V čom je okultizmus a ezoterika nebezpečná pre deti, čo hovoria odborníci na duchovný život na Harryho Pottera

Možno sa to ani nezdá pravdepodobné, ale tak isto deti, ako aj my všetci, sme dnes veľmi ohrození vlnou okultizmu a ezoteriky, ktorá sa veľmi voľne a bez zábran propaguje, a tak škodí mnohým ľuďom, ktorí sú možno presvedčení, že jej užívaním robia správnu vec, ktorá by im mala pomôcť. Opak je však pravdou, a preto chceme znovu napísať niečo o nebezpečenstve, ktoré deťom hrozí. Vojtech Kodet, O. Carm., súčasný generálny delegát Rádu karmelitánov v Čechách, kňaz, exercitátor a exorcista s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti, uvádza nasledovné informácie.

Deti sa s okultizmom a ezoterikou stretávajú v škole, na výletoch, v táboroch atď. Dnes existuje veľa časopisov, kde sú podávané presné návody, ako prevádzať niektoré okultné praktiky: ako niekoho očarovať, prekliať, zlorečiť, snažiť sa niekoho čarami ovplyvniť, aby urobil toto alebo ono, aby sa do niekoho zaľúbil alebo aby sa niekomu niečo nepodarilo či prekazilo a podobne.

Ďalšou formou je takzvané vyvolávanie duchov – špiritizmus, ktoré deti v školách skúšajú, ako určitú formu zábavy. Tak isto si k tomu nachádzajú návody či už v časopisoch alebo na internete a medzi sebou si ich šíria, a potom následne skúšajú. Problém však nastáva v tom, že duše zomrelých nemožno vyvolať, nemožno s nimi komunikovať. Boh dáva za istých okolností možnosť, aby sa duše zomrelých istým spôsobom niekomu prejavili, ako to bolo napríklad v živote sv. Jána Bosca, ktorému duša zomrelého spolužiaka z kňazského seminára potvrdila existenciu života po smrti alebo ktorému sv. Dominik Sávio po smrti priniesol určité posolstvo o chlapcoch, ktorí mu boli zverení. Iným prípadom je, keď sa duša, ktorá dostala pri osobnom súde po smrti rozsudok očistca, s Božím dovolením istým spôsobom pripomenie svojim blízkym, napríklad vo sne a pod., a tak im chce dať vedieť, že potrebuje, aby sa za ňu dali slúžiť sväté omše a aby sa za ňu blízki modlili, pretože sama si už pomôcť nemôže, ako nám to presne udáva katolícka vierouka. Tieto prípady poznáme zo spisov mystikov, napríklad sv. Jána Mária Vianneya, sv. Jána z Kríža alebo sv. Kataríny Janovskej. Pri špiritizme si však zúčastnení myslia, že vyvolajú určitú dušu zomrelého, aby im povedala nejaké posolstvo. Omyl v tomto všetkom je ten, že dotyční ľudia nemajú do činenia s touto dušou zosnulého, ale majú do činenia so zlým duchom, démonom, s padnutým anjelom. Ako nám to uvádza katolícka vierouka, časť dogmatickej teológie nazývaná angeológia, teda náuka o anjeloch, anjeli majú vyššie poznanie a schopnosti ako človek. Nie sú viazaní na materiálne telo a poznávajú jediným úkonom poznania, teda nie diskurzívnym spôsobom, ako je to u človeka, ktorý sa musí pracne mnohé veci naučiť. Preto padlí anjeli, démoni, poznajú napríklad tie veci, ktoré nikto iní nemá ako vedieť. Môžu to byť veci, ktoré sa týkajú duše, ktorú si dotyční ľudia myslia, že vyvolali. Majú však do činenia s démonom, ktorí napríklad túto dušu v minulosti pokúšal a pod. Preto špiritizmus vyzerá ako vyvolanie duše zosnulého, ale v skutočnosti ide o komunikáciu s démonom. Je to veľmi riskantné a škodlivé zahrávanie, ktoré vždy zanecháva dôsledky, pretože dotyční, ktorí sa takéhoto sedenia zúčastnia, dávajú svojou vôľou súhlas k tomu, aby na nich démon otvorene mohol pôsobiť. Preto sa nemožno diviť, keď sa neskôr dostavia negatívne následky. Ešte ťažšie môžu byť tieto následky pre deti, ktorých psychika je ešte krehká.

Tak isto je potrebné, aby sa deti vyhli akémukoľvek čarovaniu, zaklínaniu, preklínaniu niekoho, aj zdanlivo nevinných hier ako točeniu prstienkom, kto sa skôr vydá a podobne.

Kňaz Vojtech Kodet uvádza niekoľko svedectiev, kedy sa cez tieto hry, zdanlivo nevinné, deti dostali do vážnych duchovných problémov: mali desivé sny, počuli rôzne zvuky, kroky a pod. Tu nechceme nikoho strašiť, ale chceme varovať, aby aj tí, ktorí budú tento článok čítať, podobné veci nepostihli. Paradoxom je to, že kult Satana sa verejne bez problémov vyznáva (satanistická hudba, šaty, spôsoby života, symboly, hviezdy, obrátené kríže a pod.), ale mnohí majú ešte problém uznať, že vôbec existuje. Nanešťastie sa stávajú situácie, kedy sa človek dostane do problémov, a až potom skutočne uverí, že niečo takéto je realitou, že zlý duch skutočne existuje a nie je to iba čertík z rozprávky. Preto chceme varovať vopred, zvlášť chrániť deti, ktoré sa ešte len vyvíjajú a sú preto zraniteľnejšie. Ak niekto pozná svojho nepriateľa, bude sa snažiť urobiť všetko, aby sa pred ním chránil.

Ďalšou oblasťou sú internet, hry, filmy a knihy. Na internete sú voľne dostupné stránky, ktoré propagujú ezoteriku a okultizmus, a ktoré ako sme povedali, podávajú presné návody na okultné praktiky. Tak isto sa s touto problematikou môžeme stretnúť v kníhkupectvách, kde sú deťom ponúkané knihy s témami východných náboženstiev, s témami rôznych čarodejníkov a zaklínačov, ktoré majú za cieľ v deťoch vzbudiť záujem o tieto veci a postupne ich priviesť k okultizmu a ezoterike. Vedomie a poznanie dieťaťa sa vyvíja. Je preto veľmi dôležité aké informácie bude prijímať, pretože tieto informácie ho formujú a určujú, aké toto dieťa bude v budúcnosti. Preto je potrebné, aby sa deti vyhli všetkým internetovým stránkam, počítačovým hrám, filmom a knihám, ktoré propagujú okultizmus a ezoteriku. Táto propagácia môže byť a dnes je, veľmi často skrytá, ako sme povedali, vo forme rôznych čarodejníkov, čarodejníc, zaklínačov a kúzelníkov, ktorí vo vedomí dieťaťa vytvárajú dojem, že tieto postavy sú prirodzené a skutočne riešia ľudské problémy. Neskôr tieto deti považujú za samozrejmé, obracať sa na čarodejníkov a liečiteľov, pretože nedostali varovanie, že tieto osoby im môžu duchovne veľmi ublížiť.

Zvlášť by sme chceli varovať rodičov a deti pred veľmi rozšírenou knihou Harryho Pottera, ktorá je medzi mládežou veľmi čítaná a bohužiaľ sa vyskytla už aj v niektorých farských knižniciach, kde isto nemali dosť informácii o škodlivosti týchto stránok. Prezident Medzinárodnej asociácie exorcistov, člen Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie a dlhoročný prispievateľ do časopisu Famiglia Cristiana, najznámejší exorcista don Gabriel Amorth neúnavne hovorí, že čítanie tejto knihy má veľmi negatívny vplyv na deti a veľmi varuje pred jej čítaním. Sám uvádza niekoľko prípadov, kedy musel pomáhať deťom, ktoré sa prostredníctvom tejto knihy dostali k ďalším okultným a ezoterickým praktikám (jeho príhovory sú v taliančine voľne dostupné na stránkach www.yuotube.com). Ďalej uvádzame, list v tej dobe ešte kardinála Josepha Ratzingera, ktorý odpovedal na list nemeckej autorky Ms. Kuby, ktorá vydala knihu pre varovanie pred škodlivým vplyvom Harry Pottera na deti.

Joseph Cardinal Ratzinger
Vatican City
March 7, 2003

Vážená pani Kuby!

Veľmi pekne ďakujem za milý list z 20. februára a informatívnu knihu, ktorú ste mi zaslali v tej istej pošte. Je dobre, že osvetľujete ľuďom problematiku o Harry Potterovi, pretože to sú subtílne (nebadané, jemné) zvádzania, ktoré sú nepozorované a tým hlboko zdeformujú kresťanstvo v duši predtým, ako môže správne vyrásť…

Úprimný pozdrav a požehnanie,

+ Joseph Cardinal Ratzinger
(viac na http://www.lifesitenews.com/ldn/2005/jul/05071301.html)

Prečo je vlastne potrebné sa pred okultizmom a ezoterikou chrániť? Tieto veci sú v priamom protiklade k Božiemu pôsobeniu. Zo Svätého písma vieme, že Boh tieto veci veľmi nenávidí a sú mu veľkou ohavnosťou, ako sa to uvádza v prvotných knihách Pentateuchu a ďalej v knihách prorokov, ktorí neúnavne vyzývali Izraelskí ľud, aby sa týchto praktík zriekol. Tým, že človek dá svojou vôľou súhlas k praktike okultizmu alebo ezoteriky, dovolí, aby na neho démon priamo pôsobil. Toto pôsobenie potom dušu človeka postupne zväzuje, stráca chuť modliť sa, dostáva postupne odpor k veciam náboženstva, sv. omši, spovedi, sv. prijímaniu atď. Neskôr sa môžu prejaviť väčšie duchovné i telesné problémy, podľa stupňa, ako sa človek tomuto pôsobeniu otvorí. Zvlášť je toto pôsobenie nebezpečné pre deti, ktoré sú ešte krehké, a preto sú viac zasiahnuteľné.

Preto je nevyhnutné dbať na nasledovné zásady:

1. Rodičia by mali deťom vysvetliť, že všetky praktiky, ktoré sme uviedli, sú veľmi nebezpečné pre duchovný život a môžu dieťa veľmi poškodiť duchovne, ale i telesne, pretože duša preciťuje cez telo.

2. Je potrebné vyhnúť sa akýmkoľvek internetovým stránkam, počitačovým hrám, filmom a knihám, ktoré sú alebo navádzajú k ezoterike alebo okultizmu. Je potrebné mať v tejto oblasti veľký radikalizmus, pretože stačí jedenkrát vyskúšať a následky môžu byť dlhodobé. Existuje veľmi veľa pekných a podnetných kníh, ktoré deťom môžu pomôcť v duchovnom živote aj pri raste ich inteligencie.

3. Deti by v škole alebo na výlete alebo inom mieste nikdy nemali skúšať okultizmus a ezoteriku, vyvolávanie duchov a im podobné. Ak to iní kamaráti robia, je potrebné sa z toho miesta ihneď vzdialiť a nemať s tým nič spoločné.

4. Je potrebné, aby si rodičia prečítali o tejto problematike viac, aby sa vedeli správne orientovať v duchovnom rozlišovaní, ktoré je dnes nesmierne náročne, ale tak isto aj nesmierne potrebné. Nakoľko nám to bude možné, budeme sa snažiť vám poskytnúť viac informácií.

5. Ak niekto nemal potrebné informácie a zúčastnil sa špiritizmu alebo robil rôzne okultné a ezoterické praktiky, je potrebné to vyznať vo sviatosti zmierenia, sv. spovedi a potom sa modliť modlitby za oslobodenie, ktoré sme uviedli v predchádzajúcich článkoch v rubrike okultizmus a ezoterika. Treba počítať s tým, že pri modlitbách za oslobodenie, keď sa človek chce týchto vecí vzdať, môže spočiatku prísť zhoršenie stavu, či už fyzického alebo duchovného. Je tomu tak preto, že každé vyslobodenie z rúk Božieho nepriateľa niečo stojí. Treba toto obdobie vydržať v modlitbe a vytrvalosti. Potom istotne príde úľava, ako tomu bolo na púšti, keď diabol Pána Ježiša Krista pokúšal. Sväté písmo uvádza, že potom prišli anjeli a posluhovali mu.

6. Zvlášť je potrebné, aby ani rodičia nemali nič spoločné s okultnými a ezoterickými praktikami, pretože tieto vplyvy sa môžu preniesť na deti. Duchovné väzby v rodine sú totiž veľmi silné.

Všetkým vám prajeme Božie požehnanie a milosť, ochranu Matky Božej, ktorá dostala poslanie rozšliapať hlavu hadovi – Božiemu nepriateľovi (porov. Gn 3, 15). Preto aj vám všetkým chceme odovzdať túto pravdu Cirkvi, ktorá je už 2000 rokov odskúšaná, že pravá úcta k Panne Márii, ktorá nás vedie k svojmu Synovi, je najlepšou ochranou proti okultizmu a ezoterike. So svojím milým Synom, požehnaj nás Panna Mária!

Spracované podľa:
1. Katechizmus Katolíckej cirkvi, články 2115-2117
2. prednášky kňaza Vojtecha Kodeta z duchovných cvičení Karlova Ves a Praha
3. Lucia a Francesco Casadei – A tu per tu con il diavolo
4. Raul Salvucci – Skušenosti exorcisty
5. Gabriel Amorth – Un esorcista racconta
6. Gabriel Amorth – Nuovi racconti di un esorcista

Spracoval IB

Zdroj: http://www.farastupava.sk/?q=node/114

Comments are closed.