Bp.Fulton Sheen – Svätá omša

1. Aké obrazy ukrýva v sebe svätá omša? 2. Povedzme si, čo je zákon premeny? 3. Čo budeme ľutovať na poslednom súde a aké zázraky sa môžu spájať so svätou omšou?

Bp. Fulton Sheen

Arcibiskup Fulton Sheen povedal, že „najväčší milostný príbeh všetkých čias je obsiahnutý v malej, bielej Hostii.“ Prečo stojí za to zúčastniť sa svätej omše nielen v nedeľu?
Zjednotenie sa s Bohom vo sviatosti Eucharistie by nemalo vyplývať z povinnosti, ale z túžby srdca. Každodenná účasť na svätej omši nám dáva silu prekonať ťažkosti a zveriť Pánovi problémy každodenného života, pretože „nepotrebujú lekára  zdraví, ale chorí.“

Svätá omša: sviatok pre dušu        
Stáva sa, že zaobchádzame s nedeľnou omšou ako s nepríjemnou povinnosťou. Len ťažké životné okolnosti spôsobujú, že spôsob, akým vnímame našu účasť, sa dramaticky mení. Začneme chápať podstatu tohto daru, ktorý nám Kristus zanechal a ktorý je stále prítomný na oltári.
„Prečo stojí za to chodiť na omšu častejšie ako len v nedeľu?“
Druhý vatikánsky koncil označil Eucharistiu za “ vrchol a zdroj kresťanského života „. Účasť na svätej omši je spôsob osobitnej komunikácie s Bohom v cirkevnom spoločenstve, inšpiráciou pre každodenný život, ktorý je našou súčasťou, priestorom, v ktorom si uvedomujeme sami seba.

Nepriateľskí svedkovia o Halloween

Satanisti svojimi rúhaniami neúmyselne svedčia o skutočnosti Najsvätejšej sviatosti

Pod hlúpym a povrchne šokujúcim hlukom moderných osláv Halloweenu nájdeme mrazivé svedectvo o realite svätých, ktorých si uctievame v predvečer sviatku Všetkých svätých. Tento deň oslavujú hlboko pomýlené duše, ktoré útočia na Eucharistiu a často diabolsky potvrdzujú, že to, čo aj mnohí katolíci považujú len za symbolický chlieb, je v skutočnosti skutočne prítomný Boh – telo, krv, duša a božstvo.

Keď satanisti zvolávajú svoje rúhavé čierne omše, nehľadajú len oblátky, víno a hroznovú šťavu, ktoré sa používajú v protestantských kostoloch. Chcú skutočnú eucharistický objekt, ktorý možno získať iba v katolíckom kostole. A tak, hoci mnohí kresťania považujú katolicizmus za rúhanie kvôli tomu, čo Cirkev učí o obete svätej omše (KKC 1365-67), skutoční vyznávači diabla poskytujú presvedčivé proti-svedectvo, diabolsky potvrdzujúc katolícke dogmy vo svojich pekelných rituáloch. Odtiaľ pochádza termín čierna omša.

„Realita čiernych omší si vyžaduje, aby katolíci začali s rovnakou úctou chrániť Ježiša vo svätej Eucharistii ako uctievači satana, ktorí ho chcú neúctivo znesvätiť,“ hovorí otec Roger Landry, kňaz z diecézy Fall River v Massachusetts.

„Kňazi a diakoni, mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania a vlastne všetci veriaci musia byť ostražitejší, aby zabezpečili, že Ježiš v Eucharistii nebude ukradnutý,“ dodáva páter Landry, „tým, že zabezpečia jeho konzumáciu hneď po prijatí, najmä keď niekto prijíma sväté prijímanie na ruku.“

Svätá omša má nadčasový charakter – nebo spája so zemou

Úvodný rozhovor s generálnym vikárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu v Trnave o pravdách a faktoch najsvätejšej Eucharistie.

V rozhovore sa dozviete:- čo je zdrojom zázračnej moci Eucharistie,
– ako možno pochopiť a dokázať premenenie podstaty Eucharistie,
– v ktorých cirkvách je prítomný živý Kristus pod spôsobmi chleba a vína, 
– čo znamená, že „kňaz koná eucharistickú obetu v Kristovej osobe“,
– akým spôsobom je Panna Mária eucharistická žena.

Živá prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii je nadprirodzený jav, o ktorom presviedčajú mnohé eucharistické zázraky. „Eucharistia je tu na zemi vrcholom stretnutia so živým Kristom. Nebo sa tu spája so zemou, preto, to, čo sa deje pri katolíckej svätej omši, má nadčasový charakter, “ vysvetľuje Peter Šimko. „Svätá omša je obeta a dielo Ježiša Krista. Jej účinok je úplne v Božej réžii, dokonca až natoľko, že nie je závislý na svätosti kňaza,“ vysvetľuje v rozhovore, v ktorom odkrýva tajomstvá viery.
Často počúvame o „zázračnej“ moci Eucharistie. Akú moc má Eucharistia?
Keďže Eucharistia nie je neosobná vec, ale živý Ježiš Kristus v podobe chleba a vína, teda moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý rozkázal vetru a moru, aby sa utíšili, uzdravoval chorých, vyháňal démonov, odzbrojoval nepriateľov ako Nazarete, keď ho chceli zabiť zhodením zo skaly, ale zároveň je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa nechal zajať, zbičovať, odsúdiť, opľuvať, umučiť.
Napriek tomu je vždy víťaz. Moc Eucharistie je nepochopiteľná ľudskými mierami.

Svätá omša: Najväčšia oslava Boha

Ak by vás niekto požiadal, aby ste vysvetlili, prečo náš Pán ustanovil svätú omšu, čo by ste mu povedali? Vedeli by ste mu zdôvodniť, prečo je to potrebné pre náš správny vzťah s Bohom ?
V dôsledku kozmickej tragédie Adama a Evy je ľudská rasa uvrhnutá do temnoty, biedy a viny. Každý z nás je postihnutý touto tragédiou a sami sa z nej nevieme dostať. Preto potrebujeme záchrancu. Ježiš Kristus nás vyslobodil z priepasti hriechu a smrti svojím životom a predovšetkým svojou smrťou na kríži, keď sa obetoval Otcovi ako nesmierne príjemná obeta lásky a vo sviatostiach Cirkvi nám ponúka vyslobodenie od zla a prístup do večnosti.

Pretože Boh je náš stvoriteľ, náš vykupiteľ a náš posvätiteľ, sme mu vďační za všetko. Sme mu vďační za spravodlivosť a lásku, ktorú nikdy nebudeme schopní splatiť spôsobom, ktorý by bol hodný Jeho veľkej dobroty a Jeho daru voči nám. Nedokážeme Ho dostatočne uctievať, ani mu primerane ďakovať. Predovšetkým sa potrebujeme zjednotiť s naším Vykupiteľom v Jeho obete na kríži, aby víťazstvo, ktoré získal pre ľudstvo vo všeobecnosti, bolo možné vztiahnuť jednotlivo na každého z nás. Keď sa s Kristom zjednotíme, Jeho víťazstvo nad hriechom a smrťou sa stáva naším víťazstvom.
Preto je svätá omša majstrovským dielom Božej múdrosti a milosrdenstva. V nej náš Pán sprítomňuje svoju obetu na kríži obetovaním toho istého Tela a tej istej Krvi, ktoré boli obetované Otcovi za našu spásu. Búra dvetisíc rokov, ktoré nás delia od Kalvárie a privádza nás priamo k Jeho krížu, k jeho svätým ranám, k Jeho prevzácnej Krvi, k prebodnutému Srdcu.
 

Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť Boha vo sviatočný deň, neklaňať sa iným bohom, a ctiť božie meno. Počas Svätej omše vzývame a ctíme jediného Pravého Boha.

Príbeh Ábela a Kaina je príbehom o účasti na Svätej omši. Obaja mali priniesť Bohu obetu. Vrcholná Obeta je katolícka Svätá omša. Napriek tomu nízka účasť veriacich na Svätých omšiach je dôkazom, že ľudia stratili zmysel a poznateľnosť, aký vážny hriech absencia na omši je, ale rovnako existuje neznalosť toho, čo veriacemu človeku a jeho blízkym pramení z účasti na Svätej omši. Preto si predstavme hlavné duchovné ovocie Tvojej účasti.

Otec Martin von Cochem (1625-1712) zhrnul hlavné prínosy Svätej omše. Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies, ktorý pomocou Ducha Svätého premieňa chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu a kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.
Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil a obetuje svoj vzácny život za teba, prelieva svoju krv mystickým spôsobom a kropí ňou tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.

SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA (1. – 4. časť)

Dôležité myšlienky o liturgii a jej všeobecnom význame pre život veriaceho človeka

Liturgia je najvznešenejšia činnosť, akej je človek schopný. Aby sme liturgiu prežívali čo najhlbšie, je potrebné rásť vo vzťahu ku Kristovi. Úvodný diel relácie “Svätá omša zblízka” prináša dôležité myšlienky o samotnej liturgii a jej všeobecnom význame pre život veriaceho človeka.
Vedeli ste, že všetci pokrstení sme kňazmi? Služobné kňazstvo biskupov a kňazov je v službách spoločného kňazstva veriacich, ktoré sa uskutočňuje rozvíjaním krstnej milosti, životom viery, nádeje a lásky. Preto sú všetci veriaci pozývaní k plnej, uvedomenej a činnej účasti na liturgických sláveniach.
Čo znamenajú jednotlivé postoje veriacich: státie, sedenie, kľačanie a jednotlivé gestá? V ďalšej časti relácie “Svätá omša zblízka” Mons. Marián Gavenda vysvetľuje, prečo je dôležité na svätej omši vnútorný postoj úcty a modlitby vyjadriť aj vonkajším postojom a ako naopak náš vonkajší postoj pomáha k vnútornému uzobraniu.
Aké časti má Boží chrám? Čo symbolizuje hlavná loď, oltár či ambóna? Mons. Marián Gavenda vysvetľuje aj pravidlá pre výzdobu oltára, prečo sú v kostole sochy a obrazy. Dozviete sa v ďalšej časti relácie “Svätá omša zblízka”.