Satan’s Deadly Trio : Defeating the Deceptions of Jezebel, Religion and Witchcraft

You’re on your guard for the Jezebel spirit. But did you know that it doesn’t work alone?

Just as the holy Trinity works together to deliver, redeem and then guide us day by day, an unholy trinity is doing everything possible to put us in bondage, strip us of our God-given identity and derail our Kingdom purpose. Satan’s abominable threesome–the spirits of Jezebel, religion and witchcraft–is coordinating its attack. Are you?
Dávajte si pozor na ducha Jezabel. Ale vedeli ste, že nepôsobí sám? Tak ako svätá Trojica spolupracuje, aby nás deň čo deň vyslobodila, vykúpila a potom viedla, nesvätá trojica robí všetko pre to, aby nás uvrhla do otroctva, zbavila nás našej Bohom danej identity a vykoľajila náš cieľ v Kráľovstve. Satanova ohavná trojica – duchovia Jezabel, náboženstva a čarodejníctva – koordinuje svoj útok. Ste to aj vy?

Veteran spiritual warrior Jennifer LeClaire pulls back the curtain on the calculated and systematic strategies of the enemy while offering practical biblical tactics to combat this deadly trio. Her Spirit-anointed discernment will help you understand the hidden schemes of these spirits and, with God’s help, to resist them. Here is the plan of attack that will allow you to take back your Kingdom purpose, claim freedom from Satan’s deadly trio and live in victory. „Few people connect the dots between these three with the insight Jennifer LeClaire offers in this book. She equips mature believers to combat and overcome darkness through the power of God.“–Marcus Yoars, former editor, Charisma magazine „Jennifer clearly exposes the root of pride, self-righteousness and legalism that desires to manipulate and control. The candor and directness by which she unpacks the message in this book is commendable.“–Doug Stringer, Turning Point Ministries International; Somebody Cares International „I could hear the bells of freedom ringing as I read every page.“–Ron Phillips, senior pastor, Abba’s House; author; television and radio host

Veteránka duchovného boja Jennifer LeClaireová odhaľuje vypočítané a systematické stratégie nepriateľa a zároveň ponúka praktické biblické taktiky na boj proti tejto smrtiacej trojici. Jej Duchom zasvätené rozlišovanie vám pomôže pochopiť skryté plány týchto duchov a s Božou pomocou im odolať. Tu je plán útoku, ktorý vám umožní vziať si späť svoj cieľ v Kráľovstve, nárokovať si slobodu od Satanovej smrtiacej trojice a žiť vo víťazstve. „Málokto si spojí súvislosti medzi týmito tromi duchmi s takým pochopením, aké ponúka Jennifer LeClaire v tejto knihe. Vybavuje zrelých veriacich na boj a víťazstvo nad temnotou prostredníctvom Božej moci.“ – Marcus Yoars, bývalý redaktor časopisu Charisma „Jennifer jasne odhaľuje korene pýchy, samospravodlivosti a legalizmu, ktoré túžia manipulovať a ovládať. Úprimnosť a priamosť, s akou v tejto knihe odhaľuje posolstvo, je chvályhodná.“ – Doug Stringer, Turning Point Ministries International; Somebody Cares International „Pri čítaní každej stránky som počul zvonenie zvonov slobody.“ – Ron Phillips, senior pastor, Abba’s House; autor; televízny a rozhlasový moderátor
 

Comments are closed.