, je slúžiť iným. Je to sila, ktorá nás robí slobodnými pre službu, kým okultné sily človeka zotročujú a zbavujú slobody. Okultná sila sa sústreďuje na jej nositeľa, ktorú sa človek snaží nájsť v sebe pre svoj vlastný prospech. Aj keď si človek myslí, žeby touto silou mohol slúžiť iným ľuďom, predsa platí, že hlavným objektom a konečným cieľom tejto sily je sám jej nositeľ.
•        Tretím dôvodom, pre ktorý sa mnohí ľudia utiekajú k okultizmu, je fascinácia nadprirodzeným. Všetko, čo je nadprirodzené, človeka fascinuje, priťahuje. A tak si myslíme, že v okultizme zakúsime veci, ktoré nemôžeme zažiť v bežnom živote.
•       Ďalším dôvodom je duchovne slabá Cirkev. Mnohí kresťania žijú v cirkvi, v ktorej nachádzajú iba jednoduchú štruktúru, cirkev, ktorá nie je veľmi živá, cirkev, ktorá nevie, ako používať sily, ktoré dostala od Ježiša. A tak sa, žiaľ, mnohí obracajú k okultizmu. Ak je modlitba bezmocná, tak sa pokúšam nájsť nejaké rituály, sľubujúce moc. Ak mi nedokážu pomôcť sviatosti, možno mi pomôže okultizmus. Ak nedokážem nájsť kňaza, ktorý by sa za mňa modlil, prečo by som nešiel za nejakým liečiteľom, ktorý mi pomôže rituálom?
Charizmatická obnova zohráva veľmi dôležitú úlohu v obnove Cirkvi. Na medzinárodnom kongrese exorcistov v Ríme odznelo, že vďaka charizmatickej obnove sa v Cirkvi znova oživila modlitba za oslobodenie a exorcizmus. Môžeme povedať, že exorcisti v medzinárodnom meradle nachádzajú svojich pomocníkov v radoch charizmatickej obnovy. To je veľká úloha, ktorou Duch Svätý poveruje charizmatickú obnovu: urobiť Cirkev citlivejšou na slová, ktoré Ježiš povedal svojim apoštolom a učeníkom: „Choďte a vyháňajte zlých duchov, uzdravujte chorých…“ (pórov. Mt 10,8). Toto je poslanie, ktoré Cirkev musí oživiť a žiť. Je to úloha charizmatickej obnovy, aby nedovolila rozširovanie okultizmu medzi nami. Možno je to jediné hnutie na svete, ktoré je citlivé na tieto problémy.
•        Piatym dôvodom je bankrot materializmu. Z človeka sa stal materialista, ktorý však zistil, že materializmus nedokáže zaplniť prázdnotu, ktorú cíti. Moderný človek potrebuje nadprirodzené zážitky. Celé hnutie New Age vzniklo ako odpoveď na bankrot materializmu. Nie je to správne riešenie, ale ukazuje sa v ňom sklon a túžba človeka dosiahnuť nadprirodzeno.

Aký je postoj Biblie?
Ako viete, Biblia zakazuje okultizmus. Mohli by sme nájsť desiatky textov v Biblii, ktoré hovoria o okultizme, satanizme, špiritizme, ale my-sa obmedzíme na tri. Najdôležitejší text nachádzame v Starom zákone, v Deuteronómiu (18,9-12). Zamyslime sa najprv nad kontextom tohto úryvku Písma.
Ľudia Izraela po štyridsiatich rokoch putovania púšťou prichádzajú na miesto, kde majú vstúpiť do zasľúbenej zeme. V zasľúbenej zemi musia bojovať proti všetkým národom, ktoré sú v krajine usadené. Proti národom, ktoré žijú v tejto krajine už mnoho a mnoho rokov, žijú z jej plodov a tu vybudovali svoje mestá.
Pred vstupom do zasľúbenej zeme dáva Mojžiš v Božom mene ľudu posledné ponaučenia a rady. Odpovedá aj na veľmi dôležitú otázku: Prečo chce Boh odňať mestá a celú zem z rúk národov, ktoré tu žili doteraz, a dať ich Izraelu? Môže sa to zdať veľmi nespravodlivé, že Boh odníme mestá z rúk pôvodných obyvateľov a dá ich Izraelu. Prečo sa Boh takto rozhodol? Pre veľmi zvláštny dôvod. Boh chce potrestať týchto ľudí pre ohavnosti, ktoré robia. Bol to teda trest Boží za veci, ktoré u nich Boh nenávidel. Pán hovoril svojmu ľudu: „Dám vám túto zem v nádeji, že nebudete nasledovať zvyky ľudí, ktorí robili tieto veci.“
A čo sú tie ohavnosti, ktoré vykonávali? A Boh uvádza tri aspekty okultizmu: satanizmus, okultizmus a špiritizmus.

Proti satanizmu
Prečítajme si teraz text Písma:
„Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili…“
Toto je satanizmus. V tých časoch ľudia obetovali malé deti alebo mladé dievčatá bohom, ktorí sa volali Moloch, Bál alebo Dágon na to, aby ich uzmierili. To isté robia satanisti dnes, keď počas svojho hlavného rituálu, čiernej omše, obetujú diablovi ľudský plod, novonarodené deti alebo mladé dievčatá.

Proti okultizmu
Druhá zmienka je o okultizme: „…alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho … „Toto je okultizmus, ktorý možno rozdeliť na dva smery: bielu a čiernu mágiu.

Proti špiritizmu
V texte ďalej Boh hovorí: „Nech niet nikoho,… kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu.“ Toto je špiritizmus. Biblia zakazuje satanizmus, okultizmus i špiritizmus, lebo „všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. “ A Boh končí slovami: „Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím 5ohom/“ Nič nesmie vstúpiť medzi vás a Boha.
Myslím, že tento text je úplne jasný. Ako vidíte, aj Písmo rozdeľuje okultizmus na viacero druhov: veštenie, čarodejníctvo, zaklínačstvo… V podstate ho rozdeľujeme na dve hlavné skupiny: bielu a čiernu mágiu.

Biela mágia
Mnoho kňazov si myslí, že biela mágia je dobrá. No biela mágia je zlá. O čiernej mágii, myslím, nik nepochybuje, že je zlá.
Najprv budeme hovoriť o bielej mágii. Prečo sa volá biela? Pretože vyzerá nevinne. Čo to v praxi znamená? Napr. že idete za nejakým veštcom, aby vám pomohol, ale pritom nechcete nikomu ublížiť. A prvá informácia, ktorú vám veštec povie, je: Ja nemám nič dočinenia s diablom. Mám iba prirodzené dary a pomocou nich vám chcem pomôcť.“ V každej krajine sa stretávame s rozličnými typmi okultizmu. Nebudem vám hovoriť o rozličných formách okultizmu, lebo neviem, aké sú jej prejavy vo vašej krajine, len ich nakrátko spomeniem.

Rôzne formy okultizmu
Čo povedať o horoskopoch? Neviem, či sú horoskopy medzi vami populárne, ale na Západe sú veľmi bežné. Rád by som vás upozornil na jeden biblický text o horoskopoch, aby ste sa presvedčili, že horoskopy nie sú ničím novým a nie sú ani výmyslom dnešnej doby. Izaiáš o nich hovoril už 700 rokov pred Kristom. Vo veršoch, ktoré uvedieme, zosmiešňuje tých, ktorí veria v čarodejníkov a veštcov. Veľmi ironickým spôsobom hovorí:
Príde na teba nešťastie,
nepoznáš jeho vznik,
zrúti sa na teba skaza,
nevieš ju udobriť,
a dôjde na teba hrôza
tak náhle, že sa ani nenazdáš.
Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš!
Ustávala si sa množstvom svojich porád:
nechže sa dostavia,
nech ťa vyslobodia, čo delia nebo,
čo pozorujú hviezdy,
oznamujú z novmesiacov,
čo má prísť na teba.
Hľa, budú ako pleva,
spáli ich oheň,
nevytrhnú si životy
zo šľahov plameňa:
to nie je uhlie, čo hreje,
oheň, pri ktorom sa sedí.
V anglickom preklade sa výslovne hovorí o astrológoch, ktorí oznamujú ľuďom mesiac čo mesiac, čo sa má stať. Astrológia znamená čítanie z hviezd a astrológ sa snaží skrze čítanie z hviezd povedať niečo o našej budúcnosti. Iste, je rozdiel medzi astronómiou a astrológiou. Astronómia je veda, ktorá študuje hviezdy a vesmír. Nielenže na nej nie je nič zlé, naopak, je to prekrásna veda. Ale astrológia sa pokúša predpovedať budúcnosť z hviezd. A to je okultizmus.
Izaiáš hovoril o astrológoch už v dávnoveku. Do okultizmu možno rátať aj psychotroniku, čítanie z ruky, ktorým sa niekto pokúša predpovedať budúcnosť, alebo vykladanie budúcnosti pomocou tarotových kariet alebo kyvadla.
Nepatrí sem však grafológia. Tu nejde o magickú techniku, lebo z písma grafológ vysvetľuje osobnosť človeka. Nie je to nič magické, lebo nepredpovedá budúcnosť, definuje len osobnosť. Zapamätajte si jednu vec: ak nejaká technika hovorí o tom, kto si, tak na tom nie je nič nadprirodzené. Ak dotyčný nechce robiť veštenie, nie je na tom nič zlé.
Dnes sú vedci, ktorým stačí, aby sa ti pozreli do tváre a z tváre vyčítajú tvoj charakter. Alebo sa pozrú na tvoju ruku a povedia ti, kto si. Alebo sa pozrú človeku do očí a v tej chvíli môžu povedať, čo dotyčný momentálne cíti – to nie je okultizmus.
Okultizmus nastáva vo chvíli, keď sa pokúsime určitým rituálom predpovedať budúcnosť. Biblia to nazýva hádačstvo, vykladanie snov a znamení. Nech používa akúkoľvek metódu na čítanie budúcnosti, ide o veštenie. A veštenie Biblia zakazuje.

Prečo Boh nechce, aby sme poznali svoju budúcnosť?
Teraz si položme veľmi jednoduchú otázku: prečo nám Boh zakazuje poznať budúcnosť? A druhá otázka: ako sa môže stať to, že z času na čas sa to, čo nám predpovedajú, naozaj stane?
Prečo mi Boh zakazuje poznať budúcnosť? Nie preto, že by Pán chcel všetko predo mnou skryť, ale preto, aby sme zostali slobodnými ľuďmi. No keď sa vložíme do rúk veštca, strácame svoju slobodu. Prestávame byť tvorcami svojho života a okamžite sa pripútavame na to, čo nám veštec povie. Potom už nerobíme nič iné, len čakáme, čo sa stane a čo sa s nami bude diať. Stávame sa otrokmi. Aby ste to pochopili, predstavte si nasledovné situácie.
Veštec ti povie, že manžel ti bude v priebehu prvých piatich rokov manželstva neverný. Od tej chvíle sa začneš na neho pozerať ako na neverného muža. On možno len v budúcnosti bude neverný, ale ty už naňho pozeráš ako na neverného. A ty sama mu začneš vnukať do mysle myšlienku na neveru, až napokon dosiahneš, že bude neverný. A potom povieš, že veštec mal pravdu. Nejde o to, že mal pravdu, ale o to, že sa mu podarilo zmanipulovať tvoju myseľ, srdce i vôľu.
Alebo prídeš ku mne a ja ti budem musieť povedať: Je mi veľmi ľúto, ale musím ti povedať, že zomrieš vo veku tridsaťpäť rokov. Nedožiješ sa štyridsiatky.“ Na základe tejto vety do teba vstúpi taký obrovský strach, že celá tvoja myseľ a celé tvoje srdce sa sústredí na túto vetu a keď sa priblíži predpovedaný vek, tvoje fyzické zdravie zlyhá a ty zomrieš.

Plán Boha a plán diabla
Mnohé veci, ktoré nám veštec povie, sa stanú. Ale toto by vás nemalo zmiasť. Niečo si musíte uvedomiť. Jeden z prvých cirkevných otcov, Tertulián, nazval diabla opicou, lebo sa snaží kopírovať, napodobňovať Boha. Boh, ktorý nás stvoril, má s nami aj svoj plán. A je to nádherný plán, určený osobne každému z nás. Ak poslúchame Boha, napĺňame Boží plán.
Ale aj diabol sa zaujíma o človeka a má pre neho svoj plán. Ak poslúchame diabla, neplníme Boží plán, ale plán diabla. Teraz ide o to, kým je usmerňovaná naša cesta. Ak kráčame s Ježišom a v Ježišovi, potom sa v našom živote uskutočňujú Božie plány. Ak si vyberieme hriech, uskutočňujeme vo svojom živote diablove plány.
Boh nikomu neodhalí plány, ktoré má s nami v budúcnosti, tobôž nie diablovi. Občas zjaví niečo prorokom, ale bežne to nerobí. Boh nezjavuje svoje plány s nami dopredu.

Čo robí diabol?
Ak sa rozhodnete ísť k veštcovi, aby ste sa dozvedeli niečo o svojej budúcnosti, v tej chvíli zanechávate Božie plány a vstupujete do iných plánov. Je možné, že diabol odhalí svoje plány, ktoré má s vami, veštcovi. A tak to, čo vám povie veštec, nie sú Božie plány, ale plány diablove. Preto sa môže uskutočniť to, čo vám povedal veštec, no nebudú to plány, ktoré má s vami Boh, ale plány, ktoré pred vás postavil diabol. A to je niečo veľmi zlé. Len čo sa zrieknete veštca a všetkého, čo vám povedal, znova sa obraciate k Božím plánom. A to, čo vám povedal veštec, sa už nebude plniť. Vy nemôžete hovoriť: „To, čo mi povedal veštec, sa skutočne plní.“ Samozrejme, že sa to plní, ale nie sú to Božie, lež diablove plány. A uvedomte si, že diablov plán pre váš život je plán plný nenávisti. Je to plán plný klamstva a trikov.
Prišla ku mne jedna žena a povedala mi: „ Všetko, čo mi veštec predpovedal, sa v mojom živote naozaj plní. “ Ja som jej povedal: „Zriekni sa toho, čo si urobila,“ A keď sa toho osoba zriekla, nielen perami, ale aj srdcom, to, čo jej veštec predpovedal, sa viac nedialo. Pretože sa znova obrátila od diablových plánov k Božím plánom.
Ak vám veštec povie: „Toto je dar, ktorý mi dal Pán, aby som predpovedal budúcnosť,“ pomyslite si, áno, môže to byť dar, ale nie dar, ktorý pochádza od Boha, ale ktorý pochádza od diabla.
Keď som mal možnosť zhovárať sa s význačnými veštcami a povedali mi, že je to Boží dar, tak som im vždy povedal: „Dovoľte mi, aby som požiadal Boha, aby vám zobral všetku moc, ktorá nepochádza od neho, a aby vám ponechal iba tú moc, ktorá pochádza od neho.“ Nikdy to neriskovali!
Môže sa stať aj to, že sa niekto vráti od veštca a povie: „Som uzdravený.“ Zaiste, môže byť uzdravený. Ale to nestačí. Dôležité je poznať zdroj uzdravenia. Ak je zdrojom uzdravenia Boh, potom je uzdravenie na osoh človeka. Ak zdrojom uzdravenia nie je Boh, ale diabol, potom vás toto uzdravenie skôr či neskôr zničí. Preto sa treba zriecť každého uzdravenia, ktoré vám sprostredkoval veštec, lebo je to uzdravenie, ktoré vás zaslepuje a ktoré sa v konečnom dôsledku obráti proti vám.
Biela mágia používa rituály, ktoré sa navonok môžu zdať dobré. Ale nie sú dobré, lebo ich zakazuje Biblia. Okrem toho si zapamätajte, že veštci používajú všetky symboly, ktoré používa aj Cirkev, a to svätenú vodu, posvätný olej, soľ, kadidlo, sviečky, modlitby, používajú aj slovo exorcizmus. Vidíte, že diabol je skutočne ako opica, ktorá kopíruje všetko po Bohu, lebo si vždy myslí, že je boh a tak sa snaží robiť všetko to, čo pre vás robí Boh.
Bielu mágiu môžu vykonávať ľudia, ktorí chodia na omšu každú nedeľu, ktorí prijímajú Eucharistiu, môžu to byť ľudia, u ktorých – keď ich navštívite – nájdete na stenách obrázky svätých a všetky možné druhy kresťanských symbolov. Môže byť, že oni sami sú podvedení. No kto som ja, aby som ich súdil? Ale realita je takáto: Boh odsudzuje bielu mágiu, lebo nás rešpektuje, a nechce, aby sme boli obraní o slobodu, ktorú nám daroval.

Čierna mágia
Čo je čierna mágia? O čiernej mágii hovoríme vtedy, keď sa čarodejník alebo bosorák pokúša niekomu uškodiť, keď niekomu počaruje alebo nad niekým vysloví kliatbu prostredníctvom určitého rituálu. O čiernej mágii hovoríme aj zo strany toho, kto navštívi čarodejníka alebo bosoráka a povie mu: „Chcem uškodiť tomu a tomu človeku.“ V závislosti od národa, mentality alebo tradície môžeme používať výrazy woodoo, macumba, a pod. Som si istý, že v každej krajine existujú určité metódy, ktorými možno nad niekým vysloviť kliatbu alebo niekomu počarovať. V tomto prípade nehovoríme iba o mágii, ale o čiernej mágii, lebo čarodejník privoláva temné sily a diabla, aby mu pomohol.
Povedzme si príklad. Ženatý muž zistí, že manželka mu je neverná. Ide za čiernym mágom a povie mu, aby vyslovil kliatbu nad mužom, ktorý zviedol jeho ženu. Toto je čierna mágia, lebo muž je pôvodcom zla u inej osoby. A mág pomocou nejakého rituálu vysloví kliatbu nad spomínaným človekom.
Veľmi často sa v tejto súvislosti kladie otázka: Môže nás vyslovená zaklínacia formula alebo kliatba zasiahnuť? V princípe hovorím, že áno, lebo ak existuje požehnanie, existuje aj kliatba. Závisí to od toho, či sme pre kliatbu otvorení alebo nie.
Napríklad: Ak sa modlím k Pánu Bohu, aby niekoho požehnal, som si istý, že Boh vypočuje moju modlitbu. Inak by ani jedna modlitba príhovoru nemala význam. Pán ma teda vypočuje a zošle svoje požehnanie na osobu, za ktorú sa modlím. Stane sa to však pod jednou podmienkou – ak osoba, za ktorú sa modlím, je otvorená pre požehnanie. Ak je osoba uzavretá pred Božou milosťou, milosť prichádza, klope na dvere, ale nemôže vstúpiť. Ak človek nechce prijať požehnanie od Boha, v tom prípade sa milosť vracia späť k Bohu. Ak človek žije v hriechu, ak nie je rozhodnutý pre Boha, nemôže prijať jeho požehnanie.
Podobné niečo sa deje vtedy, ak žiadam diabla, aby niekoho preklial. Kedže diabol je opica, ktorá kopíruje Boha, vždy sa bude snažiť vyhovieť mojej žiadosti a prekľaje človeka, za ktorého ho prosím. Ak ste otvorení pre prekliatie, zasiahne vás. Ak nie ste preň otvorení, kliatba vám neuškodí.
Pre prekliatie sa človek môže otvoriť dvoma spôsobmi: najprv hriechom, to znamená, že Kristus nie je stredobodom jeho života; alebo psychickým oslabením, zranením. Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú veľmi dobrí. Ale preto, lebo sú plní strachu, môžu absorbovať oveľa viac negativity ako ľudia, ktorí nie sú ustráchaní. Preto je v našom živote potrebné vnútorné uzdravenie. Ak sa však nebojíme a ak je Kristus stredobodom nášho života, potom nám nemôže uškodiť žiadna kliatba.
Ani si nespomínam, koľkokrát v živote som dostal listy, v ktorých mi oznamovali, že sa budú proti mne modliť počas čiernej omše. Spomínam si, že raz ktosi povedal jednej sestre, že robia všetko možné pre to, aby ma zničili psychicky i fyzicky. Lenže museli skonštatovať, že mi nemôžu ublížiť, lebo som chránený.
Jeden čas bol na Malte význačný satanista, asi 28-ročný muž, ktorý sa dohodol so satanom. Požiadal diabla, aby ma zabil. Každý deň sa modlil a vykonával rozličné rituály, aby ma diabol zabil. Ale keď videl, že aj po mnohých mesiacoch som stále živý – neviem, či každý deň sledoval noviny, či je tam oznam o mojom úmrtí – bol zmätený a vyhľadal iného exorcistu, aby sa s ním o tom porozprával. Viete, diabol bol v tomto prípade naozaj porazený. Nie preto, že nedokázal zabiť mňa, ale preto, že chlapec sa obrátil.
Hovorím vám to len preto, aby ste mali istotu, že sa nemusíte báť týchto vecí. Absorbovať ich môžete len vtedy, ak sa ich bojíte. Ak sa ich nebojíte, nič vám neuškodí.
Toto všetko je okultizmus – biela mágia, čierna mágia. A sú to, ako hovorí Biblia, ohavnosti.

Špiritizmus
Na záver ešte niekoľko slov o špiritizme. Špiritizmus je iný druh okultizmu. Hovoríme o ňom vtedy, keď človek hovorí s mŕtvymi, keď sa s nimi stretáva na seansách a radí sa s nimi. Namiesto veštca, ktorému musí platiť, si volí ducha, ktorý mu povie všetko, čo potrebuje vedieť, a to ešte aj zadarmo. Aj špiritizmus patrí do okultizmu a Biblia ho zakazuje. Dokončíme citát z Deuteronómia:
„…nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa oš-klivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil. „

Špiritizmus a jeho prejavy
Špiritizmus môže mať veľa prejavov. Aj v tomto prípade je to rozdielne v závislosti od kultúry. V Afrike je špiritizmus veľmi rozšírený. Dokonca je zmiešaný so sviatosťami. Stretol som tam kňazov, ktorí počas krstu vyliali určitý fetiš, oleje, na zem preto, aby duchovia zeme prišli a pomáhali dieťaťu v živote.
Iné druhy špiritizmu sú veľmi rozšírené v Latinskej Amerike. V Latinskej Amerike je obrovská zmiešanina špiritizmu a náboženstva. V európskych krajinách to nie je až tak veľmi rozšírené, ale je to veľkým problémom. Zvlášť keď sa osoba stáva médiom na špiritistických seansách. Byť médiom znamená, že sa osoba dostáva do tranzu a v istom momente začína rozprávať hlasom dotyčnej mŕtvej osoby a začína mať rovnaké pohyby, gestá, ako mala osoba, ktorá žila.
Sú ľudia, ktorí hovoria o bielych duchoch a o čiernych duchoch, čiže rozlišujú biely a čierny špiritizmus. A hovoria: „Veď ja sa rozprávam s bielym, teda dobrým duchom. Je to duch sprievodca, ktorý je vo mne a ktorý ma vedie vo všetkom, čo konám.“ Na Západe je mimoriadne rozšírená hra, ktorú sa s obľubou hrajú najmä študenti na školách. Ide o doštičku (ouija board), na ktorej sa nachádzajú písmená a malá šípka. Keď sa človek hrá, zavolá ducha, položí mu nejakú otázku alebo ho požiada, aby mu odovzdal nejaké posolstvo. Duch mu odpovie cez automatické písmo.
Obrancovia hry s doštičkou takisto hovoria, že sú v kontakte s bielymi duchmi. Ale bieli duchovia neexistujú! Ak je človek v kontakte s duchom skrze nejaký rituál, tak je to vždy čierny duch. Ak sa namiesto nás rozhoduje nejaký iný, čierny duch, tam ide vždy o okultizmus.
My nemôžeme hovoriť o bielych duchoch z veľmi jednoduchého dôvodu. Dobrý duch, aby mohol s nami hovoriť, musí mať povolenie od Boha. Ako by mohol dať Boh povolenie duchu, aby s nami hovoril, keď to v Biblii zakazuje? Kedykoľvek hovoríme o špiritizme, vždy hovoríme o okultizme.
Ak hovoríme o dobrých a zlých duchoch, je to naša, kresťanská terminológia. Ale terminológia veštcov a špiritistov je bieli duchovia a čierni duchovia.

Skúmať zdroj
Túto stať by som ukončil citátom zo Skutkov apoštolov (pórov. 16,16-18). Stretávame sa tu s dvoma apoštolmi, Pavlom a Sílasom, ktorí evanjelizujú ľud. Pozrime sa, čo sa im stalo:
Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „ Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“
Pouvažujme nad týmto textom a zistime, čo je zlé na tom, čo táto dievčina hovorila. „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ Čo myslíte? Keby ste stretli osobu, ktorá by toto kričala, rozpoznali by ste v nej hlas zlého ducha? Pokračujme v texte: A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „ V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ A v tej hodine vyšiel. Vaša odpoveď je správna: zdroj je zlý. Stretávame sa tu s diablom, ktorý je oblečený do bieleho rúcha. To, že táto dievčina mala vešteckého ducha, vieme len z Písma.
V bežnom živote je veľmi ťažké rozpoznať podobné prípady. Tento text som vám predložil zámerne, aby som vás upozornil na to, aký dôležitý je dar rozlišovania. Často, keď sa zaoberáme touto problematikou, hovoríme: Táto vec môže byť dobrá, táto vec môže byť zlá. A veľmi často je to iba duch rozlišovania, ktorý nám povie, či ide o dobrú alebo zlú vec. Uvidíte to, keď budeme hovoriť o hnutí New Age alebo o rozličných druhoch alternatívnej medicíny. Uvidíte, že nemôžeme dať na všetko priamočiaru a jednoznačnú odpoveď. V mnohých prípadoch určitá vec závisí od toho, kto ju vykonáva, a aký je cieľ, ktorý ho vedie.
Ako to vidno z úryvku zo Skutkov apoštolov, spomínaná dievčina povedala niečo, čo bolo samo o sebe dobré, ale pochádzalo to od zlého. A práve preto, že to pochádzalo od diabla, Pavol sa obrátil a vyhnal z nej zlého ducha.
Človek, ktorý sa zaoberá týmito záležitosťami, ktorý sa venuje službe vnútorného uzdravovania a oslobodzovania, musí vedieť rozlišovať. Rozlišovanie je dar, ktorý sa nenadobúda skúsenosťou. Je to dar, ktorý nám dáva Duch Svätý. Často sa stretnete s dvoma ľuďmi, ktorí majú úplne identické problémy. Jeden problém si bude žiadať vnútorné uzdravenie, ale druhý prípad si bude vyžadovať exorcizmus. Neskôr sa budeme zaoberať stratégiami diabla a spôsobmi boja proti nim.

Exorcizmus
Nestačí len zistiť, kde sa diabol nachádza, je potrebné ho aj vyhnať. A máme všetku moc na to, aby sme ho vyhnali. Toto je azda najväčšie poníženie diabla.
Už sme hovorili, že diabol nemôže byť porazený, lebo už porazený je. A porazil ho Ježiš. Nie je to pre neho nič potešujúce, že je porazený Ježišom, ale nemôže si pomôcť. Napokon vie, že Ježiš má väčšiu moc ako on. Urobil všetko preto, aby u Ježiša vyvolal neposlušnosť voči Otcovi.
Ak teda diabol odo mňa žiada niečo urobiť, nemôžem to urobiť. Ak ma Boh posiela do vašej krajiny, aby som tu vyučoval, tak prídem. Ale ak ma posiela diabol, tak neprídem. Nie je dôležité to, či je vec dobrá alebo zlá, ide o to, či ju chce alebo ju nechce Boh.
Ježiš poslúchal svojho Otca až do konca. Diabol pokúšal Ježiša aj na kríži, keď mu prostredníctvom zločinca na ľavej strane povedal, aby zostúpil z kríža a zachránil seba aj jeho. Ale Ježiš zostal na kríži až do konca. A na konci mohol povedať, že je dokonané.
Toto bolo poníženie a porážka, ktorú musel diabol prežiť. Ale Ježiš ho chcel ponížiť ešte viac, keď si zavolal dvanástich apoštolov a neskôr sedemdesiatich dvoch učeníkov a odovzdal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali.
Neskôr Ježiš odovzdal túto moc všetkým, ktorí veria: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi…“ (Mk 16,16-17). To znamená, že ty, Božie dieťa, Boží syn, Božia dcéra, kresťan, každý Boží syn, každá Božia dcéra máš nad ním moc. Preto som vám povedal, že nie sme to my, ktorí sa trasieme pred diablom, ale je to diabol, ktorý sa trasie pred nami. To preto, lebo Ježiš nám dáva túto moc.

Modlitby
Teraz by som vás chcel upozorniť na rozdiel medzi modlitbou exorcizmu a modlitbou za oslobodenie. Často sa pýtate, čo robiť, keď sa stretnete s osobou, ktorá potrebuje modlitbu za oslobodenie. Môžeme my, laici, oslobodiť človeka od vplyvu zlého ducha? Alebo môže iba exorcista bojovať proti diablovi? Moja odpoveď znie: všetci musíme proti nemu bojovať. Rozličným spôsobom, ale všetci musíme proti nemu bojovať.

Modlitba exorcizmu
Vyháňanie diabla nazývame exorcizmom. Exorcizmová modlitba je sväteninou. Sväteniny sú veci alebo úkony, ktoré Cirkev obdarúva mocou. Sväteninou je napr. svätená voda, posvätený olej alebo soľ. Toto všetko sú sväteniny, lebo ich sprevádza modlitba oficiálnej Cirkvi. Iba kňaz môže žehnať určitú vec, aby sa stala sväteninou, lebo on zastupuje Cirkev v jej službe žehnania. Exorcizmus je takisto svätenina. Cirkev zostavila oficiálne modlitby exorcizmu. Oficiálne modlitby exorcizmu môže prednášať iba biskupom poverený kňaz. Všetky ostatné modlitby okrem oficiálnych exorcizmových modlitieb nazývame modlitbami za oslobodenie.
Modlitba exorcizmu je oficiálna modlitba Cirkvi, ktorá pochádza z autority Cirkvi, je to modlitba liturgická, ktorú sa môže modliť len biskupom poverený kňaz, ale modlitby za oslobodenie sa môžu modliť všetci kresťania. Žiaľ, mnohí biskupi ešte nepochopili dôležitosť tejto služby. A na mnohých miestach, v mnohých diecézach, nemáme exorcistu. Ale to neznamená, že nemáme nič robiť.
Poverený exorcista je ten, ktorý môže vyslovovať liturgickú modlitbu počas exorcizmu, môže to konať v mene Cirkvi, takže je to veľmi mocná modlitba. Je oprávnený hovoriť priamo s diablom. Môže mu klásť otázky: Ako sa voláš? Kedy si vstúpil do tejto osoby? Prečo si do nej vstúpil? Koľkí ste v tejto osobe? Môže si od diabla pýtať aj znak, či chce odísť z danej osoby. A môže priamo rozkázať, aby z osoby vyšiel. Toto je moc exorcistu nad diablom.
Prečo máme v katolíckej cirkvi ľudí, ktorí sú oprávnení a ktorí nie sú oprávnení toto robiť? Cirkvi záleží na tom, aby chránila ľudí. Nemôže dovoliť, aby sa hocikto postavil pred diabla nechránený. A preto Cirkev dáva oprávnenie iba niektorým osobám. Ak určitá osoba bojuje proti diablovi, to nie sú žarty. Môžete byť zranení, diabol vás môže zastrašiť a môže vám ublížiť. Musíte si uvedomiť, že diabol je klamár. Svätý Ján ho nazýva vrahom.

Modlitba za oslobodenie
V   modlitbe za oslobodenie sa modlíme za osobu a za jej oslobodenie od diabla nepriamym spôsobom. Namiesto toho, aby sme bojovali proti zlému duchu priamo, prosíme Ježiša, aby on vstúpil do boja, vydávame diabla do Ježišových rúk, takže potom je to Ježiš, ktorý priamo bojuje s diablom.
Uvediem príklad. Ak som osoba oprávnená vykonávať exorcizmus, tak môžem povedať tieto slová: „V Ježišovom mene ti rozkazujem, aby si vyšiel!“ Ak nie sme oprávnení, namiesto exorcizmu konáme modlitbu za oslobodenie, ktorá môže znieť takto: Ježišu Kriste, prosím ťa, príď do tejto situácie a rozkáž diablovi, aby odišiel. “ – Prosím ťa, Pane Ježišu, rozkáž zlému duchu, aby odišiel!“ Teda žiadame Ježiša, aby on rozkázal diablovi, nech odíde. Priamy boj sa neodohráva medzi exorcistom a diablom, ale medzi Ježišom a diablom. A je rozdiel medzi modlitbou za oslobodenie a modlitbou exorcizmu.
Pri modlitbe za oslobodenie, ktorú vykonávajú laici, nikdy nesmieme riskovať hovoriť s diablom priamo. Človek nesmie riskovať a pýtať sa diabla na jeho meno, na počet, na dôvod, prečo vošiel do konkrétneho človeka. Môže sa ľahko stať, že diabol zaútočí na toho, kto sa modlí. Pri modlitbe za oslobodenie voláme Pána Ježiša, aby on prišiel a bojoval s diablom. Nebojujte s diablom sami, na základe autority, ktorú máte vy.
Mnohí kresťania sa odvolávajú práve na stať Písma: „Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte“ (Mt 10,8), v ktorej nám Ježiš dal autoritu a moc nad diablom, a pri modlitbe oslobodenia oslovujú diabla priamo: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, vyjdi z tohto človeka“ a podobne. Každý veriaci pokrstený kresťan túto autoritu naozaj má. Ale Cirkev zakazuje laikom priamo osloviť diabla, aby ich chránila. Môžeme len požiadať Ježiša, aby to urobil on. Mnohí to však nerešpektujú, diabla oslovujú priamo… a funguje to! Iste, diabol ťa poslúchne, urobí všetko, len aby si ty bol neposlušný katolíckej cirkvi. Takýchto ľudí sa zvyčajne pýtam: „Prečo chceš sám osloviť diabla? Prečo ti je také ťažké požiadať Ježiša, aby to urobil on?“

Autoexorcizmus
Keď čítate protestantské knihy, nachádzate také modely modlitieb, ktoré sa odlišujú od toho, čo vám hovorím. Preto v modlitbe za oslobodenie je dobré zvoliť si formu, aby osoba vykonala exorcizmus sama nad sebou. Napríklad poviete človeku, aby povedal: „ V Ježišovom mene sa zriekam zlého ducha vo mne a prosím Ježiša, aby sa stal stredobodom môjho života. „Túto modlitbu za oslobodenie sa môže modliť každý kresťan, laik, ktorý je dobre chránený.
V    tomto prípade pomáhate človeku obnoviť jeho krstné sľuby. Podstata krstných sľubov spočíva v zrieknutí sa diabla a v prijatí Ježiša.
Ešte raz zopakujem modlitbu za oslobodenie vykonávanú za seba. Ak sa osoba potrebuje oslobodiť, hovorí túto modlitbu: „V Ježišovom mene a mocou jeho krvi sa zriekam zlého ducha vo mne a prijímam Ježiša za stredobod môjho života.“
Táto modlitba za oslobodenie má dve časti. V prvej časti rozkazujeme v Ježišovom mene, aby zlý duch vyšiel. V druhej časti prosíme Ježiša, aby vstúpil do nás. Druhá časť je veľmi dôležitá. Spomínate si, čo povedal Ježiš? Môžete vyhnať diabla a diabol vyjde, ale nájde si ďalších sedem, vráti sa spolu s nimi späť, nájde dom vymetený a jeho vplyv bude ešte väčší ako predtým.
To je teda rozdiel medzi modlitbou exorcizmu a modlitbou za oslobodenie. Pri modlitbe za oslobodenie pomáhame človeku zrieknuť sa diabla a prijať Ježiša do svojho života, kým počas exorcizmu sa odohráva priamy boj medzi exorcistom a diablom v Ježišovom mene.
No nestačí diabla len vyhnať. Je potrebné človeka zasvätiť Ježišovi, aby ho mohol nasledovať. Inak by dom ostal prázdny a hrozilo by nebezpečenstvo, že sa diabol vráti. Ak nájde dom prázdny, zistí, že v živote toho človeka nie je Ježiš, nájde dom s otvorenými dverami a potom vstúpi s oveľa väčšou mocou do tohto človeka ako predtým.

Kto sa môže modliť modlitbu za oslobodenie?
Povedzme si teraz niečo o službe oslobodzovania, a o ľuďoch, ktorí pomáhajú iným oslobodiť sa z vplyvu zlého ducha. Je možné, že takáto služba sa vyskytuje aj vo vašej modlitbovej skupine. Opäť by som rád zdôraznil, že tu nejde iba o samotnú službu oslobodzovania, ale aj o službu vnútorného uzdravovania.
Často, keď sa modlíte za niekoho modlitbu oslobodzovania, zistíte, že potrebuje aj modlitbu za vnútorné uzdravenie. A preto prvé pravidlo, ktoré vám chcem dať, znie: Osoba, ktorá slúži službou vnútorného uzdravovania, nech slúži aj službou oslobodzovania.
•        Touto službou môžu slúžiť predovšetkým ľudia, ktorí sú citovo, psychicky vyrovnaní.
Ak ste plní strachu, v danej chvíli nemôžete podstúpiť to riziko, lebo diabol vás môže napadnúť práve vo vašej slabej oblasti. Nemyslite si, že počas boja diabol nič nerobí. Ak zistí, že osoba, ktorá sa modlí za oslobodenie druhej osoby, je plná strachu, hnevu alebo pýchy, potom nech sa radšej dotyčná osoba nevystavuje riziku. Aspoň nie vo chvíli, keď je psychicky nevyrovnaná. Ľudia, ktorí chcú slúžiť touto službou, musia byť psychicky vyrovnaní. Ako sme povedali niekedy na začiatku, všetci sme tak trocha nevyrovnaní. Ale ak je stupeň nevyrovnanosti vyšší, neriskujte.
•       Osoba, ktorá koná túto službu, musí byť pokorná, lebo diabol rád útočí na pyšných ľudí. Diabol je veľmi pyšný. Stal sa satanom práve vďaka svojej pýche. Ak sa teda diabol stretne s inou pyšnou osobou, cíti sa ako doma. A takáto osoba nad ním nemá žiadnu moc. Ale ak sa stretne s človekom, ktorý je pokorný, nedokáže ho zniesť. Pyšného človeka diabol často oklame. Jedným z najčastejších klamstiev diabla je, že vám dovolí myslieť si, že sa nachádza tam, kde sa nenachádza, a zasa vás môže klamať v tom, že nie je tam, kde sa práve nachádza.
•        Osoba v tejto službe musí byť plná lásky. Nikdy nezabúdajme, že diabol je plný nenávisti. A preto musí premáhať nenávisť láskou. Ak by ste cítili hnev voči osobe, ktorej slúžite službou oslobodzovania, ak ju neodkážete milovať, táto úloha potom nepatrí vám.
•        Túto službu môžu vykonávať poslušné osoby. Pamätajme, že diabol sám je bytosť neposlušná, a preto sa snaží spôsobiť, aby ste aj vy boli neposlušní: Neposlúchaj svojho biskupa! Neposlúchaj svojho farára! Neposlúchaj ani svoje spoločenstvo! Ak slúžite službou oslobodzovania ako ľudia neposlušní, môžete si byť istí, že vaša modlitba je bezcenná.
•        Osoba v tejto službe musí byť dostatočne duchovne zdatná. To znamená, že musí pravidelne pristupovať k sviatostiam, viesť život modlitby a musí byť plná ovocia Ducha Svätého.

Hnutie New Age
Aby sme dokončili témy, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich prednáškach, dnes sa budeme zaoberať hnutím New Age, ktoré je aj u vás rozšírené. Po predstavení základných pohľadov na toto hnutie sa budeme zaoberať otázkou, ako možno bojovať proti diablovi a jeho taktikám.
Ako viete, terminológia a myšlienky hnutia New Age prenikajú do každej oblasti nášho života. Existujú tisícky kníh o New Age, máme nový štýl hudby, ktorý je hudbou hnutia New Age, stretávame sa s rozličnými kurzami o ezoterickom náboženstve New Age, máme špeciálne obchody, rituálne uzdravovania, rôzne druhy alternatívnej medicíny.
Stúpenci New Age presadzujú, aby všetky školopovinné deti boli vychovávané v duchu myšlienok New Age. Prívrženci hnutia tvrdia, že v našom západnom svete potrebujeme viac duchovnosti a menej materializmu; po hnutí hippies v 60. rokoch, po období rockovej hudby a drog 70. rokov, po radikálnom materializme 80. rokov potrebujeme duchovnejší spôsob života, aby sme mohli vstúpiť do tretieho tisícročia. A preto mnohých ľudí privádza k New Age potreba duchovná.
Čo je New Age? Je veľmi ťažké podať jeho presnú definíciu. New Age by som prirovnal k vysávaču, ktorý pozbiera všetko, čo nájde na zemi, a potom to všetko zamieša. Keď otvoríte vrecúško vysávača, zistíte, že je tam všetko možné a dokonale premiešané. Podobne, keď sa pozriete do vnútra New Age, nájdete tam pomiešané všetky štýly myslenia či filozofií. Objavíte v ňom hinduizmus i kresťanstvo. Aj keď sú tieto zložky v New Age zmiešané, táto „hmota“ nie je natoľko konzistentná, aby vytvárala kompaktný celok. O New Age sa niekedy hovorí, že sa vracia k veľmi starým zložkám rôznych spiritualít, na ktoré sa v priebehu vekov zabudlo. Potom ich ponúka človeku dneška, ktorý má záujem o duchovnú dimenziu života. Preto stúpenci New Age hovoria o pravej a novej premene človeka. Hovoria, že táto premena sa uskutočňuje pomocou štyroch schopností:

Znovuzrodenie
New Age hovorí, že západný človek vníma iba jednu časť svojej osobnosti, a to svoj rozum.
V   západnom svete prevláda názor, že čím je človek rozumnejší, čím je jeho um rozvinutejší, tým je hodnotnejší. Ale stúpenci New Age hovoria, že človek má v sebe aj inú zložku, a to podvedomie, ktoré musí takisto rozvíjať, aby mohol nadobúdať nové skúsenosti. Pripisujú veľkú hodnotu snom, fantázii, neverbálnemu jazyku. Preto hovoria, že človek sa potrebuje znovuzrodiť, preporodiť, aby tým získal nekonečné variácie pre obohatenie svojho duchovného života.

Channeling
Ďalšia schopnosť, ktorú v sebe človek potrebuje podľa stúpencov New Age rozvinúť, je schopnosť prijímať kozmickú energiu, tzv. channeling. Kedykoľvek človek potrebuje prijať energiu, nemusí ju načerpať iba u ľudí, ktorí žijú okolo neho, ale musí sa ju snažiť získať aj od mimozemšťanov. Hovoria, že vesmír je obývaný obrovským množstvom mimozemšťanov, ktorí sú oveľa inteligentnejší ako obyčajní smrteľníci. Preto odporúčajú, aby si človek našiel duchovného vodcu, s ktorým sa dostane do kontaktu. A tento duch, vraj, môže dať človeku novú perspektívu života.
V     Spojených štátoch je z toho veľký obchod. Ľudia, namiesto toho, aby išli na rockový koncert, prídu do veľkého stánku, kde sa zhromaždí okolo 20-30 tisíc ľudí (ktorí samozrejme veľa zaplatia). Na pódium vyjde muž, ktorý je médiom, dostane sa do tranzu, a privoláva ducha – vodcu, aby prehovoril k zhromaždeniu. A duch, ktorý žil napr. pred tritisíc rokmi, sa prihovára k zhromaždeniu. Hovorí o budúcnosti, o budúcich politikoch, odovzdáva im posolstvá, čo majú robiť – skrátka channeling, privádzanie múdrosti spred troch tisíc rokov do človeka súčasnosti.

Používanie kryštálov
Tretia schopnosť, ktorú New Age považuje za veľmi dôležitú, sa týka používania kryštálov. Všimnite si množstvo ľudí, ktorí nosia kryštály. Pre mnohých je to, samozrejme, len určitá dekorácia, ale pre ľudí z New Age je to omnoho viac. Tvrdia, že kryštály v sebe skrývajú veľmi citlivú energiu, ktorá človeka udrží v pohode a zdraví, a že nosením kryštálov môže dôjsť k vyrovnaniu telesnej a duchovnej energie, ktorá práve nie je v rovnováhe. Mnohí ľudia, čo nosia kryštály, veria, že kryštál môže obsahovať duchovnú silu, a tak aj uzdravovať.

Skvalitnenie osobných (najmä obchodných) zručností
Štvrtá schopnosť je zameraná na skvalitnenie osobného vystupovania, a to zvlášť so zameraním na obchod, na schopnosť obchodného rokovania. V USA mnoho zamestnávateľov núti svojich manažérov, aby sa zúčastňovali tréningov New Age, a boli tak schopnejšími obchodníkmi a viac zarobili. Stúpenci hnutia sú presvedčení, že nosenie kryštálov a nové skúsenosti a zážitky môžu dodať modernému manažérovi silu a schopnosť, aby dokázal vo svojom podnikaní a obchode viac riskovať a tak dosiahnuť väčší úspech.

Nebezpečenstvá hnutia New Age
Na prvý pohľad sa môže zdať, že túžba New Age po duchovne je niečo dobré. Ale skutočnosť je iná. Aké sú hrozby New Age?

Monizmus
Stúpenci hnutia New Age sú stúpencami monizmus (monos – jeden). Pre nich je všetko jedno, podľa nich existuje len jedna substancia, jedna podstata. Pre nás, kresťanov, je to inak. Existuje Boh, existujú anjeli, existuje človek, existujú skaly. Existujú duchovné a materiálne veci. Pre New Age niet rozdielu medzi skalou, človekom a mrkvou. Ak stojíte pred stromom a nazdávate sa, že tento strom by pre vás mohol byť bohom, od ktorého by ste mohli načerpať určitú duchovnosť, zariaďte sa podľa toho. Pre stúpencov hnutia New Age nejestvuje niekto, kto je Boh, ale všetko sa môže stať tvojím bohom. Nemôžete hovoriť o Bohu, ale o tvojom alebo mojom bohu. Pravým bohom je príroda, je to sila, ktorú nachádzame v prírode. Pre nich je Boh neosobná energia, neosobná sila. Toto je ten hlavný dôvod, prečo nemôžeme súhlasiť s New Age. Toto hnutie je radikálne odlišné od kresťanstva.

Úloha Ježiša Krista v New Age
V hnutí New Age niet priestoru pre hriech a preto ani Ježiša nemožno predstavovať ako Spasiteľa. V hnutí New Age môže Ježiš vystupovať iba ako jeden z pomocníkov Boha. A teraz si treba položiť otázku: Je pre mňa bohom nejaký strom? Je pravda, že Ježiš mi len pomáha objaviť energiu v tomto strome? Ježiš mi len pomáha, aby som pomocou stromu prežil nejakú duchovnú skúsenosť. Ale pozor! Nie Ježiš je bohom, bohom je strom! New Age ponúka neuveriteľne širokú škálu možností, z ktorých si môžete vybrať svojho boha.

Striedanie duchovností
Môžete byť fascinovaní mysticizmom moslimskej sekty súfis. Neviem, či ste počuli o eneagramoch. Eneagramy pravdepodobne pochádzajú zo starovekého náboženstva tejto moslimskej sekty. Dá sa predpokladať, že keď prejdete jej skúsenosťou, že postúpite do reiki alebo si osvojíte reinkarnáciu. Stúpenci New Age si vôbec nevysvetľujú v zlom to, keď si vyberiete nejakú spiritualitu a potom ju zameníte za inú. Môžete prechádzať z jednej spirituality do druhej bez ťažkostí, dnes môžete byť hinduisti, zajtra kresťania. U New Age to nie je znakom nestabilnosti, nestálosti, práve naopak, je to dobré. Je to populárna spiritualita.

Cit proti rozumu
New Age hovorí: Teraz môžeme vniknúť do človeka a dotknúť sa jeho vnútra, dotýkať sa nielen jeho mysle, ale aj jeho emócií. To je dôvod, prečo žijeme v ére feminizmu. Celé stáročia dozadu bola éra, keď vládli muži, keď prevládal mužský prvok ľudstva. New Age kritizuje západniarov, že skôr, ako niečomu uveria, si všetko potrebujú dokázať vedecky. Keď hľadajú vedecké zdôvodnenie vecí, nerozvíjajú druhú, ženskú časť mozgu. Ako som vám už povedal, mozog sa delí na dve hemisféry: ľavú, ktorá zodpovedá za myslenie, a pravú, ktorá zodpovedá za vnímanie a pocity. Často poznávame Boha iba prostredníctvom našej ľavej hemisféry. Poznávame ho pomocou teológie, snažíme sa všetko vysvetliť vedecky. Ak nenachádzame vedeckú odpoveď, myslíme si, že potom tomu nemusíme veriť. Poznať Boha aj pomocou pravej hemisféry znamená zakúsiť Boha. Mohli by sme povedať, že charizmatická obnova v katolíckej Cirkvi alebo v kresťanských cirkvách je hnutím, ktoré sa stúpencom New Age páči, lebo vidia, že v ňom dávame priestor aj citom.

Korene New Age
Shirley McLainová, jedna z najvýznamnejších predstaviteliek New Age, kritizuje veľké náboženstvá týmito slovami: „Vaše náboženstvá učia človeka náboženstvo, ale nie duchovnosť.“ Ako sme už povedali, náboženským koreňom New Age môžu byť veľké náboženstvá a zabudnuté, staroveké spirituality. Môžeme v ňom nájsť určitú podobnosť s klasickým hinduizmom a inými východnými náboženstvami. Môžeme v ňom objaviť aj črty gnosticizmu. Gnostici tvorili sektu, vychádzajúcu z kresťanstva. Verili v dva svety – materiálny a duchovný. My žijeme v materiálnom svete, ale je tu ešte iný svet, z ktorého máme len záblesk múdrosti, a to je gnóza, poznanie. Tento záblesk múdrosti dovoľuje pohnúť sa z materiálneho sveta do sveta duchovného. A týmto posunom sa všetky naše doterajšie hodnoty menia. Gnosticizmus má veľký vplyv na hnutie New Age.

Reinkarnácia
Jedna z hlavných téz New Age je viera v reinkarnáciu, ktorá je v rozpore so zmŕtvychvstaním. Pre ľudí veriacich v reinkarnáciu človek zomrie, ale znova sa vráti do sveta iným spôsobom a začne žiť v nejakej inej ľudskej bytosti alebo zvierati. Zaiste, je rozdiel v chápaní reinkarnácie v klasickom hinduizme a v hnutí New Age. Nemáme čas zaoberať sa detailmi, ale dnes mnohí veria v reinkarnáciu. Môžem vám dať celý zoznam slávnych postáv, ktoré pravdepodobne verili v reinkarnáciu. Medzi starovekými slávnymi mudrcmi sú to Pytagoras a Platón, z moderných a populárnych osobností Franklin, Edison, Twain, Lincoln, filozofi Leibnitz, Hegel a spisovateľ Goethe.

Holistický pohľad na človeka
Pozerať sa na človeka holistický znamená pozerať sa naň ako na celok. V New Age vládne myšlienka, že človeka, ktorý príde k lekárovi, aby ho uzdravil, musí lekár vidieť ako celok, ako telo, dušu a ducha. Nie ako ten zubár, ktorý mi raz povedal: Pre mňa je najdôležitejšie, aby – keď človek zomrie – zomrel so zdravými zubami. Toto je čiastočný pohľad na človeka.
Myslím, že ste počuli o asociácii kresťanských terapeutov v Amerike. Táto asociácia, ktorá má jednu vetvu aj na Malte, združuje mnohých členov obnovy, medzi ktorými sú lekári, psychológovia, psychiatri i kňazi, ale aj ľudia, ktorým leží na srdci uzdravenie ľudí. Títo členovia sa stretávajú a skúmajú, ako pôsobí na človeka holistický pohľad. V žiadnom prípade to nie je asociácia New Age, ale holistický pohľad na človeka si treba všimnúť.
Aj kňaz sa často pozerá na človeka iba z duchovného hľadiska. Psychológ sa naň pozerá iba zo psychologického hľadiska, aj psychiater má svoj uhol pohľadu. A chudák človek je rozdelený na veľa častí. Pritom je potrebné, aby sme sa pozerali na človeka ako na celok. Holistická medicína tvrdí, že ona nelieči iba chorobu, ale celého človeka. A preto si New Age myslí, že alternatívna medicína je riešením.

Comments are closed.