Jak se bránit manipulaci?

Manipulátor se nám snaží vnutit pocit viny, využívá lstí, citového vydírání, vyhrožování. Plníme pak jeho přání a příkazy, nehledě na to, co to znamená pro nás. Jsme zbaveni vůle. Než se ze zajetí manipulátora vymaníme, trvá to někdy celé roky. Psychologové ale znají několik způsobů, jak se před manipulativním chováním účinně bránit. Několik rad nám dal odborník na komunikační strategie Preston Ni.
Vždy mějte na paměti svá základní a nezcizitelná práva
Máte právo, aby vás druzí lidé respektovali
Máte právo vyjadřovat své pocity, svá přání a svá mínění
Máte právo stanovit si své vlastní priority
Máte právo říkat „NE“ bez pocitu viny
Máte právo dostat to, za co jste zaplatili nebo co jste si vybojovali
Máte právo vyjadřovat své názory, ačkoli se liší od názorů jiných lidí
Máte právo bránit se před fyzickými, morálními i emocionálními hrozbami
Máte právo žít v souladu se svým chápáním štěstí
To jsou hranice vašeho osobního prostoru. Manipulátoři tyto hranice hrubě narušují, nerespektují a nerozumí těmto právům. Ale pouze my, nikdo jiný, jsme zodpovědní za svůj život.

Udržujte si odstup
Manipulátor při komunikaci neustále převléká masku. S jedním člověkem je úžasně zdvořilý, s druhým vyzývavě hrubý, v jedné situaci se chová zoufale a bezmocně, a v další se chová agresivně. Pokud u někoho zpozorujete takové extrémní změny přístupů, držte si toho člověka raději daleko od těla a nenavazujte s ním kontakt, pokud to není nezbytně nutné.
Nejčastějším důvodem pro takové chování jsou hluboce zakořeněné zážitky z dětství. Pamatujte, převychovat nebo zachránit manipulátora, to není vaše práce ani povinnost.

Čo je to zlorečenie, urieknutie a predmetové prekliatie?

Urieknutie, bosoráctvo, porobenie… Všetky tieto temné praktiky môžeme súhrnne vyjadriť jedným slovom: prekliatie. Mons. ThDr. František Tondra píše, že zlorobenie (z lat. maleficium, ľudovo nazývané porobenie) „…je pokus spôsobiť blížnemu telesné a hmotné zlo pomocou zlého ducha… Je to hriech nielen proti náboženstvu, ale aj proti láske k blížnemu, prípadne aj proti spravodlivosti.“ 1Podobne ho aj sv. Tomáš Aquinský zaraďuje medzi smrteľné hriechy (Suma Theologiae, II, IIae, q. 76, a . 3).
Vzývanie zlého ducha v takomto prípade môže byť výslovné alebo zahrnuté. Výslovné znamená, že niekto obradmi alebo slovami priamo vzýva diabla o pomoc. O zahrnutom vzývaní morálny teológ Albert Beneš OP píše: „ Zahrnuto vzýva démona ten, kto používa rôzne tajuplné praktiky, ktoré sú prirodzene svojou povahou nespôsobilé, aby sa nimi dosiahol zamýšľaný cieľ. Pretože tieto praktiky nemôžu dosiahnuť cieľ samy osebe, dáva sa tu Satanovi možnosť zasiahnuť; pomoc sa očakáva nie od prirodzených prostriedkov, ani od Boha a jeho anjelov, teda dáva sa priestor démonom. Aj keď človek nemá výslovný úmysel paktovať so Satanom, žiada vyriešenie problémov od tajomných okultných síl.; pre prirodzenú nespôsobilosť určitých prostriedkov je nutné hovoriť o zahrnutom veštení. Sv. Tomáš zdôvodňuje, že použitie prostriedkov, ktoré sú samy osebe nespôsobilé predpokladá tichú nevyjadrenú zmluvu so zlými duchmi“. 2
Známy exorcista rímskej diecézy páter Gabriele Amorth uvádza, že toto diabolské úsilie sa deje viacerými spôsobmi: pomocou čiernej mágie, zlorečením, urieknutím a predmetovým prekliatím.

•  Pomocou čiernej mágie, čarodejníctva alebo satanských obradov. Prekliatie sa uskutočňuje prostredníctvom magických formúl a obradov, pri ktorých sa vzýva diabol. O takýchto praktikách hovorí Sv. Písmo jednoznačne: „ Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi…“ (Dt 18, 12).

•  Zlorečením. Pôvod zla je v diablovi, a preto, ak niekto praje druhému zlo, zahrnuto vzýva zlého ducha, aby dotyčnému človekovi uškodil. Ak ten, kto zlorečí, je v príbuzenskom vzťahu s tým, komu zlorečenie adresuje, účinok kliatby je omnoho horší. Napríklad, keď zlorečia rodičia svojim deťom alebo starí rodičia vnúčatám.

OKULTISMUS V MEDICÍNĚ – II. část

Psychotronická diagnostika
Nejstarším postupem byla jasnozřivost, existovalo i „jasnočichání“. Někteří ze senzibilů byli totiž údajně schopni pomocí čichání k moči zjistit přesnou diagnózu. Jiní také „jasnoslyšeli“. Dnes se ale k diagnostice nejčastěji využívá aura.
Už Indové se domnívali, že prána, energie, sídlí v sedmi centrech, čakrách, a odtud vyzařuje z těla ven v podobě aury. Ta obklopovala tělo v několika vrstvách. Vnitřní leží přímo na povrchu těla a jsou v ní uloženy akupunkturní body, vnější zasahuje do délky několika centimetrů nebo – u jogínů – několika metrů. Existenci aury údajně prokázal Semjon Kirlian, elektrikář z Krasnodarska. Když položil ruku přes fotografický film na desku, spojenou s vysokofrekvenčním polem, na filmu se objevil zajímavý obraz: z povrchu ruky vyzařovaly jakési záblesky, které se měnily v závislosti na psychickém stavu. Například po cvičení jógy byl obraz jasnější. Podle psychotroniků je Kirlianův fenomén obrazem aury a podle jeho barvy a tvaru lze diagnostikovat choroby.

Např. při apendicitě aura vyzařuje směrem ven v širokém klínu, u těhotné ženy se vyklenuje nad břichem. Senzibil zjistí změny pohmatem. Tento primitivní diagnostický způsob je dnes nahrazován metodou dokonalejší, radiestezií. Takovou vysoce sofistikovanou metodou je vyšetřování pomocí virgule nebo L-tyčky, vlaštovky nebo kyvadla. Poprvé je použil v roce 1935 Abbé Mermet a záhy potom se stalo oblíbeným nástrojem psychotroniků. Podle některých musí mít správnou formu a musí být ze správného materiálu, podle jiných jím může být cokoli na provázku, protože podstatná je duchovní energie léčitele, který kyvadlo ovládá. Jestliže se kyvadlem pohybuje nad nemocným tělem, je možné u každého orgánu, žaludku, střeva, jater, zjistit stupeň aktivity a samozřejmě přesnou diagnózu.
Podle toho, jakým způsobem mu kyvadlo v ruce krouží, diagnostikuje psychotronik vodnatelnost, rozšíření srdce, kornatění tepen apod. a také může najít vhodný lék. Nakreslí si kružnici, do jednotlivých výsečí napíše nejrozmanitější homeopatické léky a kyvadlo ukáže ke správnému léku. Pohyb je samozřejmě důsledkem psychotronikovy duchovní aktivity, která rezonuje s pacientovou chorobou. Jiná diagnostická metoda je založena na tzv. automatické kresbě, již používal akademický malíř Mistr Kožíšek, vynikající kreslíř, propadlý mysticismu. Dokazoval, že podle fotografie, písma nebo jiného „svědka“, prostředníka, je schopen určit diagnózu.

 K diagnostice se používají i složitější přístroje, spojené popřípadě i s počítačem. Pak mluvíme o radionice. Takovým přístrojem byl např. emanometr, emociometr, přístroje firmy Lichtweg umožňující kontakt s rostlinami a zjišťující energii čaker. V současné době je módním přístrojem Egely Wheel. U nás se prodává za několik tisíc Kč. Při spojení s počítačem může na dálku vyhodnotit naši energii a najít příslušné léčebné řešení. Za přídavek několika dalších tisíc lze koupit i sběrač aury, který ji koncentruje do kolečka.

Nejmódnější je dnes ovšem Vollova elektropunktura, EAV. Je to hybrid akupunktury a psychotroniky. Podle R. Volla jsou akupunkturní dráhy jen sloupcem elktrolytu, kterým proudí elektrická energie. Na špičkách prstů ruky nebo nohy lze potom podle měření elektrického odporu diagnostikovat choroby a podávat plnou informaci o funkčním stavu orgánů. Údajně lze zjišťovat i hladiny enzymů, např. pankreatu. Existují specializované firmy, Pickering nebo Vega, které vyrábějí stále nové a modernější přístroje, spojené obvykle s počítačem, jež působí na pacienty impozantním dojmem. Mnohé z nich mají i atraktivní názvy, Segment-elektrograf, vegatest, Bicom a další. Vega audicolor např. „využívá zevního vlnění, které si sám vytváří pomocí polárních barev a základního tónu v různých oktávách. Tím celé tělo harmonizuje a léčí.“ Bicom snímá „ultrajemné oscilace z celého těla, pomocí speciální elektroniky vlnění harmonizuje, vrací. Tím dochází k intenzivnímu léčení zcela bez použití léků.“ (MUDr. M. Pekárek)

OKULTISMUS V MEDICÍNĚ I.

Tato stať je věnována bioenergetické nebo také biotronické medicíně. Jsou to disciplíny diagnostické i terapeutické, které svůj účinek vykládají přítomností zvláštní síly, bioenergie. Širším termínem pro jevy záhadné, nevysvětlitelné běžnými fyzikálními zákony a ležící i mimo medicínu, je parapsychologie, resp. psychotronika.
Podle Rejdáka se psychotronika zabývá distančními interakcemi mezi organismy a zevním prostředím, jež jsou spjaty s mohutnostmi, řekli bychom raději vlastnostmi, duše. Přesnější formulaci poskytuje M. Rýzl, parapsycholog českého původu, který emigroval do Spojených států. Ve své knize Úvod do parapsychologie (Panorama, Praha 1991) říká, že se parapsychologie zabývá jevy záhadnými, spjatými s činností duše a nevysvětlitelnými běžnými energetickými způsoby.

Jaké jevy náleží do parapsychologie? Je to široké spektrum jevů, které můžeme rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jevů jsou různé formy mimosmyslového vnímání, extra-sensory perception, proto běžná zkratka ESP. Patří sem jasnozření, proskopie, to znamená předvídání budoucnosti, nebo telepatie. Druhou skupinou jevů jsou psychokinetické, PK-jevy, kam patří například materializace, levitace i psychická chirurgie.

Všechny tyto disciplíny, jevící se jako soubor zcela nehomogenní, jsou spojeny tím, že svůj efekt odvozují od bioenergie. Co to vlastně je? Nic nového. Už od pradávna všechny civilizace uznávaly existenci energie, která ovládá naše tělo a je nadřazena vědomí. Této energii v Číně říkali čchi, v Indii prána, v Tichomoří mana, v Evropě aether, fluid. Hahnemann ji označil jménem dynamis. Módnější termíny jsou ód, orgonská energie a řada dalších. To ovšem nic neříká o tom, jaká je povaha těchto energií. Existuje totiž široké spektrum hypotéz. Podle některých parapsychologů je povaha bioenergie materiální, podle jiných duchovní. Podle prvních je podstatou všech uvedených jevů elektromagnetismus nebo gravitační síla, popřípadě mezony či jiné známé částice. Podle jiných jsou to sice rovněž materiální energie nebo částice, které ale dosud nejsou známy. Dobbs mluví třeba o psitronech. Podle Kahudy jde o psychony, vakuové částice, nadané superinfragravitační aktivitou a šířící se nadsvětelnou rychlostí. Později dr. Kahuda mluvil o mentionech. Jiní mluvili o deltonech a astrálech ze světa duchů. Jisté je, že ani jedna z těchto představ se neukázala reálnou, a proto si většina dnešních parapsychologů představuje, že bioenergie má duchovní povahu. Spiritisté mezi nimi se domnívají, že k nám tyto síly přicházejí z minulosti, že to jsou duše zemřelých. Podle animistů má každá osoba svou vlastní duši nadřazenou našemu vědomí. Podle dalších hypotéz má bioenergie nadindividuální povahu. Je to jakési kolektivní, božské vědomí.

Poslední jsou teorie kosmologické, které si už vypomáhají moderní vědeckou terminologií, většinou z oblastí kvantové fyziky, jejichž autoři se domnívají, že hypotetická bioenergie je nadsmyslová, nadčasová, nadprostorová a představuje jakési vícerozměrné kontinuum, které nás přesahuje. Žádná z těchto hypotéz nebyla ovšem potvrzena, a proto se parapsychologové nakonec dohodli na používání neutrálního termínu PSI, podle návrhu Thoulesse a Wiesnera. PSI = psychologické schopnosti.

Jsou to síly psí-gama, které zprostředkují fenomény mimosmyslového vnímání, a psí-kappa, zajišťující psychokinetickou aktivitu. Obě tyto síly, resp. prvky, vytvářejí společné psí-pole, sdružující všechna dosud známá fyzikální pole, tedy elektromagnetické, gravitační, mezonové apod. Snad je ještě nutno dodat to, že naši čeští současní psychotronici místo PSI raději mluví obecně o informaci. V počítačovém věku je to zřejmě termín vhodnější, právě tak jako bioinformatika nebo bioinformační medicína. Nyní musím ukázat, jaké má parapsychologie podoby.

Léčitelství

Obrovský rozmach v dnešní době zaznamenává tzv. Léčitelství neboli Alternativní medicína. Někdo  je dle určitých kriterií od sebe rozlišuje, nicméně ve svých důsledcích jsou si obě odvětví velmi podobná, proto se o nich budu zmiňovat jako o jednom oboru „léčitelství“.V tomto oboru nalezneme širokou škálu léčitelů od těch, kteří využívají jen bylinek až po studované doktory medicíny, kteří svou metodu léčení odívají do vědeckého hávu. A je třeba říci, že je dnes velmi moderním trendem připojit ke své nabídce klasické medicíny nějakou „nástavbu“ v podobě medicíny alternativní.
    Léčitelství nabízí pomoc jednak ve chvíli, kdy klasická medicína selhává, a jednak se i staví do role kvalitativně vyšší pomoci člověku, protože tvrdí, že se zajímá o celou jeho bytost (minimálně tělo a psychiku – tzv. holismus), a dává je do souvislosti (což není špatně – viz. níže o psychosomatice). Nicméně metody, kterých využívá, mají často původ v esoterickém okultismu.

Základ léčitelství spočívá buď:
– v užívání nadpřirozených schopností (u sebe objevených či nějak získaných, které běžný člověk omezený prostorem a časem nemá), nebo
– ve věštění a doptávání se (zjišťování diagnozy a postupů léčení z fotky, z oční duhovky /irisdiagnostika/, z data narození,…), případně  
– v užívání tzv. léčivých prostředků (spirály, symboly, kameny, vůně, barvy, obrazce, magická místa atd..), jejichž uzdravující síla pramení buď z pověry nebo magické praxe, nebo také
– v užívání bylinek – avšak takových, jejichž účinek je magicky zesílen (trhaných např. o svatojánské noci, na konkrétním energetickém místě, příp. nějak „zaříkávaných“).

Sen: Jezabel bude poslaná na Božích svätých *** Rôzne druhy ducha Jezabel

Sen z Novembra 2020
Keď som sa zobudila, počula som: „Jezábeľ bude poslaná k Božím svätým!“ Duch Jezábeľ môže opantať mužov a ženy, preto bude poslaný na Božích synov a dcéry, aby ich prinútil padnúť do hriechu.

Manipulácia, hriech sexuálnej nemorality, modloslužba, kompromisy až na smrť, tento duch urobí všetko, aby ublížil učeníkom. Tu malý kompromis, tam ústupok a učeníci pomaly opustia úzku cestu. V Písme, kráľovná Jezábeľ pracovala v pozadí a ťahala za nitky, kým kráľ Achab oficiálne vládol.

Modlitba za uzdravenie rodiny tzv. rodokmeňu

Nebeský Otče, prichádzam k Tebe ako Tvoje dieťa, pretože Ťa veľmi potrebujem. Potrebujem Ťa v oblasti fyzického zdravia, emócií, duchovnej oblasti a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé z mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami a hriechmi, ktoré teraz v pokore pred Tebou vyznávam a prosím o odpustenie. Ale tiež Ťa prosím, aby si odpustil aj mojim predkom ich hriechy a chyby, ktoré zanechali stopy na mojom tele, mysli a duchu. Pane, uzdrav ma zo všetkých týchto ťažkostí. S tvojou pomocou úprimne každému odpúšťam, zvlášť živým alebo mŕtvym členom mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom urazili mňa alebo mojich najbližších. Tiež odpúšťam všetkým, ktorých hriechy vyústili do nášho súčasného utrpenia a problémov .V mene tvojho Syna Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého ťa Otče prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu z pod vplyvu zlého. Osloboď všetkých živých i mŕtvych zo všetkých zväzujúcich pút. Nebeský Otče, prosím ťa, aby si svojou láskou a krvou tvojho Syna, rozšíril svoje požehnanie na mňa a všetkých mojich živých i zosnulých príbuzných. Uzdrav všetky negatívne dôsledky, ktoré sa preniesli z predchádzajúcich generácií a zabráň tomu, aby sa preniesli do nasledujúcich generácií mojej rodiny. Symbolicky umiestňujem Ježišov kríž nad hlavu každého člena mojej rodiny a medzi každú generáciu. Prosím ťa, aby Ježišova krv očistila pokrvné zväzky v mojej rodine. Prikáž svojim anjelov – ochrancom, aby sa utáborili okolo nás. Daj, aby archanjel Rafael, patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju božskú uzdravujúcu moc pre nás v oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás potrebuje. Nech tvoja uzdravujúca sila sa v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to Ty dovolíš.
 Pane, zameň všetky zviazanosti v našej rodine za sväté spojenie v rodinnej láske. Daj, aby sme mali ešte hlbšie spojenie s Tebou, Pane, a s Tvojím Synom v Duchu Svätom. Daj, aby rodina Svätej Trojice prenikla našu rodinu svojou nežnou a vrúcnou prítomnosťou, aby si naša rodina uvedomovala túto lásku a prejavovala ju v našich vzťahoch. Všetky naše potreby, o ktorých nevieme Ti v tejto modlitbe predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš.
 Amen.

Zdroj:
http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-uzdravenie-rodiny—rodokmena.html

NARCISTICKÉ ZRKADLENIE

Začiatok každého narcistického vzťahu má zvláštne čaro. Počas prvej fázy narcistického vzťahu, ktorý nazývame takzvané medové týždne, narcis využíva narcistické zrkadlenie k tomu, aby ste mali pocit, že ste stretli toho najúžasnejšieho človeka. A tak sa stáva, že vy máte pocit, že ste si doslova vysnívali tohto človeka . Pozor ale, narcis vás pozorne študoval a počúval vás a teraz s dokonalou maskou predstiera byť niekým, za koho by ste ho chceli mať vy. Je to spôsob ako si získať vašu dôveru a priazeň čo v najkratšom čase. Práve z tohto dôvodu, tak veľa ľudí podľahne  narcistickým vzťahom, v ktorých už potom s odstupom času ak má osoba vytvorené citové väzby a je oveľa ťažšie vzťah ukončiť.

Biblické matky: Jezabel – tá, ktorá prenášala zlo na deti

Intrigy, bezohľadnosť, klamstvá – to sú nástroje Jezabelinej sily. Boží ľud ju považoval za čarodejnicu. Akou matkou by mohol byť niekto taký? Jezabel je uvedená v Kráľovských knihách Starého zákona ako pohanská démonická kráľovná. Stala sa manželkou Achaba (873 – 853), syna kráľa Omriho, keď vládol nad Izraelom. Mala výrazný vplyv na šírenie pohanstva medzi svojimi poddanými a odovzdávala uctievanie modly svojmu manželovi – čítame, že Achab.. „Nestačilo mu, že kráčal v hriechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a klaňal sa mu.“ (1 Kráľov 16,31).
Pravdepodobne manželstvo Achaba a Jezabel bolo politickou stratégiou. V biblických správach nie je zmienka o ich blízkom vzťahu. Mali moc a Jezábel nemala v úmysle byť iba ozdobou pre kráľa. Chcela mať skutočný vplyv na kráľovstvo. Jej žezlo však bolo kontaminované krvou. Krvou Božích prorokov. „a keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov, vzal Abdiáš sto prorokov a po päťdesiat ich schovával v jaskyni a zásoboval ich chlebom a vodou.“ (porov. 1 Kráľov 18,4).

Hlava a krk
Často možno nájsť trochu kontroverzný názor, že manžel je hlavou domu a žena je krkom, ktorý ju obracia. Jezabel bola mimoriadne vplyvná žena. Krk, ktorý obracia Achabovu hlavu do všetkých strán. Do všetkých nesprávnych strán.
Skutočne neexistoval nikto ako Achab, ktorý by sa tak zapredal, aby urobil to, čo je zlé v očiach Pána. Viedla ho k tomu Jezabel. Pri slúžení modlám konal veľmi hanebne; presne tak, ako to urobili Amorejčania.. „Lenže naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol zapredal ako Achab robiť, čo sa Pánovi nepáči, lebo ho na to navádzala jeho žena Jezabel. Konal veľmi ohavne, keď chodil za modlami celkom tak, ako robili Amorejčania, ktorých Pán vyhnal spred synov Izraela.“ (1. Kráľov 21, 25 – 26)
Na pozadí kultu mužskosti a znižovania ženských rolí – najmä v tak dôležitom aspekte, ako je vodcovstvo, vyzerá Jezabel úžasne. Dokonca sa zdá, akoby mala v krajine viac vplyvu ako jej manžel. V tejto súvislosti je možné spochybniť a položiť si slová „naozaj nebolo nikoho“ – či to bolo skutočne tak?

25 účinných zbraní proti manipulaci

Kolem vás se vyskytují lidé, kteří se vás snaží nenápadně ovládat, využívat a vůbec vás zneužívat. Jak je zneškodnit? Když se chcete úspěšně bránit proti manipulaci od druhých lidí, je nezbytně nutné důsledně dodržovat tuto zásadu: ani neustupovat, ani neútočit.
 
Omlouváním, ospravedlňováním, bráněním, vysvětlováním svého chování nebo agresí se do manipulátorových sítí jenom ještě víc zapletete. Že vás nikdo nemanipuluje? Chyba. Manipulace ze strany žen i mužů je častější, než si myslíte. Je všudypřítomná.
 
Manipulátor, ať muž, nebo žena, vás ovládá prostřednictvím nejrůznějších ďábelských triků, aniž byste o tom věděli. Dokonce ani manipulátor sám si svého chování není někdy vědom! Využívá přitom vaší slušnosti, svědomí, rozumnosti, strachu a vašeho přesvědčení, že se lze domluvit a že se všecko dá vysvětlit.
 
Nedá. Cokoli manipulátor říká, je jen další past a úskok. Když ustoupíte a necháte se manipulátorem vést, zapletete se do jeho sítí. Což není dobré. Ale pozor! Pokud se budete rozčilovat a útočit nebo se snažit přesvědčit manipulátora rozumovými argumenty, dopadnete stejně špatně! V obou případech totiž pouze sledujete některý ze scénářů manipulátora, jste jen loutkou v jeho režii.

Jak tedy na to?
 

Komunikační triky: jak rozpoznat manipulaci a umět se jí bránit

S manipulací se můžeme setkat v práci i osobním a veřejném životě. Ti, kdo umí manipulovat s ostatními, jsou mnohdy mistry svého oboru. Své cíle nedávají jasně najevo, ale umí dosáhnout svého nepřímo, často pomocí komunikačních a rétorických triků. Jak manipulaci prohlédnout, radí psycholog Jan Urban.
 
Manipulace je výrazem slabosti a osoba snažící se s námi manipulovat ve skutečnosti tomu, co říká, nabízí nebo prodává, sama příliš nevěří. Podle toho je třeba k ní přistupovat: dát najevo, že tato snaha je průhledná.
Prohlédnout, že máte před sebou manipulátora, můžete tehdy, když rozpoznáte, zda na vás použije některý z osvědčených triků.

1. trik   Působení na emoce
Manipulátor se často opírá o neúplné informace nebo složitě formulovaná sdělení, kterým druhá strana zcela nerozumí. K nejzávažnějším formám manipulace patří však ty, které se snaží ovlivnit naše emoce. Manipulující se totiž touto cestou snaží oslabit naši schopnost samostatně či kriticky uvažovat. Stejný cíl má i snaha vystavit nás v důležité situaci stresu nebo nás prostě vyvést z rovnováhy.
Emoce, které se manipulátor snaží vzbudit, mohou přitahovat i odpuzovat. V prvém případě jde nejčastěji o jeho snahu vyvolat (neoprávněnou) důvěru či (falešný) pocit bezpečí, jistoty nebo naděje opírající se o zdánlivou serióznost sdělení a určité nekonkrétní či nereálné sliby. Ve druhém případě jde nejčastěji o strach vyvolaný falešnými hrozbami.
Oba typy emocí se přitom mohou kombinovat. Příkladem je snaha druhou stranu nejprve určitým sdělením vystrašit a poté jí nabídnout řešení, které ji před údajným nebezpečím ochrání. Jde o manipulaci obvyklou v komerčním i politickém marketingu.
Manipulace spoléhající na vyvolání stresu, nejčastěji časového, je častá především v prodeji. Příkladem je sdělení, že zboží, o které máme zájem, je již téměř vyprodáno, a o jeho koupi je proto třeba se rozhodnout co nejrychleji. Podobné je sdělení, že nerozhodneme-li se rychle, ztratíme možnost slevy. Nejlepší reakcí na tuto manipulaci je požádat prodávajícího o slevu ještě větší.
O snížení naší kritičnosti se manipulující často pokoušejí i tím, že se nás snaží vyvést z míry, například vyvoláním nejistoty nebo pocitu viny, které mohou zvýšit naši ochotu vyjít manipulujícímu vstříc. Může jít i o kritiku, jež vede k tomu, že kritizovaný ztrácí sebedůvěru, a stává se tak snadněji ovladatelným.