Ježiš, môj uzdravovateľ

Tým, že som spoluorganizátorom seminárov, mám tú česť poznať otca Eliáša bližšie. Svedčím, že je to človek, prenikavého myslenia, hlboko zakotvený v Bohu, nesmierne pokorný a poslušný učeniu Cirkvi. Obdivujem jeho hlboký modlitbový život, obetavosť a láskou, s akou sa rozdáva, a jeho zmysel pre humor.
Som velmi rád, že seminár o vnútornom uzdravení vychádza v knižnej podobe a tak môže byť sprístupnený širokej verejnosti. Jednou z mnohých chariziem pátra Eliáša je, že veľké pravdy podáva veľmi nevšedným spôsobom, jednoducho a zrozumiteľne.
Nech Pán aj naďalej žehná pátra Eliáša v jeho ťažkej práci na Slovensku i ostatných krajinách po celom svete.
Nech Boh požehná aj Samuela Chetcutiho, priateľa pátra Eliáša, ktorý ho vždy sprevádza a doslova nesie na modlitbách počas jednotlivých seminárov, ako aj všetkých, ktorí sa pričinili o vydanie tejto knihy.
Žehnám vám, moji bratia a sestry, aby ste mali otvorené srdcia pre uzdravenie a oslobodenie, ktoré vám cez túto knihu chce darovať živý Ježiš.
Anton Gubala kňaz

Boh chce naše uzdravenie Božie plány nie sú našimi plánmi

V živote je veľa vecí, ktorým nerozumieme. Aj ja si často kladiem otázku, na ktorú si neviem dať odpoveď: Prečo ma Pán tak často volá na Slovensko? Som šťastný, že som tu, že som tu už tretíkrát. Ako som povedal, nechápem Boží plán. Pred mojím príchodom na Slovensko som tu nikoho nepoznal, nepoznám ani vašu reč a ani vy nepoznáte moju. Na základe rozumového uvažovania by som si skôr vybral krajinu, kde sa hovorí po anglicky, lebo by to bolo ľahšie aj pre mňa, aj pre tých, čo ma počúvajú. Ale Božie plány sú Božie plány, my sa pred nimi skláňame a chválime za ne Pána Boha. A tak som tu znova, snažiac sa prekonávať bariéru jazyka i bariéru kultúry.
Hoci pochádzame z rôznych krajín, je tu niečo, čo nás všetkých zjednocuje, čo máme všetci spoločné: aj Slováci aj Malťania oslovujú Boha výrazom Otec. To znamená, že my všetci sme bratia a sestry. Máme tie isté problémy, tie isté zranenia, tie isté ťažkosti. Skôr ako som začal so službou evanjelizovania po svete, myslel som si, že zranenia, ktoré prežíva africká žena, sú iné, ako zranenia, ktoré prežíva Angličanka. Myslel som si, že ťažkosti muža Inda sú iné ako ťažkosti Austrálčana. Ale napriek rozličných kultúram človek zostáva človekom, žena zostáva ženou, a v podstate máme všetci tie isté zranenia, prežívame tie isté úzkosti, tie isté obavy.
Aj keď vás nepoznám, môžem povedať, že už poznám všetky vaše ťažkosti, lebo sa od seba nelíšime. Všetci sme originálni a práve vďaka svojej originálnosti máme svoje špeciálne problémy, ale viac-menej máme všetci tie isté ťažkosti, lebo všetci sme hriešnici.
Na tomto seminári by som vám veľmi rád sprostredkoval Ježišovo posolstvo. Môj kňazský život sa vyznačuje tým, že chodím po svete a ohlasujem Ježišovo slovo. Kamkoľvek prídem, všade nachádzam bratov a sestry, ktorí sú smädní po jeho slovách a osobnom stretnutí s ním. Som si istý, že aj vy ste sem prišli preto, aby ste sa stretli s Ježišom osobne.

Všetci potrebujeme uzdravenie

Na úvod vám chcem povedať niekoľko informácií o tomto seminári, ktorý sa nazýva seminárom o vnútornom uzdravení. Azda nikoho netreba presviedčať, že všetci potrebujeme uzdravenie. Skôr, než o ňom budeme hovoriť, predstúpime pred Pána ako ľudia, ktorí potrebujú uzdravenie v mnohých oblastiach svojho života. Možno potrebujeme duchovné uzdravenie, uzdravenie telesné alebo vnútorné. Možno potrebujeme uzdraviť oblasti, ktoré sú zasiahnuté okultizmom alebo pôsobením diabla. Náš vnútorný nepokoj je možno dôsledkom priameho alebo nepriameho útoku zlého ducha. Možno potrebujeme uzdravenie, aby sme sa dokázali zrieknuť nejakého človeka vo svojom živote. Čo sa týka uzdravovania, môžeme hovoriť o jeho rôznych dimenziách. Podrobne o tom bude reč neskôr, ale počas tohto seminára sa celkom osobitným spôsobom zameriame na vnútorné uzdravenie.
Počas týchto dní vám dám niekoľko rád, zameraných na vnútorné uzdravenie, ale nesmiete si myslieť, že po ukončení seminára bude každý z vás uzdravený. Niekedy sa stáva, že ľudia sú po absolvovaní seminára zmätenej ší ako pred ním, lebo objavili oblasti, ktoré sú zranené a ktoré si predtým vôbec neuvedomovali.
Počas seminára objavíte zranenia, ktoré pochádzajú z minulosti. Možno ste si nikdy neuvedomili, že určité vaše postoje a prejavy správania sú dôsledkom zranení z minulosti. A tak sa počas seminára dotkneme aj koreňov niektorých našich postojov. V priebehu tohto procesu sa budeme snažiť objaviť samých seba. Svätý Pavol hovorí, že v každom z nás je starý človek. Ale kto je ten starý človek, ktorý žije v nás? To je to naše staré „ja“, plné strachu a hnevu, ktoré je strnulé, ktoré sa bráni a zúfa, ktoré podlieha depresiám a znechuteniam. Pán chce, aby v nás starý človek zomrel a začal v nás žiť nový človek životom bohatým a plným.
Niekto by mohol namietať: Načo sa vracať do minulosti a k starým zraneniam? Dôvod je jednoduchý. Korene mnohých našich súčasných postojov sú kdesi v minulosti. A tak naša minulosť nie je minulosťou, ale súčasnosťou, lebo je stále prítomná. Ak nás už minulosť neovplyvňuje, potom je to v poriadku. Ale ak minulosť ešte aj dnes ovplyvňuje našu prítomnosť, potom je naša minulosť ešte stále prítomnosťou. Preto sa jej musíme dotknúť a uzdraviť ju.
Je to ako s elektrinou. Ak sa dotkneme elektrického vedenia a zasiahne nás prúd, to značí, že vedenie je pod prúdom, je živé. Ak sa dotkneme vedenia, ale nás nepotrasie, to značí, že vedenie nie je pod prúdom. Ak sa dotkneme svojich minulých zážitkov, často prežívame šok, otras. Začíname si uvedomovať, ako sa prebúdzajú naše city. Ožíva v nás hnev, strach, beznádej, zmocňuje sa nás neochota odpúšťať. To znamená, že korene našich zranení sú ešte živé a musia byť uzdravené.

Comments are closed.