• Tematické bloky

Pasca ustarostenosti

Je ustarostenosť správny postoj človeka v denno- denných starostiach?
Postoj kresťana na daný problém a oslobodenie od ustarostenosti Vám načrtne prednáška publikovaná v rámci Modlitby chváľ spoločenstva Dvaja Traja vo Svidníku 13.6.2020

Denná modlitba za ochranu

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezabel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov Antikrista.
V mene Ježiš viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy učinené proti mne a súdy, ktoré som učinil voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby inšpirované nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili proti mne.

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě,
pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.
Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty,
kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem,
každé jednotlivé zranění,
jež mi kdo způsobil.
Chci přijmout všechny své bližní
jako bratry a sestry před Tvou Tváří
i s jejich chybami a slabostmi
a odpouštím jim každé slovo i čin,
všechno, čím mě kdy zranili
nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Krížová cesta ( rozjímavý pohľad na utrpenie Pána Ježiša vo forme listov očitých svedkov)

Mária Magdaléna „Rabi Ješua!“

Môj výkrik vyplašil kŕdeľ vtákov sediacich na strome. Zatrepotali krídlami a vzniesli sa k oblohe.

Kľačala som pri Ježišovom hrobe a plakala. „Vari nestačilo, že ho zabili, ešte ani jeho mŕtve telo nenechali na pokoji!“ Na tráve predo mnou ležali nádobky plné voňavých olejov. Nebolo koho pomazať. Hrob je prázdny.

A zrazu stál predo mnou a prihováral sa mi: Mária“. Nemohla som tomu uveriť, že znova počujem svoje meno z jeho úst.

Keď na mňa prvýkrát položil ruky a prikázal zlým duchom, aby odišli z môjho života, bolo to ako keď vás po dlhých rokoch uvoľnia z pút a darujú slobodu. Tak rada som počúvala jeho slová. Tak rada som sa pozerala, ako objíma deti, ako dvíha z chatrného lôžka ochrnutého, ako sa nebojí dotknúť malomocného.

Cítila som ukrutnú bolesť a žiaľ, keď som videla jeho ruky pribité na kríž, keď som počula ako jeho ústa naposledy vykríkli a potom zmĺkli…a teraz stál predo mnou. Živý! Na tvári ani stopa po ranách a utrpení, odev mu žiaril.

Choď k mojim bratom a povedz im, čo si videla.“

Pokračuj v čítaní

Modlitba ku Kristovej krvi

Ó, predrahá Krv večného života, výkupná cena celého sveta, nápoj a kúpeľ spasenia pre naše duše, ktorá nás bez prestania zastávaš pred milosrdným trónom Najvyššieho. Klaniam sa ti s najhlbšou úctou a žiadam si, nakoľko je to len možné, zadosťučiniť za tie krivdy a zneuctenia, ktorých sa ti ustavične od ľudí, tvojich stvorení, dostáva, najmä od tých, čo sa ti opovažujú bezbožným spôsobom rúhať. Ktože by nemal túto krv nekonečnej ceny chváliť? Ktože by sa nemal roznietiť láskou k Ježišovi, ktorý ju vylial? Čo by sa so mnou stalo, keby ma táto božská Krv nevykúpila? A kto ju vytlačil až do poslednej kvapky zo žíl môjho Pána? Nebol to zaiste nikto iný, len láska. Ó, nesmierna láska, ktorá si nám podala tento balzam plný spasenia! Neoceniteľný balzam, ktorý si zo žriedla nesmiernej lásky vytiekol, učiň, aby ťa všetky srdcia a všetky jazyky chválili, oslavovali a ďakovali ti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Žalm 91

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,  povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.  Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.  Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

(Katolícky preklad)

Modlitba odpustenia deťom a žehnajúca modlitba rodiča za deti

Môj láskavý Otče, prichádzam k tebe s rozhodnutím odpustiť svojim deťom, ktoré si mi zveril vo svojej Božskej láske a dobrote, aby som z nich vychoval pravých svedkov tvojho Syna, Ježiša Krista, svedkov Pravdy, Pokory, Lásky a Viery.

Odpúšťam svojim deťom nedostatok pochopenia voči zodpovednej úlohe rodiča, nedostatok úcty voči rozhodnutiam dospelých, málo rešpektu, poslušnosti, vďačnosti …

Odpúšťam im ich pochabé rozhodnutia, ktoré zapríčinili môjmu srdcu toľko strachu, obáv o ich život a zdravie. Odpúšťam im slová, ktoré pokladali za obranu svojej nezávislosti a slobody, no v skutočnosti nimi priamo bodali do môjho rodičovského srdca, ktoré iba v zodpovednosti za ich šťastnú budúcnosť, diktovalo podmienky.

Pokračuj v čítaní

Modlitba chvály

 

Modlitba chvály, která vyrůstá ze zkušenosti s Bohem, je darem Ducha svatého a není pro nás vůbec samozřejmá. Bůh opravdu přebývá ve chvále svého lidu a když Pána chválíme, on je reálně a zakusitelně přítomen mezi námi. Podstatou modlitby chval je úžas nad tím, jaký Bůh je, nad jeho láskou a dobrotou…a protože nám nad Jeho velikostí dochází slova, snažíme se písněmi a žalmy zpřítomnit činy velikého Božího milosrdenství.

Jedině Duch svatý nás odvádí od nás samotných k pohledu na Krista a k úžasu z Ježíše. Je to také tentýž Duch, který jediný může naší společné chvále dát jednotu. Neznamená to, že jsme jeden jako druhý, že děláme při chválách to samé nebo dosáhneme nějaké technické dokonalosti při hře a zpěvu. Opravdovou jednotu dává Bůh tam, kde jsou lidé poslušni Božímu vedení.

Církev žije autentické křesťanské společenství pouze tehdy, když má Ježíše natolik ve středu, že je Jím samotným zcela fascinována. Proto vstupme do chvály kvůli Ježíši. Kvůli tomu, který za nás dal všechno. S vděčností za každý projev Jeho lásky a slitování, abychom mu vyzpívali chválu. Je to příležitost, jak dát Pánu jedinečným způsobem najevo, že mu patříme, že jsme šťastní z Něj a z Jeho přítomnosti.

Promluva zazněla o víkendu chval na Velehradě v březnu 2017 a můžete si ji poslechnout zde. (kliknutím na odkaz sa spustí príhovor p. Kodeta)

 

Ako sa modliť a za čo sa modliť

Modlím sa

za moje vlastné konkrétne potreby: spásu mojej rodiny, financie, zdravie, atď.
Modlím sa o potreby iných a špeciálne potreby
Modlím sa  za prácu  miestnych cirkví a zborov
Modlím sa za modlitebné skupiny
Modlím sa za prebudenie
Modlím sa za Izrael, pokoj Jeruzalema
Modlím sa aby Boží ľudia boli pripravení na druhý príchod Kristov
Modlím sa za služobníkov, pre žatvu
Modlím sa za kráľov a všetkých čo sú v autorite, vedúcich predstaviteľov krajiny, za ich správne rozhodnutia

 

Denné modlitby za ochranu rodiny, domu, oslobodenia od Zlého – Zborník

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zjv 12: 11) ___________________________________________________________

        Naša viera nespočíva vo viere v moju vieru, ale vo viere v Boha:

  • v Jeho vernosť
  • v Jeho múdrosť
  • v Jeho moc
  • v Jeho dobrotu

Ak naozaj veríme, Že Boh sám seba robí zodpovedným za výsledky našej modlitby, môžeme urobiť svoju časť, ktorou je  modliť sa a potom ponechať výsledky na Neho.

Ako sa modliť vo viere:

  1. Obrátiť sa na Boha v úplnej dôvere, že On vie čo je najlepšie, že On nás miluje viac ako ktokoľvek iný a že má moc obsiahnuť všetko, čo potrebujeme
  2. Prijať ako normálne svoje pochybnosti o vlastnej nedostatočnosti
  3. Konanie viery, ktoré musíme urobiť, je modliť sa ( za chorého, za obrátenie, za deti,…atď. )
  4. Ponechať výsledky na Boha

Nasledujúce modlitby, okrem základných modlitieb Otče náš a Verím v Boha,  nech slúžia ako príklady. Postupne je dobré sa modliť vlastnými slovami na podnet Ducha Svätého, modlitbou vychádzajúcou zo srdca, s vierou a nahlas (prehlasujeme do duchovného sveta). Mocná je spoločná modlitba s manželkou, deťmi (Mt 18:20).

Pri  modlitbách je uvedených viacero možností, vyber si niektorú z nich, ktorá Ti je blízka.

Ak nie si veriaci a chceš zmeniť svoj život, modli sa modlitbu Prehlásenie Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a záchrancu a odovzdaj mu svoj život.

„Pane, nauč nás modlit se“

Přednáška (1. část) XcamP 2019

Přednášející: David Breidenbach
Překlad: Tomáš Ilgner
Tématem XcamPu 2019 je Modlitba Páně – Revoluční modlitba

Lukáš 11:1-4
Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Náš denní chléb nám dávej každého dne.
A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

Matouš 6: 9-13
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Přednáška (2. část) XcamP 2019

Prečo by sme sa mali modliť

JEŽIŠ POVEDAL, ABY SME SA MODLILI

„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (L 18:1). Mali by sme sa modliť jednoducho preto, lebo nám to Ježiš povedal a zdôrazňoval to vo svojom živote a učení. Skutočne neexistuje pre modlitbu lepší dôvod ako tento.

MODLITBA JE BOHOM SCHVÁLENÝ SPÔSOB NADOBÚDANIA VECÍ

JK 4:2 vraví: „Túžobne žiadate, ale nemáte… lebo neprosíte.“ Rozmýšľal si už niekedy nad tým, prečo nemôžeš rozpoznať Božiu vôľu pre svoj život, prečo nikdy nemáš žiadnu príležitosť viesť iných k Pánovi, alebo prečo stále vyzeráš, akoby si sa životom len potácal? Možnože si odpovede na svoje otázky od Boha nedostal preto, že si zlyhal v prosení. Boh chce, aby sme zažívali požehnanie z vypočutých modlitieb, rovnako aj zo spásy milovanej osoby, Božieho uzdravenia alebo úžasného zaopatrenia. No najprv musíme prosiť.

MODLITBA JE SPÔSOB, AKÝM NÁM BOH POMÁHA PREKONAŤ NAŠE ÚZKOSTI A OBAVY

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (F 4:6–7).

Po modlitbe za vyslobodenie poslal kráľ Jóšáfát pred armádu spevákov, ktorí zvelebovali Boha.  Spievali: „Ďakujte Hospodinovi, lebo Jeho milosť trvá naveky“ (2. KRON 20:21). A ich nepriatelia sa napadli navzájom. Jóšáfát rozumel, čo znamená predložiť svoju žiadosť Bohu s vďakyvzdaním.

Pokračuj v čítaní

Ako sa modliť

Niekto raz povedal: „Ak si bol zrazený z nôh, je čas padnúť na kolená.“ Písmo dokladá toto tvrdenie.

Na stránkach Biblie nachádzame viac než dosť dôkazov o tom, že modlitba môže dramaticky meniť situácie, ľudí a niekedy dokonca aj prírodné javy. Len si vezmime do úvahy modlitby biblických postáv:

JÓŠÁFÁT

Jóšáfát, judský kráľ, robil všetko preto, aby potešil Boha (2. KRON 20:1–30). Náhle bez varovania dostal hrozivú správu: „Veľký dav spoza mora, z Edómska tiahne proti tebe!“ Vystrašený Jóšáfát sa zastavil a modlil: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (verš 12).

Tak ako sa modlil Jóšáfát, modlili sa aj obyvatelia Judska. „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia“ (verš 13). Keďže Jóšáfát si vybral odovzdať problém Bohu, Boh reagoval mocne a odpovedal na modlitbu kráľa a jeho ľudu (pozri F 4:6).

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate