Denné modlitby za ochranu rodiny, domu, oslobodenia od Zlého – Zborník

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zjv 12: 11) ___________________________________________________________

        Naša viera nespočíva vo viere v moju vieru, ale vo viere v Boha:

 • v Jeho vernosť
 • v Jeho múdrosť
 • v Jeho moc
 • v Jeho dobrotu

Ak naozaj veríme, Že Boh sám seba robí zodpovedným za výsledky našej modlitby, môžeme urobiť svoju časť, ktorou je  modliť sa a potom ponechať výsledky na Neho.

Ako sa modliť vo viere:

 1. Obrátiť sa na Boha v úplnej dôvere, že On vie čo je najlepšie, že On nás miluje viac ako ktokoľvek iný a že má moc obsiahnuť všetko, čo potrebujeme
 2. Prijať ako normálne svoje pochybnosti o vlastnej nedostatočnosti
 3. Konanie viery, ktoré musíme urobiť, je modliť sa ( za chorého, za obrátenie, za deti,…atď. )
 4. Ponechať výsledky na Boha

Nasledujúce modlitby, okrem základných modlitieb Otče náš a Verím v Boha,  nech slúžia ako príklady. Postupne je dobré sa modliť vlastnými slovami na podnet Ducha Svätého, modlitbou vychádzajúcou zo srdca, s vierou a nahlas (prehlasujeme do duchovného sveta). Mocná je spoločná modlitba s manželkou, deťmi (Mt 18:20).

Pri  modlitbách je uvedených viacero možností, vyber si niektorú z nich, ktorá Ti je blízka.

Ak nie si veriaci a chceš zmeniť svoj život, modli sa modlitbu Prehlásenie Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a záchrancu a odovzdaj mu svoj život.

Obsah zborníčka základných denných modlitieb na ochranu seba a rodiny a  duchovného boja:

 1. Vyznanie viery
 2. Sklonenie sa pred Pánom v pokore a vyznanie svojej hriešnosti. Odprosenie za seba a svoju rodinu (manželku, deti,…). Prosba o očistenie od hriechov Ježišovou krvou.
 3. Modlitby odpustenia všetkým, čo bojujú proti mne, mojej rodine a majetku.
 4. Modlitby prikrytia a ochrany (pokropenie krvou nášho Pána Ježiša Krista, prosba o postavenie múru z Pánovej krvi okolo rodiny, majetku,…). Použitie posväteného  oleja, soli a vody.
 5. Božia výzbroj (manželka a deti sú pod manželovým krytím).
 6. Modlitby zrieknutia sa zla, lámania moci zla a rôzne príklady modlitieb duchovného boja
 7. Modlitby rozväzovania požehnania a žehnania rodine, priateľom, nepriateľom, predstaviteľom cirkvi, spoločnosti a židovskému národu.
 8. Prehlásenia do môjho života a do života mojej rodiny. Prehlásenie Pána Ježiša za môjho Pána – pri obrátení a upevnení viery.
 9. Príklady modlitieb za vnútorné uzdravenie, zlomenie generačných prekliatí a uzdravenie rodokmeňa, Okultizmus a jeho vplyv v generačnej línií 
 10. Ako  sa modliť a za čo sa modliť
 11. Príklady pre spoločenstvo – Pred a po duchovnom boji a modlitbe príhovoru

1, Vyznanie viery 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým,tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

2.Sklonenie sa pred Pánom v pokore a vyznanie svojej hriešnosti – prosba o odpustenie

 • Nebeský Otče, prichádzam k Tebe v mene Ježiša Krista a prosím o odpustenie mojich hriechov……(vymenuj) a zanedbávania dobrého. Ľutujem to zo srdca. Vstúp prosím do môjho života a očisti ma Ježišovou krvou. Naplň a posilni ma prosím svojím Duchom Svätým. (Mt 6:14-15)
 • Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
 • Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
 • Nebeský Otče vyznávam, že som hriešny. Očisti ma prosím Ježišovou krvou od každého hriechu.
 • Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista Ťa odprosujem za moje hriechy i za hriechy mojej manželky a mojich detí, ak to ešte neurobili. Vyznávam že sme hriešni a prosím, aby si aj im odpustil. (ak je niekto z nich neveriaci: Prosím, aby si im udelil milosť pokánia). Očisti nás prosím Ježišovou krvou od každého hriechu, neduhu a choroby. Amen (Job 1:5)

3.Modlitba odpustenia

 • V mene Ježiša Krista odpúšťam ….(komu – menovite) to, že….. (pomenuj konkrétnu situáciu). Zriekam sa akéhokoľvek práva na odplatu a uvoľňujem ……. (meno) do Božích rúk a jeho lásky. Žehnám mu v mene Ježiš do pokánia a uzdravenia. Nebeský Otče, prosím, aby si mocou Ježišovej krvi uzdravil všetky zranenia v mojej duši, naplnil všetky prázdne miesta svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím všetky prístupové cesty Zlému Ježišovou krvou. Amen

             Odpustenie deťom (prevzaté)

 • Môj láskavý Otče, prichádzam k tebe s rozhodnutím odpustiť svojim deťom, ktoré si mi zveril vo svojej Božskej láske a dobrote, aby som z nich vychoval pravých svedkov tvojho Syna, Ježiša Krista, svedkov Pravdy, Pokory, Lásky a Viery. Odpúšťam svojim deťom nedostatok pochopenia voči zodpovednej úlohe rodiča, nedostatok úcty voči rozhodnutiam dospelých, málo rešpektu, poslušnosti, vďačnosti … Odpúšťam im ich pochabé rozhodnutia, ktoré zapríčinili môjmu srdcu toľko strachu, obáv o ich život a zdravie. Odpúšťam im slová, ktoré pokladali za obranu svojej nezávislosti a slobody, no v skutočnosti nimi priamo bodali do môjho rodičovského srdca, ktoré iba v zodpovednosti za ich šťastnú budúcnosť, diktovalo podmienky. Odpúšťam svojim deťom všetky tie chvíle, v ktorých sa búrili proti rodičovskej autorite, proti poslušnosti. Odpúšťam im momenty, v ktorých sa hanbili za svoje city, za lásku voči rodičom, a tak radšej nechávali čakajúce srdce bez lásky, akoby mali svetu ukázať svoju nehu. Odpúšťam svojim deťom, Pane, slová klamstiev, zatajovanie pravdy, mlčanie, v ktorom chceli kráčať svojou vlastnou cestou. Odpúšťam im nedostatok nehy a súcitu, nedostatok pochopenia pre moje slabosti. Odpúšťam im tiež málo dôvery, podpory, ohľaduplnosti. Odpúšťam svojim deťom ich nezáujem o môj život, o to, čo cítim, čo prežívam. Odpúšťam im tie chvíle, v ktorých moje srdce trpelo ich nevďačnosťou, ľahostajnosťou, chladom. Odpúšťam im, že som zostal nimi zabudnutý, osamotený, že mi určili priestor mimo ich životných radostí. Odpúšťam, môj Bože, svojim deťom ich nezáujem, ich nelásku voči mne. Odpúšťam, pretože i ja som bol dieťaťom, stále som tvojím dieťaťom a počas svojho života som tebe – môjmu Božského Otcovi, pripravil toľko bolestí, sklamaní, zrád, krívd … Teraz, až teraz viem, ako bolí každá ľudská zrada teba, môj Pane … Bože, skrze obetu všetkých bolestí môjho rodičovského srdca, ktoré spájam s tvojim Spasiteľským utrpením na Krížovej ceste, nauč, prosím, moje deti pravej a zodpovednej láske voči tebe i voči človeku. Pretvor ich životy na pravú cestu tvojej svätosti a lásky, počas ktorej budú vedené Duchom Svätým. Požehnaj ich námahy a priveď ich do cieľa, ktorým je nikdy nekončiaca radosť v tvojom Božom kráľovstve. Amen.

             Niektoré Biblické citáty o odpustení:

 • Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš. (Sir 28:2)
 • A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. (Mt 6:12)
 • Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. (Mt 6:14-15)
 • A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ (Mt 18:34-35)
 • a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11:4)
 • Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!“ (Lk 17:3-4)
 • Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. (Lk 23:34)
 • A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“ 26 (Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.) (Mk: 11:26)
 • Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. (1Jn 1:8-9)

4.Modlitby prikrytia a ochrany mocou Ježišovej krvi, použitie exorcizovaného oleja, soli a vody

 • Pane Ježišu Kriste prikry ma prosím svojou svätou krvou, prikry prosím aj moju manželku,  naše deti…(pomenuj), prikry svojou svätou krvou aj nám zverený majetok (môžeš vymenovať),…
 • V mene Ježiša Krista kropím (gesto  kropenia)  jeho  presvätou krvou svoju manželku, naše deti (vymenuj) i seba. Kropím i cesty, na ktoré sa v tento deň vyberieme, miesta, na ktorých budeme prebývať, pracovať…Potieram ňou veraje a horný prah nášho príbytku,…(doplň podľa toho, čoho si správcom).
 • Pane Ježišu Kriste, prosím o postavenie ohnivého múru z tvojej presvätej krvi okolo mojej rodiny (vymenuj členov rodiny) a  nám zvereného majetku (môžeš vymenovať), Nech sa všetci démoni, astrálne bytosti útočiace na mňa, moju rodinu a náš majetok odrazia od tohto múru a neuškodia nikomu z mojej rodiny (prípadne i ľudom, ktorí sa tam nachádzajú) a ničomu, čo je nám zverené.
 • Nebeský Otče, prichádzam k Tebe v mene Ježiša Krista nášho Pána a Spasiteľa. Prosím, aby si ma ochránil. Pošli mi prosím svojich bojových anjelov a postav ich ku každému z mojej rodiny, postav ich prosím k nášmu majetku a pošli ich pred nami na cestu, aby nás ochránili počas ciest, na ktoré sa dnešný deň a večer vyberieme. Ďakujem Ti Otče, že nás ochraňuješ. Amen

             Nápis nad vstupné  dvere do domu, bytu,…:

 • Ktokoľvek vstúpi do tohto domu (alebo bytu, auta…) je prikrytý krvou nášho Pána Ježiša Krista.

Nápis môže byť i na papieri, nemusí byť viditeľný pre každého, lístok s nápisom sa môže nalepiť zvrchu horného prahu.

Použitie exorcizovaného oleja, soli a vody proti démonickým útokom (s časovým odstupom sa doporučuje zopakovať)

Exorcizovaným (posväteným) olejom potrieť veraje dvier, horný prah, rámy okien… prístupové cesty pre vodu, Môže sa potrieť auto, obuv…Pridávať i do potravy. Exorcizovanú soľ  posypať okolo príbytkov, do rohov miestností, takisto je možné použiť i do jedla. Exorcizovanou vodou je vhodné sa prežehnať alebo pokropiť napr. posteľ …Ak sa exorcizovaný olej, soľ alebo voda míňa, stačí doplniť novou.

Upozornenie: Ak vlastníš okultné predmety: sošky, obrazy, knihy, amulety, kamene, prívesky so znameniami …atď., je potrebné ich zničiť spálením, rozbitím, vyhodením … a vyznať sa z príslušného hriechu okultizmu.

Niektoré Biblické citáty použitia krvi ako obety  na očistenie od hriechov a moci  Ježišovej  krvi, nahrádzajúcej starozákonnú obetu za hriech:

 •  I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. (Ex 12:7)
 •  Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt. (Ex 12:13)
 • Do krvi, ktorá bude v miske, omočte zväzok yzopu a pomažte ňou obe veraje a vrchný prah! 23 Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať a biť Egypťanov. Keď však uvidí krv na hornom prahu a na oboch verajach, Pán prejde popri domových dverách a nedovolí hubiteľovi vojsť do vašich domov a zabíjať. (Ex 12:22-23)
 • Potom vezmeš niečo z krvi, čo bude na oltári, a z oleja na svätenie a pokropíš Árona a jeho rúcho aj jeho synov a rúcho jeho synov, a bude posvätený on aj jeho rúcho i jeho synovia a ich rúcha s ním. (Ex 29, 21 (Ex 29:21)
 • Kňaz si namočí prst do krvi a sedem ráz krvou pokropí pred Pánom, pred oponou veľsvätyne. (Lv 4:6)
 •  a potom vycedí niečo krvi na steny oltára, ostatná krv sa vycedí ku spodku oltára. To je obeta za hriech. (Lv 5:9)
 •  toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. (Mt 26:28)
 • Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy (Rim 3:25)
 • V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, (Ef 1:7)
 •  Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. (Heb 9:11-14)
 • A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. (Heb 9:22)
 • k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. (Heb 12:24)
 •  ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti. (1Pt 1:2)
 • Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1 Jn 1:7)
 • A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zjv 12:10-1

5.Božia výzbroj

         Modlitba oblečenia Božej výzbroje:

 • Obliekam si:
  Pás/opasok pravdy. Poznám Pravdu a Pravda ma oslobodí. Som syn /dcéra Božia. Duch Svätý ma vedie k Pravde (urob gesto opásania opaskom).
  Pancier spravodlivosti (plášť počestnosti), ktorý chráni a bude chrániť moje srdce, city, pocity, emócie,… (urob gesto, ako keď si dávaš plášť).
  Dávam si obuv pre pohotovosť zvestovania evanjelia radosti a pokoja, aby som bol/-a schopný/á kdekoľvek a kedykoľvek šíriť evanjelium a radostnú zvesť o Bohu a Kristovi a ich láske a milosrdenstve (urob gesto obúvania obuvi).
  Do ľavej ruky si beriem štít viery, ktorý odrazí všetky útoky nepriateľa a jeho zbraní. A akákoľvek zbraň učinená (vytvorená, poslaná) proti mne, nebude účinná, pretože mám túto výzbroj a meč Ducha Svätého a štít viery. (urob gesto uchopenia štítu)
  Dávam si prilbu spásy, ktorá chráni a bude chrániť moju myseľ (myšlienky,…). Beriem si dnes autoritu do mojej mysle (urob gesto nasadenia prilby).
  Do pravej ruky si beriem meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Je to dvojsečný meč, ktorý preniká až do hĺbky/až na samú kosť (urob gesto uchopenia meča)

            Iný príklad

 • Obliekam si:
  Pás/opasok pravdy. Poznám Pravdu a Pravda ma oslobodí. Som syn /dcéra Božia. Duch Svätý ma vedie k Pravde. Vedie ma jeho očami. Mám múdrosť a poznanie Božie. Duch Sv. ma vyučuje ako kráčať po ceste, ktorou si ty Pane Ježišu Kriste. Ty si cesta, pravda a život. Si cestou k Otcovi a životu. Si pravdou, podľa ktorej chcem žiť. Usvedči ma Duch Svätý z každého zla a každého skrytého hriechu môjho srdca. Ďakujem Ti za odvahu splniť Tvoju vôľu. Pomôž mi svedčiť o Tvojom slove s odvahou. Som spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi.
  Pancier spravodlivosti (plášť počestnosti), ktorý chráni a bude chrániť moje srdce (city, pocity, emócie,…). Odpusť mi moje hriechy prosím v tento deň. Prikrývam sa krvou Ježiša Krista v tento deň.
  Dávam si obuv pre pohotovosť zvestovania evanjelium pokoja a radosti. Aby som bol/-a schopný/á kdekoľvek a kedykoľvek šíriť evanjelium a radostnú zvesť o Bohu a Kristovi a ich láske a milosrdenstve. Pomôž mi byť pripravený vydať dnes svedectvo o Tebe. Povedal si, že mi vložíš Tvoje slová do mojich úst. Dovoľ, aby môj život odzrkadľoval Boží pokoj. Pošli mi niekoho do cesty, komu môžem ohlásiť Evanjelium (radostnú zvesť). Použi ma Pane, aby som niekoho dnes požehnal.
  Do ľavej ruky si beriem štít viery, ktorý odrazí všetky útoky nepriateľa a jeho zbraní. Viera je zbraň, ktorá premáha svet. Môžem urobiť všetko v Ježišovom mene, v tom, ktorý ma posilňuje. A akákoľvek zbraň proti mne učinená (vytvorená) nebude účinná, pretože mám túto výzbroj a meč Ducha Svätého a štít viery. Mám autoritu Božieho bojovníka, Pane prosím sprevádzaj ma a veď.
  Prilbu spásy, ktorá chráni a bude chrániť moju myseľ (myšlienky,…) vedomú i podvedomú. Mám na mysli, že žiadna zbraň učinená proti nám nebude mať úspech. Myslím na veci, ktoré sú dobré, čisté, dokonalé, milé. Beriem si dnes autoritu do mojej mysle. Mám autoritu nad všetkou mocou démonov. Rozhodnem sa vyťať každú márnivú predstavu, ktorá sa vynáša nad poznaním Božím a prinesiem ju do zajatia k poslušnosti Krista. Patrím Ježišovi a dávam Duchu Svätému kontrolu mojej mysle. Podriaďujem sa Bohu, odmietam diabla a on musí  utiecť.
  Do pravej ruky si beriem meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Je to dvojsečný meč, ktorý preniká až do hĺbky. Použijem ho k útoku. Neuhnem sa. Som Boží vojak. Zápasíme proti kniežatstvám, trónom, panstvám a mocnostiam. Ďakujem Ti za silu Tvojho Slova. Je ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Nevráti sa naprázdno, ale vykoná to, na čo bolo poslané. Tvoje slovo je Pravda. Nie som muž, ktorý  by padal.  Som muž činu, Tvojho Slova. Tvoje Slovo je svetlo pod mojimi  nohami  a svetlo na mojej ceste. Ukryjem si Tvoje slovo do môjho srdca tak, aby som viac nehrešil proti Tebe.
   

          Biblické citáty k Božej výzbroji:

 • Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! (Ef 6: 11-17)
   
 • Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. (Heb 4:12)
   
 • My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. (1Sol 5:8) 

  

6.Zrieknutie sa Zlého, lámania moci zla, zväzovanie a  iné príklady modlitieb oslobodenia a duchovného boja
 

 • V mene Ježiša Krista sa zriekam všetkých okultných praktík, Satana a v autorite mena Ježiš lámem moc všetkých  kliatieb, prekliatí, zlorečení, urieknutí, okultizmu, woodoo, hodoo, satanistických rituálov a satanistických omší, čarodejníckych rituálov, psychotroniky, hypnózy, telepatie….( pomenuj oblasť, v ktorej si zhrešil) nado mnou a nad životom mojej rodiny, na mojím majetkom, vzťahmi, financiami, zdravím, vierou, láskou,… Oddeľujem sa od týchto  okultných praktík a oddeľujem od nich i moju rodinu, priateľov, … Pretínam všetky bezbožné väzby s ľuďmi, ktorí to proti mne a mojej rodine vykonali alebo ma na okultné praktiky nasmerovali. Odpúšťam im v mene Ježiš.
  Pane Ježišu Kriste uzdrav ma prosím a naplň ma svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím svojou svätou krvou všetky prístupové cesty Zlého.  Amen
   

Pri pokušeniach – myšlienkach na zlé veci, aj viackrát denne podľa potreby:

 • V mene Ježia Krista si beriem  autoritu nad  zlou myšlienkou a zväzujem (urob pohyb krúžiaci pohyb zväzovania) ju v mojej mysli aj s démonom, ktorý ju priniesol. V mene Ježiš ti prikazujem odíď teraz hneď! Choď za Pánom Ježišom, nech Ťa pošle tam kam patríš. Amen
   

Pred cestou autom:

 • Nebeský Otče, prichádzam k Tebe v mene Tvojho jediného Syna, Ježiša Krista a prosím, aby si ma a aj moju rodinu prikryl Jeho presvätou krvou. Prosím prikry aj toto vozidlo a  cestu, na ktorú sa uberám. V mene Ježiš si beriem autoritu a nadvládu nad všetkými zvieratami a démonmi na ceste v mene Ježiša Krista vám zakazujem  prekrižovať mi cestu. Teraz, hneď! Nebeský Otče, v mene Ježiš prosím o zaslanie bojových anjelov, aby nás ochraňovali počas celej cesty a pred akýmkoľvek démonickým útokom. Amen.
   

Pred spaním (otec rodiny alebo zástupca duchovnej autority rodiny):

 • Nebeský Otče, prichádzam k Tebe v mene Ježiša Krista a prosím o moje prikrytie i mojej rodiny Ježišovou krvou taktiež i nášho majetku. Beriem si autoritu v mene Ježiš nad všetkými démonmi noci, zlými snami, nočnými morami, sexuálnymi snami, astrálnymi bytosťami, silami temna, čo sa pokúšajú vstúpiť do mojich snov a prikazujem týmto démonom, aby sa ku mne a nikomu z mojej rodiny nepribližovali. Nebeský Otče, prosím v mene Ježiš o poslanie bojových anjelov, aby mňa a aj môj majetok  chránili,  pokiaľ spím počas noci i dňa. Prosím o ohnivú stenu z krvi Pána Ježiša Krista okolo mňa, mojej rodiny a majetku.
   

Rušenie moci kliatby, veštenia a iných zlých zbraní…  podľa potreby aj viackrát denne:

 • V mene Ježiš si beriem autoritu nad všetkým zlom vyslaným proti mne a mojej rodine, majetku, plánom Ducha Svätého…. V  Jeho mene ruším moc tohto zla na sebe a mojej rodine, ruším moc všetkých čarodejníckych prekliatí, veštenia,  moc okultizmu, hypnózy, telepatie, špiritizmu, astrálnej projekcie, satanistických prekliatí, satanistických obiet a omší, čarodejníckych modlitieb, satanistickej hudby, voodoo, hoodoo, reiki, jogy, ezoteriky, homeopatie a im podobným, zlých myšlienok, bezbožných preklínaní, hnevu, zranení, smútku, horkosti, strachu, …(môžeš doplniť špecifické pre Teba). V mene Ježiš toto zlo zväzujem (krúživý pohyb pravej v smere hodinových ručičiek)kladiem ho pod kríž nášho Pána Ježiša Krista, aby ho zniesol tam, kam mu určil miesto. Prosím Pane Ježišu Kriste, prikry toto zlo svojou svätou krvou, aby sa už nemohlo nikdy odtiaľ vrátiť a škodiť ľuďom. Pretínam všetky bezbožné väzby s ľuďmi, ktorí sú v boji proti mne a mojej rodine, oddeľujem sa od nich, oddeľujem od nich aj moju rodinu, priateľov,… Odpúšťam im a žehnám im v mene Ježiš. Amen. Pane Ježišu Kriste prosím uzdrav zranenia späsobené temnými silami a naplň ma svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím svojou svätou krvou všetky prístupové cesty Zlého. Amen.

Lámanie prekliatí

 • V mene nášho Pána Ježiša Krista,  lámem  všetky kúzla, čary, nadávky, voodoo praktiky, čarodejníctvo, satanistické rituály, zaklínania, horkosť srdca, zlé priania, pôsty a  modlitby, ktoré  nie sú od Pána, ktoré boli poslané do mojej cesty, alebo prešli cez moju generačnú pokrvnú príbuznosť. Beriem si nad nimi  právomoc a v mene Ježiš  marím ich význam a moc nad mojím životom, životom mojej rodiny. Zväzujem všetko toto zlo a kladiem ho pod kríž nášho Pána Ježiša Krista, aby to zniesol tam, kam to patrí. Pretínam všetky bezbožné väzby s ľuďmi, ktorí toto zlo  proti mne a mojej rodine vykonali, oddeľujem sa od nich a oddeľujem od nich i celú moju rodinu. Odpúšťam im, zriekam sa akejkoľvek odplaty a žehnám im v mene Ježiš. Amen. Pane Ježišu Kriste vstúp do uvoľnených miest a naplň ich svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím svojou krvou všetky prístupové cesty Zlého. Amen

Modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš

 • Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.
   

Pri útoku čarodejníc

 • V mene Ježiša Krista, v autorite mena Ježiš, zakazujem všetkým čarodejniciam, čarodejníkom a satanistom, aby sa posilňovali navzájom v boji proti mne a mojej rodine. Prehlasujem v mene Ježiš  ich zbrane namierené proti mne a mojej rodine, majetku, plánom … za zničené a múry postavené proti mne za zbúrané. Teraz hneď! Amen
   

Viacúčelová (prevzatá):

 • Ve jménu Ježíše Krista a mocí jeho Kříže a Krve svazuji moc jakéhokoliv zlého ducha a přikazuji mu, aby neblokoval naši modlitbu. Svazuji moci země, povětří, vody, ohně a satanských přírodních sil. Lámu jakoukoliv kletbu či uřknutí vyřčené proti mně a tímto je prohlašuji za neplatné. Ruším příkaz, který byl dán zlému duchu, aby mi škodil, a posílám ho k Ježíši Kristu, který ho pošle tam, kam patří. Pane, prosím Tě, abys požehnal mým nepřátelům tím, že jim sešleš svého Ducha, který je přivede k pokání a obrácení. Dále zakazuji jakoukoliv spolupráci a komunikaci ve světě zlých duchů, která by mohla ovlivnit mou práci. Prosím o ochranu pro sebe /…meno…/  skrze prolitou Krev Ježíše Krista. Děkuji Ti, Pane, za tvou ochranu. Sešli prosím své anděly, obzvláště archanděla Michaela, aby mi pomohli v boji. Prosím, aby mě vedli v modlitbě a darovali mi sílu. Amen.

Žalm 91 (Božia ochrana a požehnanie)

 • Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Zopár citátov Biblie o duchovnom boji proti temnote

 • Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. (Mt 12:28-30)
 • A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“(Mt 18: 18-19)
 • Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.(Mt 18:18)
 • Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. (Mk 3:24-27)
 • Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nato sa ukázal Syn Boží, aby zkazil diela diablove. (1Jn 3:8)

7.Žehnanie a rozväzovanie
 

Žehnajúca modlitba rodiča za deti (rodičovské požehnanie akýmikoľvek slovami má veľkú silu)

 • Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu, v Tvojom mene im žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal/a/ s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Amen
  Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej  múdrosti a lásky. Amen.

Žehnanie – všeobecný príklad

 • Nebeský Otče, žehnám v mene Ježiša Krista mojej manželke, deťom,.. ( môžeš vymenovať, koho chceš) do pokániich chránili a pomáhali im.
  Žehnám v mene Ježiš aj predstaviteľom kresťanských cirkví a predstaviteľom nášho mesta a štátu…môžeš podrobnejšie komu a čo…
 • Otče, v mene Ježiš rozväzujem (urob gesto krúženia rukou proti smeru hodinových ručičiek)  požehnanie pre moju rodinu, spoločenstvo, spoločnosť, židovský národ,… Amen
 • V mene Ježiš žehnám nášmu kňazovi. Žehnáme predstaviteľom nášho mesta, štátu, kresťanských cirkví, židovskému národu…
   

Ak nie sme schopní žehnať človeku bez horkosti/bolesti  v srdci, čo nám ublížil alebo nemáme istotu čistej lásky k nemu:

 • Pane Ježišu Kriste žehnaj prosím ….. (komu) do jeho uzdravenia, do pokánia,..
   
 • V mene Ježiša Krista (urob gesto pravou rukou proti smeru hodinových ručičiek) rozväzujem požehnanie, charizmy a dary Ducha Svätého,… pre mňa a moju rodinu
   

Duchovné chodenie s Pánom a pomazaním:

 • Otče, v Ježišovom mene Ťa prosím o múdrosť, poznanie a pochopenie Tvojho Slova. Uvoľňujem sedemnásobne Ducha Pánovho vo mne v Ježišovom
  (pomaž svoj dom, okná, dvere a vyžeň démonov)

Biblia niektoré citáty o žehnaní:

 • Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gen 1:28)
 • Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! (Gen 9:1)
 • Nech ti slúžia ľudia a nech sa sklonia pred tebou národy. Buď pánom nad svojimi bratmi, a nech sa ti koria synovia tvojej matky! Kto bude teba preklínať, nech je prekliaty, a kto bude teba žehnať, nech je požehnaný!“ (Gen 27:29)ň
 • Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. (Ž 115 :13)
 • Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 128:4)
 • žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!(Lk 6:28)
 • Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte! (Rim 12:14)
 • Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.(1Pt 3:9)

8. Prehlásenia
 

Prehlásenie  JK za môjho Pána – pri obrátení a upevnení viery:

 • Vyznávam mojimi perami a mojím srdcom, že Ježiš je môj Pán a vo svojom srdci verím, že vstal z mŕtvych. Kajám sa zo svojich hriechov z minulosti a priznávam, že som zhrešil. Verím Pane, že si verný a spravodlivý a prosím Ťa, aby si ma očistil od každého hriechu a neprávosti  svojou krvou. A ako Slovo hovorí:  Každý, kto bude vzývať meno Pánovo,  bude spasený.
  Prehlasujem Ta Pane Ježišu za Pána mojej mysle, vedomia i podvedomia, pamäte, spomienok, orientácie i koncentrácie. Buď Pánom mojich emócií, vôle a rozhodovania. Vládni celým mojím telom. Staň sa Pánom  mojich vzťahov, manželstva, partnerstva, rodiny, príbuzenských, pracovných, cirkevných, priateľských vzťahov. Odovzdávam Ti moju prácu, službu, voľný čas a moje záujmy. Staň sa Pánom môjho zomierania, času a spôsobu môjho odchodu  z tejto zeme.

Iné mocné prehlásenia:

 • Skrze Ježišovu krv som vykúpený.
   
 • Skrze Ježišovu krv som vykúpený z rúk Diabla.
   
 • Skrze Ježišovu krv sú mi odpustené všetky moje hriechy.
   
 • Ježišova krv ma očisťuje od všetkých hriechov.
   
 • Skrze Ježišovu krv som posvätený, stal som sa svätým a vyčleneným pre Boha.
   
 • Moje telo je chrám Ducha Svätého, vykúpené, očistené, a  posvätené Ježišovou krvou. Diabol  už vo mne nemá žiadne miesto a nemá nado mnou žiadnu moc (1Kor 6:19, Zjv. 5:9, Lk 10:19)
   

A podobne môžeš vybrať citát z Biblie a prehlásiť ho do svojho života.

                                             

9.Príklady modlitieb za vnútorné uzdravenie, zlomenie generačných prekliatí a uzdravenie rodokmeňa

Modlitba za vnútorné uzdravenie

 • Pane Ježišu, prosím príď a vylieč moje zranené a nepokojné srdce. Úpenlivo Ťa prosím, aby si vyliečil  muky, ktoré zapríčiňujú  úzkosť v mojom srdci. Úpenlivo Ťa prosím, osobitným spôsobom vylieč všetkých, ktorí boli zranení  mojou hriešnosťou. Prosím Ťa príď do môjho života a vylieč ma zo psychologických zranení, ktoré ma zasiahli v detstve a zo zranení,  ktoré boli spôsobené v celom mojom živote. Pane Ježišu, ty poznáš moje bremená. Zložil som ich všetky na Tvoje  dobré pastierske Srdce. Prosím Ťa zásluhami Tvojich  veľkých otvorených rán vo svojom srdci  uzdrav  drobné rany,  ktoré sú vo mne. Vylieč  bolesť mojich spomienok  tak, že nič, čo sa mi stalo, nespôsobí  znovu bolesť a utrpenie a naplnenie  úzkosťou. Uzdrav , ó Pane, všetky tie rany, ktoré boli zapríčinené všetkým  zlom, ktoré má korene v mojom živote. Chcem odpustiť všetkým, ktorí ma urazili. Pozri sa na tie vnútorné vredy, ktoré ma robia neschopným  odpustiť. Ty, ktorý si  prišiel odpustiť sužovanému  srdcu, prosím, uzdrav aj moje srdce. Uzdrav, môj Pane Ježišu i tie intímne rany, ktoré mi spôsobujú fyzickú chorobu. Ponúkam ti srdce. Prijmi ho Pane, očisti ho a daj mi pocítiť Tvoje  Božské Srdce. Pomôž mi byť tichý a pokorný. Uzdrav ma, Pane od bolesti  spôsobenej smrťou mojich milovaných, ktorá  ma utláča.  Udeľ   mi pokoj  a radosť s vedomím,  že Ty si  vzkriesenie a život. Urob ma autentickým svedkom svojho zmŕtvychvstania, Tvojho  víťazstva  nad hriechom a smrťou, Tvojou živou  prítomnosť medzi všetkými ľuďmi. Amen

Zlomenie generačných  prekliatí

 • V mene Pána Ježiša Krista a mocou jeho Slova, beriem meč Ducha a pretínam sa do slobody od  všetkých  generačných  zdedených hriechov a slabých stránok, charakterových vád, osobnostnej disharmónie, bunkových porúch a genetických porúch. Pretínam  všetky nezdravé duševné  väzby a formy poviazania a prerušujem všetky väzby, ktoré nie sú od Pána. Pokladám jeho kríž medzi seba a  mojich rodičov, starých rodičov, svojich súrodencov,  moje potomstvo, mojich kamarátov, a všetky nezdravé vzťahy, ktoré moji kamaráti mali s inými v minulosti. Pretínam  všetky väzby v týchto vzťahoch, ktoré nie sú od Pána, späť k počiatku a mečom Ducha Svätého  a v mene Ježiša Krista, prehlasujem slobodu, že som slobodné  dieťa Božie tak, ako bolo v pláne Božom.

alebo

 • Nebeský Otče, vyznávam, v mene mojich predkov, v rodokmeni siahajúcom až  do 4 generácie ich neprávosť (hriech)  ____(vyznaj konkrétne neprávosti, hriechy). Vyznávam  v mene mojej manželky (….a svojich predchádzajúcich manželov a bývalých sexuálnych partnerov) a ich predkov v línií až do 4 generácie, ich neprávosti (vymenuj)______. Ľutujem v mene mojich predkov, manželkiných predkov (aj bývalých predchádzajúcich sexuálnych partnerov a ich predkov) v rodokmeni siahajúcom do 4 generácie ich neprávosti _______(vymenuj, ak poznáš alebo ti Duch Svätý ukáže). V mene Ježiša Krista odpúšťam mojím predkom a prosím Ťa Nebeský Otče, aby si im aj Ty  odpustil skrze Ježišovu krv vyliatu za nás na kríži. Oddeľujem sa od týchto hriechov a oddeľujem od nich i manželku, moje deti a budúce generácie. Pretínam v mene Ježiš všetky  bezbožné rodové väzby (pohyb  rukou dolu) a uvoľňujem  seba, moju rodinu a moje potomstvo do slobody, ktorú nám Ježiš vydobyl na kríži. V mene Ježiš ruším všetky zasvätenia, zmluvy, prísahy, sľuby a kliatby, ktoré uzavreli naši predkovia so satanom a jeho démonmi. Zriekam sa všetkého zlého, čo prešlo v mojej i manželkinej rodovej línií do našich životov. V mene Pána Ježiša Krista prikazujem démonom prechádzajúcim  po rodovej línií, aby opustili môj život a život mojej rodiny, hneď teraz! Amen. Choďte za Pánom Ježišom, nech vám určí miesto, kam máte ísť. Amen Pane Ježišu Kriste vstúp do uvoľnených miest a naplň ich svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím svojou svätou krvou všetky prístupové cesty Zlého. Amen

Iný príklad:

 • Nebeský Otče, prichádzam pred Teba v mene Ježiša Krista ako Tvoje dieťa s veľkou prosbou o Tvoju  pomoc a uzdravenie. Mám fyzické, zdravotné problémy, citové zranenia, duchovné potreby a problémy s medziľudskými vzťahmi. Veľa  z týchto mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami, nedbalosťou, zanedbávaním dobrého  a hriešnosťou, za čo Ťa pokorne prosím o odpustenie. Taktiež prosím o odpustenie  hriechov mojich predkov v mojej pokrvnej línií, spôsobujúcich prekliatie  skrze prenesené  bezbožné spôsoby a vzorce správania,  telesné vady, choroby a citové a duševné zranenia. Uzdrav ma prosím môj Pane zo všetkých týchto telesných chorôb, neduhov  a duševných rán. Uzdrav i moju myseľ od bezbožných spôsobov a vzorcov správania a veď ma svojím Duchom Svätým. Tebou posilnený, úprimne odpúšťam všetkým živým ale i mŕtvym členom môjho rodokmeňa ich hriechy a neprávosti. Nebeský Otče, v mene Tvojho Božského Syna,  Ježiša Krista a v moci jeho Ducha Svätého, prosím Ťa, aby si aj Ty odpustil mojím predkom a aby si mňa i celú moju rodinu vytrhol z moci Zlého. Uvoľni prosím všetkých  živých a mŕtvych členov môjho rodokmeňa do slobody zo všetkých  foriem otroctva. Prosím Ťa Nebeský Otče, očisti moje telo, dušu i pokrvné línie Ježišovou krvou.  Nech je v mene Ježiš uvoľnená Tvoja liečivá sila a prúdi na mňa i moju rodinu podľa Tvojej  zvrchovanej vôle. V mene Pána Ježiša Krista, mocou jeho Slova, beriem meč Ducha a pretínam všetky bezbožné väzby s mojimi predkami a rozväzujem seba i moju rodinu do slobody zo všetkých  generačných  hriechov, neprávostí a vplyvu démonických síl prechádzajúcich cez bezbožné generačné väzby spôsobujúcich utrpenie, choroby, zranenia a deštrukciu vzťahov v mojej pokrvnej línií. Kladiem kríž nášho Pána Ježiša Krista medzi seba a mojich predkov –  mojich rodičov, starých rodičov a predchádzajúce generácie a taktiež i medzi mňa a mojich súrodencov. V  mene Ježiša Krista,  prehlasujem, že som slobodné Božie dieťa. Nebeský Otče, naplň ma svojím Duchom Svätým a zapečať všetky prístupové cesty Zlého cez generačnú líniu ku mne i mojej rodine Ježišovou krvou. Pošli prosím svojich ochranných anjelov ku mne a každému členovi mojej rodiny aby nás ochránili od démonického pôsobenia a vplyvu. Podľa Tvojej milujúcej starostlivosti  o nás, Nebeský Otče prosím ťa pre  krv Tvojho milovaného  Syna, Ježiša Krista o Tvoje požehnanie pre mňa i všetkých mojich živých i mŕtvych príbuzných. Uzdrav prosím každý negatívny vplyv a zranenie prechádzajúce  cez  tieto generačné línie na moje telo i dušu. Nech Najsvätejšia Trojica prestúpi celú našu rodinu plnosťou lásky, milujúcej prítomnosti tak, aby sa i naša rodina mohla poznať a prejaviť  v láske. Všetky naše neznáme potreby zahrňujeme Nebeský Otče do Tvojej starostlivosti v presvedčení a viere, že sa o ne postaráš skrze nekonečné zásluhy nášho Pána  Ježiša Krista. Amen.

Okultizmus a jeho vplyv v generačnej línií:

1.Okultizmus, modlárstvo je najväčšou urážkou Všemohúceho Boha

Lv 18:21, Lv 20:2,6, Lv 20:27
1Kor 10:20, Dt 32:17, Ž 106:37
Dt 18:11, Iz 8:19, Zjv 21:8
2.Povery

3.Účasť na okultných praktikách – Lv 19:31, Mich 3:5-7, Jer 29:8-9

4.Čarodejníctvo   –  Iz 19:3, Jer 27: 9,10

5.Liečiteľstvo – hľadanie uzdravenia na nesprávnom mieste. Démoni nemôžu nikoho uzdraviť, môžu iba opustiť postihnuté miesto premiestniť sa na iné. Účasť na liečiteľstve dáva démonom väčší priestor.

6.Vykonávanie okultných praktík

Čarodejníctvo
Veštectvo a jasnovidectvo
Špiritizmus
Biela mágia a liečiteľstvo
Satanizmus
Slobodomurárstvo
7.Božie prikázania Dt 5:1-21, Ex 20:1-17,Dt 28:15-68

8.Vraždy – dôsledky neplodnosť, samovraždy, nehody, predčasné úmrtia, fyzické problémy

9.Krádeže – dôsledky – chudoba, krádeže, nestála práca, strach, dlhy, depresie,…

10.Kliatby, prehlásenia, zaprisahávania

11.Sexuálne hriechy (až do 10. pokolenia), problém so vstúpením do Božej prítomnosti (počatie pred manželstvom) Dt 23:3, potraty, pokračujúce sexuálne hriechy po predkoch, masturbácia, …

    

10.Ako  sa modliť a za čo sa modliť

Modlím sa za moje vlastné konkrétne potreby: spásu mojej rodiny, financie, zdravie, atď.

Modlím sa za potreby iných a špeciálne potreby

Modlím sa  za prácu/pôsobenie  miestnych cirkví a zborov

Modlím sa za modlitebné skupiny

Modlím sa za prebudenie

Modlím sa za Izrael, pokoj Jeruzalema

Modlím sa, aby Boží ľudia boli pripravení na druhý príchod Kristov

Modlím sa za služobníkov pre žatvu

Modlím sa za kráľov, vlády a všetkých, ktorí sú v autorite, vedúcich predstaviteľov krajiny, za ich správne rozhodnutia

11.Príklady pre spoločenstvo – Pred a po duchovnom boji a modlitbe príhovoru

Modlitba 

 • Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi mi dal krásnou službu modlitby za uzdravení a osvobození. Uvědomuji si, že nemoci a zlo, se kterými se setkávám, jsou více, než člověk může unést. Očisti mě od jakéhokoliv smutku, negativity či zoufalství, které jsem mohl/a na sebe nevědomky vzít. Jestli mě během modlitby přepadla zlost, netrpělivost nebo nečistota, očisti mě prosím od těchto pokušení a nahraď je láskou, radostí a mírem. Jestliže se na mě nějaký zlý duch upnul nebo mě utlačoval, přikazuji ti, duchu země, povětří, ohně a vody, abys nyní odešel k Ježíši Kristu, který tě pošle tam, kam patříš. Přijď, Duchu svatý, obnov mě svou mocí a naplň mě svou radostí. Posilni mě tam, kde jsem slabý/á, zahal mě svým světlem a naplň životem. Pane Ježíši, pošli své svaté anděly, aby ochránili mě i mé blízké. Ochraň mě od nemoci, škody a nehod. Budu Tě vždy chválit, Otče, Synu i Duchu svatý. O všechny tyto věci prosím ve jménu Ježíše Krista, aby mohl být oslaven. Amen.
   

Modlitba po službe:

 • V mene Ježiša Krista sa oddeľujem od akýchkoľvek bezbožných duchovných, duševných alebo telesných väzieb, ktoré mohli vzniknúť/vznikli medzi mnou a … (aj viacero ľudí, vymenujem, alebo aspoň definujem, medzi mnou a ľuďmi, ktorých som mohol/mohla ovplyvniť, konkrétne!)
  Oddeľujem sa od všetkého, čo súviselo so službou týmto ľuďom , (napr.: od obrazov, súradníc písma,…atď,  je potrebné vymazať a vzdať sa toho, čo si o ľuďoch videl, aby Ťa to neťažilo, odovzdaj  to Bohu. Oddeľujem od toho (od ľudí, od toho všetkého) aj svoju rodinu (aj ostatných ak cítim, priateľov, kolegov,… ). V mene Ježiša Krista pretínam všetky bezbožné väzby a ruším ich význam a moc na moju rodinu a ľudí, ktorých som spomínal! Prosím, aby sa Pán Ježiš o týchto ľudí, ktorým slúžim/som slúžil postaral. Snímam si ich bremeno z mojich pliec a odovzdávam  ho Pane Ježišu Tebe. Prosím, aby si ich prikryl svojou svätou krvou. Prosíme prikry svojou svätou krvou i mňa a moju rodinu.

Uzavretie modlitby oslobodenia

 • Ďakujem ti Pane Ježišu  za  prebudenie môjho  spiaceho ducha prenesením ma do Tvojho svetla. Ďakujem Ti Pane za moju premenu a obnovenie mysle. Ďakujem ti Pane za vyliatie Tvojho Ducha na mňa a odhaľovanie  Tvojho slova ku mne. Ďakujem ti Pane za to, že Tvoji  anjeli ma sprevádzali na  všetkých mojich cestách. Ďakujem Ti za moju vieru v Teba a že z môjho vnútra potečú rieky živej vody. Ďakujem Ti za nasmerovanie  mojej  mysle a srdce do lásky Otca a vytrvalosti na všetkých svojich cestách. Naplň ma do pretečenia  Tvojím  životom a láskou, môj Pán a Kráľ, Ježiš Kristus. Ďakujem Ti  a chválim Ťa, môj Pane, Boh a Kráľ.
   

Po duchovnom boji

 • V mene Ježiša Krista, Satan a všetci démoni beriem si v mene Ježiš autoritu nad Vami a zakazujem Vám  akúkoľvek pomstu na mne a členoch mojej rodiny (vymenuj členov rodiny), na našom majetku (vymenuj), na našich vzťahoch, financiách … Zakazujem vám zneužívať moju rodinu, príbuzných, priateľov, susedov, kolegov, nadriadených … na boj proti mne a mojej rodine. V mene Ježiš teraz hneď. Amen
   

Comments are closed.