• Tematické bloky

Denná modlitba za ochranu

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezabel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov Antikrista.

V mene Ježiš viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy učinené proti mne a súdy, ktoré som učinil voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby inšpirované nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili proti mne.

Som Božie dieťa. Odporujem diablovi. Žiadna zbraň, učinená proti mne, neobstojí. Obliekam si celú Božiu výzbroj. Beriem autoritu nad týmto dňom v Ježišovom mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske.

Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. V mene Ježiš si beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi počas našej prítomnosti , komunikácie, ktorí sú ním ovplyvnení. Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň.

Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej domácnosti a mojich financií. Vyznávam, že som celý uzdravený. Nebeský Otec ma požehnáva, obdarúva pre poslanie, ktoré do mňa vložil.  Som emocionálne stály, vytrvalý, nepodplatiteľný, plodný, bezúhonný, plný pokoja, trpezlivosti a lásky. Na čokoľvek siahnu moje ruky a čo je v súlade s Božím plánom, bude požehnané, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. V mene Ježiš mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Bože, modlím sa za službu, ktorú máš pre mňa. Pomaž ma, Bože, pre všetko, do čoho si ma povolal, aby som bol pre Teba použiteľný.

Prosím Nebeský Otče o postavenie ochranného múru z Ježišovej presvätej krvi okolo mňa, mojej manželky …………. a detí …………………………. počas celého dňa a noci. Prosím Ťa, v mene Ježiša Krista, aby si vyslal dnes svojich anjelov ku mne, mojej  žene …………… a k naším deťom ………………………… Postav ich prosím po celom dome, okolo nášho auta, …. Daj im prosím príkaz, aby chránili mňa, moju rodinu, môj domov pred každým nežiadúcim démonickým vniknutím a od každého zraňujúceho démonického alebo iného fyzického alebo mentálneho útoku.

Modlím sa túto modlitbu v mene Ježiša Krista. Amen.

Zdroj:http://vinbarg.fara.sk//dmzo.html

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate