Komunikační triky: jak rozpoznat manipulaci a umět se jí bránit

S manipulací se můžeme setkat v práci i osobním a veřejném životě. Ti, kdo umí manipulovat s ostatními, jsou mnohdy mistry svého oboru. Své cíle nedávají jasně najevo, ale umí dosáhnout svého nepřímo, často pomocí komunikačních a rétorických triků. Jak manipulaci prohlédnout, radí psycholog Jan Urban.

Manipulace je výrazem slabosti a osoba snažící se s námi manipulovat ve skutečnosti tomu, co říká, nabízí nebo prodává, sama příliš nevěří. Podle toho je třeba k ní přistupovat: dát najevo, že tato snaha je průhledná.
Prohlédnout, že máte před sebou manipulátora, můžete tehdy, když rozpoznáte, zda na vás použije některý z osvědčených triků.

1. trik   Působení na emoce
Manipulátor se často opírá o neúplné informace nebo složitě formulovaná sdělení, kterým druhá strana zcela nerozumí. K nejzávažnějším formám manipulace patří však ty, které se snaží ovlivnit naše emoce. Manipulující se totiž touto cestou snaží oslabit naši schopnost samostatně či kriticky uvažovat. Stejný cíl má i snaha vystavit nás v důležité situaci stresu nebo nás prostě vyvést z rovnováhy.
Emoce, které se manipulátor snaží vzbudit, mohou přitahovat i odpuzovat. V prvém případě jde nejčastěji o jeho snahu vyvolat (neoprávněnou) důvěru či (falešný) pocit bezpečí, jistoty nebo naděje opírající se o zdánlivou serióznost sdělení a určité nekonkrétní či nereálné sliby. Ve druhém případě jde nejčastěji o strach vyvolaný falešnými hrozbami.
Oba typy emocí se přitom mohou kombinovat. Příkladem je snaha druhou stranu nejprve určitým sdělením vystrašit a poté jí nabídnout řešení, které ji před údajným nebezpečím ochrání. Jde o manipulaci obvyklou v komerčním i politickém marketingu.
Manipulace spoléhající na vyvolání stresu, nejčastěji časového, je častá především v prodeji. Příkladem je sdělení, že zboží, o které máme zájem, je již téměř vyprodáno, a o jeho koupi je proto třeba se rozhodnout co nejrychleji. Podobné je sdělení, že nerozhodneme-li se rychle, ztratíme možnost slevy. Nejlepší reakcí na tuto manipulaci je požádat prodávajícího o slevu ještě větší.
O snížení naší kritičnosti se manipulující často pokoušejí i tím, že se nás snaží vyvést z míry, například vyvoláním nejistoty nebo pocitu viny, které mohou zvýšit naši ochotu vyjít manipulujícímu vstříc. Může jít i o kritiku, jež vede k tomu, že kritizovaný ztrácí sebedůvěru, a stává se tak snadněji ovladatelným.

Čo je to zlorečenie, urieknutie a predmetové prekliatie?

Urieknutie, bosoráctvo, porobenie… Všetky tieto temné praktiky môžeme súhrnne vyjadriť jedným slovom: prekliatie.

Mons. ThDr. František Tondra píše, že zlorobenie (z lat. maleficium, ľudovo nazývané porobenie) „…je pokus spôsobiť blížnemu telesné a hmotné zlo pomocou zlého ducha… Je to hriech nielen proti náboženstvu, ale aj proti láske k blížnemu, prípadne aj proti spravodlivosti.“ 1Podobne ho aj sv. Tomáš Aquinský zaraďuje medzi smrteľné hriechy (Suma Theologiae, II, IIae, q. 76, a . 3).
Vzývanie zlého ducha v takomto prípade môže byť výslovné alebo zahrnuté. Výslovné znamená, že niekto obradmi alebo slovami priamo vzýva diabla o pomoc. O zahrnutom vzývaní morálny teológ Albert Beneš OP píše: „ Zahrnuto vzýva démona ten, kto používa rôzne tajuplné praktiky, ktoré sú prirodzene svojou povahou nespôsobilé, aby sa nimi dosiahol zamýšľaný cieľ. Pretože tieto praktiky nemôžu dosiahnuť cieľ samy osebe, dáva sa tu Satanovi možnosť zasiahnuť; pomoc sa očakáva nie od prirodzených prostriedkov, ani od Boha a jeho anjelov, teda dáva sa priestor démonom. Aj keď človek nemá výslovný úmysel paktovať so Satanom, žiada vyriešenie problémov od tajomných okultných síl.; pre prirodzenú nespôsobilosť určitých prostriedkov je nutné hovoriť o zahrnutom veštení. Sv. Tomáš zdôvodňuje, že použitie prostriedkov, ktoré sú samy osebe nespôsobilé predpokladá tichú nevyjadrenú zmluvu so zlými duchmi“. 2
Známy exorcista rímskej diecézy páter Gabriele Amorth uvádza, že toto diabolské úsilie sa deje viacerými spôsobmi: pomocou čiernej mágie, zlorečením, urieknutím a predmetovým prekliatím.

•  Pomocou čiernej mágie, čarodejníctva alebo satanských obradov. Prekliatie sa uskutočňuje prostredníctvom magických formúl a obradov, pri ktorých sa vzýva diabol. O takýchto praktikách hovorí Sv. Písmo jednoznačne: „ Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi…“ (Dt 18, 12).

•  Zlorečením. Pôvod zla je v diablovi, a preto, ak niekto praje druhému zlo, zahrnuto vzýva zlého ducha, aby dotyčnému človekovi uškodil. Ak ten, kto zlorečí, je v príbuzenskom vzťahu s tým, komu zlorečenie adresuje, účinok kliatby je omnoho horší. Napríklad, keď zlorečia rodičia svojim deťom alebo starí rodičia vnúčatám.

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2024

Varovanie našej Nebeskej Matky celému svetu – varovanie aj pre Slovensko

Marija during an apparition

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc každým dňom silnie prostredníctvom tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť. Vy, milé deti, buďte modlitbou a mojimi vystretými rukami lásky za všetkých, ktorí sú vo tme a hľadajú svetlo nášho Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Medžugorie (bosn. Međugorje) je mestečko s 3 797 obyvateľmi, ležiace v Hercegovine asi 25 km juhozápadne od Mostaru.

Zdroj: https://www.medjugorje.ws/sk/messages/latest-message

Svedectvo z pekla: plač zatratenej duše

Chceš si vybrať pre svoj život a budúcnosť cestu smrti a nenávisti? …skôr ako sa tak rozhodneš, odporúčame prečítať nasledujúce svedectvo

V júlovom zjavení dostali tri maličké deti z Fatimy víziu pekelného ohňa a jeho existencia bola potvrdená 13. októbra veľkým verejným zázrakom. Napriek tomu sa z kazateľníc hovorí málo o pekle. Z tohto dôvodu sa nám ponúka špeciálny zásah z neba, podobne ako vo Fatime, ktorým by sa mala nevyhnutne obnoviť táto vážna doktrína a dať jej dôležité miesto v kresťanskej dogme. Je dobre si uvedomiť, že peklo, o ktorom sa tu hovorí, je peklo, ktoré má významné miesto v katolíckom učení. Ide o peklo opísané naživo Kristom, peklo videné 13. júla 1917 fatimskými deťmi vo svojej živej hrôze. Mená osôb a miest v tomto príbehu sú pozmenené kvôli jeho povahe a faktu jeho nedávneho pôvodu.

Clara a Annette, obidve slobodné katolíčky pracovali spolu na začiatku dvadsiatych rokov v istej obchodnej spoločnosti v Nemecku. Hoci nikdy neboli veľmi blízke priateľky, zdieľali zdvorilý vzájomný rešpekt, ktorý ich doviedol k výmene názorov a nakoniec k vzájomnej dôvere. Clara sa priznávala otvorene k svojej viere a cítila, že je jej povinnosťou poučiť a napomenúť Annette, keďže tá sa v náboženských záležitostiach javila ako príliš plytká alebo povrchná
Po určitom čase sa Annette vydala a opustila firmu. Písal sa rok 1937. Clara strávila jeseň toho roku na dovolenke pri jazere Garda. Asi v polovici septembra dostala list od svojej matky, v ktorom bolo napísané: „Annette … je mŕtva. Bola obeťou autonehody a včera ju pochovali vo Wald-Friedhofe.“ Clara bola vystrašená, pretože vedela, že jej priateľka nebola veľmi nábožná. Bola pripravená predstúpiť pred Boha? Náhla smrť? Čo sa jej stalo? Nasledujúci deň sa zúčastnila svätej omše, prijala sväté prijímanie a vrúcne sa modlila za svoju priateľku. Nasledujúcu noc desať minút po polnoci dostala víziu:
Clara, nemodli sa za mňa! Som v pekle. Ak ti to aj rozpoviem a budem rozprávať dlhší čas, nemysli si, že je to kvôli nášmu priateľstvu. My tu nikoho nemilujeme. Robím to pod nátlakom. V skutočnosti by som bola rada, kebyže ťa môžem vidieť v tom stave, v akom ja musím zostať naveky.

Možno ťa to rozčúli, ale my tu všetci tak zmýšľame. Naše vôle sú zatvrdené zlom – v tom, čo ty nazývaš zlo. Aj keď robíme niečo ‘dobré’, ako ja teraz, keď ti otváram oči o pekle, nie je to kvôli dobrému úmyslu. Pamätáš si ešte na naše prvé stretnutie pred štyrmi rokmi v …? Mala si vtedy 23 rokov a bola si tam už pol roka. Ja som bola začiatočníčka a dávala si mi užitočné rady. Vtedy som zvelebovala tvoju lásku k blížnemu. Smiešne! Tvoja pomoc bola len koketovaním, tu neakceptujeme žiadne dobro – u nikoho.

Pamätáš si, čo som ti povedala o svojej mladosti? Teraz som bolestne nútená vypĺňať niektoré jej trhliny. Podľa plánu mojich rodičov som nemala existovať. Bola som počatá iba nešťastím. Moje dve sestry mali 14 a 15 rokov, keď som sa narodila. Kiež by som nikdy nebola existovala! Kiež by som sa teraz mohla zabiť a ujsť z týchto múk! Žiadnej radosti sa nevyrovná ten pocit, s ktorým by som mohla opustiť svoju súčasnú existenciu. Ale musím naďalej existovať tak, ako som sa rozhodla – ako zatratený človek.

Keď otec a matka, stále mladí, opustili vidiek a šli do mesta, stratili kontakt s cirkvou a zdržiavali sa v spoločnosti bezbožných ľudí. Stretávali sa pri tanci a po roku a pol priateľstva sa ‘museli’ zosobášiť. Moja mama chodievala niekoľkokrát do roka na nedeľnú omšu. Ale nikdy ma neučila sa modliť. Namiesto toho bola naplno zaujatá každodennými starosťami o život, hoci naša situácia nebola až taká zlá. To, čo mám na mysli, je modlitba, omša, náboženské učenie, svätená voda, kostol – k tomu všetkému cítim silný odpor. To všetko nenávidím, pretože nenávidím tých, ktorí chodievajú do kostola a všeobecne každú ľudskú bytosť a všetko.

Z veľkého množstva vecí, ktoré tu prežívame, sú to hlavne muky. Každé poznanie prijaté v hodine smrti, každá spomienka na veci, ktoré sme prežili alebo sú nám známe, je pre nás ako prenikavý plameň. V každej spomienke, dobrej či zlej, vidíme cestu – milosť, ktorou sme pohŕdli alebo ju odignorovali. Ó, aké prežívam muky! Nejeme, nespíme, nechodíme. Pripútaní počujúc škrípanie zubov sa pozeráme na náš zničený život, nenávisť a utrpenie. Počuješ? Namiesto vody tu pijeme nenávisť. A hlavne nenávidíme Boha. Len s neochotou teraz hovorím, aby si ma pochopila.

Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária – nová Archa zmluvy

Pokračovanie prednášok o. Dominika Chmielewského, tentokrát na tému Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária ako nová Archa zmluvy

Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária – nová Archa zmluvy

o. Dominik Chmielewski SDB – Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária-nová Archa zmluvy