• Tematické bloky

Jak vychovávat svaté a ne jimi manipulovat

 
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. (KMS)Při výchově do Kristova charakteru si musíme dávat pozor na manipulaci.
Mezi výchovou a manipulací je v praxi nepatrný, avšak v důsledcích zásadní rozdíl. Původ výchovy nalezneme už v Božím plánu s lidmi. Adam s ženou nerozeznávali dobré a zlé, byli postaveni do zahrady Eden, aby ji obdělávali, střežili a rozmnožili se. Bůh, který je chtěl vychovávat, si poznání dobrého a zlého ponechal ve svých rukách.Podobným způsobem jednáme i my.
Jako rodiče víme, co je zlé a dobré, a proto své děti před zlem chráníme a postupně vychováváme.Gn 1,28-30: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ … Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.Gn 2,15-18: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
Psychologická definice výchovy říká: Výchova je zvláštní druh činnosti. Je to proces cílevědomě zaměřený na utváření a rozvoj duchovních, duševních i tělesných vlastností lidí. Pod Boží výchovou rostou učedníci ve služebníky. Hospodin s nimi jedná ve svobodě a očekává od nich odpovědnost ve službě. 1K 13,11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Ďábel chtěl člověka získat pod svůj vliv, a proto Boha ve výchově „napodobil“. Uvedl muže a ženu do sebeklamu o jejich svobodě. Vysvětlil jim, že v závislosti na Bohu fakticky svobodní nejsou a svobodu naleznou až když poznají dobré a zlé a budou jako Bůh sám.
Manipulace je jen ďábelskou napodobeninou Božího laskavého vedení. Gn 3,1-5: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Protože lidé byli stvořeni ke svobodné a dobrovolné závislosti na Bohu, stali se svým činem poddanými (otroky) ducha vzpoury (Ef 2,1-2). Ďábel není vychovatel ani tvůrce, proto mění Boží výchovu za manipulaci.
Udržuje člověka v klamných představách o domnělé svobodě, ve lži a nutí ho k činům, které chce skrze něj uskutečnit. Definice manipulace podle Slovníku cizích slov: Manipulace je odborné, složité nebo nekalé zacházení s něčím, zpracovávání vědomí lidí. Termín manipulace pochází z latinského slova manus = ruka (tzn. s něčím zacházet, s něčím cíleně pohybovat nebo něco cíleně za určitým účelem řídit). Všechny tři obecné významy dokreslují obraz manipulace v duchovním smyslu a často ji není snadné odhalit. Jde o nekalé, křivé a pokrytecké jednání, zpracování vědomí druhých lidí tak, aby se stali nástroji k vykonání vůle někoho jiného.

Pokračuj v čítaní

Zhubné kulty a sekty – psychická manipulácia

Z obsahu priloženého článku (kliknutím otvorenie) – Zhubné kulty a sekty:

*ZHUBNÉ KULTY A SEKTY

* ČO JE TO KULT

* AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY

* AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE

* ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE

* AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA

* VODCA KULTU

* AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV

* TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA

* DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO ZHUBNOM KULTE

Zdroj: http://www.integra.fost.sk/clanky/kulty.pdf

 Pre hlbšie štúdium o sektách a ich rozlišovanie doporučujeme kresťanský časopis ROZMER : https://rozmer.sk/sk/articles/theme/44?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=0a68b83e41190922f5cd2df7c7e19dd3

Sekty využívajú vyspelé techniky manipulácie

Človek odjakživa túži niekam patriť. Chce byť súčasťou spoločenstva, kde je rešpektovaný a prijímaný. A niekedy je kvôli tejto prirodzenej ľudskej túžbe ochotný obetovať naozaj veľa. A práve to si uvedomujú sekty a radikálne náboženské hnutia, na ktoré môžeme naraziť aj v súčasnosti. „Slovo sekta pochádza z lat. slov secta/sequi, čo znamená nasledovať. Sekta má svojho vodcu, ktorého členovia musia nasledovať,“ opisuje Marián Baťala z občianskeho združenia Prometheus.

Sekty používajú rôzny techniky manipulácie.

Medzi najpoužívanejšie patrí ovládanie strachom. Napríklad, že za nedodržanie nejakého pravidla alebo spáchania hriechu vás čaká trest. Niektoré náboženské spoločenstvá hlásajú aj to, že nebo je tu iba pre hŕstku vyvolených a práve ich učenie je jedinou cestou, ako sa tam dostať. „Kvôli strachu ľudia konajú tak, ako ten, čo manipuluje, chce.“
Medzi kontroverzné náboženské spoločnosti u nás patria aj Svedkovia Jehovovi. V minulosti boli považovaní za sektu, dnes ide o registrované náboženské hnutie.
Mnohí ľudia však Svedkov Jehovových považujú za sektu aj v súčasnosti. „Myslím si, že na Svedkov Jehovových nepasuje ani jedna z definícií sekty,“ obhajuje člen náboženskej spoločnosti Anton Oberhauser.

Prevenciu v oblasti siekt na Slovensku ponúka občianske združenie Integra. Jeho predsedníčka Ivana Škodová sa už niekoľko rokov venuje ľuďom, ktorí podľahli vplyvu siekt. „V poslednej dobe sa stretávame s problémami ľudí, ktorí sú členmi aj rôznych kresťanských spoločností.“
Na Slovensku dnes máme 18 registrovaných cirkví. Podľa odborníkov však niektoré z nich môžu vykazovať znaky siekt. Čím viac je človek v tejto oblasti vzdelaný, tým menšie je riziko, že vplyvu siekt podľahne.

Zdroj + dostupné video o manipulácií v sektách:

   https://www.tvkosice.sk/video/583f06c14526ca488e241d9b

Sektám, okultizmu a rôznym aktuálnym témam kresťanského života sa venuje i kresťanský časopis ROZMER (vrele odporúčame). Odkaz na stránku časopisu (kliknutím sa presmeruje na web časopisu):

https://rozmer.sk/sk/articles/theme/111

Psychická manipulácia v sektách

Vážená redakcia, po rozpade totalitného ateistického režimu sme zaznamenali rozmach rozličných, u nás dosiaľ netradičných náboženských spoločenstiev. Orientovať sa na súčasnej duchovnej scéne je pre mnohých z nás zo dňa na deň ťažšie. V súvislosti s presadzovaním mnohých siekt sa čoraz častejšie hovorí o psychickej manipulácii, ktorú na svojich obetiach praktizujú. O čo vlastne ide?

Priznajme si, že istej manipulácii sme vystavení každý deň. Médiá, reklamy, politické „prekáračky”, to všetko na nás pôsobí s cieľom, aby niekto ovplyvnil verejnú mienku, získal pozornosť ľudí či vymámil z našej čoraz tenšej peňaženky neľahko nasporené peniaze. Manipulácia s ľudskou psychikou, ako sa praktizuje v náboženských sektách, je však oveľa závažnejším fenoménom. Nevyžaduje od nás iba jednorazový akt, ako pri kúpe tovaru alebo vhodení volebného hlasu do urny, ale vytvára v človeku bezhraničnú a otrockú závislosť oberajúcu ho o vlastnú identitu. Avšak nebezpečné na tom je práve to, že ten, kto je manipulovaný, to ani nespozoruje, ba naopak, má pocit, že našiel drahocennú „perlu”, bez ktorej jeho ďalší život nemá zmysel. Zmanipulovaný človek pri vstupe do sekty zažíva pocity šťastia a naplnenia, preto je ochotný s absolútnou oddanosťou robiť to, čo sa od neho vyžaduje. A o to tam v podstate ide.

Kam až môže človeka priviesť manipulácia a ako z neho postupne urobí bábku v rukách manipulátora, zbaviac ho jeho vôle a dôstojnosti, hovoria mnohé svedectvá tých, ktorí nabrali odvahu vymaniť sa z područia siekt. Aby človek prijal deštruktívnu autoritu guru a bol od neho čoraz závislejší, používajú sa v sektách rozličné techniky psychickej manipulácie. Netreba zdôrazňovať, že s vývojom psychológie, jej poznatkov a praktických skúseností sú tieto formy čoraz prepracovanejšie a tým aj rafinovanejšie a nebezpečnejšie.

Známy americký psychológ Leon Festinger tvrdí, že úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia riadenia jej troch základných zložiek: správania, myslenia a emócií.

Pokračuj v čítaní

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention

 

Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pokračuj v čítaní

Manipulace nezbavuje člověka odpovědnosti

Žijeme v nábožensky svobodné zemi, v konzumní společnosti. I na tomto „trhu“ se celá řada skupin pokouší o „misii“, chce nás oslovit. O úskalích na této cestě hovoříme se ZDEŇKEM VOJTÍŠKEM, zakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Tvrdí se, že jsme národ převážně ateistický. Není to protimluv k přítomnému množství různých náboženských skupin?

Nezdá se, že by česká společnost byla více ateistická než kterákoli jiná na Západě. Přihlášení se k ateismu u nás většinou neznamená vyjádření odporu k duchovním záležitostem, ale vyjádření odporu vůči institucím, církvím. Vyplněním kolonky „bez vyznání“ při sčítání lidu Češi často dávají najevo svůj názor, že církve jsou dogmatické, represivní a chtivé majetku a moci, a že je tedy nejlepší s nimi nemít nic společného. Tento názor má své kořeny v české historii, ale v poslední době spolupůsobí se západní tendencí směrem k oslabení autority všech institucí. Zmenšení významu církví ale vůbec neznamená, že duchovního života je u nás méně. Je jen více rozptýlený, a tím méně viditelný.

Je něco, co spojuje obrovskou rozmanitost jednotlivých hnutí? Mají společného jmenovatele?

Nemůžeme vždy mluvit jenom o hnutí, k nimž lidé více či méně těsně přináležejí. Značná část duchovního života se naopak odehrává mimo jakékoli společenství, zcela privátně, na základě individuální návštěvy nějakých kurzů či seminářů, prostřednictvím různých placených duchovních učitelů a poskytovatelů duchovních služeb, na základě nákupu knih, karet, amuletů, formou duchovní práce na sobě apod. Společný všem novým aktivitám, ať už více či méně organizovaným, je jejich protest proti většinové společnosti a proti církvím, které jsou zavedené a s touto společností v podstatě zadobře. Hlavní výtky proti společnosti míří na materialismus a konzumní životní styl, na nízkou etickou úroveň (např. na podporu soutěživosti a agresivity), na „odlidštěnou“ medicínu, na stravovací návyky (především na jedení masa). A k výtkám vůči církvím, o nichž jsem už hovořil, můžeme přidat ještě třeba neschopnost zprostředkovat živý, aktuální náboženský zážitek.

Pokračuj v čítaní

Jak lze bezpečně rozpoznat, že společenství věřících je sekta?

Matoucí může být zvláště to, že vlastního zneužívání si nemusíme být vědomi, protože ho i před sebou samými dokážeme krýt zbožnými úvahami, řečmi nebo verši z Písma.

Slovo „sekta“ je nadávkou, za níž si každý čtenář představí něco jiného. Dá se z něho ale vyrozumět, že tazateli jde o rozpoznání špatných, nebo dokonce nebezpečných rysů ve společenství. Rozpoznat tyto rysy bezpečně a nezpochybnitelně není možné. Už jenom proto, že i ve zdravém společenství se mohou klidně vyskytnout špatné způsoby jednání, a naopak: jednotlivci se svatou hroší kůží dokáží čerpat i z velmi pochybně fungujících společenství.

Křesťanské společenství a jeho příslušníci zacházejí s věcmi, které se týkají Hospodina. Řečeno biblickým obrazem, zacházejí s „Božím jménem“. A takového společenství se samozřejmě týká III. přikázání: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ Zneužitím je na prvním místě patrně myšleno používání Božího jména v magii a při čarovaní, ale využívat a zneužívat síly toho, co patří k Bohu, můžeme i v daleko obyčejnějších činnos¬tech: pro nás evangelikály je – myslím – důležitých hlavně následující pět oblastí.

(1.) Může to být zneužití naší společné víry v živého, jednajícího Boha. Soukromé zkušenosti, že Pán mi něco řekl, že jsem v modlitbě něco přijal nebo že jsem něco poznal jako Boží vůli, patří do společenství jen jako osobní svědectví. Pokud se něco takového vydává za obecně platný fakt a stane se to argumentem, může to být zneužitím záležitostí Boha pro vlastní účely. Podobné je to samozřejmě s proroctvími, výklady modlitby v jazycích a dalšími svatými záležitostmi, použitými k nesvatému účelu posílení vlastních stanovisek.

Pokračuj v čítaní

Manipulace ve výchově

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči: v Kolpingově azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství. Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Pavly Koucké najdete v naší Odborné knihovně.

Pokračuj v čítaní

O zásadách psychomanipulácie

Z Dokumentu o niektorých javoch spojených s činnosťou siekt Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky: „Dňa 18. novembra 1978 v Jonestowne v Guajane vyše 900 členov Svätyne ľudu Jima Jonesa spáchalo hromadnú samovraždu vypitím nápoja s kyanidom draselným počas makabrickej ceremónie; niektorí z nich boli zastrelení…; 19. septembra 1985 sa 80 členov sekty Datu Mangayanona z kmeňa Ata z ostrova Mindanao na Filipínach na odporúčanie kaplána otrávilo, „aby uvideli Božiu tvár“; 1. novembra 1985 sa na pláži vo Wakayame v Japonsku 7 žien, verných Cirkvi priateľov pravdy, po smrti vodcu sekty Kiyoharu Miyamoto upálilo zaživa; V auguste 1987 sa neďaleko Soulu v Južnej Kórei otrávilo 32 vyznávačov „bohyne“ Pak Soon–Ja, uctievanej ako božstvo; obete mali podrezané hrdlá; Roku 1983 sa členovia ukrajinskej sekty Biele Bratstvo pokúšali spáchať hromadnú samovraždu; tragédii sa podarilo predísť vďaka zásahu polície; 19. apríla 1993 tragicky zahynulo 86 členov Rodu Dávidovho (medzi nimi 17 detí) v plameňoch farmy neďaleko mesta Waco v americkom Texase; 4. a 5. októbra 1994 zomrelo 53 vyznávačov Rádu Chrámu slnka v Kanade a vo Švajčiarsku, ktorí spáchali samovraždu zastrelením či otrávením; Roku 1996 v Opole (Poľsko) bola zavraždená 73–ročná žena; páchateľkou bola jej 15–ročná vnučka, ktorá bola spojená s niektorým zo satanistických kultov; Roku 1998 v Lubline (Poľsko) spáchala samovraždu členka sekty Nebo – príčinou boli spory s inými členmi sekty kvôli manželstvu; V marci 1999 v Rudzie Ślanskej (Poľsko) dvaja 19–roční spáchali rituálnu vraždu so satanistickým pozadím, zabili 19–ročné dievča a 17–ročného chlapca.“

Pokračuj v čítaní

„Tichá domácnosť“ narobí viac škody než úžitku

Určite poznáte, používate alebo ste boli obeťou takzvanej tichej domácnosti. A to zďaleka nie len s partermi, ale veľmi často sa metóda ignorovania objavuje medzi súrodencami, rodinou, spolupracovníkmi atď. Ignorovať niekoho ako trest za čokoľvek môže byť vrcholne uspokojivé. Ale …z druhej strany to zase tak moc prima nie je. Viete, že zámerná ignorácia sa dá považovať za týranie? A že u citlivejších ľudí môže pôsobiť pomerne zásadné psychické problémy? Poďme sa na to ťaživé ticho pozrieť z druhej strany.


„Liečba tichom“ je účinná, ale trošku inak, než si myslíme. Kto ju zažil z druhej strany, vie, že môže prerásť do pekne nepríjemného a devastujúceho stavu, ktorý ovplyvní psychiku ignorovaného pomerne zásadným spôsobom. Zvlášť, keď sa „tichá domácnosť“ zaženie do extrému. Nedostatok informácií je často veľmi frustrujúce a ticho bezohľadné, nedospelé, kruté a často škodiace ako psychicky, tak fyzicky.

Pokračuj v čítaní

Sexualita a manipulace

Co má společného sex s manipulací? Sexualita je základním prvkem vašeho partnerského vztahu, pokud nežijete vedle sebe jako bratr a sestra. Při sbírání materiálu pro knihu „Láska a manipulace“ se autorka ptala obětí manipulátorů.

Ještě horší je, že systematicky manipulující osobnosti užívají sexualitu jako prostředek, aby si podrobily druhého, aby ho ponížily do stavu „předmětu“.

Mezi ženami a muži s manipulativním chováním je však rozdíl, protože této „taktiky“ nepoužívají stejným způsobem.

Žena manipulátorka trestá abstinencí
Sexuální založení každého člověka je tak složité, že není možné pouštět se zde do psychoanalytických rozborů. Jednak proto, že takové úvahy se odvolávají na poměrně složité teoretické a klinické domněnky (někdy dost nesrozumitelné vzhledem ke svému vysoce odbornému jazyku), jednak proto, že jsem se rozhodla popsat a rozebrat v této knize konkrétní fakta – jak se vyvíjí „sexuální příběh“ jedince, který uvázl v osidlech manipulující osoby. Následující příklady pocházejí z výpovědí různých obětí manipulátorů.

Pokračuj v čítaní

Poznáte, že s vámi někdo manipuluje? O dávání přednosti v lásce a predátorech ve vztazích

Cítíte se užitečně a milovaně jen když naplňujete potřeby ostatních? Snažíte se zavděčit druhým na úkor vlastní pohody? Bojíte se vyjádřit svůj nesouhlas? Máte pocit viny a nevíte proč?

Pak buďte pozorní, možná jste se stali obětí manipulativního chování. Svou pasivitou dáváte manipulátorovi do ruky zbraň, kterou vůči vám použije, kdykoli se mu to bude hodit. Váš souhlas, že vás může tvarovat přesně tak, jak se mu to líbí.

Partneři si musí umět vycházet vzájemně vstříc, a pokud jsou ústupky oboustranné a dobrovolné, je to vlastně takové krásné dávání si přednosti. Nikdo se necítí omezován ve svých právech, rozhodnutí o ústupku probíhá v láskyplné atmosféře vzájemného pochopení, i když někdy k němu vede temperamentnější cesta… Ale proč ne, malá Itálie může být i kořením, pokud slovní šarvátka nad významy slov končí bez frustrujícího pocitu faulového skóre.

Mít za partnera manipulátora je ale jiná káva. Manipulátoři totiž zacházejí s druhým jako s pouhým vykonavatelem svých přání a rozkazů. Jsou typičtí predátoři, zkoumají slabá místa, testují schopnost nechat se zraňovat a ovládat. Jakmile se jim povede někoho ponížit jednou, dvakrát, útočí pak častěji, s viditelným pocitem triumfu. Chtějí druhého vidět na kolenou. Jsou nadřazení, arogantní, útoční, přesvědčení o svém vysokém intelektu, schopnostech a nepostradatelnosti. Necítí vděčnost, úctu ani empatii, vše poměřují měřítkem sebe sama. Já, pak zase jenom já. Vždycky jenom oni. Ale co vy?

Pokračuj v čítaní

11 foriem manipulácie vo vzťahu: Odhaľte ich včas!

Manipulácia medzi ľuďmi je veľmi rozšírená. Niekedy však takého človeka nedokážeme včas odhaliť a život s ním sa môže ľahko premeniť na peklo.

Manipulátori používajú rôzne intrigy a okľuky, ktorými sa snažia druhých dostať tam, kde ich chcú mať. Pokiaľ sa nenaučíte tieto manipulácie včas rozoznať a účinne sa proti ním brániť, budete sa vedľa nich trápiť. Ako poznať manipulátora? Všimnite si tieto prejavy správania.

Manipulátor používa vo svojom slovnom prejave obraty, ktoré viditeľne naznačujú, že ide o manipuláciu. Preto si vždy dávajte pozor na to, aké slová používa váš partner a ako formuluje svoje vety. Manipulátori sú často ľudia, ktorí nedokážu rešpektovať druhé osoby ( ich názory, rozhodnutia, čas, súkromie ani potreby), alebo chcú ich nejako využiť. Na to používajú nasledujúce formy manipulácie.

Intrigy, ohovárania a klamanie

Najčastejšia zbraň manipulátora sú práve intrigy, ohováranie a klamstvo. Ak sa cíti manipulátor ohrozený napríklad vašim odchodom (a to či už skutočným alebo len vymysleným), začne klamať, len aby druhého zastrašil, vyvolal v ňom žiarlivosť, udržal si ho pri sebe a odradil od jeho úmyslov. Napríklad: „Jedna kolegyňa v práci mi dáva stále najavo svoj záujem a neustále mi volá,“ alebo „Bývalá mi volala, že sa jej po mne cnie a chcela by sa ku mne vrátiť.“

Pokračuj v čítaní

Kouzelná věta každého manipulátora

Kdo je manipulátor jistě není třeba vysvětlovat. Člověk, ať muž nebo žena, který dovedně tahá za jemné nitky lidské duše a postrkuje tak někoho pro sebe žádoucím směrem.

„Nevymlouvej se!» To je skutečně korunní věta každého manipulátora.

  • Jak to probíhá a proč podléháme manipulacím?
  • V čem vlastně spočívá kouzlo té věty?
  • Co dělá manipulátor?

Jak to probíhá a proč podléháme manipulacím?

Nejprve odpověď na druhou část otázky.

Vést se necháváme proto, že kdysi jsme se s něčím podobným setkávali ve své rodině, dokud jsme ještě byli dětmi. V našem mozku se vytvořila a uložila odpovídající neuronová spojení.

Protože námi manipulovali rodiče, které jsme měli rádi, věřili jsme jim a manipulaci jsme nepostřehli. A tady už máme příčinu číslo dvě. Manipulaci je třeba si uvědomovat.

Pokračuj v čítaní

Metody ženské manipulace a citového vydírání

Žena pro dosažení cíle svých emocí používá všechny existující metody citového vydírání a manipulace. Většinou žena nasadí všechny typy naráz, což ve svém výsledku působí nelogicky. Dnešní ženy jsou vychovány bez společenských konvencí, které omezují možnosti vydírání a manipulace a proto využívají všechny možnosti beze studu, pocitu viny a beze strachu. Ke všem metodám vydírání a manipulace poskytuje systém femfašistického (viac na http://digitalnivztah.cz/femfasizmus/) státu plnou mediální podporu. Této morální podpoře se říká Druhá Morálka.

Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost.

Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost. K tomu také najde žena plnou oporu ve společenských médiích. Při podpoře v médiích pak každý ženský manipulativní argument vyzní, jako by to byla svatá a nezlomná pravda.

Pokračuj v čítaní

5 nejúčinnějších vět manipulátora, které Ti seberou rozum

Jsou jako čarodějnice. Řeknou slovo, kterým Tě očarují, zbaví smyslů, proklejí. Máš jediné nutkání – reagovat, bránit se. A v tom je ten trik. Náhle jsi v obranné (submisivní) pozici. A trápíš se pro něco, co vlastně vůbec neexistuje.

„Nemohu“ odejít

Manipulátory (bez ohledu na pohlaví) najdeme ve všech druzích vztahů – partnerských, příbuzenských, přátelských i pracovních. Libují si v nich – jako plíseň ve vlhkém prostředí. Tu vlhkost vytvářejí Tvé slzy – a tak příznivé prostředí plíseň nikdy neopouští. „Dokud tu bude vlhkost, budu tu i já,“ říká plíseň. Přemýšlejme o té větě.

Ona „nikdy není ta špatná“, ona „nikdy není příčinou“, její chování je „vždycky jen důsledkem“ toho, co působíš Ty „svými chybami, svou špatností“.

A Ty z takového vztahu nemůžeš odejít. Přece té plísni pořád něco dlužíš. Stále doufáš, že se to mezi vámi zlepší, že „se napravíš“. Ale neuvědomuješ si, že takový stav nikdy nenastane, protože Ty žádné chyby, žádné špatnosti ve skutečnosti nevytváříš.

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate