Ježiš, môj uzdravovateľ

Ježiš, môj priateľ
Potom môže nastať tretí krok smerom k Ježišovi, keď ho stretávame ako priateľa. Pravý priateľ nie je ten, ktorý prichádza za nami, aby si od nás niečo vypýtal. Priatelia nemusia spolu veľa hovoriť, ale v plnosti prežívajú prítomnosť jeden druhého. Pravý priateľ je ten, ktorý sa teší z našej prítomnosti. Na tomto stupni sa začína cesta za Pánom v modlitbe. Je to nová cesta s novými skúsenosťami, keď žijeme s priateľom, ktorým je Ježiš.
Spomeňme si na nadšenie Márie Magdalény, keď Ježiš vyšiel z hrobu a zjavil sa jej v záhrade. Povedali si iba dve slová. Ježiš ju oslovil: „Mária!“ a Mária odpovedala: „Rabbuni!“ (pórov. Jn 20,16). V týchto slovách môžeme vycítiť hlboké duchovné priateľstvo, ktoré bolo medzi Ježišom a Máriou Magdalénou. Podobne ho môžeme cítiť aj pri poslednej večeri, keď si Ján kladie hlavu na hruď Pána Ježiša. „ Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi, lebo teraz vám môžem zveriť všetko, čo som počul od svojho Otca“ (pórov. Jn 15,15). Ide tu o stretnutie kontemplujúceho človeka s Ježišom.

Ježiš, môj Pán
Po treťom kroku môžeme urobiť krok štvrtý, keď sa stretávame s Ježišom ako s naším Pánom. Stretnúť Ježiša ako Pána znamená odovzdať mu do rúk všetko. Toto je dimenzia svätcov, ktorú nám vysvetľuje Pavol v Prvom liste Solúnčanom, keď hovorí: „ Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky… „(l Sól 5,16-18). Keď sa dostaneme na túto úroveň duchovného života, odovzdávame Pánovi do rúk všetko. Zverujeme mu svoje plány a skúmame, či sú alebo nie sú v súlade s jeho plánmi.
Ježiš sa stáva Pánom mojich úspechov, ale aj Pánom mojich neúspechov. Je mojím Pánom, keď prežívam radosť, ale je ním aj vo chvíľach utrpenia. Je mojím Pánom, ked
ma napína v modlitbe, ale je ním aj vtedy, keď počas modlitby necítim nič, keď môžem povedať spolu s Ježišom: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46). Často milujeme Pána v závislosti od toho, čo nám dáva. Ak nám dáva veľa milostí, sme nadšení a chválime ho. Ak ho však o niečo prosíme, a on nám to nedá, vtedy naše nadšenie vyprchá. V takýchto situáciách sa snažíme pripodobiť Pána našim mieram, namiesto toho, aby sme sa ako kvapka vložili do mora jeho bohatstva.
Počas tohto seminára nebudeme hovoriť o Ježišovi ako o našom Pánovi, ani ako o našom priateľovi, alebo o Ježišovi, ktorý nás volá, aby sme boli jeho učeníkmi. Budeme sa zaoberať prvým pohľadom na Ježiša, ktorý nás uzdravuje. Nerobíme to preto, že by sme ignorovali dôležitosť ostatných krokov. Uvedomujeme si však, že ťažko stretneme Ježiša na vyšších stupňoch, ak ho najprv nestretneme ako svojho uzdravovateľa.

Spresnenie termínov
Dnes je veľa kresťanov, ktorí o uzdravení nielen hovoria, ale sa mu aj venujú. Poznáme alternatívnu medicínu aj ľudí, ktorí liečia pomocou byliniek alebo rôznymi novými metódami. Či sú to psychológovia alebo psychiatri, všetci sa snažia sprostredkovať človeku uzdravenie. Myslím si, že bude dobré povedať si na úvod niekoľko poznámok, aby sme si mohli jasne uvedomiť, o akom uzdravovaní budeme počas týchto dní hovoriť my. Bude vhodné oboznámiť sa hneď na začiatku s terminológiou, ktorá sa týka uzdravovania. V rôznych knihách nájdete rôzne výrazy týkajúce sa uzdravovania, ale v podstate hovoríme o piatich typoch.

Zázračné uzdravenie
Niektorí hovoria o zázračnom uzdravení vtedy, keď o niečo poprosia Boha a Boh im prosbu splní. Nemám rád tento termín, lebo zázraky môže robiť nielen Boh, ale aj diabol. Toto tvrdenie si môžeme overiť aj v Písme (Dt 13,1-3, Sk 8,9-25, Zjv 13,13; 16,14; 19,20).
Keď vidíme niečo „zázračné“, niečo, čo by sme mohli nazvať zázrakom, nerobme unáhlené závery a netvrďme, že tento „zázrak“ pochádza od Boha. Ježiš hovorí: „Mnohí mi v onen deň povedia: -Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov? “ Vtedy im vyhlásim-. Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo Páchate neprávosť!“ (Mt 7,22-23). Svätý Augustín nás tiež vyzýva: „Keď vidíte zázrak, snažte sa nájsť jeho koreň. „Zázrak nemusí nutne pochádzať od Boha. Preto nemám rád termín „zázračné uzdravenie“, lebo môže byť kontroverzný.
Pamätajte si: Ak sa vo vašom živote vyskytne jav, ktorý prekračuje hranice prirodzeného, pýtajte sa, odkiaľ pochádza, aký je jeho zdroj. Ak zdrojom tohto javu nie Boh, ale diabol, neskoršie vám prinesie škodu. Ak vidíte niečo zvláštne, niečo zázračné, to ešte neznamená, že možno hneď skonštatovať, že zázrak pochádza od Boha. Môžete navštíviť nejakého veštca, čarodejníka, ktorý pomocou mágie alebo iným spôsobom dosiahne vaše uzdravenie. Ale neskoršie sa toto uzdravenie obráti proti vám. Je preto lepšie nepoužívať termín zázračné uzdravenie.

Uzdravenie vierou
Ďalej môžeme počuť o uzdravení vierou. Je veľa ľudí, ktorí o sebe hovoria, že uzdravujú pomocou viery. Keď hovoríme o uzdravení vierou, hovoríme, že zdrojom uzdravenia je viera v človeka, a nie Ježiš. Uzdravovatelia vás vyzývajú, aby ste verili v nich, v ich moc uzdraviť vás, ale nie v Ježišovu moc. Zdroj tohto uzdravovania je v psychike. Je to slepá viera v človeka, ktorý uzdravuje, a v to, že skrze neho môžete byť uzdravení.
Niekedy sa s uzdravením prostredníctvom viery stretávame aj v charizmatickej obnove, kde sa od človeka, ktorý chce prijať uzdravenie, žiada silná viera. To je nesprávne učenie, ktoré môže vyvolať veľa zmätkov. Silná viera sa vyžaduje od toho, kto sa modlí, a nie od toho, za koho sa modlíme. Človek, ktorý sa neuzdraví, si potom povie: „Neuzdravil som sa, lebo nemám vieru.“ Ale vieme, že uzdravenie nezávisí od našej viery, lebo v tom prípade by sme si uzdravenie mohli aj kúpiť. Či sa uzdravíme alebo neuzdravíme, závisí od toho, aký plán má s nami Pán Boh. Preto je lepšie nepoužívať termín uzdravenie vierou.
Čo je uzdravenie pomocou viery? Uzdravenie pomocou viery znamená, že sme boli uzdravení do takej miery, aká bola naša viera. Ak sme neboli uzdravení, to znamená, že nemáme vieru. A to je veľmi nebezpečné. Poznám veľa ľudí, ktorí boli veľmi znepokojení, keď od vedúcich svojej skupiny počuli takéto vyhlásenie „Ver a budeš uzdravený!“ Čo z toho vyplýva? – „Ak neveríš, nebudeš uzdravený!“
Uzdravenie nastáva v živote človeka vtedy, ak je v Božom pláne. Nemyslím si, že stig-my ostali na rukách pátra Pia preto, že nemal vieru. Takisto si nemyslím, že mnohí svätci mali životné ťažkosti len preto, že nemali vieru. Boží plán v ich živote bol iný. Oni sa podľa Božieho plánu mali zúčastniť aj na vykupiteľskom poslaní Krista. Povedzme si to veľmi jasne: Boh dokáže uzdraviť každé telo, ale nerobí to tým istým spôsobom. Ak by sme sa tu modlili za uzdravenie a každý z nás by vložil svoj problém do Božích rúk, Boh odpovie každému, ale nie tak, ako si to predstavujeme. Uzdravenie nie je lotéria, pri ktorej dúfame, že sa na nás usmeje šťastie. Nie, Boh nekoná takto. Každému dá, čo treba, a presne to, čo v danej chvíli skutočne potrebuje.
Predstavte si dvoch pacientov, ktorí idú za lekárom a žiadajú od neho určitý chirurgický zákrok. Lekár chce pomôcť obidvom, ale jednému z nich povie: „Dobre, budúci týždeň vás budem operovať“, ale druhého zastaví: „Budem vás operovať, ale až o dva mesiace. Zatiaľ sa musíte podrobiť liečbe, ktorú vám naordinujem“.
To neznamená, že by lekár uprednostnil jedného pacienta a druhého zanedbal. Znamená to iba toľko, že nemohol k obidvom pristupovať tým istým spôsobom. A to isté sa stáva aj vtedy, keď prosíme Boha, aby nás uzdravil. Aj naše uzdravenie je z viery, ale nie z viery v púhe uzdravenie, ale z viery v toho, ktorý uzdravuje. Veríme, že uzdravovateľ je schopný nás uzdraviť a že nás skutočne miluje. Ale jeho uzdravenie nebude závisieť od toho, aká je naša viera, aký je stupeň našej viery, či vieru máme alebo nemáme.

Nadprirodzené uzdravenie
Pod výrazom nadprirodzené uzdravenie rozumieme uzdravené, ktoré nemožno vedecky vysvetliť. Zdrojom tohto uzdravenia nie je niečo prirodzené, ale niečo vyššie, nadprirodzené. Aj satan a jeho anjeli sú nadprirodzenými bytosťami. Uzdravenie, ktoré pochádza od diabla, možno tiež nazvať nadprirodzeným uzdravením.
Ako sme už hovorili, aj satan môže robiť zázraky a vyvolať nadprirodzené javy. Aby sme boli teologicky presní, povedal by som, že zázraky koná Boh a divy, čary môže robiť diabol. Ale pri bežnom pozorovaní nerobíme rozdiel medzi zázrakmi a divmi. Preto je lepšie nepoužívať ani termín nadprirodzené uzdravenie.

Psychické uzdravenie
Taktiež sa používa termín psychické uzdravenie, ktoré sa spája s okultnými praktikami, keď sa hovorí napríklad o uzdravení pomocou psychotroniky a rôznych špiritistických diagnostik. Tieto praktiky veľmi často používajú prívrženci hnutia New Age. Pri tomto spôsobe uzdravenia sa niekto snaží uzdraviť vás vďaka sile, ktorú má, alebo vďaka sile, ktorú si myslí, že má. Toto sú praktiky, ktoré Písmo prísne zakazuje. Keď budeme hovoriť o vnútornom uzdravení, naším záujmom nebude hovoriť o psychickom uzdravení.

Comments are closed.