• Tematické bloky

Zříkám se falešného boha (modlitba)

ZŘÍKÁM SE BOHA TRESTAJÍCÍHO SOUDCE, NEVYPOČITATELNÉHO DESPOTY, SVÉVOLNÉHO BOHA POHRÁVAJÍCÍHO SI S MÝM ŽIVOTEM. 
Zříkám se boha, kterého se mám bát a současně ho milovat.
Toho, který mne strachem před ním připravil o jistotu, že se kdy budu cítit v pořádku a normálně, bez strachu a obav, bez nenávisti k sobě.
Toho, který mi nedovolí žít bez tlaku na mou vlastní pokoru a vděčnosti za „prozatímní“ odklad mého zavržení a odsouzení.
Ježíši, nechci se neustále bát, že budu potrestaná za každý můj poklesek. Zříkám se tohoto trestajícího boha i mé snahy „usmířit“ si ho tím, že ho předejdu sebetrestáním dřív, než se mne on sám rozhodne potrestat.
Ježíši, prosím, uzdrav vše, co souvisí se zraněním, které mi způsobil můj otec či matka a ze kterého vychází i tento můj strach a představa Boha – soudce.

Prekliatie- symptómy, príčiny, postup k oslobodeniu

 Koreň každého prekliatia je neposlušnosť Bohu.

  PREKLIATIE nie je veľmi populárne slovo v modernom jazyku. Vynecháva sa v kázňach a v náukách, lebo pôsobí odpudzujúco. Skrátka, ľudia si neradi pripomínajú toto slovo. Na druhej strane je tak silné a skutočné, že v Biblii je mu posvätené jedno celé pokolenie. Ono je tak pravdivé, že Boh dopustil kliatbu na Krista, aby sme mohli byť oslobodení od prekliatia a aby na nás zišlo jeho požehnanie.

(Gal 3, 13-14) Ak si niekedy čítal Bibliu, všimol si si, že Kristus sa za nás stal prekliatym? Ľudia si to obvykle nevšimnú. Myslia si, že to nie je možné, aby bol Kristus prekliatym. Ale to sa v skutočnosti stalo. Aby nás oslobodil od hriechu a prekliatia, aby nás oslobodil od večnej priepasti, Boh preklial svojho Syna. Na neho padol trest, aby sme dostali pokoj (Iz 53,5). Vďaka Ježišovej obete sme zmierení s Bohom a taktiež spasení. Takže vidíme, že prekliatie je realita pred ktorou človek nemôže a nesmie zatvárať oči. Dôležité je, aby sme o tom správne poučili ľudí, aby nedošlo k poblúdeniu alebo k zatajeniu.

Každý kresťan by mal vedieť ako môže zaobchádzať s požehnaním a byť pod Božou ochranou. Taktiež, každý kresťan musí byť poučený, čo je príčinou alebo čo oslobodzuje silu prekliatia v jeho živote.

Preto chcem v tomto článku hovoriť práve o tom, aby ľudia pridržiavajúci sa pravdy slova Božieho boli oslobodení neznalosti a aby boli slobodní ako deti Božie. Tak ako Boh hovorí: „Môj národ upadá, pretože nemá poznania“ (Hos 4,6) a na druhom mieste: „Keď nemá poznanie, národ sa sklame.“ Boh nám dal poznanie, odkryl nám svoje cesty, ukázal nám ako by sme mali žiť. On nechce, aby sme ostali v nepoznaní a upadli. On chce, aby sme spoznali pravdu a – žili! Lebo, ako hovorí náš milovaný Spasiteľ, až keď spoznáme pravdu o svojom spasení, staneme sa slobodnými. V tomto článku chcem na základe Božieho slova a skúsenosti života hovoriť o tom, čo je prekliatie, zdôrazniť symptómy alebo znaky prekliatia, príčiny a kroky k oslobodeniu. Nechcem zájsť do podrobnosti, ale chcem len načať a celé predávanie dostanete na video kazetách. Pokračuj v čítaní

Deset kroků, jak vyčistit svoji domácnost od duchovní temnoty

Krok první: Přijměte Ježíše za svého Pána a Zachránce

Je to díky Ježíšovu jménu, že máme autoritu vykázat démonické mocnosti a tohoto jména nemůžeme využít, pokud s Ježíšem nemáme osobní vztah.

  1. Prozkoumejte svůj život a odvraťte se ode všeho, co je v rozporu s tím, co si přeje Bůh (Mt 3,7-10; Sk 3,19)
  2. Uvědomte si, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby vám odpustil vaše hříchy. Přijměte ho jako Pána a Spasitele, aby vás očistil od hříchu…
  3. Požádejte jej, aby se stal Pánem vašeho života, otevřeně a slovně vyjádřete, že Ježíš není pouze vašim Zachráncem, ale také vašim Pánem (1J 2,23).

Krok druhý: Učiňte duchovní inventuru vašeho života

K tomu, abyste mohli ze svých domovů odstranit démonické síly a udržet je vně, potřebujete být ochotni jednat s hříšnými oblastmi ve vašich životech. Profesor Charles Kraft z Fullerova Theologického semináře popisuje démony jako krysy a hřích jako odpadky. „Pokud se zbavíme krys, ale držíme si odpadky, je dotyčná osoba stále ve velkém nebezpečí. Pokud se však odpadků zbavíme, náš čin automaticky ovlivní i krysy.“ Jinými slovy – pokud se chceme zbavit krys, je třeba se zbavit i odpadků.

Pokračuj v čítaní

Rozhovor: Ako chrániť deti pred vplyvom zlého?

Otec ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD. (53) je gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie. V Cirkvi je známy ako exorcista, momentálne už ako emeritný. Svoju službu vykonával dokopy trinásť rokov. Pracuje tiež na cirkevnom súde a je otcom štyroch detí. Boli sme preto veľmi radi, že si na nás našiel čas, aby nám odovzdal niečo zo svojich skúseností.

Otec Maretta, už od narodenia dieťaťa sa veriaci rodičia snažia viesť svoje deti k Bohu a zároveň ich tým uchrániť od zlého. Avšak mnohé povery už od krstu tomu nepomáhajú. Napríklad také uväzovanie červenej šnúrky na rúčku alebo na kočiar…

Sú tri miesta, o ktorých Božie slovo vraví, aby boli obsadené. A tie tri miesta sú zápästie, srdce a čelo. Tie tri miesta chce obsadiť aj zlý. Červená nitka alebo šnúrka na zápästí má údajne pomôcť dieťaťu, aby mu nebolo ublížené. Naopak, cez tento znak ho otvárame zlému, pretože nedávame nádej Božej láske, ale nádej na „ochranu“ pred zlom, ktorá je v matérii. Nejde len o zápästie, takisto na krk zavesia sebe či dieťaťu amulet a miesto toho, aby robili krížik na čele, dieťa v kočiariku trikrát popľujú, že tfuj tfuj tfuj! (úsmev) To označenie, ohliadnuc od toho, že sliny nemusia byť najzdravšie, zároveň ukazuje na smerovanie inam ako k Božiemu víťazstvu.

Pri krste som veľakrát stretol dieťa, ktoré malo na zápästí uviazaný takýto znak, a keď som sa spýtal, kto to priviazal, vždy sa našiel niekto z tých blízkych. A tak som to rozstrihol a hovorím im: „Spáľte to tu na tejto svieci.“ A ľudia sa pri tom často popálili a zvolali: „Jaj! Jaj!“, chytajúc sa za ucho či fúkajúc si na palce. Hovorím im: „Zažili ste trošku normálneho plameňa. Ale cez to, čo malo to dieťatko zavesené na zápästí, ste ho ponúkali pekelnému plameňu. Ten páli viac.“ Takže niekto to robí, lebo to iný povie, niekto vedome, vraj bude to dieťa ochránené. Čím má byť ochránené? Tým, že ho odovzdáme cez svätý krst ako bábätko do Božej dobroty a lásky!

Pokračuj v čítaní

Okultismus kolem nás a jak se mu bránit 1. a 2. díl – Ladislav Hodač

Okultismus kolem nás a jak se mu bránit

Mnoho lidí prožilo nadpřirozenou zkušenost s něčím, co si nedokáží vysvětlit. Stává se to, protože žijeme ve světě, který má také duchovní rozměr a je dobré mít dostatek informací, abychom dokázali reagovat. Pro všechny, kteří chtějí vidět věci v širší duchovní souvislosti doporučujeme shlédnout dvě přednášky Okultismus kolem nás a jak se mu bránit.

Zdroj: Youtube.com

Exorcizovaná voda, sůl a olej

    Rituál posvěcení vody na Wikipedii uvádí tradiční latinskou formuli pro posvěcení, kde chybí modlitba nad solí, smísení soli s vodou a modlitba po smísení exorcizované soli s vodou. Stejné první dvě latinské modlitby jako Wikipedie uvádí i Magie – časopis o všem tajemném, kde jsou návody na způsob užívání, který neodpovídá modlitbám svěcení a toho je třeba se varovat. Pravá tradice svěcení a užívání vody vyžaduje jako běžně každá věc nikoli polovičatost, ale důslednost. 
    Svěcení je celá řada a je přidáno i svěcení oleje. Posvěcení koná  kněz anebo biskup mající vyšší svěcení. Důležitý je úmysl, aby nastalo to, co modlitby vyjadřují. Osobně užívám při stravování pouze exorcizovanou sůl a olej. Jde o svátostiny a o nich je na blogu článek „Užívání svátostin“ Nové svěcení vody v misálu Pavla VI. má jiné slova modliteb a exorcisté(pokud vím) místo těchto nových modliteb užívají tradiční obřad posvěcení vody. Nad vodou je tato kratší varianta: „Bože, z tebe vyvěrá všechen život: Otevři nám živý pramen své milosti a požehnej + tuto vodu, ať jí užíváme na znamení touhy po odpuštění hříchů. Smiluj se nad námi a očisť naše srdce, chraň nás a buď naším útočištěm v každém soužení, abychom vždycky věřili, že jsi s námi. Skrze Krista, našeho Pána. I modlitba nad solí je jiná a s poznámkou: „Uzná-li kněz za vhodné přidávat do vody sůl, požehná ji touto modlitbou: „Prosíme tě, všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako tvůj prorok Elizeus, ab voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a od zlého nás chráníš. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Pokračuj v čítaní

Boží uzdravovatelé nebo okultní svůdci

Ježíš vyslal svých dvanáct apoštolů (vyslanců, poslů) s jasným úkolem. Čteme o tom u Lukáše 9,1-2: Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. Apoštolové Ježíše poslechli a vše dělali tak, jak jim přikázal: Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé vesnice, hlásali evangelium a všude uzdravovali. (L 9,6)

 Pak Ježíš vyslal jiných sedmdesát učedníků do měst se stejným posláním: Uzdravujte nemocné v nich a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.’ (L 10,9)

Nakonec Ježíš po svém zmrtvýchvstání posílá všechny věřící stále se stejným úkolem: Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a ti se budou mít dobře.“ (Mk 16,15-18)

Učedníci v prvotní církvi tomuto úkolu dobře rozuměli, poslání bylo stále stejné. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. (Mk 16,20) Evangelium – dobrá zpráva o záchraně v Ježíši Kristu vždy souvisela s uzdravováním duše i těla. Nemocné uzdravovali nejen apoštolové (Sk 2,43), ale i prostí učedníci – například Štěpán (Sk 6,8), Filip (Sk 8,5-7) nebo Ananiáš (Sk 9,17-18).

Uzdravování skrze Ježíše a jeho učedníky bylo skutečné, nebyly to pouze obrazy jakéhosi duchovního uzdravení. Nevěřící člověk nepotřebuje uzdravit ducha, je v něm totiž mrtvý duch pro jeho přestoupení a hříchy (Ef 2,1-3). Duch je tou nejvnitřnější složkou člověka, která komunikuje s Bohem a může být místem přebývání Ducha svatého. Mrtvolu nemůžeme uzdravit, můžeme ji jedině vzkřísit z mrtvých. Také mrtvý duch může být jedině vzkříšen – Ježíš to nazývá znovuzrozením (J 3,1-21). Skrze pokání a víru v Ježíše Krista se můžeme znovu narodit do Božího království. Učedníci po zmrtvýchvstání Ježíše vedli druhé k znovuzrození ducha a k uzdravení těla a duše.

Pokračuj v čítaní

Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“
(Lk 7, 19-23)

Ján Krstiteľ sa pred sklonkom svojho života potreboval uistiť, že Ježiš, jeho príbuzný, o ktorom na začiatku  povedal „Hľa, Baránok Boží„, je naozaj tým prisľúbeným Mesiášom. Mohli by sme sa opýtať, prečo Ján potreboval toto uistenie? Možno mal inú predstavu o Mesiášovi a Ježišovo konanie nezodpovedalo úplne jeho idylke o Vyvolenom. Ježiš bol radikálny a rúcal akékoľvek konvencie: mal dôverný vzťah s verejnými hriešnikmi, kritizoval vtedajších duchovných predstavených, ale na druhej strane učil s mocou a robil zázraky, ktoré boli dovtedy nevídané. Ján mal pochybnosti, potreboval sa uistiť a znovu uveriť. Ježiš mu ako odpoveď posiela zoznam zázrakov, parafrázovanie mesiášskeho konania z Izaiáša a dodáva, aby sa nepohoršoval.

Mali by sme zamyslieť, či sa aj my nesnažíme Pána Boha škatuľkovať.

Keď koná iným spôsobom, ako očakávame, sme trochu vyvedení z miery a pochybujeme. Ježiš je dokonalým vzorom mužnosti, jeho sloboda voči ostatným a zároveň poslušnosť Otcovi je fascinujúca. My to žiaľ často robíme opačne: bojíme sa ľudí, robíme kvôli nim kompromisy a Bohu sme neposlušní.

Ježiš je kreatívny a je stále ten istý včera, dnes a naveky. Nemali by sme byť prekvapení, ak koná v našich životoch ináč, ako si predstavujeme. Spomeňme si na to, že keď uzdravoval slepých, stále to bolo iným spôsobom. Potrebujeme Ježišovi nanovo uveriť, nanovo mu odovzdať život a povedať „dôverujem ti Ježiš„.

My muži stále túžime po slobode, mnohí z nás milujú pocit narážajúceho vetra na tvár pri jazde na motorke či koni. Máme radi prechádzky po lese bez chodníčkov, milujeme divočinu a nespútanosť. Marketéri vedia, že keď spravia reklamu šitú na pocit slobody, budú mať u mužov úspech. Pravá sloboda je však sloboda od  hriechu, mienky ľudí a sloboda mysle.

Buďme pripravení na zmenu, naplnime plachty a poprosme Ducha Svätého, aby vanul. Nechajme sa unášať Ježišovou slobodou.

Pokračuj v čítaní

Cesta osvobození

Osvobození Ježíšem Kristem: Ježíš je vítěz!

JEŽÍŠ nás miluje!
JEŽÍŠ nenávidí naše hříchy.
JEŽÍŠ za naše hříchy zaplatil svým životem.
JEŽÍŠ svou smrtí zajistil odpuštění našich hříchů.
(Ef 1,7.8)
JEŽÍŠ nabízí své úplné odpuštění každému jako dar.
(Řím 3,23.24)

JEŽÍŠ neodpouští automaticky. Jeho odpuštění musíme osobně přijmout.

Proč je důležité vyznat své hříchy jmenovitě? Jmenovitým vyznáním svých hříchů Ježíši vyjadřujeme:
  1. Své poznání o Bohu:

Bůh je svatý. Jeho přítomnost nesnese žádný hřích. Hřích nás dělí od Boha i od lidí. Hřích je vzpourou proti Bohu.

  1. Své poznání o sobě:

Jednali jsme špatně. Jsme hříšníci. Naše hříchy nás dělí od Boha. Náš hřích není maličkost. Jsme spoluvinni za smrt Ježíše. Díváme se na hřích z Ježíšova pohledu. Své hříchy nemůžeme oddiskutovat. Nemůžeme se od svých hříchů osvobodit. Jako hříšníci si zasluhujeme smrt. (Řím 6,23)

Pokračuj v čítaní

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Satan se jen tak  rychle nevzdává

I když satana rozhodně odmítneme, on se k nám přesto ještě ochotně vrací. Pokud jsme mu dali sebemenší podnět, nedá nám pokoj. Jen plné osvobození Ježíšem Kristem nás cele zbaví satanova nároku. Chceme-li být skutečně svobodni, musíme projít „cestou osvobození‘.

Odpustí Ježíš při našem znovuzrození i naše okultní praktiky?

Hříchy nejsou odpuštěny automaticky

Ježíš Kristus svou smrtí odpustil předběžně i se zpětnou platností všechny naše hříchy. Boží Syn nemusí stále umírat, aby mohl odpouštět. Přesto však naše hříchy nemohou byt odpuštěny   automaticky. Teprve když své hříchy Ježíši jmenovitě vyznáme, můžeme přijmout Boží odpuštění.

Pokračuj v čítaní

Osvobození Ježíšem

Pro každého z nás je v Bibli dobrá zpráva

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo dobrá odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Řím 5,6-8)

„Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8,36)

Ježíš Kristus vás miluje! Chce vás osvobodit od vašich potíží bez ohledu na to, jakou cenu od vás satan žádá.

Osvobození Ježíšem Kristem má smysl jen pro „zajaté“, kteří jsou zatíženi hříchem.

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ (l Jan 1,8-10)

Pokračuj v čítaní

Mohou nést děti následky za své předky?

Neznámé skutečnosti

Vážnost tohoto tématu poznáváme také v tom, že satan za své služby vyžaduje cenu dokonce i od dětí, vnuků a pravnuků okultistů a spiritistů.

Důsledky pro děti,vnuky a pravnuky          

„Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil Řekl jsi: ‚Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.'“ (4 Moj 14,17.18)

Bůh nás upozorňuje, že když naši rodiče nebo prarodiče jednou využili satanovu pomoc, může Boží protivník vyžadovat odplatu ještě i od nás.

Druhé přikázání

Tento princip je zakotven už v Desateru. Druhé přikázání podle bible zní:

 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi  dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh  Žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství  tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají“ (2 Moj 20,4-6)

Zděděná zátěž

Následky pověry, okultních praktik a spiritismu jsou opravdu hrozné. Satan může vyžadovat svou cenu i ode mne, ačkoliv já  sám jsem satana nikdy o pomoc nežádal. Jemu ovšem stačí fakt,  že pomohl mým předkům.

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate