Ježiš, môj uzdravovateľ

Hriech a charizmy
pán často mení naše hriechy na dary. A svoje charizmy objavíme vďaka svojim hriechom. Často sa stáva, že náš hriech je spojený s určitou charizmou. Keby ste prišli za mnou a povedali by ste mi: „Otče, ja neviem, aké sú moje charizmy“, ja by som vám povedal: „Povedz mi, aké sú tvoje hriechy a ja ti poviem, aké máš charizmy.“ A platí to aj opačne, Ak mi poviete: „Otče, ja nemám žiaden hriech“, tak ja vás vyzvem: „Tak mi povedz, aké máš charizmy.“ Na základe tejto informácie vám poviem, aké máte hriechy. Vidíte, aký je Pán dobrý, on berie do úvahy aj zlo, ale zároveň ho premieňa na dobro. Uvedieme niekoľko príkladov, aby ste lepšie pochopili, o čom hovorím:

Svätý Peter
Keď si Ježiš vyberá dvanástich apoštolov, nevyberá si dvanástich svätcov, ale dvanástich hriešnikov.
Pozrime sa na svätého Petra. Bol to veľmi namyslený muž a chcel byť vždy na prvom mieste. Stále sa staval do popredia, len aby vynikol, aby bol pred inými. V Písme sa o tomto Petrovom hriechu veľmi jasne hovorí. Je to hriech pýchy.
Peter bol veľmi ambiciózny. Spomeňme si na scénu, keď sa Ježiš prechádzal po jazere. Peter bol jediný, ktorý oslovil Ježiša: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. “ Nepotreboval to, nepotreboval sa prechádzať po mori, veď bol v loďke. Ježiš mu povedal: „Poď!“ A Peter vystúpil z loďky a prechádzal sa po mori. Samozrejme, že celú tú cestu neprekonal, lebo sa zľakol. Namiesto toho, aby sa pozrel na Ježiša, sa pozrel do hlbočiny a začal sa topiť (pórov. Mt 14,24-33).
Vždy sa vyvyšoval a staval sa pred ostatných. Povedal: „Aj keby ťa, Pane, všetci títo zradili, ja ťa určite nezradím!“ (pórov. Mt 26,33). A bol jediný, ktorý ho zaprel.
On je vždy ten, ktorý zasahuje. Keď bol v Getsemanskej záhrade s Ježišom, jediný vytasil meč na Ježišovu obranu a odrezal sluhovi ucho (pórov. Lk 22,50). Aj na hore Tábor bol jediný, ktorý prehovoril: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi“ (Lk 9,33).
Peter spôsoboval Ježišovi najväčšie ťažkosti. Čo urobil Ježiš s jeho hriechom pýchy, s jeho povahou? Nepovedal mu: „Peter, nehnevaj sa, je mi to ľúto, ale tebe sa určite nepodarí kráčať so mnou, so všetkými tými ťažkosťami, ktoré mi spôsobuješ“, ale stavia ho pred výzvu. Nepýta sa ho: „Peter, pamätáš si, čo som vás učil?“ ani: „Peter, čo si myslíš, dokážeš viesť Cirkev?“ Nie, nič také. Pán mu položí veľmi jasnú otázku: „Peter, miluješ ma?“ A táto otázka znamenala: „Peter, budeš vodcom nie preto, že by si mal dar vodcovstva, ale preto, že miluješ.“ Potom mu povedal, že bude veľa trpieť: „Si na to pripravený? Prijmeš to, aby som zmenil tvoje náklonnosti, tvoje prirodzené dary na charizmy?“ A Peter odpovedal: „Áno.“ A vy zrejme rozumiete, čo je to láska. Viete, že niet väčšej lásky, ako tej, keď človek kladie svoj život za niekoho iného. Ježiš sa nepozerá na to, že ho Peter trikrát zaprel. No Peter odpovedá na Ježišovu výzvu slovami: „Ano, Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa milujem. “ „Postaraj sa o moje ovce!“ Jediná podmienka, ktorú kladie Petrovi, je tá, či ho miluje. Ak ho bude milovať, všetko bude v poriadku a Peter bude schopný pásť jeho ovce (pórov. 21,15­19).
Vidíte, že Pán Petrovu túžbu – chcieť vo všetkom vyniknúť, byť všade prvý – neničí, ale mení ju na dar vodcovstva a robí z neho skutočného vodcu, ale vodcu v láske.

Svätý Pavol
Pozrime sa na svätého Pavla, ďalšiu novozákonnú postavu. Pavol bol mužom hnevu, rebelom, čo možno vidieť aj v listoch, ktoré písal. Keď mal niečo proti Petrovi, povedal mu to verejne. Pavol bol farizej, veľmi ambiciózny, ale vynikajúci organizátor, človek so zmyslom pre disciplínu, dokonalý vždy vo všetkom. Písmo Sväté hovorí, že keď išiel prenasledovať kresťanov, všetky doklady mal v poriadku. Domácu úlohu si pripravil dobre: mal napísané mená všetkých kresťanov, ktorých mal pochytať, všetko bolo dobre zorganizované a dokonale pripravené.
A čo robí Pán s Pavlom? Berie jeho hriech, jeho pýchu, do svojich rúk a mení ju na charizmu. Ale predtým ešte dovolí, aby Pavol spadol z koňa. Pavol oslepne, a žiada sa od neho, aby išiel za Ananiášom, za svojím úhlavným nepriateľom. Ježiš teda ponúka Pavlovi ako katechétu Ananiáša, ktorého chcel uväzniť. Keď Ježiš videl, že Pavol je očistený od svojej pýchy, mení jeho pýchu na horlivosť.
Pán povoláva Pavla a predkladá mu výzvu, či ho chce nasledovať. A Pavol výzvu prijíma. Pán neničí jeho charakter, ale mení jeho ambície a sklony na nadšenie, na horlivosť. Mení jeho hriech na dar. Pán potreboval muža plného nadšenia, plného horlivosti za evanjelizáciu. A to, čo potreboval, našiel v Pavlovi.

Mária z Magdaly
Zoberme si Máriu z Magdaly. Mária bola prostitútka, plná sexuálnych túžob. Svätý Ján o nej hovorí, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov. Teda nebola svätica. Ale mala veľkú náklonnosť milovať. Milovala nesprávnym spôsobom, nesprávnych ľudí, v nesprávnom čase, ale chcela byť milovaná a chcela aj milovať. Bola verejnou hriešnicou, ale stretla sa s Ježišom. Tým, že ju Ježiš zmenil, zmenil aj jej hriech na dar.
Jej hriech sexuality zmenil na veľkú dôvernosť. Neobral ju o vrúcnu túžbu milovať, ktorú v sebe Mária cítila. Stala sa z nej kontemplatívna žena, ktorá vydržala celú noc prebdieť pri Ježišovom hrobe. Jej pohlavný hriech zmenil na veľkú dôvernosť. Nenachádzame v Písme ženu, ktorá by mala hlbší, dôvernejší vzťah k Ježišovi, ako práve Mária z Magdaly.
Kto mal to šťastie navštíviť Svätú zem, vie, že Magdala je od Jeruzalema vzdialená asi 160 km. Keď sa Mária z Magdaly dozvedela, že Ježiš je v problémoch, bola ochotná prejsť takmer 200 km a počas celého procesu ostala v Jeruzaleme, aby podporila Ježiša, ktorý trpel. Sprevádzala ho aj na Kalváriu a pravdepodobne bola po Panne Márii prvá žena, ktorej sa Pán Ježiš zjavil.
Veľkú dôvernosť, ktorá vládla medzi Ježišom a Máriou z Magdaly, môžeme vycítiť z ich stretnutia, ktoré sa odohralo po Ježišovom zmŕtvychvstaní, keď sa oslovili menom. Ježiš povedal jediné slovo: „Mária!“ A Mária odvetila: „Rabbuni, „ čo znamená Učiteľ (pórov. Jn 20,16). Vidíte, ako Ježiš zmenil postoje Márie bez toho, aby zmenil jej charakter.

Ježiš mení hriechy na charizmy
Každý z nás má originálnu povahu. Keď nasledujeme Ježiša, Ježiš nechce, aby sa náš charakter zmenil. Chce zmeniť iba negatívne sklony našej povahy na pozitívne. Chce hriešne postoje zmeniť na postoje charizmatické. Teraz vám podám zoznam hriechov a im prislúchajúcich darov. Dúfam, že nebudete chcieť objaviť v sebe veľa hriechov, v nádeji, že získate veľa chariziem. Uvediem niekoľko príkladov, akým spôsobom by mohol Boh zmeniť niektoré negatívne sklony na sklony pozitívne:

Pýcha
V modlitbových skupinách potrebujeme ľudí, ktorí sú pyšní. Nie preto, aby ostali pyšnými, ale aby dovolili Pánovi, žeby zmenil ich pýchu na dar vodcovstva. A máme ľudí, ktorých povaha sa podobá Petrovej povahe, ktorí chcú vždy vyniknúť, ktorí chcú vždy zaujať prvé miesta. Spomeňme si, ako Peter, ten pyšný muž, zomrel za Ježiša na kríži dole hlavou. A toto čaká každého vodcu, ktorý pracuje pre Pána. Ak takíto ľudia stretnú Ježiša, môžu sa z nich stať vodcovia, ale musia aj trpieť. Stanú sa 2 nich vodcovia v láske, ale aj v utrpení. Aj Peter bol prvý: stal sa vodcom v láske, ale stal sa vodcom aj v utrpení, keď bol ukrižovaný ako Ježiš.

Hriechy nečistoty
Medzi hriechy nečistoty patrí masturbácia, homosexualita, manželská nevernosť, atd. Všetky tieto sexuálne hriechy Boh môže zmeniť na dar hlbokej dôvernosti s Pánom, ktorá môže viesť až k mystickým zážitkom, ku kontemplácii, k dôvernému spojeniu duše s Pánom. Toto je druhý, veľmi bežný hriech, ktoiý môžeme vložiť Pánovi do rúk a odovzdať mu ho ako dar, aby ho zničil a premenil.
Asi pred mesiacom som stretol jednu veľmi vzácnu ženu, ktorá prežíva úžasnú dôvernosť s Pánom počas Eucharistie. Hoci má rodinu, nechápem, ako dokáže všetko stihnúť, ale denne trávi niekoľko hodín pred Eucharistiou, pretože má kostol veľmi blízko. Hovorí, že niekedy cíti silné nabádanie, aby išla do kostola. Položil som jej veľmi jednoduchú otázku: „Mali ste niekedy v minulosti sexuálne problémy?“ Ona povedala: „Ó, áno, Otče, kedysi som bola priam posadnutá myšlienkami v oblasti sexu. Pred mojím stretnutím s Ježišom sa u mňa všetko krútilo okolo sexu. Neviem, čo sa stalo neskôr, ale keď som stretla Ježiša, všetky moje negatívne sklony sa uzdravili. Teraz tomu nemôžem odolať, aby som nenavštívila svojho priateľa Ježiša v Eucharistii.“

Hnev a vzbura
Ďalší bežný hriech je hnev. Aj hnev sa môže zmeniť na charizmu meniť veci okolo seba k lepšiemu a na horlivosť. Človek, ktorý prežíva hnev a vzburu, dokáže vidieť okolo seba veci, ktoré treba zmeniť.
Stretávam sa s ľuďmi, ktorí sa nemôžu pozerať na niečo, čo nefunguje, čo je pokazené. Ak vidia, že niekde sú otvorené dvere, ktoré majú byť zatvorené, tak ich zatvoria. Ak vidia, že svetlo má byť zhasnuté, tak ho zhasnú. Ak vidia, že nejaká stolička nie je na svojom mieste, tak ju dajú na miesto.
Toto sú drobnosti, ale vyskytujú sa aj vážnejšie veci. Títo ľudia cítia povinnosť pomáhať iným. Nepovedia, že je to úloha niekoho v štáte, že je to úloha niekoho v Cirkvi, ale jednoducho vykonajú, čo treba. Táto horlivosť môže byť darom, cha-rizmou, ktorá pramení z hnevu. Spomeňme si, že aj Ježiš bol nahnevaný na ľudí, ktorí predávali v chráme. Evanjelista hovorí, že ho viedla horlivosť za Boží dom. Teda hnev a vzburu Pán môže premeniť na charizmu meniť veci k lepšiemu a na horlivosť.

Závisť a žiarlivosť
Ďalším bežným hriechom je závisť. Aj závisť je dôležitá, keď ju Ježiš premení na dar rozlišovania. Človek, ktorý závidí, sa vyznačuje hlbokým pohľadom na iných a dokáže v nich objaviť vlastnosti, oblasti a dary, ktoré druhým ľuďom uniknú. Závistlivý človek je veľmi citlivý a vnímavý. Závisť ho núti k tomu, aby vstupoval do privátnej sféry iného človeka. Ak tento sklon ostane na úrovni hriechu, bude žiarliť na to, čo on sám nemá. Ak však tento sklon odovzdá Pánovi, premení sa na dar rozlišovania v Pánovom svetle.

Strach
Do ďalšej skupiny hriechov alebo slabostí patrí strach. Aj v tejto oblasti možno nájsť
veľa darov a chariziem. Strach môže Pán premeniť na citlivosť, súcit a pozornosť. Ak máte v spoločenstvách či v modlitbových skupinách osoby, o ktorých môžete povedať, že sú to osoby s materinským srdcom, ľudia láskaví, súcitní, milosrdní, tak sú to ľudia, ktorí prešli cez mnohé obavy a strach. Ak človek, ktorý je plný strachu, dovolí Bohu, aby v ňom pôsobil, Boh ho môže zmeniť a dať mu materinské srdce, citlivé na utrpenie iných. Ak by ste skúmali človeka, ktorý dokáže iných počúvať, venovať sa im a pomáhať im, zistili by ste, že Pán zmenil jeho ustrašenú povahu. Ak sa takýto človek zahľadí do tváre iných, hneď vie, čo ich trápi a čo potrebujú. Teda Pán môže premeniť strach na citlivosť a vnímavosť.

Tvrdohlavosť
Mohli by sme hovoriť aj o ďalších hriechoch, ale spomenieme už len jeden, ktorý sa môže zmeniť na charizmu, a to je tvrdohlavosť. Je to veľká výhoda, ak máte v modlitbovom spoločenstve veľa tvrdohlavých ľudí. Tvrdohlavosť sa môže zmeniť na veľmi peknú charizmu, a tou je vytrvalosť.
Ak sa vaša tvrdohlavosť zmení na vytrvalosť, ste šťastní ľudia. Ak sa totiž stretnete s nejakými životnými ťažkosťami, idete ďalej. Môžete trpieť, ale nič vás neznechutí. Dokážete bojovať až do konca.
Často stretávame ľudí, ktorí pred každou nepríjemnosťou, pred každou ťažkosťou, padajú. Sú aj takí, ktorí začnú tisíce rozličných činností, ale potom všetko nechajú, nič nedokončia. Nemajú silu doťahovať veci do konca. Tvrdohlavý človek sa nebojí ťažkostí, on ide dopredu. Ak tvrdohlavosť ostane tvrdohlavosťou, je to veľmi zlé. Ale ak sa zmení na dar vytrvalosti, stáva sa veľmi dôležitou vlastnosťou v živote skupiny i jednotlivca.
Je pravda, že s tvrdohlavými ľuďmi sa nenažíva najlepšie, lebo vedia veľmi silno obhajovať svoje argumenty. Ale ak títo ľudia dovolia Pánovi, aby ich zmenil, tak sa z nich stávajú veľmi vzácni, stáli, vytrvalí a dôslední ľudia. Myslím si, že jedným z najtvrdohlavejších ľudí, ktorých poznám, je súčasný pápež. Lekári mu hovoria: „Nechoďte tam, necestujte tam“, ale on sa o to vôbec nestará. Hovorí: „Som ako svieca a chcem byť strávený pre Pána.“ Teda musíte byť tvrdohlaví, aby Pán dokázal zmeniť vašu tvrdohlavosť na vytrvalosť ísť dopredu.
Ďalším človekom, ktorý bol skutočne tvrdohlavý, bol páter Pio. Každý na neho útočil – Rím, predstavení i hierarchia – ale on veľmi dobre vedel, čo robí. Veľmi veľa tým trpel, ale nezastavil sa, išiel dopredu. Toto sú tí tvrdohlaví ľudia, ktorí, keď ich zmení Boh, môžu sa stať pevnými osobami v našich spoločenstvách.
Vidíte, Pán dokáže všetko obrátiť na dobré, aj naše hriechy zmeniť na charizmy. Nie je v nás nič, čo by bolo u Pána naveky stratené. Preto som vám povedal, že Pán nás miluje aj v našich hriechoch a miluje aj teba v tvojom hriechu, nech by ťa trápil akýkoľvek hriech. Ježiš ťa žiada, aby si mu obetoval svoj hriech.
Ak chcete poznať svoje hriechy, hľadajte, aké máte charizmy. Lebo na základe svojich chariziem môžete usúdiť, aké sú vaše hriechy. Teraz mám pri sebe tlmočníčku, a to je jediná osoba, ktorá môže hrešiť tým, že prekladá. Ja vyučujem a ja som jediný, ktorý môžem hrešiť vyučovaním. Vy ma počúvate a vy môžete zhrešiť počúvaním. Preto som vám povedal, že keď poznáme svoje hriechy, poznáme aj svoje charizmy. Na druhej strane, ak poznáme svoje charizmy, môžeme z nich vydedukovať aj naše hriechy. Lebo mnohé hriechy pramenia práve z toho, že nesprávnym spôsobom používame svoje charizmy.
Keď používame charizmy, môžeme ich používať z rozličných dôvodov. Ak nám Pán dáva nejaké charizmy, dáva nám ich preto, aby sme nimi slúžili iným. Ak si charizmy nechávame pre seba, hrešíme. Ak zneužívame svoje charizmy, tiež hrešíme.
Je samozrejmé, že človek, ktorý má veľa chariziem, má aj veľa hriechov, lebo často hrešíme vďaka svojim charizmám. Nehrám na gitare, takže nemôžem hrešiť hraním na gitare. Ale učím a tak sa môžem previniť prostredníctvom učenia. Som presvedčený, že každý z nás, kto má charizmy – a všetci ich máme – môže hrešiť svojimi charizmami. Hrešíme tým, že neužívame charizmy takým spôsobom, akým to od nás Boh chce. Môžeme hrešiť preto, lebo si privlastňujeme slávu, ktorá nepatrí nám, ale Bohu. Môžeme hrešiť rým, že sme leniví pri používaní chariziem alebo jednoducho nechceme podriadiť svoje charizmy vôli našich predstavených. Vidíte, je možné obrátiť sa z hriechu k charizmám, ale je možný aj opačný pohyb. Opravdivé duchovné uzdravenie nastáva vtedy, keď dovolíme Bohu, aby zmenil na pozitívne a na charizmy všetko to, čo je v nás negatívne.
Drahí bratia a sestry, potrebujeme silu Ducha Svätého, aby sme dokázali odovzdať svoj hriech Ježišovi. A čo urobí Boh s mojím hriechom? Nechá si ho ako suvenír? Nemyslím si. Zničí ho, ale ja mu na to dávam povolenie.

Záverečná modlitba
Teraz sa chceme poďakovať Pánovi za to, že nám dal charizmy. Chceme poprosiť Boha o odpustenie, že sme neužívali charizmy správnym spôsobom, ale zároveň dovolíme Pánovi, aby zmenil naše hriechy na nové charizmy. A urobíme to vo chvíli modlitby:
Pane, ty vidíš ľud, ktorý sa zišiel tu, okolo teba. Sú to ľudia plní chariziem. Niektoré charizmy sú zjavné, niektoré sú skryté. Požehnaj tieto charizmy, Pane, a daj každému človeku svetlo, aby dokázal tieto dary používať podľa tvojej vôle. Pane, požehnaj každého jedného z nich a daj im odvahu, aby dokázali vložiť svoje hriechy do tvojich rúk, aby si ty mohol zmeniť ich hriechy na nové charizmy. Pane, nie je ľahké vložiť všetky hriechy do tvojich rúk, ale ak ti ich odovzdáme, tak nie preto, aby si si ich podržal, ale aby si nám ich vrátil obnovené.
Pomôž každému z nás, Pane, používať svoje talenty na tvoju slávu a pre dobro iných. Nepotrebujeme moc, ktorá nepochádza od teba, nepotrebujeme charizmy, ktoré nepochádzajú od teba. Nepotrebujeme nič, Pane, čo by nepochádzalo priamo od teba, lebo iba ty, keď nám niečo dávaš, nám to dávaš z lásky. A tak ťa, Pane, prosím, aby si nás očistil od všetkého, čo nepochádza od teba a požehnal všetko to pozitívne, čo sa nachádza v každom z nás.
Ďakujem ti, Pane, že vypočúvaš naše modlitby a ďakujem ti aj za nové svetlo, ktoré nám dnes dávaš. Ďakujeme ti, Pane.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Comments are closed.