Vztahové strategie jednání – Asertivita

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ
Nejednáme na úkor druhých, ale ani nepřipouštíme jednání ostatních na náš účet. Ten, kdo se prosazuje asertivním způsobem, nemanipuluje s druhými lidmi. Šetří jejich důstojnost, nesnaží se je přelstít ani převálcovat.
Pasivní jednání
Chutná hořce. Člověk, který ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Pasivní jednání je neúčinné. Vzdáním se toho, oč mi jde, sotva něčeho dosáhnu.
Agresivní útok a manipulace
Vyvolává u druhých buď protiútok nebo pasivitu. Ani jedno, ani druhé není žádoucí.
Asertivita znamená:
-neodsuzuji člověka jako osobnost jen proto, že s ním nesouhlasím. I když s ním nesouhlasím, vážím si ho pro jeho vlastnosti nebo jiné parametry.
-uvědomuji si, že jsem dospělý, svobodný člověk s řadou práv a uvědomuji si, že naprosto stejní jsou i druzí lidé kolem mne. Uznávám jejich dospělost, svobodu a práva.
 
-nejednám na úkor druhých – nenechám druhé, aby jednali na můj úkor. Nemanipuluji s nimi a nenechám s  sebou manipulovat. Nejsem útočně ironický, uštěpačný, nevytahuji
se, neponižuji druhé, přemýšlím o myšlenkách jiných lidí dříve, než vyslovím svůj úsudek. Mám právo žádat od svého okolí totéž.
 
Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích.Umožňuje zachovat sebeúctu, rozvijí způsob sebevyjádření, aniž  byste museli snižovat úctu jiných. Pevně věříme, jako asertivní jedinci, že všichni lidé jsou stejně hodnotní.

FUNKCE  ASERTIVITY:
-Buduje a posiluje sebevědomí
-Vede ke spolupráci
-Učí přijímat prohru
-Učí prosadit svůj názor
ASERTIVITA je součást komplexu sociálních dovedností.
Má následující pozitivní aspekty:
-Preferuje neagresivní chování
-Pomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí
-Zvyšuje sebeúctu a respekt
-Otevírá a projasňuje lidské vztahy
-Vytváří atmosféru pro spolupráci
-Umožňuje předcházet nebo efektivně řešit konfliktní situace
-Rozvíjí samostatnost v rozhodování
-Zvyšuje odpovědnost za sebe sama
-Učí zdravému riskování
-Podporuje kreativitu
-Umožňuje být sám sebou
VARIANTY ASERTIVITY:
Základní asertivita
Jedná se o jednoduché přímé a nekomplikované vyjádření pocitů, představ, myšlenek, názorů i postojů. Např.:“ je mi s tebou dobře,…to,co děláš mne vadí,….nechci dále pokračovat v tomto rozhovoru.“
Empatická asertivita
Zahrnuje v sobě i citlivost a vnímavost vůči ostatním lidem. Proniká do
vztahu k druhým lidem, respektuje jejich hněv, názory, radost. Učí nás porozumět druhému, hodnotit realisticky situace, redukovat agresivitu.
Např.: „nedivím se, že se zlobíš,….oběd byl dobrý, ale jíst už nebudu, stačilo mně
…vidím, že mi chceš pomoci, ale rozhodnout se musím sama,…“
Stupňovaná asertivita
Lze jí využít, když protějšek ignoruje naše stanoviska, porušuje naše osobní práva. Je náročné zvládnout hranici a nepřejít do agresivity. Zde je nutné dobře si hlídat neverbální komunikaci a především tón hlasu a intonaci.
Např.: „ třikrát jsem upozorňovala na potřebu uklidit pokoj, trvám na tom,
a dokud to nebude, nepůjdeš ven.“
Konfrontační asertivita
Užíváme v případě rozporu mezi skutky a slovy partnerů. Neútočíme, ale
žádáme vysvětlení či doplňující informace pro vyřešení situace. Např.:“ žádala jsem abys mi neotevírala mé dopisy, opět jsi to udělala, můžeš mi říci proč?
NÁSTROJE PARTNERSKÉHO PŘÍSTUPU V JEDNÁNÍ
Tyto prostředky mají skryté poselství, a to je jejich dlouhodobý dopad na sebeúctu lidí, ke kterým takto přistupujeme. Vede je to k větší zodpovědnosti a samostatnosti.
TATO CESTA MÁ SMYSL, I KDYŽ JÍ PROVÁZÍ POČÁTEČNÍ NEJISTOTA.
Pocit vzrůstající kompetence na úřadech, u lékařů, v jednání s kýmkoliv a kdekoliv velice pomáhá vydržet.
ASERTIVITA
Dávejme lidem okolo sebe prostor a nechme je navrhovat řešení, která se jich bezprostředně dotýkají. Tím, že poskytneme prostor pro jejich názor a řešení výrazně ubývá konfliktů, zejména těch skrytých a nevyslovených naopak postupně se přejímá zodpovědnost a převažují pozitivní emoce. Pokud to jde, nechme je vybrat, aby se rozhodli. Vyvarujme se soudů a hodnocení. Vyhýbejme se mocenským způsobům jednání, ty silně demotivují a vyvolávají negativní emoce Budeme-li se k druhým chovat s respektem a od nich respekt očekávat, šetříme i svou důstojnost a budeme si více vážit sami sebe. Nebudeme tak závislí na mínění druhých.
Celú prednášku si môžete stiahnuť zo zdroja:

http://www.psychologicke-poradenstvi.net/wp-content/uploads/2013/11/asertivita.pdf

Comments are closed.