Jak vychovávat svaté a ne jimi manipulovat

 
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. (KMS)Při výchově do Kristova charakteru si musíme dávat pozor na manipulaci.
Mezi výchovou a manipulací je v praxi nepatrný, avšak v důsledcích zásadní rozdíl. Původ výchovy nalezneme už v Božím plánu s lidmi. Adam s ženou nerozeznávali dobré a zlé, byli postaveni do zahrady Eden, aby ji obdělávali, střežili a rozmnožili se. Bůh, který je chtěl vychovávat, si poznání dobrého a zlého ponechal ve svých rukách.Podobným způsobem jednáme i my.
Jako rodiče víme, co je zlé a dobré, a proto své děti před zlem chráníme a postupně vychováváme.Gn 1,28-30: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ … Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.Gn 2,15-18: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
Psychologická definice výchovy říká: Výchova je zvláštní druh činnosti. Je to proces cílevědomě zaměřený na utváření a rozvoj duchovních, duševních i tělesných vlastností lidí. Pod Boží výchovou rostou učedníci ve služebníky. Hospodin s nimi jedná ve svobodě a očekává od nich odpovědnost ve službě. 1K 13,11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Ďábel chtěl člověka získat pod svůj vliv, a proto Boha ve výchově „napodobil“. Uvedl muže a ženu do sebeklamu o jejich svobodě. Vysvětlil jim, že v závislosti na Bohu fakticky svobodní nejsou a svobodu naleznou až když poznají dobré a zlé a budou jako Bůh sám.
Manipulace je jen ďábelskou napodobeninou Božího laskavého vedení. Gn 3,1-5: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Protože lidé byli stvořeni ke svobodné a dobrovolné závislosti na Bohu, stali se svým činem poddanými (otroky) ducha vzpoury (Ef 2,1-2). Ďábel není vychovatel ani tvůrce, proto mění Boží výchovu za manipulaci.
Udržuje člověka v klamných představách o domnělé svobodě, ve lži a nutí ho k činům, které chce skrze něj uskutečnit. Definice manipulace podle Slovníku cizích slov: Manipulace je odborné, složité nebo nekalé zacházení s něčím, zpracovávání vědomí lidí. Termín manipulace pochází z latinského slova manus = ruka (tzn. s něčím zacházet, s něčím cíleně pohybovat nebo něco cíleně za určitým účelem řídit). Všechny tři obecné významy dokreslují obraz manipulace v duchovním smyslu a často ji není snadné odhalit. Jde o nekalé, křivé a pokrytecké jednání, zpracování vědomí druhých lidí tak, aby se stali nástroji k vykonání vůle někoho jiného.

Pokračuj v čítaní

Zhubné kulty a sekty – psychická manipulácia

Z obsahu priloženého článku (kliknutím otvorenie) – Zhubné kulty a sekty:

*ZHUBNÉ KULTY A SEKTY

* ČO JE TO KULT

* AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY

* AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE

* ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE

* AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA

* VODCA KULTU

* AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV

* TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA

* DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO ZHUBNOM KULTE

Zdroj: http://www.integra.fost.sk/clanky/kulty.pdf

 Pre hlbšie štúdium o sektách a ich rozlišovanie doporučujeme kresťanský časopis ROZMER : https://rozmer.sk/sk/articles/theme/44?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=0a68b83e41190922f5cd2df7c7e19dd3

Sekty využívajú vyspelé techniky manipulácie

Človek odjakživa túži niekam patriť. Chce byť súčasťou spoločenstva, kde je rešpektovaný a prijímaný. A niekedy je kvôli tejto prirodzenej ľudskej túžbe ochotný obetovať naozaj veľa. A práve to si uvedomujú sekty a radikálne náboženské hnutia, na ktoré môžeme naraziť aj v súčasnosti. „Slovo sekta pochádza z lat. slov secta/sequi, čo znamená nasledovať. Sekta má svojho vodcu, ktorého členovia musia nasledovať,“ opisuje Marián Baťala z občianskeho združenia Prometheus.

Sekty používajú rôzny techniky manipulácie.

Medzi najpoužívanejšie patrí ovládanie strachom. Napríklad, že za nedodržanie nejakého pravidla alebo spáchania hriechu vás čaká trest. Niektoré náboženské spoločenstvá hlásajú aj to, že nebo je tu iba pre hŕstku vyvolených a práve ich učenie je jedinou cestou, ako sa tam dostať. „Kvôli strachu ľudia konajú tak, ako ten, čo manipuluje, chce.“
Medzi kontroverzné náboženské spoločnosti u nás patria aj Svedkovia Jehovovi. V minulosti boli považovaní za sektu, dnes ide o registrované náboženské hnutie.
Mnohí ľudia však Svedkov Jehovových považujú za sektu aj v súčasnosti. „Myslím si, že na Svedkov Jehovových nepasuje ani jedna z definícií sekty,“ obhajuje člen náboženskej spoločnosti Anton Oberhauser.

Prevenciu v oblasti siekt na Slovensku ponúka občianske združenie Integra. Jeho predsedníčka Ivana Škodová sa už niekoľko rokov venuje ľuďom, ktorí podľahli vplyvu siekt. „V poslednej dobe sa stretávame s problémami ľudí, ktorí sú členmi aj rôznych kresťanských spoločností.“
Na Slovensku dnes máme 18 registrovaných cirkví. Podľa odborníkov však niektoré z nich môžu vykazovať znaky siekt. Čím viac je človek v tejto oblasti vzdelaný, tým menšie je riziko, že vplyvu siekt podľahne.

Zdroj + dostupné video o manipulácií v sektách:

   https://www.tvkosice.sk/video/583f06c14526ca488e241d9b

Sektám, okultizmu a rôznym aktuálnym témam kresťanského života sa venuje i kresťanský časopis ROZMER (vrele odporúčame). Odkaz na stránku časopisu (kliknutím sa presmeruje na web časopisu):

https://rozmer.sk/sk/articles/theme/111

Psychická manipulácia v sektách

Vážená redakcia, po rozpade totalitného ateistického režimu sme zaznamenali rozmach rozličných, u nás dosiaľ netradičných náboženských spoločenstiev. Orientovať sa na súčasnej duchovnej scéne je pre mnohých z nás zo dňa na deň ťažšie. V súvislosti s presadzovaním mnohých siekt sa čoraz častejšie hovorí o psychickej manipulácii, ktorú na svojich obetiach praktizujú. O čo vlastne ide?

Priznajme si, že istej manipulácii sme vystavení každý deň. Médiá, reklamy, politické „prekáračky”, to všetko na nás pôsobí s cieľom, aby niekto ovplyvnil verejnú mienku, získal pozornosť ľudí či vymámil z našej čoraz tenšej peňaženky neľahko nasporené peniaze. Manipulácia s ľudskou psychikou, ako sa praktizuje v náboženských sektách, je však oveľa závažnejším fenoménom. Nevyžaduje od nás iba jednorazový akt, ako pri kúpe tovaru alebo vhodení volebného hlasu do urny, ale vytvára v človeku bezhraničnú a otrockú závislosť oberajúcu ho o vlastnú identitu. Avšak nebezpečné na tom je práve to, že ten, kto je manipulovaný, to ani nespozoruje, ba naopak, má pocit, že našiel drahocennú „perlu”, bez ktorej jeho ďalší život nemá zmysel. Zmanipulovaný človek pri vstupe do sekty zažíva pocity šťastia a naplnenia, preto je ochotný s absolútnou oddanosťou robiť to, čo sa od neho vyžaduje. A o to tam v podstate ide.

Kam až môže človeka priviesť manipulácia a ako z neho postupne urobí bábku v rukách manipulátora, zbaviac ho jeho vôle a dôstojnosti, hovoria mnohé svedectvá tých, ktorí nabrali odvahu vymaniť sa z područia siekt. Aby človek prijal deštruktívnu autoritu guru a bol od neho čoraz závislejší, používajú sa v sektách rozličné techniky psychickej manipulácie. Netreba zdôrazňovať, že s vývojom psychológie, jej poznatkov a praktických skúseností sú tieto formy čoraz prepracovanejšie a tým aj rafinovanejšie a nebezpečnejšie.

Známy americký psychológ Leon Festinger tvrdí, že úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia riadenia jej troch základných zložiek: správania, myslenia a emócií.

Pokračuj v čítaní

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention

 

Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pokračuj v čítaní