Denná modlitba za ochranu

Som Božie dieťa. Odporujem diablovi. Žiadna zbraň, učinená proti mne, neobstojí. Obliekam si celú Božiu výzbroj. Beriem autoritu nad týmto dňom v Ježišovom mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske.

Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. V mene Ježiš si beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi počas našej prítomnosti, komunikácie, ktorí sú ním ovplyvnení. Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň.

Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej domácnosti a mojich financií. Vyznávam, že som celý uzdravený. Nebeský Otec ma požehnáva, obdarúva pre poslanie, ktoré do mňa vložil.  Som emocionálne stály, vytrvalý, nepodplatiteľný, plodný, bezúhonný, plný pokoja, trpezlivosti a lásky. Na čokoľvek siahnu moje ruky a čo je v súlade s Božím plánom, bude požehnané, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. V mene Ježiš mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Bože, modlím sa za službu, ktorú máš pre mňa. Pomaž ma, Bože, pre všetko, do čoho si ma povolal, aby som bol pre Teba použiteľný.

Prosím Nebeský Otče o postavenie ochranného múru z Ježišovej presvätej krvi okolo mňa, mojej manželky …………. a detí …………………………. počas celého dňa a noci. Prosím Ťa, v mene Ježiša Krista, aby si vyslal dnes svojich anjelov ku mne, mojej  žene …………… a k naším deťom ………………………… Postav ich prosím po celom dome, okolo nášho auta, …. Daj im prosím príkaz, aby chránili mňa, moju rodinu, môj domov pred každým nežiadúcim démonickým vniknutím a od každého zraňujúceho démonického alebo iného fyzického alebo mentálneho útoku.
Modlím sa túto modlitbu v mene Ježiša Krista. Amen.

Zdroj:http://vinbarg.fara.sk//dmzo.html

Comments are closed.