Crystals: A Christian Perspective (Kryštály – Kresťanský pohľad)

Kryštály – Kresťanský pohľad

One of the most frequent questions I have received since coming out of the New Age movement is how can we understand crystals? In this video, we look at one scientific argument and two Biblical arguments as to why crystals should be avoided in healing and therapy.

Jednou z najčastejších otázok, ktoré dostávam po vystúpení z hnutia New Age, je, ako môžeme porozumieť kryštálom? V tomto videu sa pozrieme na jeden vedecký argument a dva biblické argumenty, prečo by sme sa mali kryštálom pri liečení a terapii vyhýbať.